• Novinky

     • Vyučovanie - 03.- 07.05.´21
      • Vyučovanie - 03.- 07.05.´21

      • Vážení rodičia, 

       oznamujeme Vám, že prevádzka ZŠ + MŠ a SŠ sa od 03.05. 2021 nemení, nakoľko podľa COVID AUTOMATU nájdete tu, zostáva okres Ilava v bordovej farbe - 3. stupeň varovania, a tak ročníky: 2. stupňa ZŠ - 5., 6. a 7. roč. +  žiaci nižšieho 8GYM + žiaci 1. - 3. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Vyučovanie prezenčne (v škole): materská škola, žiaci 1. stupňa ZŠ, 8. a 9. ročník ZŠ + maturitné ročníky SŠ.

       Školská jedáleň, aj školský klub sú v riadnej prevádzke.

       Žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ, používajú v škole povinne ochranné rúško.

       Pre nástup žiakov od pondelka: 03.05. 2021 nebude potrebné preukazovať sa negatívnym testom jedného zákonného zástupcu, ani negatívnym testom žiaka, v prípade žiaka 2. stupňa ZŠ a plnoletého žiaka SŠ.

       Bude potrebné Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu/ plnoletého žiaka, ktoré budete môcť podať elektronicky. (aj papierovo) Aký druh Vyhlásenia o bezinfekčnosti bude pre nástup žiaka potrebný, to ešte upresníme po zverejnení MŠVVaŠ. Tlačivo bude k dispozícii na webovej stránke školy, ako i v Edupage.

       Žiadame rodičov, aby pri príznakoch ochorenia nechali svoje deti v domácej izolácii, upozornili učiteľa na danú skutočnosť a rovnako oznámili triednemu učiteľovi, príp. vedeniu školy, ak im bol vydaný pozitívny test na Covid-19.

     • URČENIE SKUPÍN PREDMETOV PRE POTREBY ADMINISTRATÍVNEHO HODNOTENIA IČ MS´21
      • URČENIE SKUPÍN PREDMETOV PRE POTREBY ADMINISTRATÍVNEHO HODNOTENIA IČ MS´21

      • Riditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, po porade s menovanými internými členmi predmetových maturitných komisií pre maturitnú skúšku 2021  u r č u j e  skupiny predmetov pre potreby administratívneho hodnotenia IČ MS´21 v organizačných zložkách školy - Gymnázium sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca - nasledovne:

       Odbor: 7902J00 - gymnázium

       Odbor: 3918M00 - technické lýceum

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

     • Vyučovanie - 26.-30.04.´21
      • Vyučovanie - 26.-30.04.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov 2.A, 3.A, 4.A, 4.B ZŠ v týždni od 26.04.2021 do 30.04.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní - podľa rozvrhu na Edupage.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnuť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zák. zástupca (, I.stupeň ZŠ - 11a). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žíaci 1.A ZŠ zostávajú na dištančnom vzdelávaní do 27.04.´21 - vrátane. Od stredy pokračujú v prezenčnom vzdelávaní v škole

       Žiaci  8. a 9. ročníka ZŠ pokračujú v prezenčnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu Edupage.

       Podmienka účasti žiaka na vyučovaní negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného rodiča - nie staršieho ako sedem dní, resp. výnimka z testovania (ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace; prípadne, ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; alebo výnimkou, ak zdravotný stav zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19).

       Pri nástupe do školy (26.04.) ráno, pred vstupom, odovzdá kópiu - prípadne poskytne k nahliadnutiu výsledok svojho testu (nie starší ako 7 dní) + podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:  Cestne_vyhlasenie_od_19_04_2021.docx.

       Vyhlásenie môžete vyplniť a poslať aj cez Edupage (v sekcii ŽIADOSTI a VYHLÁSENIA. https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601 - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiak a  zák. zástupca (II.stupeň ZŠ,SŠ - 8a). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žiaci maturitného ročníka (IV.AG a IV.ATL) od uvedeného dátumu pokračujú v prezenčnej výučbe v škole podľa modifikovaného rozvrhu (sledujte Edupage). Podmienkou nástupu plnoletého žiaka je čestné vyhlásenie - uvedené tlačivo si môžete stiahnuť a vplniť na nasledovnom linku:

       10a_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Plnolety_ziak.pdf

       alebo vyplniť cez Edupage https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

       Žiaci ostatných ročníkov 2. stupňa ZŠ - 5., 6. a 7. roč. +  žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 3. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

        

     • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
      • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

      • Zápis detí do Materskej školy sv. Jána Bosca, ktorá je org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici sa uskutoční v termíne od  03.05.´21 do 31.05.´21. Preberanie prihlášok do našej materskej školy bude v dňoch od 03.05.´21 do 14.05.´21 v čase od 10:00 - 14:00. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí!

        

       KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Prvý adaptačný týždeň pre žiakov 8. a 9. ročníkov od 19. 4. do 25. 4. 2021
      • Prvý adaptačný týždeň pre žiakov 8. a 9. ročníkov od 19. 4. do 25. 4. 2021

      • Adaptačným obdobím prejde každá trieda po návrate do školy v dĺžke dvoch týždňov. Adaptačné prvky budú realizované do ukončenia školského roka.

       Prvý adaptačný týždeň pre žiakov 8. a 9. ročníkov od 19. 4. do 25. 4. 2021

       1. Žiaci 8. a 9. ročníkov majú zostavený dočasný rozvrh v rozsahu 5 vyučovacích hodín. Viď. Edupage.

       2. Prvý týždeň pondelok až utorok majú spoločné aktivity a rozhovory  s triednym učiteľom. Zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov, na prevenciu problémového správania, na rozvoj pozitívnej klímy v triede, na rozvoj empatie a tolerancie a aktivity zamerané proti šikane.

       3.Od stredy sa postupne budú stretávať s vyučujúcimi jednotlivých predmetov, pričom učitelia jednotlivých predmetov dajú žiakom čas na obnovenie pracovných návykov a na postupnú záťaž.

       4. Úlohy budú učitelia pridávať postupne, pričom triedny učiteľ bude koordinovať ich početnosť a frekvenciu.

       6. Výchovné predmety je možné podľa počasia vyučovať vonku v školskom areáli. Kontaktné športy a športové aktivity, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu nákazy nebudú vykonávať.

       7. Špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa spolupracujú pri realizácii jednotlivých aktivít na posilňovanie vzťahov, komunikácie s učiteľmi a žiakmi.

       Po skončení dvojtýždňového adaptačného obdobia sa postupne vrátime k normálnemu rozvrhu.

     • OZNAM PRE RODIČOV
      • OZNAM PRE RODIČOV

      • Vyučovanie od 19. apríla 2021

       Vážení zákonní zástupcovia žiakov 2.A, 3.A, 4.A, 4.B ZŠ v týždni od 19.04.2021 do 23.04.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní. Sledujte rozvrh na Edupage - došlo k zmenám.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žíaci 1.A ZŠ a žiaci, ktorým bolo doručené oznámenie o karanténe zostávajú na dištančnom vzdelávaní.

       Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810; zo dňa 12.04. 2021 od pondelka: 19.04. 2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie aj pre žiakov v 8. a 9. ročníku ZŠ.

       Podmienka účasti žiaka na vyučovaní negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného rodiča - nie staršieho ako sedem dní, resp. výnimka z testovania (ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace; prípadne, ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; alebo výnimkou, ak zdravotný stav zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19).

       Pri prvom nástupe do školy (19.04.) ráno, pred vstupom do školy, odovzdá kópiu - pípadne poskytne k nahliadnutiu výsledok svojho testu (nie starší ako 7 dní) + podopísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:  Cestne_vyhlasenie_od_19_04_2021.docx.

       Vyhlásenie môžete vyplniť a poslať aj cez Edupage (v sekcii ŽIADOSTI a VYHLÁSENIA. https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

       Žiaci maturitného ročníka (IV.AG a IV.ATL) od uvedeného dátumu pokračujú v prezenčnej výučbe v škole podľa modifikovaného rozvrhu (sledujte Edupage). Podmienkou nástupu plnoletého žiaka je čestné vyhlásenie - uvedené tlačivo si môžete stiahnuť a vplniť na nasledovnom linku:

       10a_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Plnolety_ziak.pdf

       alebo vyplniť cez Edupage https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

       Žiaci ostatných ročníkov 2. stupňa ZŠ (5., 6. a 7. roč.) žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 3. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní pokračujú vo vzdelávaní. Ich nástup na prezenčné vyučovanie (pri priaznivom vývoji epidemiologickej situácie) podľa vyjadrenia MŠVVaŠ SR predpokladáme v týždni od 26.04. 2021. O definitívnej podobe resp. podmienkach ich nástupu a podrobnostiach o spôsobe testovania žiakov Vás budeme informovať v priebehu týždňa prostredníctvom našej školskej webovej stránky.

       Na základe vyhlášky č.175 UVZ SR §2 ods. 3 pís a, sa ruší povinnosť, pre žiakov škôl, používania respirátora v interiéri školy. Nahrádza sa povinnosťou používania rúška, šatky alebo šálu.

       Vyhláška bola zverejnená vo Vestníku vlády dňa 15.04. 2021 s účinnosťou od 19.04. 2021.


     • Vyučovanie | 12.-16.04.´21
      • Vyučovanie | 12.-16.04.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov I. stupňa ZŠ v týždni od 12.04.2021 do 16.04.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Deti, ktoré zostanú doma budú vzdelávané dištančne prostredníctvom zadávania/vypracovania úloh, materiálov – cez EduPage, prípadne žiacke mailové adresy.

       -----------------

       Žiaci maturitného ročníka (IV.AG a IV.ATL) od uvedeného dátumu pokračujú v prezenčnej výučbe v škole podľa modifikovaného rozvrhu (sledujte Edupage). Podmienkou nástupu plnoletého žiaka je čestné vyhlásenie - uvedené tlačivo si môžete stiahnuť a vplniť na nasledovnom linku:

       10a_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Plnolety_ziak.pdf

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá možnosť - vyplňte Vyhlásenie o bezinfekčnosti priamo cez Edupage: názov tlačiva: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (10a) Plnoletý žiak.

       Na stravu do ŠJ sa plnoletý žiak prihlási sám.

       -----------------

       Druhý stupeň ZŠ, žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 3. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       -----------------

       Dodržiavame všetky hygienické a protiepidemiologické zásady.