• Školský klub detí

     • ŠKD

     • V školskom roku budú v školskom klube pracovať tri oddelenia, prevádzka ŠKD je denne: v čase od 6:00 do 16:30.

      Režim dňa

      6:00 - 7:35 Ranný klub - spoločenské hry, hry s hračkami, individuálne aktivity.     
      11:20 - 12:15   Sústredenie detí do ŠKD po vyučovaní. Voľné hry detí.
      12:15 - 13:00 Kultúrno-hygienické návyky - obed.
      13:00 - 13:30 Oddychová činnosť.
      13:30 - 14:15 Rekreačná činnosť - vychádzky.
      14:15 - 15:00 Príprava na vyučovanie - deti sa spájajú do jeného oddelenia
      15:00 - 16:00 Záujmová oblasť výchovy.
      16:00 - 16:30 Individuálna činnosť podľa záujmu detí v spojenom oddelení.

       

       
         
         

      Finančný príspevok na školský klub je 10 eur na mesiac.

      Spôsob úhrady:

      Bankovým prevodom na č. účtu: SK26 0200 0000 0000 4423 7202

      Variabilný symbol: rovnaký, ako pre platbu v ŠJ. (štvormiestny kód)

      Špecifický symbol: MMRR (napr. 01.09.2021)

      Do poznámky uviesť meno a priezvisko žiaka

      Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza (v zmysle § 114 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní – školský zákon). V prípade, že 10. je v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, príspevok bude uhradený prvý pracovný deň, ktorý po 10. v mesiaci nasleduje. Príspevok na september a október nového školského roka sa uhrádza v septembri.

      Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Poplatok za pobyt v ŠKD platia aj zákonní zástupcovia žiaka, ktorí sú v hmotnej núdzi.

      Zníženie poplatku

      Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD  môže  byť znížený ak:

      • zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
      • zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (nízkopríjmová rodina).

       

      Prihlásiť alebo úplne odhlásiť žiaka z ŠKD je možné 5 dní pred novým mesiacom. Odhlásenie musí byť písomnou formou a je potrebné ho odovzdať p. vychovávateľke, prípadne na riaditeľstvo školy.

      Ak rodič odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku za daný mesiac. Telefonické odhlasovanie nie je možné.

       

      Naša činnosť sa realizuje prostredníctvom viacerých zložiek:

      • relaxačná,
      • oddychová,
      • tvorivá,
      • športová,
      • príprava na vyučovanie.

      Pri štruktúrovaní činnosti školského klubu a určovaní čiastkových cieľov vychádzame z aktuálne formulovaných typov učenia podľa Organizácie OSN pre výchovu, vedu a kultúru - UNESCO:

      • učiť sa poznať;
      • učiť sa "ako na to";
      • učiť sa žiť v spoločenstve;
      • učiť sa byť.

      Podmienkou plnenia všetkých uvedených cieľov je vytvorenie prostredia, ktoré deťom umožňuje spoločnú činnosť v čase mimo vyučovania v nestresujúcich situáciách a funkčnom priestore, ktoré spĺňa podmienky tvorivosti, navodzuje kreativitu a dáva príležitosť k sebarealizácii. Dôležitým prvkom je interakcia všetkých zúčastnených činiteľov, medzi ktoré patrí sociálna klíma školy, empatia vychovávateliek a vychovávateľov, režim dňa s dostatkom pohybu a navodením podnetných aktivít, otvorené vzťahy medzi vychovávateľmi, deťmi a rodičmi. Len pri zaistení týchto podmienok môže školský klub plniť svoju socálnu, relaxačnú, regeneračnú, kompenzačnú a výchovnú funkciu.