• Školská jedáleň

    • Prevádzková doba

     Obedy sa vydávajú v čase od 11:30 do 14:00. V mimoriadnych prípadoch (koniec školského rok a, celoškolské akcie a podobne) riaditeľ školy vopred oznámi zmenu v čase vydávania obedov.

      

     Odhlasovanie zo stravy

     Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné 1 deň vopred  do 14-tej hodiny. Dieťa/žiak môže byť odhlásený zo stravovania počas ochorenia, pri odchode zo školy a podobne. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na stravníkov v hmotnej núdzi. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Spôsob vydávania obedov žiakom a študentom

     "Čipnutie sa" pri odbere stravy je POVINNÉ! V prípade, že sa jedná o žiaka ZŠ (štátom dotovaná strava tzv. obedy zadarmo) sa porovnávajú zoznamy žiakov čipnutých pri odoberaní obedu so záznamami o prítomnosti v škole v daný deň. Akýkoľvek nesúlad v zoznamoch (nečipnutie sa v škole, alebo nečipnutie sa v jedálni) znamená, že štát na obed neprispeje a rodič ho MUSÍ uhradiť (aj keď nebol odobratý - pokiaľ nebolo dieťa deň vopred odhlásené).

     Od 1.9.2009 prešla školská jedáleň na výdaj obedov na základe čipovej klúčenky. Ten istý čip sa používa aj pre evidenciu dochádzky v škole. Vedúcej školskej jedálne vydá každému žiakovi čipovú kľúčenku, ktorú bude stravník používať počas celého štúdia a pri stravovaní sa v ŠJ. (Čipová kľúčenka je zálohovaná sumou 2,50 €). V prípade straty je možné priradiť nový čip za poplatok 2,50 €. Dodávané čipy sú nakupované od tretej strany ako tovar a preto sa na nich vzťahujú aj dodacie a reklamačné podmienky ako na tovar tretej strany.

     Stravník priloží svoj čip k čítaciemu zariadeniu pri výdajnom okienku v ŠJ a kuchárke sa zobrazí meno a názov triedy, v ktorej sa nachádza. Ak sa čítačka po priložení čipu rozozvučí hlasným tónom, znamená to, že tento stravník buď nemá zaplatenú stravu, alebo nie je daný deň na stravu prihlásený, alebo sa ju pokúša opätovne odobrať.