• Vzdelávací program

 • Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 1.-4. ročník (od 2011/2012 do 2014/2015)

  PredmetRočníkSpolu
  1.2.3.4.
  Jazyk a komunikácia
  slovenský jazyk a literatúra 26
  prvý cudzí jazyk 6
  Príroda a spoločnosť
  prírodoveda 3
  vlastiveda 3
  Človek, hodnoty a spoločnosť
  etická výchova / náboženská výchova 4
  Matematika a práca s informáciami
  matematika 14
  informatická výchova 3
  Človek a svet práce
  pracovné vyučovanie 1
  Umenie a kultúra
  výtvarná výchova 4
  hudobná výchova 4
  Zdravie a pohyb
  telesná výchova 8
  Ostatné
  školský vzdelávací program 20


  © aScAgenda 2024.0.1447 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.02.2024