• Školský digitálny koordinátor

   • V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má zabezpečovať:

    • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
    • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
    • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
    • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
    • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
    • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
    • administráciu online testovaní,
    • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

     

    Kontaktovať nášho koordinátora môžete prostredníctvom emailu: digitalny.koordinator@ssnd.sk

     

     

    Národný projekt edIT

    Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (NP edIT 1)
    Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (NP edIT 2)

    Hlavné ciele NP edIT:

    • zlepšenie technologickej pripravenosti na dištančnú/hybridnú výučbu

    • sanácia rizikových skupín ohrozených školským neúspechom

    • koordinovaná digitálna transformácia škôl

    Jednotlivé ciele sú napĺňané implementáciou hlavnej aktivity „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách a na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania” a jej podaktivít.

     „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“