• Vízia a misia

     • Misia, vízia a ciele školy

     • MÚDROSŤ, MRAVNOSŤ a LÁSKA sú tri piliere našej školy. Vzdelávanie neoddeľujeme od výchovy a vedomosti spájame s formovaním osobnosti žiaka. "Poznanie, keď sa postaví do horizontu viery, sa stáva múdrosťou a víziou života. Jednotlivé predmety poskytujú nielen poznatky, ktoré si treba nadobudnúť, ale aj hodnoty, ktoré si treba osvojiť a pravdy, ktoré treba objaviť."

      (KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU, Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia, Rím 1997)

      Svoju identitu vidíme vo výchovnej oblasti zameranej na duchovný rast a hodnotovú orientáciu v súlade s učením Magistéria Cirkvi.

      Viaceré edukatívne ciele sa premietajú aj do vlastnej kultúrnej a spoločenskej činnosti, ktorou sa škola prezentuje v meste pôsobiska, v regióne i v diecéze.

      V dnešnej dobe plnej agresivity a rozpadu klasických mravných hodnôt, je dôležité akcentovať staré kresťanské hodnoty – lásku k blížnemu, pracovitosť, striedmosť, čestnosť, úctu k rodičom a rodine vôbec.

      Európska kultúra vychádza z tradícií kresťanského školstva a v európskom kontexte je štúdium na cirkevnej škole vysoko oceňované.

      FAKTY A ČÍSLA:

      ► 100% pedagógov je plne kvalifikovaných
      ► Viac ako 20% pedagógov má doktorát alebo druhú atestáciu
      ► Štátny vzdelávací program identický so štátnymi školami (MŠ, ZŠ, gymnáziá, SOŠ)
      ► Školský vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, informatiky a predmetov s etickým zameraním

      Základná škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka, na počítačovú gramotnosť a ďalšie kognitívne požiadavky, vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu.

      Gymnázium poskytuje kvalitné, štátom monitorované vzdelanie podľa záväzných osnov a štandardov, pripravuje na nový typ maturitných skúšok v stanovených stupňoch náročnosti, ale nezanedbáva ani kultivovanie srdca a charakteru vlastným duchovno-výchovným programom.

      V školskom roku 2012/2013 sme otvorili novú súčasť spojenej školy - Materskú školu sv. Jána Bosca s dvoma triedami pre zmiešané vekové kategórie. Od šk. roku 2017/2018 sme ju rozšírili o ďalšiu triedu, ktorá vznikla rekonštrukciou niekdajších priestorov školského klubu. Kapacita MŠ je teda 66 detí od 3 do 6 rokov v troch samostatných oddeleniach, kde okrem veku primeraného vzdelávania vedú pani učiteľky detičky aj k morálnym a duchovným hodnotám tiež veku primeranou formou.

      V školskom roku 2013/2014 sme otvorili novú súčasť spojenej školy - Strednú odbornú školu sv. Jána Bosca s maturitným študijným odborom technické lýceum, ktoré sa špecializuje na IT oblasť. Ťažiskom je výučba programovania, databázových systémov ale aj fyzika a matematika v gymnaziálnom rozsahu.  Od 1.9.2018 jej bol schválený prívlastok SOŠ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ. Popri najnovších technických poznatkoch, keďže sme katolícka škola, nezanedbávame ani duchovný rozvoj študentov.

      Naša škola vznikla ako kresťanská škola a vo svojej výchove sa snaží o napĺňanie preventívneho výchovného systému sv. Jána Bosca (viac tu>>).