• Duchovná služba

    • Saleziáni Nová Dubnica - Farnosť Sv. Jozefa Robotníka

    • Duchovný správca školy: Mgr. Pavol Nizner, SDB

     - bohoslužby pre žiakov a zamestnancov v kaplnke školy bývajú pravidelne v stredu - 7:20

     - liturgickú službu koordinujú katechéti v spolupráci s triednymi učiteľmi

     - termíny spovedania zverejňujeme prostredníctvom EduPage

     - žiaci absolvujú duchovné obnovy počas roka

     - pedagógovia sa stretávajú na duchovných obnovách mesačne

     - slávnostné sv. omše počas sviatkov bývajú pre celú školu vo farskom kostole