• Výchovné poradenstvo

     • Dokumenty

     • Pod pojmom "výchovné poradenstvo" rozumieme organizovanú sústavu špeciálnych odborných poradenských služieb (v oblasti výchovy a vzdelávania det a mládeže), ktoré sú uskutočňované zamestnancami inštitúcií výchovného poradenstva (funkcia výchovného poradcu v škole, metodici pedagogicko - psychologických poradní a pod.). 

      Spoločnou funkciou výchovného poradenstva je poskytovaťodborné poradenské služby deťom a mládeži, rodičom, zákonným zástupcom, vedeniu škôl, pedagogickým zamestnancom škôl a pracovníkom zariadení a inštitúcii, ktoré zaisťujú starostlivosť o deti a mládež.

      Výchovné poradenstvo plní uvedené úlohy:

      a) prispieva k utváraniu všestranne rozvinutej a zdravej osobnosti detí a mládeže v procese výchovy a vzdelávania;

      b) podieľa sa na riešení problémov vo vývoji, výchove a vzdelávaní detí a mládeže;

      c) pomáha riešiť pedagogické a psychologické otázky profesijnej orientácie žiakov základných a stredných škôl.

      Teoretická koncepcia výchovného poradenstva vychádza z poznatkov súčasných pedagogických a psychologických vied, no využíva i poznatky ďalších vied, ktoré skúmajú z rôznych aspektov človeka v jeho mnohostranných vzťahoch s prírodou a spoločnosťou.