• Informačná povinnosť a Právne informácie


   • Informačná povinnosť - COVID19 (GDPR)


    Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica, IČO: 30414164,

    telefón: +421(0)42 4432382, e-mail: riaditel@ssnd.sk


    ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

    ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

    v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

    Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov a osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 Nariadenia:

    VSTUP ZAMESTNANCOV NA PRACOVISKÁ A INÝCH PRIESTOROV PREVÁDZKOVATEĽA
    Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností a výkon osobitných práv pri plnení pracovného práva preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo potvrdením ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.
    Názov informačného systému  IS Vstup zamestnancov na pracoviská a iných priestorov prevádzkovateľa
    Právny základ

    Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia v nadväznosti na plnenie zákonnej povinnosti v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c).

    Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
    a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007
    o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov a aktuálne vyhlášky.

    Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
    Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
    Lehoty na vymazanie os. údajov po skončení účelu spracúvania
    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
    Kategórie dotknutých osôb zamestnanci prevádzkovateľa
    Kategórie osobných údajov potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu, alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, potvrdenie o zaočkovaní druhou dávkou, predloženie príslušného dokladu za účelom overenia totožnosti, predloženie potvrdenia o výnimke
    VSTUP DO VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH PRIESTOROV PREVÁDZKOVATEĽA
    Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je kontrola vstupu osôb
    do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzkovateľa
    preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie
    na ochorenie COVID-19, ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo potvrdením ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.
    Názov informačného systému IS Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzkovateľa
    Právny základ

    Čl. 9 ods. 2 písm. g) Nariadenia v nadväznosti na plnenie zákonnej povinnosti v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c).

    Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálne vyhlášky.

    Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
    Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
    Lehoty na vymazanie os. údajov po skončení účelu spracúvania
    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
    Kategórie dotknutých osôb osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa
    Kategórie osobných údajov potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, potvrdenie o zaočkovaní druhou dávkou, predloženie príslušného dokladu za účelom overenia totožnosti, predloženie potvrdenia o výnimke

     

    Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

    a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatizovanom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).

    b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia). 

    c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.

    d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

    e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

    Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

    f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

     

    Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

    Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica, IČO: 30414164

    ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

    UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

    V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na kontaktné údaje uvedené v hlavičke informačnej povinnosti.


    Informačná povinnosť - kamerový systém (GDPR)


    Informačná povinnosť podľa Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov,ďalej len „GDPR“).

    Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému: je Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica, IČO: 30414164, telefón: +421(0)42 4432382, e-mail: riaditel@ssnd.sk (prevádzkovateľ).

    Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Jozef Imrišek | telefón+421(0)42 4432382 | e-mail: riaditel@ssnd.sk

    Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku a zdravia (prevádzkovanie kamerového systému)

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

    Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia

    Kategória príjemcov: policajný zbor SR a prokuratúra SR

    Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

    Doba uchovávania: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
    V Spojenej škole sv. Jána Bosca neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

    Poučenie  o právach dotknutej osoby:
    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
    a. požadovať prístup k jej osobným údajom;
    b. požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
    c. namietať spracúvanie osobných údajov,
    d. na prenosnosť svojich osobných údajov;
    e. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
    f. právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

    Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

    V Novej Dubnici 08.12.2020                                                        Ing. Jozef Imrišek
     

    EduPage a GDPR

    Ak sa chcete dozvedieť o opatreniach a záväzkoch, ktoré EduPage poskytuje a garantuje školám, aby splnili požiadavky GDPR, prečítajte si prosím: www.edupage.org/gdpr/
     

    Zásady ochrany osobných údajov

    Pre EduPage je súkromie veľmi dôležité. Ak sa chcete dozvedieť ako EduPage udržiava vaše údaje v bezpečí, prejdite prosím na nasledovnú adresu: www.edupage.org/privacy/?privacypolicy

     
   • Napíšte nám

    Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany osobných údajov na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
    komunikujem so serverom, počkajte, prosím