• Duálne vzdelávanie

    • Systém duálneho vzdelávania v SOŠ IT

    • SOŠ-IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici zabezpečuje od školského roka 2021/2022 systém duálneho vzdelávania v študijnom odbore 63918 M technické lýceum.

     Zo žiakov hlásiacich sa do prvého ročníka štúdia odboru 3918 M technické lýceum môžu podpísať učebnú zmluvu s certifikovanými  zamestnávateľmi pre náš odbor v našej škole deviati žiaci (7 žiakov s firmou KELCOM s.r.o. DCa a 2 žiaci s firmou Virtual Reality Media, a.s. TN) . Praktické vyučovanie bude prebiehať priamo u tohto zamestnávateľa, ktorý má osvedčenie od Republikovej únie zamestnávateľov a uzavretú so školou Zmluvu o duálnom vzdelávaní. Žiakov si vyberá samotný zamestnávateľ podľa vlastných kritérií.

     Po úspešnom prijímacom konaní žiaci absolvujú vybraní žiaci praktickú prípravu (resp. min. 50% z odbornej praktickej prípravy) v reálnom podnikateľskom prostredí.

     Systém duálneho vzdelávania vytvára podmienky pre spojenie odborného vzdelávania s praxou. Zamestnávatelia vstupujú do vzdelávania už pri tvorbe študijných plánov. Nezanedbateľným prínosom vzťahu škola a zamestnávateľ je, že školy môžu modernizovať svoje učebné plány podľa požiadaviek praxe. Na základe partnerstva potom vzniká spolupráca, ktorá vedie k spokojnosti zamestnávateľov, škôl, ich študentov a, samozrejme, rodičov.

    • Certifikovaní zamestnávatelia pre SDV:

    • So spojenou školou sv. Jána Bosca, o.z. SOŠ - IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici má od školského roku 2021/2022 uzavretú Zmluvu o duálnom vzdelávaní spoločnosť KELCOM DUBNICA s.r.o. Táto spoločnosť je certifikovaná pre SDV Republikovou úniou zamestnávateľov pod číslom 2260/SDV/RUZ/2022.

     KELCOM DUBNICA s.r.o. sa venuje:

     • počítačovým sieťam a počítačovým systémom
     • kamerovým systémom, dohliadacím systémom a požiarnym signalizáciám
     • dochádzkovým a prepúšťacím systémom

     V týchto oblastiach nadväzuje na vzdelávanie v odbore 3918 M technické lýceum vyučovanom v SOŠ-IT v Novej Dubnici.

     So spojenou školou sv. Jána Bosca, o.z. SOŠ - IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici má od školského roku 2023/2024 uzavretú Zmluvu o duálnom vzdelávaní spoločnosť VIRTUAL REALITY MEDIA, a.s. v Trenčíne. Táto spoločnosť je certifikovaná pre SDV Republikovou úniou zamestnávateľov pod číslom 2711/SDV/RUZ/2023.

     VRM, a.s. sa venuje:

     • vývoju a výrobe simulátorov
     • vývoju a výrobe softvérových riešení pre augmentovanú a virtuálnu realitu

     Dohody s ďalšími zamestnávateľmi sú v procese prípravy.

      

      

  • ČO MI DÁVA SDV

    • Vzťah k budúcemu povolaniu
    • Vďaka možnosti pracovať od prvého ročníka priamo vo firmenom prostredí sa s ním viem dôsledne oboznámiť a zžiť. Po skončení štúdia som pripravený(á) zaradiť sa okamžite do pracovného procesu.

    • Vedomosti priamo z praxe
    • Napriek kvalitným možnostiam štúdia v škole mi praktické predmety u zamestnávateľa ponúkajú nový pohľad na moje teoretické vedomosti.

    • Práca na reálnych projektoch
    • V systéme duálneho vzdelávania sa pri praktickej príprave môžem podieľať na reálnych projektoch pre zákazníkov u nás aj v zahraničí. TO mi prináša skúsenosti, ktoré môžem získať iba pri priamej práci vo firme.

   • Čo realizuje systém duálneho vzdelávania pre študentov SOŠ IT

   • Cieľom vzdelávania žiakov počas odbornej praxe v systéme duálneho vzdelávania je vedenie žiakov k prehlbovaniu a upevňovaniu odborných vedomostí a praktických zručností. Používaním a dodržiavaním technologických postupov v súčinnosti s používaním platných noriem a predpisov sa vytvárajú u žiakov predpoklady na samostatný a kvalitný výkon práce s aplikáciou vedomostí získaných v teoretickej oblasti podľa profilácie daného odboru. Prax úzko súvisí so starostlivosťou, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, s vytváraním vhodných pracovných podmienok, so životným prostredím a starostlivosťou o zdravie človeka.

    Všetky aktivity v rámci praxe v systéme duálneho vzdelávania sa odvíjajú od zvládnutia a správneho využitia nadobudnutých teoretických a praktických poznatkov a zručností. To znamená, že žiak má dokázať aplikovať informácie, vedomosti a zručnosti. Žiak má samostatne zvládnuť:

    - cieľavedomo samostatne pracovať a riešiť vzniknuté problémy

    - zvolenú problematiku samostatne vyriešiť

    - efektívne využívať netradičné študijné materiály

    - vypracovať prezentáciu k danej problematike

    - dokáže integrovať medzipredmetové vzťahy

    V systéme duálneho vzdelávania má byť žiakprimeranie svojim vedomostiam a zručnostiam – zahrnutý do reálnej práce na reálnych zákazkách a reálneho fungovania firmy.

    V podmienkach firmy v systéme duálneho vzdelávania má žiak v reálnej firme spoznať reálne firemné procesy – riadenie firmy, marketing, obchodné a finančné procesy, plánovanie výroby, riadenie výroby, nákup, logistiku…

    Žiak má byť súčasťou reálnych procesov a projektov, pričom má spoznať rôzne (všetky) oddelenia vo firme.

    Žiak má byť – primeranie svojim vedomostiam a zručnostiam – zahrnutý do reálnej práce na reálnych zákazkách – včítane produktívnej práce, reportovania, poznávania riadenia projektu, obchodných a technických rokovaní, služobných ciest, propagačných aktivít a pod..

    Žiaci tu integrujú poznatky a skúsenosti z absolvovaných ekonomických predmetov, odborných predmetov a ostatných činností z praxe v systéme duálneho vzdelávania. Dôraz je kladený na tvorivosť / podnikavosť a využívanie poznatkov pri riešení reálnych problémov (využívanie ekonomických ukazovateľov a právnych noriem, analyzovanie mikroekonomických ukazovateľov a výsledkov hospodárenia, formy a nástroje politiky zamestnanosti a trhu práce s ohľadom na problémy pracovnoprávnych vzťahov a zákonník práce atď.)

    V oblasti technickej grafiky a počítačovej grafiky:

    Absolvent vie:

    - čítať a kresliť jednoduché technické výkresy v oblasti strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva,

    - robiť základnú kontrolu rozmerov a tvarov s použitím vhodných meradiel a prístrojov,

    - vytvárať technickú výkresovú dokumentáciu pomocou počítača,

    - využívať STN a odbornú literatúru,

    - orientovať sa v technických normách i s ohľadom na normy ISO,

    - pomocou CAD softvéru vytvoriť 3D model súčiastky podľa predlohy, alebo podľa výkresovej dokumentácie.

    - vytvoriť a spracovať grafické predlohy na počítači, vytvoriť vhodnú grafickú prezentáciu, vložiť a graficky spracovať text, grafický objekt, fotografiu, vytvoriť reklamné a informačné materiály a predlohy, spracovať fotografické predlohy.

    V 2D grafike absolvent vie:

    - pracovať s editorom bitmapovej grafiky (Gimp)

    - pracovať s editorom vektorovej grafiky (Inkscape)

    V oblasti 3D grafiky absolvent vie:

    - základnú orientáciu v prostredí editora 3D grafiky (Blender) pre potreby ďalšieho využitia 3D objektov v počítačovej grafike

    V podmienkach firmy v SDV pracuje žiak s výkresovou dokumentáciou, grafickými materiálmi, ktoré používa firma vo svojich projektoch/zákazkách.

    Výstupom môže byť grafika pre marketingové účely firmy alebo ako podklady pre technickú dokumentáciu.

    (Nie je určený konkrétny SW na spracovanie textu/tabuľkový procesor/prezentačný SW – študenti môžu/majú používať to, čo používa firma)

    V oblasti spoznávania priemyselných technológií sa má žiak oboznámiť s tým, s čím sa môže stretnúť pri práci pre rôzne priemyselné podniky/rôznych zákazníkov. Spoznanie výrobných procesov (včítane plánovania a riadenia výroby) má pomôcť žiakom vytvoriť koncept, ktorý budu musieť pri svojej budúcej práci v oblasti IT brať do úvahy.

    Žiak má spoznať „tradičné“ aj moderné prístupy k spracovaniu materiálov, montážnym a výrobným procesom ako aj s využitím automatizácie a robotizácie. V spojení s informáciami zo študijného odboru má byť žiak pripravovaný na uplatnenie sa v Industry 4.0.

    Žiak získava prehľad o základnom procese v oblasti diskrétnej výroby a podpory riadenia základného procesu výroby a jeho podpory informačnými technológiami (napr. SAP). Oboznámi sa s prostriedkami konštrukčnej a technologickej prípravy výroby a ich prepojenia na oblasti využívaných priemyselných technológií, so stavbou a s použitím kusovníkov, pracovných postupov, definovanie materiálov a pracovísk atď.

    V podmienkach systému duálneho vzdelávania má žiak spoznať samotnú výrobu, montáž (rôzne typy – od manuálnej až po automatizovanú montáž/výrobu, resp. s využitím robotických systémov), príp. servis zariadení, porozumieť dokumentácii, technologickým procesom a dodržiavaniu noriem. Žiak má spoznať firmou používané výrobné nástroje, stroje, zariadenia, meracie prístroje používané pri výrobe/montáži/servise. Žiak má spoznať a využívať SW používaný vo firme na riadenie/sledovanie procesu výroby/montáže/servisu. Žiak sa má oboznámiť s procesmi výroby, ktorú realizuje firma v SDV – poznať procesy od plánovania až po expedíciu a finančné uzavretie zákazky. Podľa možností firmy sa žiak oboznámi s automatizovanými výrobnými procesmi resp. s s výrobou s využitím robotických a/alebo autonómnych systémov.

    Vo vzdelávacej oblasti tvorby webstránok nadobudne žiak základy z technológií používaných pre tvorbu webu a webových aplikácií (HTML 5 ako základ pre vytvorenie webu a CSS pre jeho dizajn) podľa aktuálnych trendov v oblasti tvorby statických webových stránok.

    Žiak vie tvoriť webstránky použitím (voľne dostupného) redakčného systému (napr. WORDPRESS) tak, aby vedel vytvoriť vlastnú webstránku.

    Má rozumieť základným pojmom,poznať štruktúru XML, poznať princíp značkovacieho jazyka, chápať významu špecifikácií a ich dodržiavania, poznať základnú štruktúru HTML dokumentu, vytvoriť jednoduchú webovú stránku pomocou HTML, používať obrázky a tabuľky, pochopiť zmysel oddelenia obsahu webovej stránky od formy, poznať syntax CSS, poznať spôsoby kombinovania selektorov a chápať ich význam, definovať vzhľad a rozloženie jednotlivých prvkov webovej stránky, poznať hlavné výhody Wordpressu, poznať čo potrebujeme na vytvorenie stránky, pochopiť typy na výber vhodnej domény, vytvoriť a upravovať štruktúru webstránky, používať základné pluginy, rozumieť hierarchii webstránky, inštalovať platenú alebo voľne dostupnú tému, pracovať s editorom Gutenberg, s multimédiami, poznať SEO optimalizáciu, pridávať SSL certifikát.

    V systéme duálneho vzdelávania sa študenti podieľajú na aktualizácii resp. inej údržbe firemnej webstránky v spolupráci so zamestnancom firmy, ktorý má na starosti správu webu. V prípade, že firma outsoursuje tieto činnosti, tak študenti sú zahrnutí do komunikácie s dodávateľskou firmou a zúčastňujú sa na činnostiach súvisiacich s webstránkou. Vlastnú tvorbu webstránok realizujú napr. pre vytvorenie webu pre konkrétny produkt/službu, ktorú poskytuje firma, pričom majú ovládať a využívať funkcionality ako sú uvedené v obsahu učiva predmetu.

    Výstup môže byť použitý buď pre reálne potreby firmy, alebo pre precvičenie si obsahu daného predmetu.

    Oblasť elektroniky a elektrotechniky v podmienkach SDV vytvára priestor pre špecializáciu sa žiakov na technológie realizované firmou (produkty/služby). Od žiaka sa očakáva, aby riešenie problémov bolo založené na akademických/vedeckých princípoch (primeraných veku, poznatkom a skúsenostiam) – t.j. napr. pri HW projektoch si vedieť sformulovať očakávania riešenia/hypotézu, zrealizovať potrebné výpočty a merania. Predpokladá sa, že technologické firmy v SDV majú možnosť oboznámiť študentov so základmi elektroniky, návrhom a konštrukciou elektronických zariadení a najmä dodržiavaním bezpečnostných predpisov pri práci s elektrickým prúdom. Základné poznatky z oblasti elektroniky a elektrotechniky (o rezistoroch, kondenzátoroch, magnetických obvodoch, senzoroch a akčných členoch) má žiak mať ako základ pre praktický odborný predmet Internet vecí v školskom vzdelávaní.

    Pri oboznamovaní sa s elektronickými súčiastkami sa žiak zaoberá senzormi, elektrickými/elektronickými obvodmi a pod.  (základná terminológia v tejto oblasti, možné konštrukčné riešenia a funkcionality elektronických súčiastok, praktické overenia parametrov pomocou meraní, resp. simulácií a meraní (VACH, frekvencie a pod.))

    Okrem výpočtov a meraní má byť žiak vedený aj k ostatným manuálnym zručnostiam pri práci s prístrojmi, súčiastkami (spájkovanie), prácu s HW a pod.. Pri návrhu a výrobe DPS žiak realizuje vlastný návrh pomocou CAD systému, oboznamuje sa s rôznymi spôsobmi profesionálnej aj hobby výroby plošných spojov a ich osádzania, praktickým osadzovaním DPS elektronickými súčiastkami a vytvorením vlastného funkčného elektronického (robotického) zariadenia resp. účasťou na konštrukcii reálneho zariadenia vo firme v SDV.

    Žiak si prehlbuje tie poznatky fyziky, ktoré sú potrebné pre pochopenie princípov, javov a technológií súvisiacich s IT technikou, v oblastiach IoT, riadenia a automatizácie/robotizácie a HW usporiadaní/ konštrukcii elektronických zariadení, ako príprava pre uplatnenie sa v Industry 4.0.

    Pri simulačných metódach riešenia problémov má žiak používať softvér, v ktorom je možné pomocou algoritmov, fyzikálnych vzťahov a zadávaných hodnôt riešiť komplexné úlohy formou simulácií, keďže v realite by boli zložito technicky alebo finančne náročne realizovateľné. Žiak hľadá správny algoritmus, ktorý vyjadruje súvislosti medzi fyzikálnymi veličinami a zobrazuje ho vo forme grafov, ktoré žiak následne analyzuje a zmenou vstupných parametrov upravuje hodnoty na výstupe.

    V podmienkach SDV využíva žiak aplikuje anglický jazyk pre potreby firmy a ako súčasť svojej práce vo firme. Môže sa jednať o prácu s manuálmi, technickou a inou dokumentáciou v originále v anglickom jazyku – pre vlastnú potrebu, príp. prekladať (spracovávať rešerše, prezentácie) pre potreby firmy a pod. Pre potreby firmy môže žiak spracovávať marketingové/propagačné dokumenty, technickú dokumentáciu a pod. v anglickom jazyku. Pre potreby obchodnej komunikácie môže žiak pripravovať podklady pre zákazníkov v anglickom jazyku, realizovať obchodnú korešpondenciu (listovú, e-mailovú), záznamy z rokovaní v anglickom jazyku a pod.