• Duálne vzdelávanie

    • Duál v SSND

    • SOŠ-IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici zabezpečuje od školského roka 2021/2022 systém duálneho vzdelávania v študijnom odbore 63918 M technické lýceum.

     Zo žiakov hlásiacich sa do prvého ročníka štúdia odboru 3918 M technické lýceum môžu podpísať učebnú zmluvu s certifikovaným  zamestnávateľom pre náš odbor v našej škole šiesti žiaci. Praktické vyučovanie bude prebiehať priamo u tohto zamestnávateľa, ktorý má osvedčenie od Republikovej únie zamestnávateľov a uzavretú so školou Zmluvu o duálnom vzdelávaní. Žiakov si vyberá samotný zamestnávateľ podľa vlastných kritérií.

     Po úspešnom prijímacom konaní žiaci absolvujú vybraní žiaci praktickú prípravu (resp. min. 50% z odbornej praktickej prípravy) v reálnom podnikateľskom prostredí.

     Systém duálneho vzdelávania vytvára podmienky pre spojenie odborného vzdelávania s praxou. Zamestnávatelia vstupujú do vzdelávania už pri tvorbe študijných plánov. Nezanedbateľným prínosom vzťahu škola a zamestnávateľ je, že školy môžu modernizovať svoje učebné plány podľa požiadaviek praxe. Na základe partnerstva potom vzniká spolupráca, ktorá vedie k spokojnosti zamestnávateľov, škôl, ich študentov a, samozrejme, rodičov.

    • Certifikovaní zamestnávatelia pre SDV:

    • So spojenou školou sv. Jána Bosca, o.z. SOŠ - IT Sv. Jána Bosca v Novej Dubnici má od školského roku 2021/2022 uzavretú Zmluvu o duálnom vzdelávaní spoločnosť KELCOM DUBNICA s.r.o. Táto spoločnosť je certifikovaná pre SDV Republikovou úniou zamestnávateľov pod číslom 2260/SDV/RUZ/2022.

     KELCOM DUBNICA s.r.o. sa venuje:

     • počítačovým sieťam a počítačovým systémom
     • kamerovým systémom, dohliadacím systémom a požiarnym signalizáciám
     • dochádzkovým a prepúšťacím systémom

     V týchto oblastiach nadväzuje na vzelávanie v odbore 3918 M technické lýceum vyučovanom v SOŠ-IT v Novej Dubnici.

     Dohody s ďalšími zamestnávateľmi sú v procese prípravy.

      

      

  • ČO MI DÁVA SDV

    • Vzťah k budúcemu povolaniu
    • Vďaka možnosti pracovať od prvého ročníka priamo vo firmenom prostredí sa s ním viem dôsledne oboznámiť a zžiť. Po skončení štúdia som pripravený(á) zaradiť sa okamžite do pracovného procesu.

    • Vedomosti priamo z praxe
    • Napriek kvalitným možnostiam štúdia v škole mi praktické predmety u zamestnávateľa ponúkajú nový pohľad na moje teoretické vedomosti.

    • Práca na reálnych projektoch
    • V systéme duálneho vzdelávania sa pri praktickej príprave môžem podieľať na reálnych projektoch pre zákazníkov u nás aj v zahraničí. TO mi prináša skúsenosti, ktoré môžem získať iba pri priamej práci vo firme.