• Novinky

     • Zoznam pomôcok pre prváka
      • Zoznam pomôcok pre prváka

      • Prezuvky so svetlou podrážkou prípadne sandále (nie šľapky) vrecko na odloženie v šatni     

       Hygienické potreby

       menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, hygienické vreckovky v krabičke cca 100ks

       Vrecúško na Telesnú výchovu

       tepláky, tričko, tenisky alebo cvičky - nešmykľavé / nie s čiernou podrážkou /,  ponožky

       Pomôcky na VYV (uložené v škatuli od topánok, kupujte až podľa pokynov triednej učiteľky)

       gumený obrus na lavicu

       farebné papiere 

       náčrtník

       výkresy (A3 - 30 ks, A4 – 30 ks)

       pastelky

       voskovky

       fixky rôznych farieb

       nožnice s oblým hrotom

       lepidlo

       štetce - 2 ks guľatých (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec

       vodové farby

       handrička na štetec

       nádoba na vodu – stabilná, nie sklenená

       Peračník

       ceruzka, 2 ks – mäkká tuha, ergonomická/trojhranná/ hrubšia

       pero – používa sa až neskôr a zakúpite podľa pokynov triednej učiteľky

       farbičky – 12 ks (silne pigmentované), strúhadlo, guma

       Ostatné

       Zošity na slovenský jazyk: budú zakúpené na začiatku šk. roka

       Zošit na matematiku: č. 513 – 1 ks

       Zošit na anglický jazyk: č. 440 – 1 ks (veľký, bez linajok)

       Zošit na prvouku: č. 440 – 1 ks

       Zošit na náboženstvo: č. 440 – 1 ks

       prefotená kartička poistenca 2ks

                                   

       Zoznam_pomocok_a_skolskych_potrieb_do(1).pdf


     • Meteorické roje
      • Meteorické roje

      • Dnes večer (29.7.) nás po dlhšej pauze opäť čaká bezoblačná obloha (aspoň tak to sľúbil Aladin zo SHMÚ). Šťastlivci, ktorí nemusia ráno vstávať kvôli pracovným alebo študijným povinnostiam, môžu dnešný večer po zotmení využiť na prechádzku spojenú s pozorovaním "padajúcich hviezd". Hneď dva meteorické roje (južné δ Akvaridy a α Kaprikornidy) budú tesne pred svojim maximom. Pomaly ubúdajúci Mesiac bude ich pozorovanie rušiť až po svojom východe o 23:10.

       Tí, ktorí to dnes nestihnú, budú mať už o dva týždne možnosť pozorovať "slzy sv. Vavrinca", meteorický roj Perzeíd. Ak to pandemická situácia dovolí, plánujú hvezdári z Amavet klubu č.966 Pöllö, ktorého členovia pôsobia aj na našej škole, uskutočniť svoju pravidelnú letnú astronomicko-turistickú akciu práve na noc predpokladaného maxima (z 12. na 13. 8. 2021). O prípadnom konaní akcie vás budeme včas informovať.

     • DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE
      • DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

      • Vážení rodičia!

       Dňa 01.08. 2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. (tzv. OBEDY ZADARMO). Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ (obedy zadarmo). Bližšie info tu: INFO_pre_ziadatelov.pdf

       Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 € / deň majú deti, ktoré /ktorých:

       1. Zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

       2. Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi. Potvrdenie vydáva automaticky UPSVaR.

       3. Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

       Rodič si musí požiadať o posúdenie UPSVaR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

       Žiadame rodičov žiakov Základnej školy, a rodičov detí navštevujúcich posledný ročník MŠ, ktorí budú mať nárok na dotáciu na stravu, aby to nahlásili e-mailom na adresu: http://zs@ssnd.sk, do 20.08.2021.

       Zároveň je potrebné do uvedeného dátumu doručiť do školy

       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
       • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti tu: CESTNE_VYHLaSENIE(1).pdf je nutné vypísať a odovzdať zriaďovateľovi školy (v zastúpení: Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici).

       Škola následne na základe doručených potvrdení o HN, o ŽM, čestných vyhlásení požiada o pridelenie dotácie na týchto žiakov.

       Formular_na_posudenie_prijmu(1).pdf

       Rodičia žiakov, ktorí na dotáciu nemajú nárok a budú mať v školskom roku 2021/2022 záujem o stravovanie pre svoje dieťa, vyplnia  prihlášku na stravovanie, pričom za obedy budú hradiť stanovený poplatok.

       PRIHLaSKA_NA_STRAVOVANIE.docx

       PRIHLaSKA_NA_STRAVOVANIE.pdf

        

        

        

        

     • Aktívni aj cez prázdniny
      • Aktívni aj cez prázdniny

      • Boscovia Nová Dubnica sa dnes zúčastnili krajského kola Detskej PTS v Trenčíne. Mladšie družstvo skončilo na 3.mieste a staršie na 5.mieste. Každé dieťa si odnieslo krásnu vecnú cenu a super športový zážitok.

     • Krásne prázdniny
      • Krásne prázdniny

      • Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM za to že ste to zvládli, niektorí z ľahkosťou, niektorí s ťažkosťami, niektorí aj s drobnými úrazmi ale dosiahli sme spoločný cieľ! Rozdali sme vysvedčenia a prázdniny sa môžu začať. Všetkým želáme dni plné oddychu a pohody, veľa nových zážitkov a priateľstiev.

        

     • Športový deň
      • Športový deň

      • V týždni olympijských aktivít sme si zorganizovali 24.6. v Spojenej škole sv. J. Bosca v Novej Dubnici školské kolo Detskej PTS. Na úvod sme deti oboznámili blížiacou olympiádou v Tokiu a potom 20 družstiev z 1.stupňa ZŠ súťažilo v šiestich disciplínach - skoku do diaľky, behu cez prekážky, štafetovom behu, hodu raketkou, hodu loptou a vytrvalostnom behu. Najlepšie družstvá boli odmenené diplomami a krásnymi vecnými cenami. Ale hlavné bolo zažiť radosť a úsmev našich detí.

     • Odznak všestrannosti
      • Odznak všestrannosti

      • Po úspešnom školskom kole v ODZNAKU VŠESTRANNOSTI, sme sa prihlásili aj na krajské kolo. Školu reprezentovalo 8 členné družstvo v zložení: Matúš Lamačka, Majko Čierny, Aďo Kopčan, Tomáš Blažej, Vivien Psotová, Lucka Mrázková, Tamarka Klingová a Vaneska Košútová zo 6.A. Súťažilo sa 23.6. kedy sa oslavuje OLYMPIJSKÝ DEŇ. Je to deň, kedy sa zdôrazňuje dôležitosť a význam športu a pohybu pre fyzické a duševné zdravie obyvateľov.

     • USMERNENIE K HODNOTENIU ŽIAKOV V ŠK. ROKU 2020/2021
      • USMERNENIE K HODNOTENIU ŽIAKOV V ŠK. ROKU 2020/2021

      • Celkové hodnotenie žiakov v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

       Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) možno hodnotiť žiakov

       a) slovným hodnotením,

       b) klasifikáciou („známkou“),

       c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

       Žiaci 1. ročníka ZŠ môžu byť hodnotení len slovne. Stredná škola mohla zvoliť hodnotenie formou klasifikácie alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.Škola môže predmety nehodnotiť, v tom prípade sa uvádza „absolvoval“,príp. „neabsolvoval“.

       Počas mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 hodnotenie „neabsolvoval“, ktorého dôsledkom je celkové hodnotenie „neprospel“, je vhodné využívať len v nevyhnutných prípadoch vyjadrenia neplnenia cieľov vyučovacieho predmetu zo subjektívnych dôvodov na strane žiaka. Ak je to možné, odporúča sa v súčasnosti takto nehodnotiť.

       Celkové hodnotenie žiakov školy a klasifikácia ako aj zmeny hodnotenia a klasifikácie počas školského roka sa podľa § 18 ods. 11 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. prerokujú a odsúhlasia v pedagogickej rade školy.

       Bližšie informácie poskytne Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:

       Usmernenie k hodnoteniu ZS 19836.pdf

       Usmernenie k hodnoteniu SŠ 18142.pdf

       Usmernenie k hodnoteniu na konci šk. roka v Spojenej škole sv. J. Bosca Dodatok_k_ŠkVP_-_klasifikacia.docx

        

     • OLYMPIJSKÝ odznak všestrannosti.
      • OLYMPIJSKÝ odznak všestrannosti.

      • Naša škola sa zapojila do športového projektu Slovenského olympijského a športového výboru -- OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI. V máji sme počas hodín TSV testovali žiakov 6.ročníka. Testová batéria bola zameraná na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Žiaci boli odmenení krásnymi vecnými cenami s olympijským motívom.🥇

     • Adam Rekem - 3. miesto Hviezdoslavov Kubín.
      • Adam Rekem - 3. miesto Hviezdoslavov Kubín.

      • Dňa 26.05. 2021 sa v CVČ Dubnica n/Váhom uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy  - 67. ročník Hviezdoslavovho Kubína. Súťaž prebehla dištančnou formou prostredníctvom videonahrávok recitátorov.

       Náš žiak Adam Rekem  zo 6.A triedy  získal krásne tretie miesto v  II. kategórii próza.

       GRATULUJEME!!!

     • Don Jozef Dvorský
      • Don Jozef Dvorský

      • Do večnosti odišiel človek, ktorý stál pri zrode našej školy, ktorému prvá generácia našich žiakov, ale i učiteľov vďačí za duchovnú formáciu.

       Nech odpočíva v pokoji.

        

     • OZNAM - OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA
      • OZNAM - OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

      • Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom našej školy, že s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje minister školstva, vedy, výskumu a športu školské vyučovanie vo všetkých školách od pondelka nastupujú aj žiaci stredných škôl – gymnázium a SOŠ IT.

       V prvom týždni bude rozvrh  upravený – adaptačný týždeň – sledujte Edupage.

       Testovať sa nemusia žiaci ani rodičia.

       Rodičia neplnoletých  žiakov musia odovzdať https://www.minedu.sk/data/att/19600.docx  (v papierovej podobe alebo elektronicky cez EduPage z rodičovského konta).

       Toto vyhlásenie predkladá každý zákonný zástupca žiaka pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov), to znamená, že už ho nemusíte predkladať každých 7 dní.

       V prípade plnoletého žiakaodovzdáva podpisuje žiak sám - (možnosť aj cez Edupage)

       https://www.minedu.sk/data/att/19604.docx

       Rozhodnutie ministra.

     • Vyučovanie 10.-14.05´21
      • Vyučovanie 10.-14.05´21

      • Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

       Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU dáva okres Ilava do červenej farby. To znamená, že výchovno-vzdelávací proces sa mení a všetci žiaci základnej školy sa vzdelávajú prezenčne.  Bez testu.

       od 10.05.2021 pokračuje vyučovací proces podľa nasledovných pravidiel:

       Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej výučbe (bez testu).

       Žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ + Tercia (8GYM) pokračujú v prezenčnej výučbe (bez testu).

       Žiaci 1.- 3. ročníka SŠ pokračujú v dištančnej výučbe

        

       Do školy prídu už aj žiaci 5., 6. a 7. roč. a Tercia. Tešíme sa na Vás!

        

       Podmienky: zákonný zástupca žiaka každých 7 dní pri nástupe dieťaťa do školy odovzdá alebo zašle elektronicky Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez testu.

       Upozorňujeme na povinnosť nosiť v priestoroch školy rúško. Ďakujeme, že zostávate zodpovední.

     • Vyučovanie - 03.- 07.05.´21
      • Vyučovanie - 03.- 07.05.´21

      • Vážení rodičia, 

       oznamujeme Vám, že prevádzka ZŠ + MŠ a SŠ sa od 03.05. 2021 nemení, nakoľko podľa COVID AUTOMATU nájdete tu, zostáva okres Ilava v bordovej farbe - 3. stupeň varovania, a tak ročníky: 2. stupňa ZŠ - 5., 6. a 7. roč. +  žiaci nižšieho 8GYM + žiaci 1. - 3. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Vyučovanie prezenčne (v škole): materská škola, žiaci 1. stupňa ZŠ, 8. a 9. ročník ZŠ + maturitné ročníky SŠ.

       Školská jedáleň, aj školský klub sú v riadnej prevádzke.

       Žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ, používajú v škole povinne ochranné rúško.

       Pre nástup žiakov od pondelka: 03.05. 2021 nebude potrebné preukazovať sa negatívnym testom jedného zákonného zástupcu, ani negatívnym testom žiaka, v prípade žiaka 2. stupňa ZŠ a plnoletého žiaka SŠ.

       Bude potrebné Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu/ plnoletého žiaka, ktoré budete môcť podať elektronicky. (aj papierovo) Aký druh Vyhlásenia o bezinfekčnosti bude pre nástup žiaka potrebný, to ešte upresníme po zverejnení MŠVVaŠ. Tlačivo bude k dispozícii na webovej stránke školy, ako i v Edupage.

       Žiadame rodičov, aby pri príznakoch ochorenia nechali svoje deti v domácej izolácii, upozornili učiteľa na danú skutočnosť a rovnako oznámili triednemu učiteľovi, príp. vedeniu školy, ak im bol vydaný pozitívny test na Covid-19.

     • URČENIE SKUPÍN PREDMETOV PRE POTREBY ADMINISTRATÍVNEHO HODNOTENIA IČ MS´21
      • URČENIE SKUPÍN PREDMETOV PRE POTREBY ADMINISTRATÍVNEHO HODNOTENIA IČ MS´21

      • Riditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, po porade s menovanými internými členmi predmetových maturitných komisií pre maturitnú skúšku 2021  u r č u j e  skupiny predmetov pre potreby administratívneho hodnotenia IČ MS´21 v organizačných zložkách školy - Gymnázium sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca - nasledovne:

       Odbor: 7902J00 - gymnázium

       Odbor: 3918M00 - technické lýceum

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

     • Vyučovanie - 26.-30.04.´21
      • Vyučovanie - 26.-30.04.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov 2.A, 3.A, 4.A, 4.B ZŠ v týždni od 26.04.2021 do 30.04.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní - podľa rozvrhu na Edupage.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnuť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zák. zástupca (, I.stupeň ZŠ - 11a). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žíaci 1.A ZŠ zostávajú na dištančnom vzdelávaní do 27.04.´21 - vrátane. Od stredy pokračujú v prezenčnom vzdelávaní v škole

       Žiaci  8. a 9. ročníka ZŠ pokračujú v prezenčnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu Edupage.

       Podmienka účasti žiaka na vyučovaní negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného rodiča - nie staršieho ako sedem dní, resp. výnimka z testovania (ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace; prípadne, ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; alebo výnimkou, ak zdravotný stav zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19).

       Pri nástupe do školy (26.04.) ráno, pred vstupom, odovzdá kópiu - prípadne poskytne k nahliadnutiu výsledok svojho testu (nie starší ako 7 dní) + podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:  Cestne_vyhlasenie_od_19_04_2021.docx.

       Vyhlásenie môžete vyplniť a poslať aj cez Edupage (v sekcii ŽIADOSTI a VYHLÁSENIA. https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601 - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiak a  zák. zástupca (II.stupeň ZŠ,SŠ - 8a). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žiaci maturitného ročníka (IV.AG a IV.ATL) od uvedeného dátumu pokračujú v prezenčnej výučbe v škole podľa modifikovaného rozvrhu (sledujte Edupage). Podmienkou nástupu plnoletého žiaka je čestné vyhlásenie - uvedené tlačivo si môžete stiahnuť a vplniť na nasledovnom linku:

       10a_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Plnolety_ziak.pdf

       alebo vyplniť cez Edupage https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

       Žiaci ostatných ročníkov 2. stupňa ZŠ - 5., 6. a 7. roč. +  žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 3. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

        

     • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
      • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

      • Zápis detí do Materskej školy sv. Jána Bosca, ktorá je org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici sa uskutoční v termíne od  03.05.´21 do 31.05.´21. Preberanie prihlášok do našej materskej školy bude v dňoch od 03.05.´21 do 14.05.´21 v čase od 10:00 - 14:00. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí!

        

       KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Prvý adaptačný týždeň pre žiakov 8. a 9. ročníkov od 19. 4. do 25. 4. 2021
      • Prvý adaptačný týždeň pre žiakov 8. a 9. ročníkov od 19. 4. do 25. 4. 2021

      • Adaptačným obdobím prejde každá trieda po návrate do školy v dĺžke dvoch týždňov. Adaptačné prvky budú realizované do ukončenia školského roka.

       Prvý adaptačný týždeň pre žiakov 8. a 9. ročníkov od 19. 4. do 25. 4. 2021

       1. Žiaci 8. a 9. ročníkov majú zostavený dočasný rozvrh v rozsahu 5 vyučovacích hodín. Viď. Edupage.

       2. Prvý týždeň pondelok až utorok majú spoločné aktivity a rozhovory  s triednym učiteľom. Zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov, na prevenciu problémového správania, na rozvoj pozitívnej klímy v triede, na rozvoj empatie a tolerancie a aktivity zamerané proti šikane.

       3.Od stredy sa postupne budú stretávať s vyučujúcimi jednotlivých predmetov, pričom učitelia jednotlivých predmetov dajú žiakom čas na obnovenie pracovných návykov a na postupnú záťaž.

       4. Úlohy budú učitelia pridávať postupne, pričom triedny učiteľ bude koordinovať ich početnosť a frekvenciu.

       6. Výchovné predmety je možné podľa počasia vyučovať vonku v školskom areáli. Kontaktné športy a športové aktivity, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu nákazy nebudú vykonávať.

       7. Špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa spolupracujú pri realizácii jednotlivých aktivít na posilňovanie vzťahov, komunikácie s učiteľmi a žiakmi.

       Po skončení dvojtýždňového adaptačného obdobia sa postupne vrátime k normálnemu rozvrhu.

     • OZNAM PRE RODIČOV
      • OZNAM PRE RODIČOV

      • Vyučovanie od 19. apríla 2021

       Vážení zákonní zástupcovia žiakov 2.A, 3.A, 4.A, 4.B ZŠ v týždni od 19.04.2021 do 23.04.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní. Sledujte rozvrh na Edupage - došlo k zmenám.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žíaci 1.A ZŠ a žiaci, ktorým bolo doručené oznámenie o karanténe zostávajú na dištančnom vzdelávaní.

       Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810; zo dňa 12.04. 2021 od pondelka: 19.04. 2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie aj pre žiakov v 8. a 9. ročníku ZŠ.

       Podmienka účasti žiaka na vyučovaní negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného rodiča - nie staršieho ako sedem dní, resp. výnimka z testovania (ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace; prípadne, ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; alebo výnimkou, ak zdravotný stav zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19).

       Pri prvom nástupe do školy (19.04.) ráno, pred vstupom do školy, odovzdá kópiu - pípadne poskytne k nahliadnutiu výsledok svojho testu (nie starší ako 7 dní) + podopísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:  Cestne_vyhlasenie_od_19_04_2021.docx.

       Vyhlásenie môžete vyplniť a poslať aj cez Edupage (v sekcii ŽIADOSTI a VYHLÁSENIA. https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

       Žiaci maturitného ročníka (IV.AG a IV.ATL) od uvedeného dátumu pokračujú v prezenčnej výučbe v škole podľa modifikovaného rozvrhu (sledujte Edupage). Podmienkou nástupu plnoletého žiaka je čestné vyhlásenie - uvedené tlačivo si môžete stiahnuť a vplniť na nasledovnom linku:

       10a_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Plnolety_ziak.pdf

       alebo vyplniť cez Edupage https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

       Žiaci ostatných ročníkov 2. stupňa ZŠ (5., 6. a 7. roč.) žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 3. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní pokračujú vo vzdelávaní. Ich nástup na prezenčné vyučovanie (pri priaznivom vývoji epidemiologickej situácie) podľa vyjadrenia MŠVVaŠ SR predpokladáme v týždni od 26.04. 2021. O definitívnej podobe resp. podmienkach ich nástupu a podrobnostiach o spôsobe testovania žiakov Vás budeme informovať v priebehu týždňa prostredníctvom našej školskej webovej stránky.

       Na základe vyhlášky č.175 UVZ SR §2 ods. 3 pís a, sa ruší povinnosť, pre žiakov škôl, používania respirátora v interiéri školy. Nahrádza sa povinnosťou používania rúška, šatky alebo šálu.

       Vyhláška bola zverejnená vo Vestníku vlády dňa 15.04. 2021 s účinnosťou od 19.04. 2021.