• Vzdelanie slúži na zlepšenie života druhých a zanechaní tak vašej komunity a sveta lepším miestom, ako ste ho našli.
     • Marian Wright Edelman
     • 03.09.´20 - 28.09.´20
      • Zber údajov o maturantoch

       Zber údajov o maturantoch

       Do 28.09.2020 sú maturanti povinní prihlásiť sa a odovzdať triednemu učiteľovi prihlášku na maturitnú skúšku, ak požadujú úľavy, tak k prihláške prikladajú žiadosť adresovanú riaditeľovi školy, v ktorej je špecifikované o aké úľavy žiak žiada.

        

     • 16.10.2020
      • Koniec zberu údajov o maturantoch

       Koniec zberu údajov o maturantoch

       Dňom 16.10.2020 sa v našej škole ukončuje zber údajov o maturantoch, ktoré sú umiestňované v datábázach na centrálnych serveroch.

     • 30.10.2020
      • Zmena maturitných predmetov

       Zmena maturitných predmetov

       Najneskôr do 30.10.2020 žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania alebo dodatočné prihlásenie.

     • 01.11.´20-15.03.´21
      • Prípravná fáza

       Prípravná fáza

       Prípravná fáza administrácie a a PFIČ MS´21

     • 16.03.2021
      • SJL | EČ & PFIČ

       SJL | EČ & PFIČ

       riadny termín externej časti () a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) pre školský rok 2020/2021.  čas: 100´ - pozostáva zo 40 otázok s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. PFIČ čas: 150´PFIČ - výber jednej zo 4 tém s určenou žánrovou formou.

     • 17.03.2021
      • ANJ | EČ & PFIČ

       ANJ | EČ & PFIČ

       riadny termín externej časti () a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) pre úrovne B1/B2. Predmety zo skupiny CUJ v aktuálnom školskom roku sú: ANJ.  čas: 100´/120´ - pozostáva zo 36/46 otázok s výberom odpovede a 24/34 úloh s krátkou odpoveďou. PFIČ čas: 60´PFIČ - 1 zadanie s určenou žánrovou formou.

     • 18.03.2021
      • MAT | EČ

       MAT | EČ

       riadny termín externej časti () pre školský rok 2020/2021.  čas: 150´ - pozostáva z 10 úloh s výberom odpovede a 20 úloh s krátkou odpoveďou.

     • 08.04.-13.04.2021
      • Náhradný termín EČ & PFIČ

       Náhradný termín EČ & PFIČ

       Podmienky tie isté, ako v riadnom termíne. Náhradný termín sa vykonáva v jednej určenej škole v rámci trenčianskeho kraja.

     • 19.03.-20.04.´21
      • Prípravná fáza

       Prípravná fáza

       Prípravná fáza PČOZ MS´21 (Praktická časť odbornej zložky) - SOŠ IT - technické lýceum

     • 09.04.2021
      • Odovzdanie maturitného projektu

       Odovzdanie maturitného projektu

       Týka sa žiakov SOŠ IT - technického lýcea

     • 21.04.2021
      • PČOZ

       PČOZ

       Praktickú časť odbornej zložky (PČOZ) vykonávajú žiaci SOŠ IT - technického lýcea. Môže sa vykonávať formou: a) Praktickou realizáciou a predvedením komplexnej úlohy (výber z 15 tém). Čas na realizáciu tejto formy je 8 hod. - max. 33 hod. b) Obhajobou vlastného projektu. c) Realizáciou a obhajobou experimentu. d) Obhajobou úspešných súťažných prác. e) Predvedením umeleckého výkonu.

     • 14.05.2021
      • Uzatvorenie koncoročnej klasifikácie

       Uzatvorenie koncoročnej klasifikácie

       V rámci klasifikačnej porady maturitných tried bude uzatvorená klasifikácia maturantov. V tento deň budú známi študenti, ktroí nebudú "pripustení" k ÚMS.

     • 22.04.-21.05.2021
      • Prípravná fáza

       Prípravná fáza

       Prípravná fáza ÚFIČ (Ústna forma internej časti) a TČOZ (Teoretická časť odbornej zložky - týka sa SOŠ IT) MS´21

     • 17.05.-23.05.2021
      • Akademický týždeň

       Akademický týždeň

       Obdobie intenzívnej prípravy na UFIČ a TČOZ. Žiaci - maturanti sa pripravujú v domácom prostredí.

     • 24.-28.05.2021
      • ÚFIČ & TČOZ

       ÚFIČ & TČOZ

       Ústna forma internej časti maturitnej skúšky a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (týka sa maturantov v SOŠ IT - technickom lýceu)

     • 31.05.2021
      • Slávnostné maturitné zhromaždenie

       Slávnostné maturitné zhromaždenie

       Rozlúčka s úspešnými maturantami | Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení | Podpisovanie maturitných protokolov | Oceňovanie študentov - absolventov

     • 02.-10.09.2021
      • Opravný termín EČ & PFIČ MS´20

       Opravný termín EČ & PFIČ MS´20

       Týka sa žiakov, ktorí v riadnom termíne nevykonali úspešne EČ alebo PFIČ MS´20 (prípadne obe časti MS), teda nezískali potrebnú percentuálnu úspešnosť v jednotlivých administrovaných predmetoch.

     • 09/2021
      • Opravný termín ÚFIČ & TČOZ

       Opravný termín ÚFIČ & TČOZ

       Týka sa žiakov, ktorí nekonali UFIČ a TČOZ v riadnom termíne (neboli pripustení k ÚMS z dôvodu neprospievania z predmetu (ov) pri koncoročnej klasifikácii) a žiakov ktorí boli v riadnom termíne neúspešní pri UFIČ a TČOZ.