• Vzdelanie slúži na zlepšenie života druhých a zanechaní tak vašej komunity a sveta lepším miestom, ako ste ho našli.
     • Marian Wright Edelman
     • 22.03.2021
      • Zrušenie jednotlivých častí MS´21

       Zrušenie jednotlivých častí MS´21

       Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/11902:1-A1810 bolo rozhodnuté o zrušení: 1. Externej časti () MS´21, 2. Písomnej formy internej časti MS´21 (PFIČ), okrem opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, 3. Ústnej formy internej časti (ÚFIČ) a Teoretickej časti odbornej zložky (TČOZ) MS´21 a 4. Praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) MS´21.

     • 22.03.2021
      • Administratívne vykonanie internej časti MS´21

       Administratívne vykonanie internej časti MS´21

       1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítava. 2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor. 3. Predmet cudzí jazyk je hodnotený na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni ako bol vzdelávaný v poslednom ročníku, vykoná ÚFIČ MS´21 ( (ústnu formu internej časti MS) v termíne od 31.05. - 30.06.´21 (týka sa žiakov SOŠ IT). 4. Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval“, musí pristúpiť k ÚFIČ MS´21 v termíne od 31.05. - 30.06.´21. 5!!! POZOR !!! Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky. V praxi to znamená, že všetci, ktorí ste sa prihlásili na 1, alebo viac dobrovoľných predmetov, musíte pristúpiť k ÚFIČ MS´21 v termíne od 31.05. - 30.06.´21, ...ibaže… (rozoberiem v ďalšom slede).

     • 22.03. - 30.08.2021
      • Hodnotenie MS v školskom roku 2020/2021

       Hodnotenie MS v školskom roku 2020/2021

       Predmety, v ktorých sa vykonáva len ÚFIČ MS´21 v dôsledku zrušenia EČ MS´21 a PFIČ MS´21, sa hodnotia len na základe výsledku ÚFIČ MS´21 alebo na základe výsledku administratívneho hodnotenia

     • 22.03. - 30.08.2021
      • Komunikácia medzi školou a maturantom

       Komunikácia medzi školou a maturantom

       Komunikácia medzi školou a plnoletým žiakom sa uskutočňuje prostredníctvom IS školy (EduPage), elektronicky v naskenovanej podobe, poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia škole. V prípade lektronickej komunikácie kontaktný e-mail pre MS´21 ja: zastgym(zavináš)ssnd.sk 

     • 09.04.2021
      • Odovzdanie maturitného projektu

       Odovzdanie maturitného projektu

       Týka sa žiakov SOŠ IT - technického lýcea

     • 23.04.2021
      • Schválenie maturitných zadaní

       Schválenie maturitných zadaní

       Na návrh predsedu príslušnej predmetovej komisie v škole RŠ schváli obsah ÚFIČ MS´21, vrátane PČOZ. Predseda PMK maturitné zadania a témy ÚFIČ MS´21 z príslušného predmetu nepodpisuje. K obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky sa stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nevyjadruje.

     • 30.04.2021
      • Zrušenie predmetu dobrovoľnej MS

       Zrušenie predmetu dobrovoľnej MS

       Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak zrušiť písomným oznámením do tohto dátumu, inak sa ÚFIČ MS´21 z dobrovoľného predmetu vykonáva v termíne od 31.05. - 30.06.´21. Žiadosti o zrušenie dobrovoľného predmetu MS´21 zasielajte prosím iba na zastgym(zavináč)ssnd.sk.

     • 30.04.2021
      • Menovanie skúšajúcich

       Menovanie skúšajúcich

       Menovanie skúšajúcich členov predmetových maturitných komisií (PMK)

     • 03.05.2021
      • Určenie skupiny príbuzných predmetov

       Určenie skupiny príbuzných predmetov

       určí skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa administratívne započítajú do hodnotenia daného maturitného predmetu.

     • 07.05.2021
      • Uzatvorenie koncoročnej klasifikácie

       Uzatvorenie koncoročnej klasifikácie

       Tento dátum rozhodne, ktorí žiaci budú „pripustení“ k administratívnej maturitnej skúške. Žiaci, kt. dosiahli k tomuto dátumu dosiahli z niektorého z predmetov v maturitnom ročníku známku v 2. polroku „nedostatočný“ - nemôžu pristúpiť k maturite. Budú musieť vykonať KS v 08/2021 a následne vykonať MS´21 v opravnom termíne t.z. september 2021 – zo všetkých zvolených predmetov  MS´21 (4).

     • 10.05.2021
      • Zasadnutie Pedagogickej rady školy

       Zasadnutie Pedagogickej rady školy

       Definitíva k vydaniu koncoročných vysvedčení za 2. polrok 4. ročníka a pripustenie k administratívnemu prepočítaniu maturitnej známky.

     • 14.05.2021
      • Koniec vyučovania v maturitnom ročníku

       Koniec vyučovania v maturitnom ročníku

       S týmto dátumom bude žiakom maturitného ročníka vydané koncoročné vysvedčenia za posledný ročník SŠ.

     • 18.05.2021
      • Administratívne prepočítanie známok z jednotlivých predmetov MS´21

       Administratívne prepočítanie známok z jednotlivých predmetov MS´21

       Aritmetický priemer a výslednú známku v danom predmete IČ MS´21 kontrolujú dvaja skúšajúci členovia PMK (vyučujúci školy) a schvaľuje ho predseda ŠMK (externista z inej SŠ – GYM).

     • 19.05.2021
      • Zverejnenie administratívne prepočítanej známky

       Zverejnenie administratívne prepočítanej známky

       V EduPage – osobnom účte žiaka.

     • 21.05.2021
      • Žiadosť o vykonanie ÚFIČ MS´21

       Žiadosť o vykonanie ÚFIČ MS´21

       V prípade „nespokojnosti“ s administratívne prepočítanou známkou, môže plnoletý žiak, do tohto dátumu, písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ÚFIČ MS´21, ktorá sa uskutoční v termíne od 31.05. - do 30.06.´21.  Žiadosti o vykonanie ÚMS niektorého z predmetov vašej MS´21 zasielajte prosím iba na zastgym(zavináč)ssnd.sk!

     • 24.05.2021
      • Odovzdanie koncoročného a maturitného vysvedčenia

       Odovzdanie koncoročného a maturitného vysvedčenia

       Škola vydá vysvedčenie z posledného ročníka spolu s maturitným vysvedčením do 5 dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky. Týka sa žiakov, ktorí „boli spokojní“ s administratívne vypočítanou známkou z jednotlivých maturitných predmetov a teda nepožiadali o ÚFIČ MS´21 a žiakov, ktorí si zrušili predmet dobrovoľnej MS´21 a teda nepristúpia k ÚFIČ MS´21 z daného predmetu. Od tohto dátumu prestávate byť žiakmi školy a stávate sa bežnými občanmi SR. V tomto termíne, v priestoroch Školskej knižnice (novej), v čase od 10:00 sa uskutoční Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. O priebehu, forme a náležitostiach vás budeme včas informovať.

     • 31.05. - 30.06.2021
      • Ústna forma internej časti MS´21

       Ústna forma internej časti MS´21

       1. Žiak môže vykonať ÚFIČ skôr, ako praktickú časť maturitnej skúšky (PČOZ) - týka sa žiakov – maturantov technického lýcea. 2. Žiak vykoná ÚFIČ MS´21 a TČOZ MS´21, okrem PČOZ, zo všetkých predmetov počas nevyhnutného počtu dní. RŠ informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania ÚFIČ najneskôr 7 dní pred jej konaním. Obdržíte pozvánku! 3. ÚFIČ je neverejná a môže sa konať aj dištančne. ÚFIČ MS´21 sa koná dištančne, ak sú skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Dodržiava sa forma IČ MS ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 4. ÚFIČ MS´21 a TČOZ MS´21, ak sa koná prezenčne, prebieha v súlade s hygienicko-epidemiologickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR alebo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 5. PČOZ na pracovisku praktického vyučovania sa môže konať so súhlasom predsedu predmetovej maturitnej komisie najmenej pred dvomi skúšajúcimi členmi predmetovej maturitnej komisie. 6. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia a zamestnávateľ, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, nedeleguje svojich zástupcov medzi skúšajúcich členov predmetovej maturitnej komisie na kontrolu aritmetického priemeru a výslednej známky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky. 7. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu maturitnej skúšky sa vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak. 

     • 05.06. - 05.07.2021
      • Mimoriadne odovzdanie koncoročného a maturitného vysvedčenia

       Mimoriadne odovzdanie koncoročného a maturitného vysvedčenia

       Týka sa žiakov, ktorí „neboli spokojní“ s administratívne vypočítanou známkou z jednotlivých maturitných predmetov a pristúpili k ÚFIČ MS´21 z niektorého zo svojich maturitných predmetov, resp. žiakov, ktorí si nezrušili predmet dobrovoľnej MS´21 a pristúpili k ÚFIČ MS´21 z daného predmetu. Od dátumu odovzdania vysvedčenia prestávajú byť aj títo maturanti žiakmi školy a stávajú sa bežnými občanmi SR.

     • 30.06.2021
      • Žiadosť o vykonanie EČ MS, alebo PFIČ MS

       Žiadosť o vykonanie EČ MS, alebo PFIČ MS

       K tomuto dátumu žiak písomne potvrdí, že chce vykonať PFIČ MS´21 (písomnej formy internej časti maturitnej skúšky) alebo EČ MS´21 (externej časti maturitnej skúšky) na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku. Týka sa žiakov, ktorí chcú vykonať EČ MS´21 a PFIČ MS´21 z cudzieho jazyka. Potvrdenia prosím zasielať na: zastgym(zavináč)ssnd.sk. 

     • 30.08.2021
      • Vydanie koncoročného a maturitného vysvedčenia po KS

       Vydanie koncoročného a maturitného vysvedčenia po KS

       SŠ vydá vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy spolu s maturitným vysvedčením do 5 dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky. Od dátumu odovzdania vysvedčenia prestávajú byť aj títo maturanti žiakmi školy a stávajú sa bežnými občanmi SR.

     • 06.09.2021
      • PFIČ MS´21 a EČ MS´21 z CJ

       PFIČ MS´21 a EČ MS´21 z CJ

       Týka sa žiakov, ktorí podali žiadosť a chcú vykonať EČ MS´21 a PFIČ MS´21 z cudzieho jazyka. 

     • 09/2021
      • Výsledky EČ MS´21 a PFIČ MS´21 z CJ

       Výsledky EČ MS´21 a PFIČ MS´21 z CJ

       Ak žiak z PFIČ MS´21 získa úspešnosť viac ako 25 %, SŠ na základe žiadosti žiaka vydá potvrdenie o výsledku PFIČ MS´21 z cudzieho jazyka. Žiak, ktorý získa úspešnosť najviac 25 % a menej, nemôže konať opravnú skúšku PFIČ MS´21. Ak žiak z EČ MS´21 získa úspešnosť viac ako 33 %, SŠ na základe žiadosti žiaka vydá potvrdenie o výsledku EČ MS´21 z cudzieho jazyka. Žiak, ktorý získa úspešnosť najviac 33 % a menej, nemôže konať opravnú skúšku EČ MS´21.

     • 09/2021
      • Opravný termín ÚFIČ & TČOZ

       Opravný termín ÚFIČ & TČOZ

       Týka sa žiakov, ktorí nebolo možné administratívne prepočítať známku na maturitnom vysvedčení, nemali uzatvorenú klasifikáciu, alebo nekonali ÚFIČ a TČOZ v riadnom termíne (neboli pripustení k ÚMS z dôvodu neprospievania z predmetu (ov) pri koncoročnej klasifikácii) a žiakov ktorí boli v riadnom termíne neúspešní pri UFIČ a TČOZ.