• Prihlasovanie do MŠ

     • CHCEM MAŤ DIEŤA V ŠKÔLKE, V KTOREJ JE

      RADOSŤ ~ SLUŠNOSŤ ~ LÁSKA...

      DOBRÁ VOĽBA

      POZÝVAME NA

      ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
       
      KEDY?

      od 03. mája 2021 do 31. mája 2021

      PREBERANIE PRIHLÁŠOK DO MŠ

      03.05.´21 do 14.05.´21

      V ČASE

      od 10:00 do 14:00

      Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí!

      Pri zápise požadujeme potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa!

      Stiahnite si na linku:

       POTVRDENIE všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
       

      Rodič zapísaného dieťaťa nám ho dodá dodatočne, po uvoľnení karanténnych opatrení. Ak lekárske potvrdenie dodatočne nepriložia, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

      Pri deťoch so ŠVVP nepožadujeme vyjadrenie príslušného poradnského zariadenia!

      Rodič zapísaného dieťaťa nám vyjadrenie dodá dodatočne, po uvoľnení karanténnych opatrení. Ak zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

      V prípade choroby alebo iných závažných dôvodov je možné dohodnúť náhradný termín zápisu telefonicky na t. č.: 0904 163 329, prípadne e-mailom na skolka@ssnd.sk

      Vážení rodičia,
      pre školský rok 2021/2022, sa naša Spojená škola sv. Jána Bosca rozhodla ponúknuť 3 MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY


      I. OSOBNÝ ZÁPIS (iba jeden zo zákonných zástupcov zapisovaného dieťaťa)

      1. Príďte OSOBNE (iba rodič – bez dieťaťa) na ZÁPIS v termíne 03.05.´21 do 14.05.´21 v čase od 10:0014:00 do materskej školy. Vstupujte prosím max. po 1. Prosíme všetkých rodičov, aby mali ochranné rúška a priniesli si vlastné pero

      2. Prineste si so sebou VYPLNENÚ a PODPÍSANÚ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU, ktorú je dostupná na nasledovnom v časti: Pre uchádzačov | On-line prihláška

      V prípade, že sa Vám NEPODARILO ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU (ePrihlášku) STIAHNÚŤ a VYPLNIŤ doma, nevadí - môžete ju VYPLNIŤ a PODPÍSAŤ priamo pri OSOBNOM ZÁPISE Vášho dieťaťa do našej materskej školy.

      3. ĎALEJ SI PRINESTE SO SEBOU:
      - Rodný list dieťaťa
      - Občiansky preukaz zákonného zástupcu zapisovaného dieťaťa

      II. ELEKTRONICKÝ ZÁPIS od 03.05. – 31.05.´21 (všetko priamo z domu a pošty)

      1. VYPLŇTE PROSÍM ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU do materskej školy na tomto odkaze: Pre uchádzačov | On-line prihláška

      Zápis bude zrealizovaný veľmi jednoducho, v niekoľkých krokoch. K vyplneniu elektronického dotazníka majte po ruke: 

      a) Údaje o Vašom zapisovanom dieťati
      b) Údaje o trvalom/prechodnom pobyte
      c) Údaje o zákonných zástupcoch

      2. VYTLAČTE PROSÍM ePrihlášku do našej materskej školy 

      3. Poprosíme oboch zákonných zástupcov PODPÍSAŤ vytlačenú prihlášku 

      4. Prosím ODFOŤTE (ZOSKENUJTE) a následne VYTLAČTE
          a) RODNÝ LIST zapisovaného dieťaťa
          b) OBČIANSKE PREUKAZY zákonných zástupcov dieťaťa. 

      5. Podpísanú ePrihlášku pošlite poštou na adresu:
      Materská škola sv. Jána Bosca
      Trenčianska 66/28
      018 51 Nová Dubnica


      III. ČIASTOČNE KONTAKTNÝ ZÁPIS

      1. Postupujte prosím podľa bodov 1. – 4. v časti II. – BEZKONTAKTNÝ ZÁPIS 

      2. Podpísané dokumenty (ePrihlášku) a povinné prílohy (kópia Rodného listu dieťaťa, kópie OP zákonných zástupcov) prineste OSOBNE dňa 03.04.´2114.05.´21 v čase od 10:00 – 14:00. Vstupujte prosím max. po 1. Prosíme všetkých rodičov, aby mali ochranné rúška a priniesli si vlastné pero!


      PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

      • Prednosť v zaradení do MŠ majú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Následne sa prijímajú deti 4. a 3. ročné.
      • Deti, ktorých súrodenec navštevuje vyššiu organizačnú zložku Spojenej školy sv. Jána Bosca.
      • Materská škola môže výnimočne prijať i 2,5- ročné deti s osvojenými základnými hygienickými návykmi, pokiaľ to umožní kapacita materskej školy.
     • Podmienky zápisu

      • deti sú prijímané na základe zoradenia podľa veku od najstarších po najmladších s ohľadom na voľnú kapacitu v triedach
      • prednosť v zaradení do MŠ majú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
      • prednosť v zaradení do MŠ majú deti rovnakého veku, ktorých súrodenec už navštevuje vyššiu organizačnú zložku Spojenej školy sv. Jána Bosca
      • materská škola môže výnimočne prijať i 2,5- ročné deti s osvojenými základnými hygienickými návykmi, pokiaľ jej zostanú voľné miesta.
      • deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom  stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
   • Čo potrebujete k zápisu

     • Potvrdenie od lekára
     • Tlačivo Vám poskytneme v MŠ. Váš lekár pre deti a dorast na ňom potvrdí spôsobylosť dieťaťa navštevovať MŠ.

     • Vyplnenú prihlášku
     • Tlačivo Vám poskytneme v MŠ. Uvediete v ňom údaje o dieťati potrebné pre evidenciu a kontaktné údaje o Vás - rodičoch.

      Môžete využiť aj on-line prihlášku na našom webe - budeme už o Vás vedieť. Prineste ju však vytlačenú - potrebujeme Váš podpis.

     • Príďte osobne
     • Príďte osobne odovzdať Vaše dokumenty. Pani zástupkyňa sa s Vami rada porozpráva o Vašom dieťati a zodpovie Vaše otázky. Pokiaľ je to možné, je dobré prísť aj s dieťaťom ukázať mu jeho škôlku.