• Novinky

      • "SEDE VACANTE"

      • 28. 2. 2013"SEDE VACANTE" - Obrázok 1

       Liturgické usmernenia k obdobiu „sede vacante“ Apoštolského stolca
        

           1. Od 28. februára 2013, 20.00 hod. až do oznámenia o zvolení nového pápeža: 
        
                a) V eucharistických modlitbách sa nespomína meno pápeža a zmienka o pápežovi sa úplne    vynecháva. 
               (napr. v Druhej eucharistickej modlitbe sa povie: „Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev, rozšírenú  po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším biskupom M.  i so všetkými kňazmi a diakonmi.“)
                                            b ) V spoločných modlitbách veriacich vo svätej omši i v prosbách v Liturgii hodín sa vynechávajú prosby za pápeža. Je vhodné pridať prosbu za vyvolenie pápeža.
       c) Na úmysel Svätého Otca sa nemodlí modlitba „Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, pápeža M., ...“ Je vhodné sa namiesto nej pomodliť za vyvolenie pápeža (porov. Modlitebník, SSV, Trnava 2001, str. 32).

       2. S povolením miestneho ordinára je vo feriálne dni vhodné použiť omšový formulár „Za vyvolenie pápeža“, Rímsky misál, str. 1042 (farba fialová, prefácia pôstna, čítania zo dňa). Odporúča sa, aby sa takáto omša vo farnosti slávila aspoň raz do zvolenia nového pápeža.
        
       3. Od momentu oznámenia o zvolení nového pápeža sa jeho meno opäť spomína vo všetkých liturgických textoch (nečaká sa na slávnostnú omšu, ktorou začína svoj pontifikát).


       Liturgická komisia KBS
       lkkbs@kbs.sk

      • Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín: 1. stupeň ZŠ

       Ocenenie získali: Martin Vančo 4.A, Marianna Kopecká 3.A, Laura Kláneková 4.A, Matej Kudlík 3.B, Kristína Černá 2.A, Damián Jambor 2.A. Gratulujeme!

                                       

      • Zápis detí do Materskej školy sv. Jána Bosca!

      • Zápis detí do Materskej školy sv. Jána Bosca! - Obrázok 1Vážení rodičia!
       Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.

       MŠ sv. Jána Bosca -  "Dobrá voľba a správna starostlivosť pre Vaše dieťa!"

       Informácie o zápise Vášho dieťaťa do nášho predškolského zariadenia nájdete v dokumente Zapis_do_MS.docx

       Zápis detí do Materskej školy sv. Jána Bosca! - Obrázok 2

       Informacie_o_MS.docx                                                    

      • Jarné prázdniny.

      • Jarné prázdniny. - Obrázok 1Od pondelka 25. februára do piatku 1. marca 2013 si budú naši žiaci a študenti užívať jarné prázdniny.

       Prajeme im krásne počasie, zdravie a veľa pekných zážitkov na snehu so svojimi rodičmi, či kamarátmi.

       V škole sa stretneme opäť v pondelok 4. marca 2013.

        

      • Recitačná súťaž

      • Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín sa konala aj v časti gymnázium, kde v školskom kole súťažili 28 recitátori v troch kategóriách. Ocenenie získali:

       II. kategória - poézia: 1. miesto - Katarína Tóthová (príma), 2. miesto - Jadranka Račková (sekunda), 3. miesto - Simona Katerinčinová (sekunda)

       II. kategória - próza: 1. miesto - Terézia Šimorová (príma) a Klára Šajbenová (príma), 2. miesto - Dušan Papulák (príma), 3. miesto - Kristína Gažová

       III. kategória - poézia: 2. miesto - Joakim Zoran Kecman (kvinta), 3. miesto - Ľubomír Roganský (kvinta)

       III. kategória - próza: 2.miesto - Eva Švecová (kvinta)

       IV. kategória - poézia: 1. miesto - Veronika Jamborová (sexta), 2. miesto - Andrej Masár (septima A), 3. miesto - Filip Siekel (2.A)

       IV. kategória - próza: 1. miesto - Silvia Grišlová (sexta), 2. miesto - Noemi Pšenáková (sexta).

       Gratulujeme!

        

      • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

      • Najlepší recitátori z jednotlivých tried 2. stupňa v ZŠ sa zišli 18. 2 . v školskej knižnici, aby prezentovali svoje recitačné schopnosti v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepších. V 2. kategórii v prednese poézie získala 1. miesto Mirka Selucká z 5. A  a postupuje do okresného kola. V próze sa na 1. mieste umiestnila Emma Grišlová z 5. A a tiež postupuje do okresného kola. Na 2. mieste bola Alexandra Mohammadzade z 5. A a  3. miesto patrí Vierke Vančovej  zo 6. A. V 3. kategórii neboli udelené miesta. Víťazom blahoželáme, ale aj ostatným prajeme radosť z recitovania a dúfame, že sa stretneme opäť o rok.

     • Naši úspešní angličtinári
      • Naši úspešní angličtinári

      • GRATULUJEME !

       S veľkými nádejami a dôverou sme víťazov školského kola Olympiády v anglickom jazyku vysielali do okresného kola. A oni nás nesklamali !

       Zuzka Tináková zo sekundy hneď na prvý pokus získala krásne  3. miesto v kategórii 1B.

       Alisa Loginová z oktávy B úžasné 2. miesto v najťažšej kategórii 2B.

       No a našou  zlatou sa stala Barborka Václavová zo sexty, ktorá sa v kategórii 2A umiestnila na 1. mieste a zároveň nás bude reprezentovať v krajskom kole.

       Dievčatá ďakujeme a sme na Vás hrdí !!! Barborke držíme päste v krajskom kole.

       Naši úspešní angličtinári - Obrázok 1Naši úspešní angličtinári - Obrázok 2Naši úspešní angličtinári - Obrázok 3Naši úspešní angličtinári - Obrázok 4Naši úspešní angličtinári - Obrázok 5 Viac foto nájdete aj na našom facebooku.

       Dňa 13. decemra 2012 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 23. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, do ktorého sa zapojilo až 40 žiakov milujúcich angličtinu. V príjemnej atmosfére si zmerali úroveň svojich vedomostí, zistili v čom sú dobrí a na čom treba ešte popracovať. Všetkým srdečne gratulujeme a špeciálne tým, ktorí zaujali medailové miesta.

       Kategória 1A :  

       1. miesto – Tináková Zuzana

       2. miesto -  Bulko Tomáš

       3. miesto – Bánfi Adrián

        

       Kategória 1B :  

       1. miesto – Petláková Petra

       2. miesto -  Kňažek Martin

       3. miesto – Menčík Samuel

        

       Kategória 2A :  

       1. miesto – Václavová Barbora

       2. miesto -  Melúchová Daniela

       3. miesto – Václavová Magdaléna

        

        

       Kategória 2B :  

       1. miesto – Loginova Alisa

       2. miesto -  Mangunda Laura

       3. miesto – Brušo Denis

       Víťazi školského kola jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu v okresných kolách v januári 2013.

       Good luck. We´ll keep our fingers crossed for you.

        

      • Popolcová streda

      • Popolcová streda - Obrázok 1Popolcovou stredou — tohto roku 13.2. 2013 začíname pôstne obdobie.

       Skutočný pôst začína hlbokou jasnou túžbou po obrátení, odpustení, zmierení a v láskyplnej službe blížnym.

       Sv. omša bude v stredu: o 7,20 hod. v kaplnke školy.

      • ZMENY V PRIJÍMACOM KONANÍ - platné od 1. 1. 2013

      • ZMENY V PRIJÍMACOM KONANÍ - platné od 1. 1. 2013 - Obrázok 1Prijímacie skúšky na stredných školách v školskom roku 2012/2013

       - usmernenie

       Prijatím zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2013 dochádza k legislatívnym zmenám, ktoré sa týkajú aj prijímacieho konania na prijímacích skúškach na stredných školách v školskom roku 2012/2013 (žiaci prijímaní pre školský rok 2013/2014).

       Podľa Čl. IX bod 26. zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa § 65 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: „Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania, ak tento zákon neustanovuje inak“.

       Znamená to, že bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí žiaci len do prvého ročníka:

       - dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole (nižšie stredné odborné vzdelanie),

       - najmenej trojročného najviac štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou (stredné odborné vzdelanie) (viď. § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona).

       Do prvého ročníka všetkých študijných odborov na všetky stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá) musia žiaci robiť prijímacie skúšky !

       Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí len žiaci v zmysle § 65 ods. 4 školského zákona, ktorý sa nemenil a naďalej platí : „Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky; toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania“.

     • Rozhodnite o svojich daniach
      • Rozhodnite o svojich daniach

      • Každoročne sa na Vás v tomto čase obraciame s prosbou, aby ste asignovali 2% z Vašich daní pre našu školu.

       Dúfame, že realizované aktivity v našej škole Vás presviedčajú o tom, že Vami zverené financie vieme naozaj využiť v prospech žiakov. Naviac - nič Vás to nestojí!!!

       Kliknite na baner na vrchu stránky pre informácie ako na to. Vopred Vám vyjadrujeme vďaku za Všetkých našich žiakov!

      • Plavecký kurz

      • Plavecký kurz - Obrázok 1V týždni od 4. do 8.2.2013 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili plaveckéhoo kurzu v mestskej plavárni. Pod vedením skúseného  plavčíka zvládli preplávať svoje prvé metre. Prežili príjemné chvíle v bazéne a ako odmenu získali Mokré vysvedčenie. 

      • Beseda o knihe

      • Dňa 29. 1. sa naši deviataci, siedmaci a 6, A  zúčastnili besedy o knihe Denník Anny Frankovej, ktorú pripravila mestská knižnica a SZŠ. Žiaci si vypočuli rozbor tejto známej knihy. Zaujal ich aj pán M. Haulík,ktorý rozprával smutné zážitky zo svojho detstva súvisiace s 2. sv. vojnou a transportmi ľudí do koncentračných táborov. Po skončení besedy sme si všetci v duchu priali, aby sa už nikdy nič podobné neopakovalo.