• Novinky

     • ZÁKLADNÉ INFO K OTVORENIU PREVÁDZKY MŠ, ZŠ a ŠJ od 1.6.2020
      • ZÁKLADNÉ INFO K OTVORENIU PREVÁDZKY MŠ, ZŠ a ŠJ od 1.6.2020

      • Základné informácie k otvoreniu prevádzky MŠ, ZŠ a ŠJ od 01.06.2020

       Materská škola
       >>prevádzka od 07:00 do 16:00 hod.<<
       >>dieťa príde v sprievode zákonného zástupcu, alebo člena rodiny z jednej domácnosti<<

       >>rodičia dodržiavajú pred vstupom do MŠ predpísanú vzdialenosť a dýchacie
       cesty majú prekryté rúškom
       <<

       >>podľa možnosti dieťa odovzdajú v šatni, zdržia sa max. 10 min.<<

       >>dieťa bude potrebovať dve rúška, žiadame aby boli vložené do čistého mikroténového vrecka<<

       >>pri vchode sa uskutoční ranný filter, dieťaťu bude odmeraná teplota bezkontaktným teplomerom a prevedená dezinfekcia rúk<<

       >>dieťa s teplotou alebo akýmkoľvek príznakom ochorenia nebude do MŠ prijaté<<

       >>deti budú zaradené do skupín s max. počtom 15<<

       >>počas celého trvania pobytu v MŠ budeme dodržiavať predpisy a bude pre dieťa zabezpečená hygiena v zmysle platných nariadení RÚVZ (antibakteriálne mydlo, papierové utierky na ruky, gélová dezinfekcia...)<<

       >>strava v ŠJ bude vydávaná taktiež s ohľadom na bezpečnosť a ochranu detí<<

       >>v závislosti od počasia bude vzdelávací proces prebiehať vo väčšej miere vonku<<

       Základná škola
       >>prevádzka od 07:00 do 16:00 hod.<<

       >>počas trvania prevádzky bude v škole stála služba, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie organizácie prevádzky školy, bezpečnosť detí a zabezpečovať komunikáciu medzi zamestnancami a rodičmi<<

       >>žiaci prichádzajú do školy hlavným vchodom podľa časového rozpisu (por. nižšie) dodržiavajú odstupy, rodičia do priestorov školy nevstupujú<<

       >>pri vchode odovzdajú vyplnené tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti, tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze:  vyhlasenie_pre_rodicov.docx, alebo pri hlavnom vstupe do školy – zvoňte pri dverách<<

       >>pri vchode sa uskutoční ranný filter – meranie teploty bezkontaktným teplomerom a dezinfekcia rúk<<

       >>dieťa bude potrebovať dve rúška, žiadame aby boli vložené do čistého mikroténového vrecka<<

       >>dieťa s príznakmi ochorenia do školy nemôže nastúpiť<<

       >>po prezutí v šatni sa žiaci presunú do určenej skupiny a triedy, kde sa bude realizovať vyučovanie a následne ŠKD<<

       >>v závislosti od počasia sa vyučovanie bude realizovať aj vonku, čomu je vhodné prispôsobiť oblečenie detí, prestávky budú mať žiaci v časovom odstupe medzi skupinami<<

       >>počas celého pobytu v škole budú žiaci aj zamestnanci dodržiavať prísne hygienické predpisy, ku ktorým budú pravidelne vyzývaní<<

       >>strava v školskej jedálni bude poskytovaná taktiež v časovom odstupe po skupinách za predpokladu dodržania všetkých hygienických predpisov<<

       >>žiak môže ísť zo školy aj ŠKD sám, alebo v sprievode rodiča<<

       Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, otvára vyučovanie v prvom až piatom ročníku v nasledujúcom režime:

        

       ROČNÍK                   PRÍCHOD DO ŠKOLY           VYUČOVACÍ  PROCES                   ŠKD

       1.                               07:10 – 07:20                        07:35 – 11:05                                   11:05 – 16:00

       2.                               07:20 – 07:30                        07:35 – 11:10                                   11:10 – 16:00

       3.                               07:30 – 07:40                        07:40 – 11:15                                   11:15 – 16:00

       4.                               07:35 – 07:45                        07:45 – 11:05                                  

       5.                               07:45 – 07:55                        07:55 – 11:40

        

       VYUČOVACÍ  PROCES - 07:35 – 12:20

        

       SK            prestávka             SK            prestávka            SK          prestávka                SK               prestávka

        1.             08:10 – 08:20       2.             08:15 – 08:25      3.            08:20 – 08:30          4.                08:25 – 08:35

                        09:05 – 09:20                       09:10 – 09:25                     09:15 – 09:30                             09:20 – 09:35

                        10:05 – 10:20                       10:10 – 10:25                     10:15 – 10:30                            10:20 – 10:30

                        11:05 – ŠKD                         11:10 – ŠKD                       11:15 – ŠKD                              11:15 – ŠKD

        

       Obed    od 11:05 – 11:30                  od 11:30-11:55                   od 11:30-11:55                         od 11:05 -11:30

       Dozor počas prestávok:

       Horná aj dolná chodba: Mgr. Galková, Mgr. Dolinajová, Mgr. Kláneková, Mgr. Kaštílová, Mgr. Horváthová

        

       SK 5.   vyučovanie gymnaziálnej častiod 07:55 – 12:20

       prestávky:   08:40 – 08:55       09:40 – 09:55      11:45 – 11:55     11:55 – 12:20 - obed

       Dozor počas prestávok:

       Mgr. Hanuliaková

        

       ŠKOLSKÝ KLUB

       SK 1. ČAS 11:05 – 16:00  PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC  Blašková

       SK 2. ČAS 11:05 – 16:00  PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC Šedíková

       SK 3. ČAS 11:15 – 16:00  PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC  Berdáková

        

        

       01.06.2020 – 05.06.2020

       1. ročník (1.skupina): Mgr. Mária Galková  - integrované tematické vyučovanie v 1. ročníku

       2. ročník (2.skupina): Mgr. Lucia Dolinajová - integrované tematické vyučovanie v 2. ročníku

       3. ročník (3.skupina): Mgr.  Zuzana Kaštílová- integrované tematické vyučovanie v 3. ročníku

       4. ročník (4.skupina): Mgr. Renáta Horváthová - integrované tematické vyučovanie v 4. ročníku

       5. ročníku (5.skupina): Mgr. Zuzana Benková - integrované tematické vyučovanie v 5. ročníku

       Dištančné vzdelávanie žiakov, ktorí zostali doma – Mgr. Jana Kláneková

       Žiakov školy rozdelíme na skupiny (najviac 20 žiakov). V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

       Vytvorenú skupinu nebudeme počas týždňa meniť, aj keď počet žiakov klesne. Počas týždňa nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny  (spájanie skupín) zrealizujeme až v nasledujúci týždeň (vždy od pondelka).

       Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností v jednotlivých skupinách určujú vyučujúci v skupinách. Je potrebné ich prispôsobiť zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností

       Všetky informácie o organizácii vyučovania v ZŠ dostanú rodičia a žiaci ZŠ  v 1. deň vyučovania.

       Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa budú od 1.6.2020 zúčastňovať na vzdelávaní v škole bezodkladne oznámili,

       • či majú záujem o stravu v ŠJ
       • či majú záujem o ŠKD – 1. – 4. ročník

       Oznamujete prosím cez správu na EduPage

     • (+) Laura KLÁNEKOVÁ | II.AG | Rozlúčka
      • (+) Laura KLÁNEKOVÁ | II.AG | Rozlúčka

      • Až raz vstanem zo sna,

       uzriem Tvoju tvár Pane

       a budem sa sýtiť pohľadom na Teba.

       Ž 17,15

       rodina našej zosnulej žiačky Laury Klánekovej z II.AG všetkým vyjadruje úprimnú vďaku za modlitby a slová podpory. V piatok 22.05.2020 bude o 14:00 zádušná Sv. omša vo Farskom kostole sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici a o 15:00 posledná rozlúčka na cintoríne v Novej Dubnici.

       LAURA, NECH ŤA DOBROTIVÝ PÁN PRI SEBE OSLÁVI VEČNOU SLÁVOU..

     • POSTUP PRIHLASOVANIA | 1.-5.roč.
      • POSTUP PRIHLASOVANIA | 1.-5.roč.

      • Prinášame krátky postup na vyplnenie ePrihlášky na vzdelávanie v našej škole pri postupnom uvoľňovaní epidemiologických opatrení od 01.06.2020

       1. Prihláste sa do mobilnej aplikácie EduPage alebo cez webovú stránku školy: https://ssnd.edupage.org (buď ako Rodič, alebo Žiak - obe možnosti Vám umožnia voľbu).

       2. Hľadajte v appke, (alebo ak pristupujete cez prehliadač tak na našej) stránke tlačidlo: Prihlasovanie. Prihlasovanie.jpg

       3. Pre každého z Vás je predpripravený prihlasovací formulár cez ktorý PRIHLÁSITE/NEPRIHLÁSITE svoje dieťa na vzdelávanie od 01.06.2020...

       UPOZORNENIE: Pôvodne bolo prihlasovanie otvorené od 19.05.´20, 12:00 do 25.05.´20. Po usmernení zriaďovateľa - tento dátum meníme DO 21.05.2020, 23:55!!! Po tomto termíne už nebude možné Vaše dieťa prihlásiť na vzdelávania v školskom roku 2019/2020.  Milí rodičia, budeme Vám veľmi vďační, keď svoje rozhodnutie neodložíte až na hraničný termín. Veľmi by nám pomohlo, aby sme prihlasovanie uzatvorili v uvedených termínoch, aby sme mohli pre Vaše deti v dostatočnom predstihu vytvoriť vhodné podmienky a zabezpečiť celú organizáciu vyučovania v nových, zmenených podmienkach. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

       V ďalšom slede budeme touto istou formou prihlasovať deti do ŠKD (družiny) a na stravu v ŠJ. Sledujte naše stránky, budeme Vás priebežne informovať. 

       V prípade technických problémov nás kontaktujte na: 0911 253 556

     • OTVORENIE MŠ PRE DETI ZAPÍSANÉ V ŠK.ROKU 2019/2020
      • OTVORENIE MŠ PRE DETI ZAPÍSANÉ V ŠK.ROKU 2019/2020

      • Oznamujeme rodičom, že v prípade záujmu o umiestnenie svojho dieťaťa v našej materskej škole od 01.06.2020 je potrebné v termíne do 22.05.2020 nahlásiť na mailovú adresu MŠ skolka@ssnd.sk . Na základe Vášho záujmu bude výber detí posúdený v zmysle Usmernení Ministerstva školstva k organizácii podmienok výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020. Žiadame o dodržanie termínu, po termíne už nebude možné deti prihlásiť. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

       Mgr. Barbora Smolková, zástupkyňa pre MŠ

     • KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DO SŠ
      • KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DO SŠ

      • Pre školský rok 2020/2021 otvárame v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici nasledovné odbory:

       org. zl. GYMNÁZIUM SV. JÁNA BOSCA | Odbor: 7902J 00 - gymnázium | Kód školy: 631003 | Dĺžka štúdia: 4 roky | Počet žiakov: 17

       org. zl. SOŠ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ SV. JÁNA BOSCA | Odbor: 3918M 00 - technické lýceum | Kód školy: 633023 | Dĺžka štúdia: 4 roky | Počet žiakov: 24

        

       K R I T É R I A  P R I J A T I A
       do  1. ročníka org. zložky Gymnázium sv. Jána Bosca v Novej Dubnici 
       odbor 7902J00 gymnázium – 4-ročné 
       pre školský rok 2020/2021

       V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zák. č. 324/2012 Z. z., v súlade so Zák. NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministerstva školstva SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 29.04.2020 po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 14.01.2020, ktoré boli upravené na zmenené podmienky prijímania a opätovne prerokované v pedagogickej rade školy dňa 05.05.2020 určuje riaditeľ školy tieto podmienky a kritériá pre prijímanie  žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu  sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28 pre školský rok 2020/2021.

       I.  Všeobecné údaje

       1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky: 

       a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b školského zákona

       b) splnil ustanovenie §62 ods. 12 školského zákona

       c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa uvedených kritérií.

       2. Termíny prijímacej skúšky

       Prijímacie konanie prebieha od 19.05.2020 do 30.06.2020. Skúška sa nekoná za osobnej účasti prihláseného žiaka. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač (zákonný zástupca) cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu:

       Spojená škola sv. Jána Bosca
       Trenčianska 66/28
       018 51 Nová Dubnica

       do

       15.05.2020

       Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23.06.2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25.06.2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30.06.2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v článku IV.

       3. Forma prijímacej skúšky

       Uchádzač bude prijatý alebo neprijatý na základe vyhodnotenia jeho študijných výsledkov podľa týchto kritérií a po ich zostupnom zoradení v rámci povoleného počtu prijímaných žiakov.

       II. Určenie poradia v prijímacom konaní

       1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

       Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade predmetov, ktoré neboli v ŠkVP ZŠ v uvedených ročníkoch, tak z najbližších 2 nižších ročníkov, kde bol predmet vyučovaný a klasifikovaný) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne

       1.1. Dva povinné predmety:

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z predmetov:

       Slovenský jazyk a literatúra
       Matematika

       1.2. Profilové predmety:
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z nasledujúcich profilových predmetov:

       prvý profilový predmet: Anglický jazyk
       druhý profilový predmet: Informatika 
       tretí profilový predmet: Občianska náuka

       1.3. Doplnkové predmety:
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka   z nasledujúcich doplnkových predmetov:

       prvý doplnkový predmet: Chémia
       druhý doplnkový predmet: Biológia
       tretí doplnkový predmet: Dejepis
       štvrtý doplnkový predmet: Geografia
       piaty doplnkový predmet: Fyzika

       2. Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol. 

       3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0;100〉 bodov.

       >>Predmetové olympiády a športové súťaže<<

       Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde nasledovne:

       umiestnenie v okresnom, oblastnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                50 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                40 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                30 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                20 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                20 bodov

       umiestnenie v krajskom, regionálnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                90 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                80 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                70 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                60 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                60 bodov

       >>Celonárodné a medzinárodné umiestnenia<<

       Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach, recitačných súťažiach a individuálnych vedomostných a športových súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:

       účasť v celoslovenskom kole …………………………     99 bodov

       celoslovenské kolo: 1. až 5. miesto …………………… 100 bodov

       Pre každý predmet sa berie do úvahy len jeden (najlepší) výsledok. Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Ako doklad o úspešnosti sa považuje potvrdenie od organizátora olympiády či súťaže doručené škole (diplom alebo výsledková listina) do 29.05.2020 do 12:00

       >>Vlastné kritérium strednej školy<<

       Vlastné kritérium našej školy, ktoré sa započítava do celkového hodnotenia je priemerný  prospech počas štúdia na ZŠ na konci 5., 6., 7., 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka s bodovým hodnotením za dosiahnutý priemer do:

       1,10 .............    100 bodov
       1,20 .............    95 bodov
       1,30 .............    90 bodov
       1,40 .............    85 bodov
       1,50 .............    80 bodov
       1,60 .............    75 bodov
       1,70 .............    70 bodov
       1,80 .............    65 bodov
       1,90 .............    60 bodov
       2,00 .............    55 bodov
       2,10 .............    50 bodov
       2,20 .............    40 bodov
       2,30 .............    30 bodov
       2,40 .............    20 bodov
       2,50 .............    10 bodov
       pod 2,50 ......    0 bodov

       4. Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať (závažnosť v tomto poradí):

       a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť

       b) získal väčší počet bodov za bod č. II.3 Ďalšie kritéria,

       c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ 

       5. O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhoduje riaditeľ školy po osobnom pohovore s jeho zákonným zástupcom. Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k zápisu vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa.

       III.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

       1. Riaditeľ školy do 29.05.2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Najneskôr 29.05.2020 o 15:00 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Riaditeľ školy najneskôr 29.05.2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

       2. Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy www.ssnd.sk, v súlade so Zák. NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       3. Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí uchádzača podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy. 

       4. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle Zák. č.122/2013 Z. z. osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi. 

       IV. Zápis na štúdium

       1. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/. Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárii zástupcu riaditeľa školy na  základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka.

       2. Zápisom vyjadruje žiak a jeho zákonný zástupca svoju slobodnú vôľu rešpektovať a napĺňať podmienky výchovného programu a zamerania školy ako cirkevnej školy. 

       3. Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom  neospravedlní svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

       V Novej Dubnici, dňa 06.05.2020

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

        

        

       K R I T É R I A  P R I J A T I A
       do  1. ročníka org. zložky SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici 
       odbor 3918M00 technické lýceum – 4-ročné 
       pre školský rok 2020/2021

       V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zák. č. 324/2012 Z. z., v súlade so Zák. NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministerstva školstva SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 29.04.2020 po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 14.01.2020, ktoré boli upravené na zmenené podmienky prijímania a opätovne prerokované v pedagogickej rade školy dňa 05.05.2020 určuje riaditeľ školy tieto podmienky a kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia v SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28 pre školský rok 2020/2021.

       I.  Všeobecné údaje

       1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v SOŠ môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky: 

       a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b školského zákona

       b) splnil ustanovenie §62 ods. 12 školského zákona

       c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa uvedených kritérií.

       2. Termíny prijímacej skúšky

       Prijímacie konanie prebieha od 19.05.2020 do 30.06.2020. Skúška sa nekoná za osobnej účasti prihláseného žiaka. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač (zákonný zástupca) cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu:

       Spojená škola sv. Jána Bosca
       Trenčianska 66/28
       018 51 Nová Dubnica

       do

       15.05.2020

       Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23.06.2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25.06.2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30.06.2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v článku IV.

       3. Forma prijímacej skúšky

       Uchádzač bude prijatý alebo neprijatý na základe vyhodnotenia jeho študijných výsledkov podľa týchto kritérií a po ich zostupnom zoradení v rámci povoleného počtu prijímaných žiakov.

       II. Určenie poradia v prijímacom konaní

       1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

       Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade predmetov, ktoré neboli v ŠkVP ZŠ v uvedených ročníkoch, tak z najbližších 2 nižších ročníkov, kde bol predmet vyučovaný a klasifikovaný) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne

       1.1. Dva povinné predmety:

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z predmetov:

       Slovenský jazyk a literatúra
       Matematika

       1.2. Profilové predmety:
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z nasledujúcich profilových predmetov:

       prvý profilový predmet: Anglický jazyk
       druhý profilový predmet: Informatika 
        

       1.3. Doplnkové predmety:
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka   z nasledujúcich doplnkových predmetov:

       prvý doplnkový predmet: Fyzika
       druhý doplnkový predmet: Technika
       tretí doplnkový predmet: Občianska náuka
        

       2. Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol. 

       3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0;100〉 bodov.

       >>Predmetové olympiády a športové súťaže<<

       Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde nasledovne:

       umiestnenie v okresnom, oblastnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                50 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                40 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                30 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                20 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                20 bodov

       umiestnenie v krajskom, regionálnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                90 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                80 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                70 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                60 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                60 bodov

       >>Celonárodné a medzinárodné umiestnenia<<

       Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach, recitačných súťažiach a individuálnych vedomostných a športových súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:

       účasť v celoslovenskom kole …………………………     99 bodov

       celoslovenské kolo: 1. až 5. miesto …………………… 100 bodov

       Pre každý predmet sa berie do úvahy len jeden (najlepší) výsledok. Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Ako doklad o úspešnosti sa považuje potvrdenie od organizátora olympiády či súťaže doručené škole (diplom alebo výsledková listina) do 29.05.2020 do 12:00

       >>Vlastné kritérium strednej školy<<

       Vlastné kritérium našej školy, ktoré sa započítava do celkového hodnotenia je priemerný  prospech počas štúdia na ZŠ na konci 5., 6., 7., 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka s bodovým hodnotením za dosiahnutý priemer do:

       1,10 .............    100 bodov
       1,20 .............    95 bodov
       1,30 .............    90 bodov
       1,40 .............    85 bodov
       1,50 .............    80 bodov
       1,60 .............    75 bodov
       1,70 .............    70 bodov
       1,80 .............    65 bodov
       1,90 .............    60 bodov
       2,00 .............    55 bodov
       2,10 .............    50 bodov
       2,20 .............    40 bodov
       2,30 .............    30 bodov
       2,40 .............    20 bodov
       2,50 .............    10 bodov
       pod 2,50 ......    0 bodov

       4. Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať (závažnosť v tomto poradí):

       a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť

       b) získal väčší počet bodov za bod č. II.3 Ďalšie kritéria,

       c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ 

       5. O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhoduje riaditeľ školy po osobnom pohovore s jeho zákonným zástupcom. Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k zápisu vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa.

       III.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

       1. Riaditeľ školy do 29.05.2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Najneskôr 29.05.2020 o 15:00 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Riaditeľ školy najneskôr 29.05.2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

       2. Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy www.ssnd.sk, v súlade so Zák. NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       3. Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí uchádzača podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy. 

       4. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle Zák. č.122/2013 Z. z. osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi. 

       IV. Zápis na štúdium

       1. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/. Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárii zástupcu riaditeľa školy na  základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka.

       2. Zápisom vyjadruje žiak a jeho zákonný zástupca svoju slobodnú vôľu rešpektovať a napĺňať podmienky výchovného programu a zamerania školy ako cirkevnej školy. 

       3. Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom  neospravedlní svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

        

       V Novej Dubnici, dňa 06.05.2020

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

     • URČENIE SKUPÍN PREDMETOV PRE POTREBY ADMINISTRATÍVNEHO HODNOTENIA IČ MS´20
      • URČENIE SKUPÍN PREDMETOV PRE POTREBY ADMINISTRATÍVNEHO HODNOTENIA IČ MS´20

      • Riditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, po porade s menovanými internými členmi predmetových maturitných komisií pre maturitnú skúšku 2020  u r č u j e  skupiny predmetov pre potreby administratívneho hodnotenia IČ MS´20 v organizačných zložkách školy - Gymnázium sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca - nasledovne:

       Odbor: 7902J00 - gymnázium

       Odbor: 3918M00 - technické lýceum

     • AKTUALIZÁCIA | PRIJÍMANIE DO MŠ
      • AKTUALIZÁCIA | PRIJÍMANIE DO MŠ

      • CHCEM MAŤ DIEŤA V ŠKÔLKE, V KTOREJ JE

       RADOSŤ ~ SLUŠNOSŤ ~ LÁSKA...

       DOBRÁ VOĽBA

       POZÝVAME NA

       ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY KEDY?

       od 30. apríla 2020 do 30. mája 2020

       PREBERANIE PRIHLÁŠOK DO MŠ

       30.04.´20 a od 04.05.´20 do 07.05.´20

       V ČASE

       od 14:00 do 16:00

       Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí!

       Pri zápise nepožadujeme potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa!

       Rodič zapísaného dieťaťa nám ho dodá dodatočne, po uvoľnení karanténnych opatrení. Ak lekárske potvrdenie dodatočne nepriložia, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

       Pri deťoch so ŠVVP nepožadujeme vyjadrenie príslušného poradnského zariadenia!

       Rodič zapísaného dieťaťa nám vyjadrenie dodá dodatočne, po uvoľnení karanténnych opatrení. Ak zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

       V prípade choroby alebo iných závažných dôvodov je možné dohodnúť náhradný termín zápisu telefonicky na t. č.: 0904 163 329, prípadne e-mailom na skolka@ssnd.sk

       Vážení rodičia,v reakcii na rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou a usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 24.03.2020 vo veci konania Zápisu do Materskej školy v SR, v ktorom sa upúšťa od osobnej účasti dieťaťa na zápise pre školský rok 2020/2021, sa naša Spojená škola sv. Jána Bosca rozhodla ponúknuť možnosť 3 MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

       I. OSOBNÝ ZÁPIS (iba jeden zo zákonných zástupcov zapisovaného dieťaťa)

       1. Príďte OSOBNE (iba rodič – bez dieťaťa) na ZÁPIS v termíne 30.04.´20 a 04.05.´2007.05.´20 v čase od 14:0016:00 do materskej školy. Vstupujte prosím max. po 1. Prosíme všetkých rodičov, aby mali ochranné rúška a priniesli si vlastné pero

       2. Prineste si so sebou VYPLNENÚ a PODPÍSANÚ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU, ktorú je dostupná na nasledovnom v časti: Pre uchádzačov | On-line prihláška

       V prípade, že sa Vám NEPODARILO ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU (ePrihlášku) STIAHNÚŤ a VYPLNIŤ doma, nevadí - môžete ju VYPLNIŤ a PODPÍSAŤ priamo pri OSOBNOM ZÁPISE Vášho dieťaťa do našej materskej školy.

       3. ĎALEJ SI PRINESTE SO SEBOU:

       - Rodný list dieťaťa

       - Občiansky preukaz zákonného zástupcu zapisovaného dieťaťa

       II. ELEKTRONICKÝ ZÁPIS od 30.04. – 30.05.´20 (všetko priamo z domu a pošty)

       1. VYPLŇTE PROSÍM ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU do materskej školy na tomto odkaze: Pre uchádzačov | On-line prihláška

       Zápis bude zrealizovaný veľmi jednoducho, v niekoľkých krokoch. K vyplneniu elektronického dotazníka majte po ruke: 

       a) Údaje o Vašom zapisovanom dieťatib) Údaje o trvalom/prechodnom pobytec) Údaje o zákonných zástupcoch

       2. VYTLAČTE PROSÍM ePrihlášku do našej materskej školy 

       3. Poprosíme oboch zákonných zástupcov PODPÍSAŤ vytlačenú prihlášku 

       4. Prosím ODFOŤTE (ZOSKENUJTE) a následne VYTLAČTE   

       a) RODNÝ LIST zapisovaného dieťaťa

       b) OBČIANSKE PREUKAZY zákonných zástupcov dieťaťa. 

       5. Podpísanú ePrihlášku pošlite poštou na adresu:

       Materská škola sv. Jána Bosca

       Trenčianska 66/28

       018 51 Nová Dubnica

        

       III. ČIASTOČNE KONTAKTNÝ ZÁPIS

       1. Postupujte prosím podľa bodov 1. – 4. v časti II. – BEZKONTAKTNÝ ZÁPIS 

       2. Podpísané dokumenty (ePrihlášku) a povinné prílohy (kópia Rodného listu dieťaťa, kópie OP zákonných zástupcov) prineste OSOBNE dňa 30.04.´20 alebo 04.05.´20 07.05.´20 v čase od 14:00 – 16:00. Vstupujte prosím max. po 1. Prosíme všetkých rodičov, aby mali ochranné rúška a priniesli si vlastné pero!

       PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

       • Prednosť v zaradení do MŠ majú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Následne sa prijímajú deti 4. a 3. ročné.
       • Deti, ktorých súrodenec navštevuje vyššiu organizačnú zložku Spojenej školy sv. Jána Bosca.
       • Materská škola môže výnimočne prijať i 2,5- ročné deti s osvojenými základnými hygienickými návykmi, pokiaľ to umožní kapacita materskej školy.
     • INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV MATURITNÉHO ROČNÍKA
      • INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV MATURITNÉHO ROČNÍKA

      • UKONČENIE 4. ROČNÍKA (GYM & SOŠ IT)

       Vyučovanie v našej škole pre Vás končí 07.05.2020. S týmto dátumom Vám budú vydané koncoročné vysvedčenia za 4. ročník GYM a SOŠ IT. Vysvedčenie (koncoročné) musí byť vydané najneskôr do 30.06.2020.

       KLASIFIKAČNÁ PORADA ŽIAKOV MATURITNÉHO ROČNÍKA (GYM & SOŠ IT)

       Klasifikačná porada žiakov maturitného ročníka sa uskutoční dňa 05.05.2020 o 14:00. K tomuto dátumu musíte mať uzatvorené všetky predmety, ktoré máte vo svojom študijnom pláne.

       Do 05.05.´20 tiež prebehnú prípadné komisionálne skúšky (KS) za 1. polrok, prípadne za 2. polrok šk. roka 2019/2020 (z dôvodu nedostatku známok, nenapísania kľúčových testov, neodovzdania prác a vypracovania dohodnutých zadaní...). 

       Upozornenie: „Ak má žiak zo všetkých maturitných predmetov výslednú známku „ABSOLVOVALmusí vykonať IČ MS´20 (ÚMS)! 

       Dochádzka žiakov – do 05.05.´20 musí žiak zdokladovať neprítomnosť na vyučovaní do 16.03.2020. Od tohto dátumu sa prípadná neprítomnosť nezapočítava do celkovej dochádzky žiakov. 

       ADMINISTRATÍVNE VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY (GYM & SOŠ IT)

       V šk. roku 2019/2020 sa v gymnáziách a SOŠ  interná časť maturitnej skúšky (IČ MS – ÚMS) vrátane teoretickej časti odbornej zložky (TČOZ) a praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) vykonáva administratívne

       Skupiny príbuzných predmetov z ktorých sa bude vypočítavať administratívna známka budú zverejnené do 07.05.´20. Známky sa budú vypočítavať z koncoročnej známky z 1. – 4. ročníka + polročnej známky z 3. – 4. ročníka. 

       Výsledné známky s administratívne vykonanej maturitnej skúšky budú zverejnené do 12.05.2020

       Do 15.05.2020 môže žiak vyjadriť svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého z maturitných predmetov. Ak ho nevyjadrí, bude žiakovi vytlačené maturitné vysvedčenie a už nemôžete požiadať o opravu týchto známok, ani nemôžete pristúpiť k ÚMS (IČ MS´20). Ak žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15.05.2020 písomne oznámi nesúhlas SŠ, žiak vykoná ÚMS (IČ MS´20) z tohto predmetu/predmetov.

       DOBROVOĽNÉ PREDMETY MATURITNEJ SKÚŠKY (GYM & SOŠ IT)

       Administratívne vykonanie IČ MS´20 sa nevzťahuje na dobrovoľný predmet/predmety maturitnej skúšky. 

       Žiadosť o uskutočnenie IČ MS´20 z dobrovoľného predmetu môže žiak písomným oznámením zrušiť do 07.05.2020, inak musí pristúpiť k ÚMS (IČ MS´20) z daného dobrovoľného predmetu MS. Podpísané žiadosti žiak ZOSKENUJE a pošle na oficiálny e-mail školy. 

       IČ MS´20 (Interná časť maturitnej skúšky) (GYM & SOŠ IT)

       Interná časť maturitnej skúšky (IČ MS´20) sa koná v termíne od 25.05.2020 do 13.06.2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou administratívneho hodnotenia, alebo neboli administratívne hodnotení.

       PČOZ - sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy. 

       IČ MS´20 - je neverejná a môže sa konať aj dištančne – prostredníctvom videokonferencie, ak je žiak a všetci členovia v spojení on-line. 

       Žiak vykoná IČ MS´20 zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní. 

       KOMUNIKÁCIA MEDZI SŠ a MATURANTOM (GYM & SOŠ IT)

       Komunikácia medzi SŠ  a žiakom sa uskutočňuje cez informačný systém SŠ alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia SŠ.

       EČ z ANJ (GYM & SOŠ IT) 

       Žiak, ktorý má záujem vykonať EČ MS z cudzieho jazyka (ANJ), postupuje nasledovne:

       Žiak sa prihlási na EČ MS´20 do 30.06.2020 na SŠ v ktorej vykonal MS. | EČ MS´ z cudzieho jazyka sa koná 04.09.2020. Ak žiak z EČ MS´20 získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

       Mgr. Ján Šatka, koordinátor MS
        

     • OZNÁMENIE O NEKLASIFIKOVANÝCH PREDMETOCH
      • OZNÁMENIE O NEKLASIFIKOVANÝCH PREDMETOCH

      • Na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných a stredných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 06.04.2020 a uznesení z on-line zasadania pedagogickej rady školy zo dňa 28.04.2020 budú v Spojenej škole Svätého Jána Bosca, Nová Dubnica neklasifikované nasledovné predmety:

       1. ročník ZŠ: v čase mimoriadnej situácie priebežné a záverečné hodnotenie bude realizované formou slovného hodnotenia.

       1. stupeň ZŠ:

       • telesná a športová výchova (TSV)
       • hudobná výchova (HUV)
       • výtvarná výchova (VYV)
       • katolícke náboženstvo (KNB)
       • pracovné vyučovanie (PVC)

       2. stupeň ZŠ & Príma a Kvarta 8GYM

       • telesná a športová výchova (TSV)
       • telesná výchova oslabených (TSO)
       • technika (THD)
       • hudobná výchova (HUV)
       • výtvarná výchova (VYV)

       GYM & SOŠ IT

       • umenie a kultúra (UKL)
       • základy rétoriky (ZRB)
       • telesná a športová  výchova (TSV)
       • telesná výchova oslabených (TSO), 

       Všetky ostatné predmety budú na záverečnom hodnotení za 2. polrok 2019/2020 riadne klasifikované -  známkou.
        

     • ADMINISTRATÍVNE VYKONANIE MS´20
      • ADMINISTRATÍVNE VYKONANIE MS´20

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa §150 ods. 8 a §161k Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dňom 23.04.2020 upravuje priebeh internej časti maturitnej skúšky 2020 (IČ MS´20) a určuje termíny a organizáciu internej časti.

       V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách IČ MS´20 vrátane teoretickej časti (TČOZ) a praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) MS´20 vykonáva administratívne. Administratívne vykonanie IČ MS´20 sa nevzťahuje na dobrovoľný premet MS´20!

       Komisionálne skúšky za I. polrok alebo za II. polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 07.05.2020 dištančne alebo prezenčne.

       Hodnotenie v predmete IČ MS´20 sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Riaditeľ školy určí skupinu príbuzných predmetov danému predmetu.

       Ak žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15.05.2020 písomne oznámi svoj nesúhlas strednej škole. V tomto prípade vykoná IČ MS´20 z tohto predmetu.

       IČ MS´20 sa koná od 25.05. do 13.06.2020 iba pre žiakov, ktorí nesúhlasili s výslednou známkou, alebo neboli administratívne hodnotení.

       Detailné informácie s určením termínov pre našich maturantov prinesieme v krátkom čase.

       Mgr. Ján Šatka, koordinátor MS

        

     • VYUČUJEME - BEZ PRERUŠENIA!
      • VYUČUJEME - BEZ PRERUŠENIA!

      • Rozhovor pre Novodubnické zvesti

       1. Ako prebieha v súčasnosti vyučovanie na Vašej škole?

       V Spojenej škole sv. Jána Bosca plnohodnotne vyučujeme aj v čase prerušenia prevádzok škôl – nezadávame iba materiál na samoštúdium, či domáce zadania pre našich žiakov – vzdelávame dištančnou formou s ktorou máme 7 ročnú skúsenosť (v SOŠ IT). Vyučovanie je realizované cez moderované videokonferencie vo všetkých zložkách školy – MŠ, ZŠ, Gymnázium a SOŠ IT – výhodou ktorých je vizuálna a verbálna interakcia medzi vyučujúcim a žiakmi, možnosť zdieľania výukových prezentácií, videí a učebných materiálov priamo na zdieľanej „e-tabuli“ v reálnom čase. K celoplošnému zavedeniu tohto nášho jedinečného vzdelávacieho systému, do väčšiny predmetov predchádzalo zaškolenie učiteľov a zriadenie užívateľských účtov pre všetkých žiakov školy na G-Suite for Education. V aktuálnych dňoch vyučujeme On-line formou až 54,42% z plánovanej týždennej hodinovej dotácie s 99,7% priemernou účasťou žiakov (pre tých, ktorí sa nemohli z nejakého dôvodu pripojiť, nechávame danú hodinu v našom VideoArchíve).

       2. Čo vidíte na tomto spôsobe realizácie vyučovania ako problematické?

       „Vo vašom on-line vzdelávacom systéme prevládajú pozitíva nad negatívami – našťastie...“ – také sú reakcie rodičov, ktorí môžu porovnávať vzdelávanie vo viacerých školách. Bolo by však naivné tvrdiť, že nami zvolená forma mimoriadneho vzdelávania nemá svoje úskalia – má. Najzávažnejšie problémy sú: ak rodina nedisponuje internetovým pripojením, prípadne mobilnými dátami; keď sa v rodine nachádza viacero školopovinných detí; ak rodič (rodičia) pracujú v „Home Office“ a potrebuje zosúladiť exponované časy pre vzdelávanie. V našom dištančnom vzdelávaní dôležitú úlohu preto zohráva globálny moderátor On-line vzdelávania, ktorý operatívne určuje časy vzdelávania a v miere možností nastavuje rovnomerné rozloženie vyučovaných predmetov v rámci dňa a týždňa tak, aby sa „obrusovali hrany“ v problematických oblastiach tohto typu vzdelávania.

       3. Má tento spôsob výučby aj nejaké pozitíva?

       Prvou, zásadnou výhodou moderovanej videokonferencie je videniez tváre do tváre medzi jednotlivými aktérmi a „počutie sa navzájom všetkých účastníkov vzdelávania (tak, ako v bežnej triede), čo vedie k tomu, že učiteľ má okamžitú spätnú väzbu. Prostredníctvom interaktívnych úloh zadávaných cez zdieľanú eTabuľu, dokáže učiteľ zistiť, či žiaci pochopili učivo, alebo sa má k niektorému kroku vrátiť. Po skončení oficiálnej On-line hodiny môžu pokračovať individuálne video konzultácie k prebranému učivu. Takto poňaté dištančné vzdelávanie ponúkame, ako formu pomoci a „uľahčeniapre rodičov v tomto exponovanom období – počas On-line hodín, sa učiteľ na diaľku „stará“ o žiaka v jeho domácom prostredí. Učiteľ zostáva učiteľom – plní si svoju funkciu a nepožaduje od rodičov, aby sa stali „zástupnými“ učiteľmi. Nezanedbateľnou výhodou je, že k takejto forme vzdelávania nezaťažujeme žiaka drahými programovými či hardvérovými požiadavkami – treba len pripojenie na internet, všetci žiaci majú softvérovú podporu zadarmo a vzdelávanie plynule beží na mobilnom telefóne, tablete, notebooku aj stolnom PC. V neposlednom rade považujeme za výhodu On-line vyučovania na našej škole, že rodičia aj žiaci vopred vidia rozvrh – kedy realizované On-line vyučovanie. Náš systém je pre domáce vyučovanie určený presným časom, ktoré sa zobrazí prostredníctvom rozvrhu. Pre rodičov aj žiakov je to tak veľmi jednoduché a prehľadné a sú na tento systém navyknutí.

       4. Ako na takýto typ vyučovania reagujú deti?

       Pre deti sa takáto forma vzdelávania stala okamžite atraktívnou - bezproblémovo nastúpili na zmenenú formu vyučovania a od začiatku ju brali ako prirodzenú. Zatiaľ sa sme nezaznamenali prípad, žeby sa žiaci vyhýbali vyučovaniu v takto upravenom režime. S odstupom času badať, že žiaci začínajú byť viac samostatnejší a zodpovednejší napr. pri vypracovávaní On-line zadaní. Menšie deti s radosťou reagujú na spoločné stretnutia, to že sa môžu vzájomne vidieť, aj keď musia zostať doma – takto aspoň čiastočne saturujeme sociálne kontakty v rámci triednych kolektívov. Registrujeme, že starší žiaci – zvlášť gymnazisti – využívajú náš VideoKonferenčný systém, na stretnutia sami pre seba (teda bez učiteľov), aj také, čo trvajú dlhý čas a vysielajú navzájom svoje obrazovky – predpokladáme, že v niečom kooperujú alebo sa spolu učia, čo je skvelé.

       5. Čo by ste odkázali svojim žiakom?

       Milí žiaci –  vzdávame vašim rodičom úctuobdiv, veď popri plnení svojich bežných povinností stíhajú nám pomáhať pri vašom vzdelávaní – milí naši žiaci, objímte prosím svojich rodičov a poďakujte sa im za nás. Je v poriadku, že dištančným vyučovaním zďaleka nepreberieme všetko, čo by sme spolu zvládli v škole – aj vy aj my robíme všetko, aby sme z toho mali čo najviac úžitku. Jedna vec je však istá: veľmi sa na vás všetkých tešíme v našej a vašej škole!

       6. Čo je z Vášho hľadiska dôležité pre takýto model vyučovania?

       Veľmi dobrým znamením je fakt, že sa do On-line vyučovania zapojila väčšina vyučujúcich, bez reptania – dobrovoľne. Je to omnoho namáhavejšie, lebo prípravy na vyučovanie, ktoré mali doposiaľ, museli odložiť bokom, a všetko začalo tak, ako pred rokmi, keď ako mladí absolventi začínali vyučovať. Príprava na On-line hodinu však trvá 2 až 3 krát dlhšie. Všetci si boli vedomí tejto skutočnosti, no i napriek tomu vyšli zo svojich zaužívaných stereotypov a už 6 týždňov pripravujú pre našich žiakov alternatívne a plnohodnotné vyučovanie. Za toto patrí všetkým vyučujúcim veľké Ď A K U J E M!

       Ing. Jozef Imrišek, Mgr. Jarmila Gabrižová, Mgr. Ľuboš Valt, Mgr. Ján Šatka, Ing. Dušan Zervan

     • AKTUALIZÁCIA | ZÁPIS DO 1. ročníka ZŠ
      • AKTUALIZÁCIA | ZÁPIS DO 1. ročníka ZŠ

      • CHCEM MAŤ DIEŤA V ŠKOLE, KTORÁ POMÁHA RÁSŤ...

       DOBRÁ VOĽBA

       POZÝVAME NA

       ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ
        
       Kedy?

       15. - 16. apríla 2020

       O koľkej?

       od 14:00 do 17:00 hod.

       Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí!
       V prípade choroby alebo iných závažných dôvodov je možné dohodnúť náhradný termín zápisu telefonicky na t. č.: 0911 253 556, prípadne e-mailom na zastzs@ssnd.sk

        

       Vážení rodičia predškolákov,

       v reakcii na rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou a usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 24.03.2020 vo veci konania Zápisu do 1. ročníka ZŠ v SR, v ktorom sa upúšťa od osobnej účasti dieťaťa na zápise pre školský rok 2020/2021, sa naša škola rozhodla ponúknuť možnosť 3 MOŽNOSTÍ ZÁPISU DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

        

       I. OSOBNÝ ZÁPIS (iba jeden zo zákonných zástupcov zapisovaného žiaka)

       1. Príďte OSOBNE (iba rodič – bez dieťaťa) na ZÁPIS v termíne 15. – 16. 04. 2020 v čase od 14:00 – 17:00 do našej školy – Vestibul - Pavilón B () – vstup cez elektronické dvere. Vstupujte prosím max. po 2. Prosíme všetkých rodičov, aby mali ochranné rúška a priniesli si vlastné pero

       2. Prineste si so sebou VYPLNENÚ a PODPÍSANÚ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU, ktorú je dostupná na nasledovnom v časti: Pre uchádzačov | On-line prihláška

       V prípade, že sa Vám NEPODARILO ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU (ePrihlášku) STIAHNÚŤ a VYPLNIŤ doma, nevadí - môžete ju VYPLNIŤ a PODPÍSAŤ priamo pri OSOBNOM ZÁPISE Vášho dieťaťa do našej školy.

       3. ĎALEJ SI PRINESTE SO SEBOU:
       - Rodný list dieťaťa
       - Občiansky preukaz zákonného zástupcu zapisovaného dieťaťa

        


       II. ELEKTRONICKÝ ZÁPIS (všetko priamo z domu a pošty)

       1. VYPLŇTE PROSÍM ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU do 1. ročníka ZŠ na tomto odkaze: Pre uchádzačov | On-line prihláška

       Zápis bude zrealizovaný veľmi jednoducho, v niekoľkých krokoch. K vyplneniu elektronického dotazníka majte po ruke: 

       a) Údaje o Vašom zapisovanom dieťati
       b) Údaje o trvalom/prechodnom pobyte
       c). Školské údaje (MŠ, kt. dieťa navštevovalo, pedagogicko – psychologické, príp. špeciálno-pedagogické vyšetrenia)
       d). Údaje o zákonných zástupcoch
       e) Stručné údaje o rodine a súrodencoch
       f) Informácie, či bude dieťa navštevovať ŠKD (družina) a ŠJ (stravovanie)
       g) Zdravotný stav
       h) Doplňujúce údaje
       i) Rodný list dieťaťa (kópiu)
       j) OP zákonných zástupcov (kópiu)

       2. VYTLAČTE PROSÍM ePrihlášku do našej školy 

       3. Poprosíme oboch zákonných zástupcov PODPÍSAŤ vytlačenú prihlášku 

       4. Prosím ODFOŤTE (ZOSKENUJTE) a následne VYTLAČTE
           a) RODNÝ LIST zapisovaného dieťaťa
           b) OBČIANSKE PREUKAZY zákonných zástupcov dieťaťa. 

       5. Podpísanú ePrihlášku + vyššie uvedené prílohy (fotokópie) pošlite poštou na adresu:

        

       Základná škola sv. Jána Bosca
       Trenčianska 66/28
       018 51 Nová Dubnica

        

       Dôležité upozornenie: Aktuálne pracujeme na možnosti nahrávania príloh k ePrihláške do 1. ročníka ZŠ. Ak pribudne táto funkcionalita, všetky veci nám budete môcť zaslať z pohodlia Vášho domova.

        


       III. ČIASTOČNE KONTAKTNÝ ZÁPIS

       1. Postupujte prosím podľa bodov 1. – 4. v časti II. – BEZKONTAKTNÝ ZÁPIS 

       2. Podpísané dokumenty (ePrihlášku) a povinné prílohy (kópia Rodného listu dieťaťa, kópie OP zákonných zástupcov) prineste OSOBNE dňa 15. a 16. 04. 2020 v čase od 14:00 – 17:00. Vstupujte prosím max. po 2. Prosíme všetkých rodičov, aby mali ochranné rúška a priniesli si vlastné pero!

        

        

       Pomôcky pre budúcich prvákov
       Zoznam pomôcok pre žiaka 1. ročníka ZŠ

       Zošity na slovenský jazyk: budú zakúpené na začiatku šk. roka 
       Zošit na matematiku: č. 513 – 1 ks
       Zošit na anglický jazyk: č. 440 – 1 ks (veľký, bez linajok)
       Zošit na prvouku: č. 440 – 1 ks
       Zošit na náboženstvo: č. 440 – 1 ks
       ceruzka, 2 ks – mäkká tuha, ergonomická/trojhranná/ hrubšia
       pero – používa sa až neskôr a zakúpite podľa pokynov triednej učiteľky
       strúhadlo, guma
       pravítko

       Hygienické potreby:
       uterák, tekuté mydlo, hygienické vreckovky v krabičke cca 100ks

       Úbor na TEV: 
       tepláky, tričko, tenisky alebo cvičky / nie s čiernou podrážkou /,  ponožky
       vrecko na odloženie v triede

       Prezuvky
       papučky prípadne sandále (nie šľapky) 
       vrecko na odloženie v šatni

       Pomôcky na VYV (vložiť do väčšej škatule od topánok, príp. plastovej nádoby):  
       gumený obrus na lavicu
       farebné papiere  
       náčrtník
       výkresy (A3 - 30 ks, A4 – 30 ks)
       pastelky
       voskovky
       fixky rôznych farieb
       nožnice s oblým hrotom
       lepidlo
       štetce
       vodové farby
       handrička na štetec
       nádoba na vodu

        

     • Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci,
      • Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci,

      • rád by som sa Vám prihovoril aspoň takouto formou v tomto náročnom období. Už je to viac ako 2 týždne, čo zostala naša škola zatvorená a Vy ste odkázaní na vyučovanie „na diaľku“. Isto netreba pripomínať , že je to situácia pre nás všetkých nepríjemná, úplne nová a snažíme sa v nej zorientovať najlepšie , ako vieme. 

       V prvom rade chcem všetkým veľmi poďakovať - učiteľom, rodičom i žiakom, za všetko úsilie a snahu, ktoré doteraz vynaložili. Prežívame čas, kedy sa potrebujeme vzájomne zomknúť a spoločne prekonať túto krízu. Sme jedna z mála škôl, kde sme hlavne v zložkách strednej školy začali s online výučbou od prvého dňa po zatvorení školy. Postupne sa pridávali aj ostatné zložky, vrátane prvého stupňa ZŠ.  Našou prioritou je  odbremeniť čo najviac Vás, rodičov, lebo vieme, že to máte doma teraz veľmi náročné a najmä podmienky sú veľmi rôznorodé. Niektorí rodičia chodia obaja do práce, niekde je viacero súrodencov na jeden počítač, niekde sú ešte veľmi malí súrodenci, ktorí potrebujú veľa času a starostlivosti. Z toho je zrejmé, že každý rodič sa nemôže rovnako venovať výučbe svojich detí.  Sme si tohto všetkého vedomí a našou snahou je, aby sme zachovali určitú primeranosť v nárokoch na žiakov. Vieme, že miera prebraného učiva nie je teraz to najdôležitejšie a že v mnohých domácnostiach riešite oveľa naliehavejšie problémy.  Verte, že i pre nás učiteľov je pripraviť kvalitnú online hodinu náročné a príprava na ňu zaberie oveľa viac času, ako príprava na štandardnú hodinu v škole. Nechceme, aby sa naše vyučovanie zúžilo iba na zadávanie úloh, lebo celá ťarcha by ostala na Vás, rodičoch. Verím, že za tieto dva týždne sme sa už dostali do nejakého rytmu a budeme sa snažiť stále zlepšovať.  Budeme vďační aj za Vašu spätnú väzbu.  Chcel by som ešte poprosiť študentov, najmä vo vyšších ročníkoch strednej školy, obzvlášť maturantov, aby boli zodpovední a nesnažili sa veci zľahčovať, alebo zneužívať, ale aby si zodpovedne plnili svoje úlohy.

       Čo sa týka zápisu do 1. ročníka  ZŠ, mal by sa uskutočniť medzi 15.-30.4. 2020. O podrobnostiach Vás budeme včas informovať. Všetky aktuálne informácie sa snažíme dávať na našu web stránku, ako aj na EduPage.

       Na záver by som Vás chcel všetkých povzbudiť. Nepochybujem o tom, že to všetci spolu zvládneme a že i napriek ťažkostiam sa naučíme v tomto období veľa nového a vyťažíme z tejto situácie čo najviac dobrých vecí, veď v Biblii čítame: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8,28). Vyprosujem pre nás všetkých milosti od Pána Ježiša i od nášho patróna Don Bosca, prajem Vám všetko dobré a veľa zdravia.

       Ďakujem, s pozdravom

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

     • BOH TI ODPÚŠŤA...
      • BOH TI ODPÚŠŤA...

      • Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

       Mt 5,8

       NEMÔŽEŠ ÍSŤ K SVIATOSTI ZMIERENIA?

       CIRKEV NÁM DÁVA MIMORIADNU MOŽNOSŤ ODPUSTENIA NAŠICH HRIECHOV!

       (www.tkbs.sk)

       1. OĽUTUJ VŠETKY svoje HRIECHY

       2. HŇEĎ, ako to BUDE MOŽNÉ CHOĎ NA SVÄTÚ SPOVEĎ

       Pápež František dnes večer udelí mimoriadne eucharistické požehnanie Urbi et Orbis ktorým bude spojená možnosť prijať úplné odpustky. O 18:00 (v piatok 27.03.´20) ho naživo odvysielajú TV LUX, RTVS i TA3. Požehnanie Urbi et Orbi sa tradične udeľuje iba na Vianoce a Veľkú noc. Pozývame Vás, Vaše rodiny, duchovne sa zúčastniť prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Spolu s pápežom Františkom budeme počúvať Božie slovo, prednesieme prosby a budeme adorovať Najsvätejšiu Sviatosť, s ktorou nám na záver udelí požehnanie. Nepremeškajme túto jedinečnú príležitosť. Potom bude na TV LUX v priamom prenose odvysielaná svätá omša.

       ĎALŠIE PODMIENKY K ÚPLNÝM ODPUSTKOM:

       Návšteva Najsvätejšej sviatosti či Eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne modlitba Sv. ruženca, Krížovej cesty či Korunky Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

       Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, ale je náležite disponovaný a pravidelne sa počas života modlil nejakú modlitbu: v tomto prípade sa pre získanie odpustkov tiež odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

        

     • Učíme online
      • Učíme online

      • Postupne sa do nášho online vyučovania zapájajú aj žiaci z prvého stupňa. Povzbudzujeme ich a tešíme sa so spoločných úspechov!

       Pre všetkých je sprístupnená nová platforma na dištančné vzdelávanie: www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

        

     • !!!ZMENA!!! | ZÁPIS DO MŠ
      • !!!ZMENA!!! | ZÁPIS DO MŠ

      • Vážení rodičia,

       na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou, dňa 24.03.2020 minister školstva SR OZNÁMIL ZMENY vo FORME a DÁTUME ZÁPISU ŽIAKOV do materských škôl v SR. PRIHLASOVANIE DETÍ (Zápis) do MŠ sa POSÚVA na obdobie od 30.04.2020 do 31.05.2020. Zápis bude realizovaný BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI zapisovaného DIEŤAŤA. Nebudeme požadovať LEKÁRSKE POTVRDENIE. Na zápis sa dostaví iba JEDEN Z RODIČOV zapisovaného dieťaťa. Prinesie si so sebou:

       1. VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU DO MATERSKEJ ŠKOLY (na stiahnutie a vytlačenie v .pdf)

       2. RODNÝ LIST DIEŤAŤA

       3. OBČIANSKY PREUKAZ

       O DÁTUME ZÁPISU v našej škole intenzívne komunikujeme so zriaďovateľom školy. Sledujte prosím naše stránky, budeme vás priebežne informovať.

       Aktuálne pracujeme na možnosti BEZKONTAKTNÉHO ZÁPISU do našej MŠ. V priebehu najbližších dní Vás milí rodičia budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a cez mestský rozhlas.

       Ďakujeme za pochopenie

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

     • ZRUŠENÉ T9
      • ZRUŠENÉ T9

      • OZNAMUJEME ŽIAKOM, že dňa 24.03.2020 v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie v krajine minister školstva Slovenskej republiky na základe odporúčania Ustredného krízového štábu ZRUŠIL Celoslovenské TESTOVANIE9 žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka 8-ročných gymnázií v školskom roku 2019/2020.

       Mgr. Jarmila Gabrižová, Mgr. Ján Šatka, koordinátori T9