• Novinky

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO | 16.11.´20
      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO | 16.11.´20

      • Na základe § 150 ods. 5 Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 Vyhl. MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách

       Vám oznamujeme,

       že so súhlasom zriaďovateľa školy,

       riaditeľ školy

       p o s k y t u j e

       z prevádzkových a organizačných dôvodov

       RIADITEĽSKÉ VOĽNO

       od 16.11.´20 (pondelok) do 16.11.´20 (pondelok)

       pre žiakov Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       (org. zl. Základná škola sv. J. Bosca, org. zl. Gymnázium sv. J. Bosca, org. zl. SOŠ IT sv. J. Bosca)

        

       V utorok 17.11.´20 je štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu

       Vyučovanie pokračuje od stredy 18.11.´20I. st. ZŠ PREZENČNE |  II. st. ZŠ + GYM + SOŠ IT DIŠTANČNE.

       !!!POZOR!!! STREDA BUDE S PONDELKOVÝM ROZVRHOM.

       V stredu prinesú žiaci, ktorý sa budú zúčastňovať prezenčného vzdelávania v škole (I. st. ZŠ) Vyhlásenie o bezinfekčnosti. (Dá sa poslať aj cez EduPage).

       Materská škola pri Spojenej škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici pokračuje v prevádzkeaj v pondelok. 17.11.´20 – Štátny sviatok.

       Stravníci sú z obedov automaticky počas trvania riaditeľského voľna odhlásení. V prevádzke nie je ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie

     • DÔLEŽITÝ OZNAM
      • DÔLEŽITÝ OZNAM

      • Pri nástupe do ZŠ a MŠ zákonný zástupca musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti:

       Vyhlásenie_ZZ_o_bezinfekcnosti-_novy.pdf

       Z usmernenia Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" vyberáme nasledovné body. Celé znenie si môžete pozrieť v odkaze pod textom.

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SRč. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

       1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 Vyhl. č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29.10.´20 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

       6. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa§ 1 ods. 2 písm. b) Vyhl. č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

       7. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.a) Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

       8. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenímo výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školyalebo školského zariadenia.

     • USMERNENIE A INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV
      • USMERNENIE A INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV

      • V nadväznosti na Celoplošné testovanie COVID 19 konané v dňoch 31.10.´20 - 01.11.´20

       Riaditeľ školy odporúča všetkým žiakom vo veku od 10 rokov, aby sa zúčastnili testovania, aj keď sú žiakmi I. stupňa.

       Modelové situácie a usmernenia:

       a) Žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušnícinegatívni - pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak sa preukáže negatívnym testom, rodičia predkladajú vyhlásenie o bezinfekčnosti

       b) Žiak sa zúčastní testovania – je negatívny rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak zostáva v domácej karanténe

       Legislatívna opora tohto opatrenia, citácia z vestníka vlády SR 11/2020,  §1 ods.1 Vyhl. 15 UVZ SR, str. 24, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, „ každej fyzickej osobe, ktorá obdrží pozitívny výsledok...sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí, v karanténnom ubytovacom zariadení alebo v inom vhodnom ubytovaní na dobu 10 dní od obdržania výsledku testu. Po dobu izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.“

       Plné znenie na: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdf

       c) žiak sa zúčastní testovania – je pozitívnyostáva v domácej karanténe – ospravedlňuje lekár; 

       d) žiak, alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastniažiak zostáva v domácej karanténe, neúčasť na vyučovaní ospravedlňuje rodič, najviac 5 dní po sebe idúcich s možnosťou opakovať  ospravedlnenie (príklad: 03.11., 04.11., 05.11. – ospravedlní rodič, nasleduje víkend a opäť 10.11. – 13.11. – ospravedlní rodič); 

       e) rodič sa testovania nezúčastní – zostáva v domácej karanténe – aj žiak zostáva v domácej karanténe – neúčasť ospravedlní rodič, porovnaj bod d); 

       f) v utorok 03.11.´20 sa žiak I. st. ZŠ pri vstupe do školy preukáže vyhlásením rodičov o bezinfekčnosti, formulár je zverejnený na webe školy a FB profile školy. Bude k dispozícii aj v škole už pondelok od 08:00 hod. pred hlavným vchodom do školy. Rodič ho môže vyplniť aj pri príchode dieťaťa do školy. 

       Legislatívna opora na vyžiadanie predmetného vyhlásenia, citácia z usmernenia MŠ SR ods.8: Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“ Rodič svojím vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

       Plné znenie na: https://www.minedu.sk/data/att/17732.pdf

       Plné znenie na: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/zakaz-vychadzania-678_2020.pdf

       g) Žiak I. st. ZŠ, ktorý má nad 10 rokov a nevie sa preukázať negatívnym výsledkom testu alebo lekárskym vyjadrením k zdravotnej kontraindikácii, kvôli ktorej sa nemohol na testovaní zúčastniť – ostáva v domácej karanténe

       Legislatívna opora tohto opatrenia, citácia z:

       usmernenia MŠVVaŠ SR ods.10 „na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods.13 a bod A2 ods.11 Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).“;

       Plné znenie na: https://www.minedu.sk/data/att/17732.pdf

       vestníka vlády SR 12/2020  §1 ods.3 Vyhlášky 16 UVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa „Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa §1 ods.1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa §1 ods. 2 písm. a) až r); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.“;

       Plné znenie na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf