• Novinky

     • AKTUALIZÁCIA | PRIJÍMANIE DO MŠ
      • AKTUALIZÁCIA | PRIJÍMANIE DO MŠ

      • CHCEM MAŤ DIEŤA V ŠKÔLKE, V KTOREJ JE

       RADOSŤ ~ SLUŠNOSŤ ~ LÁSKA...

       DOBRÁ VOĽBA

       POZÝVAME NA

       ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY KEDY?

       od 30. apríla 2020 do 30. mája 2020

       PREBERANIE PRIHLÁŠOK DO MŠ

       30.04.´20 a od 04.05.´20 do 07.05.´20

       V ČASE

       od 14:00 do 16:00

       Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí!

       Pri zápise nepožadujeme potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa!

       Rodič zapísaného dieťaťa nám ho dodá dodatočne, po uvoľnení karanténnych opatrení. Ak lekárske potvrdenie dodatočne nepriložia, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

       Pri deťoch so ŠVVP nepožadujeme vyjadrenie príslušného poradnského zariadenia!

       Rodič zapísaného dieťaťa nám vyjadrenie dodá dodatočne, po uvoľnení karanténnych opatrení. Ak zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

       V prípade choroby alebo iných závažných dôvodov je možné dohodnúť náhradný termín zápisu telefonicky na t. č.: 0904 163 329, prípadne e-mailom na skolka@ssnd.sk

       Vážení rodičia,v reakcii na rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou a usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 24.03.2020 vo veci konania Zápisu do Materskej školy v SR, v ktorom sa upúšťa od osobnej účasti dieťaťa na zápise pre školský rok 2020/2021, sa naša Spojená škola sv. Jána Bosca rozhodla ponúknuť možnosť 3 MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

       I. OSOBNÝ ZÁPIS (iba jeden zo zákonných zástupcov zapisovaného dieťaťa)

       1. Príďte OSOBNE (iba rodič – bez dieťaťa) na ZÁPIS v termíne 30.04.´20 a 04.05.´2007.05.´20 v čase od 14:0016:00 do materskej školy. Vstupujte prosím max. po 1. Prosíme všetkých rodičov, aby mali ochranné rúška a priniesli si vlastné pero

       2. Prineste si so sebou VYPLNENÚ a PODPÍSANÚ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU, ktorú je dostupná na nasledovnom v časti: Pre uchádzačov | On-line prihláška

       V prípade, že sa Vám NEPODARILO ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU (ePrihlášku) STIAHNÚŤ a VYPLNIŤ doma, nevadí - môžete ju VYPLNIŤ a PODPÍSAŤ priamo pri OSOBNOM ZÁPISE Vášho dieťaťa do našej materskej školy.

       3. ĎALEJ SI PRINESTE SO SEBOU:

       - Rodný list dieťaťa

       - Občiansky preukaz zákonného zástupcu zapisovaného dieťaťa

       II. ELEKTRONICKÝ ZÁPIS od 30.04. – 30.05.´20 (všetko priamo z domu a pošty)

       1. VYPLŇTE PROSÍM ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU do materskej školy na tomto odkaze: Pre uchádzačov | On-line prihláška

       Zápis bude zrealizovaný veľmi jednoducho, v niekoľkých krokoch. K vyplneniu elektronického dotazníka majte po ruke: 

       a) Údaje o Vašom zapisovanom dieťatib) Údaje o trvalom/prechodnom pobytec) Údaje o zákonných zástupcoch

       2. VYTLAČTE PROSÍM ePrihlášku do našej materskej školy 

       3. Poprosíme oboch zákonných zástupcov PODPÍSAŤ vytlačenú prihlášku 

       4. Prosím ODFOŤTE (ZOSKENUJTE) a následne VYTLAČTE   

       a) RODNÝ LIST zapisovaného dieťaťa

       b) OBČIANSKE PREUKAZY zákonných zástupcov dieťaťa. 

       5. Podpísanú ePrihlášku pošlite poštou na adresu:

       Materská škola sv. Jána Bosca

       Trenčianska 66/28

       018 51 Nová Dubnica

        

       III. ČIASTOČNE KONTAKTNÝ ZÁPIS

       1. Postupujte prosím podľa bodov 1. – 4. v časti II. – BEZKONTAKTNÝ ZÁPIS 

       2. Podpísané dokumenty (ePrihlášku) a povinné prílohy (kópia Rodného listu dieťaťa, kópie OP zákonných zástupcov) prineste OSOBNE dňa 30.04.´20 alebo 04.05.´20 07.05.´20 v čase od 14:00 – 16:00. Vstupujte prosím max. po 1. Prosíme všetkých rodičov, aby mali ochranné rúška a priniesli si vlastné pero!

       PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

       • Prednosť v zaradení do MŠ majú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Následne sa prijímajú deti 4. a 3. ročné.
       • Deti, ktorých súrodenec navštevuje vyššiu organizačnú zložku Spojenej školy sv. Jána Bosca.
       • Materská škola môže výnimočne prijať i 2,5- ročné deti s osvojenými základnými hygienickými návykmi, pokiaľ to umožní kapacita materskej školy.
     • INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV MATURITNÉHO ROČNÍKA
      • INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV MATURITNÉHO ROČNÍKA

      • UKONČENIE 4. ROČNÍKA (GYM & SOŠ IT)

       Vyučovanie v našej škole pre Vás končí 07.05.2020. S týmto dátumom Vám budú vydané koncoročné vysvedčenia za 4. ročník GYM a SOŠ IT. Vysvedčenie (koncoročné) musí byť vydané najneskôr do 30.06.2020.

       KLASIFIKAČNÁ PORADA ŽIAKOV MATURITNÉHO ROČNÍKA (GYM & SOŠ IT)

       Klasifikačná porada žiakov maturitného ročníka sa uskutoční dňa 05.05.2020 o 14:00. K tomuto dátumu musíte mať uzatvorené všetky predmety, ktoré máte vo svojom študijnom pláne.

       Do 05.05.´20 tiež prebehnú prípadné komisionálne skúšky (KS) za 1. polrok, prípadne za 2. polrok šk. roka 2019/2020 (z dôvodu nedostatku známok, nenapísania kľúčových testov, neodovzdania prác a vypracovania dohodnutých zadaní...). 

       Upozornenie: „Ak má žiak zo všetkých maturitných predmetov výslednú známku „ABSOLVOVALmusí vykonať IČ MS´20 (ÚMS)! 

       Dochádzka žiakov – do 05.05.´20 musí žiak zdokladovať neprítomnosť na vyučovaní do 16.03.2020. Od tohto dátumu sa prípadná neprítomnosť nezapočítava do celkovej dochádzky žiakov. 

       ADMINISTRATÍVNE VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY (GYM & SOŠ IT)

       V šk. roku 2019/2020 sa v gymnáziách a SOŠ  interná časť maturitnej skúšky (IČ MS – ÚMS) vrátane teoretickej časti odbornej zložky (TČOZ) a praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) vykonáva administratívne

       Skupiny príbuzných predmetov z ktorých sa bude vypočítavať administratívna známka budú zverejnené do 07.05.´20. Známky sa budú vypočítavať z koncoročnej známky z 1. – 4. ročníka + polročnej známky z 3. – 4. ročníka. 

       Výsledné známky s administratívne vykonanej maturitnej skúšky budú zverejnené do 12.05.2020

       Do 15.05.2020 môže žiak vyjadriť svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého z maturitných predmetov. Ak ho nevyjadrí, bude žiakovi vytlačené maturitné vysvedčenie a už nemôžete požiadať o opravu týchto známok, ani nemôžete pristúpiť k ÚMS (IČ MS´20). Ak žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15.05.2020 písomne oznámi nesúhlas SŠ, žiak vykoná ÚMS (IČ MS´20) z tohto predmetu/predmetov.

       DOBROVOĽNÉ PREDMETY MATURITNEJ SKÚŠKY (GYM & SOŠ IT)

       Administratívne vykonanie IČ MS´20 sa nevzťahuje na dobrovoľný predmet/predmety maturitnej skúšky. 

       Žiadosť o uskutočnenie IČ MS´20 z dobrovoľného predmetu môže žiak písomným oznámením zrušiť do 07.05.2020, inak musí pristúpiť k ÚMS (IČ MS´20) z daného dobrovoľného predmetu MS. Podpísané žiadosti žiak ZOSKENUJE a pošle na oficiálny e-mail školy. 

       IČ MS´20 (Interná časť maturitnej skúšky) (GYM & SOŠ IT)

       Interná časť maturitnej skúšky (IČ MS´20) sa koná v termíne od 25.05.2020 do 13.06.2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou administratívneho hodnotenia, alebo neboli administratívne hodnotení.

       PČOZ - sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy. 

       IČ MS´20 - je neverejná a môže sa konať aj dištančne – prostredníctvom videokonferencie, ak je žiak a všetci členovia v spojení on-line. 

       Žiak vykoná IČ MS´20 zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní. 

       KOMUNIKÁCIA MEDZI SŠ a MATURANTOM (GYM & SOŠ IT)

       Komunikácia medzi SŠ  a žiakom sa uskutočňuje cez informačný systém SŠ alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia SŠ.

       EČ z ANJ (GYM & SOŠ IT) 

       Žiak, ktorý má záujem vykonať EČ MS z cudzieho jazyka (ANJ), postupuje nasledovne:

       Žiak sa prihlási na EČ MS´20 do 30.06.2020 na SŠ v ktorej vykonal MS. | EČ MS´ z cudzieho jazyka sa koná 04.09.2020. Ak žiak z EČ MS´20 získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

       Mgr. Ján Šatka, koordinátor MS
        

     • OZNÁMENIE O NEKLASIFIKOVANÝCH PREDMETOCH
      • OZNÁMENIE O NEKLASIFIKOVANÝCH PREDMETOCH

      • Na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných a stredných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 06.04.2020 a uznesení z on-line zasadania pedagogickej rady školy zo dňa 28.04.2020 budú v Spojenej škole Svätého Jána Bosca, Nová Dubnica neklasifikované nasledovné predmety:

       1. ročník ZŠ: v čase mimoriadnej situácie priebežné a záverečné hodnotenie bude realizované formou slovného hodnotenia.

       1. stupeň ZŠ:

       • telesná a športová výchova (TSV)
       • hudobná výchova (HUV)
       • výtvarná výchova (VYV)
       • katolícke náboženstvo (KNB)
       • pracovné vyučovanie (PVC)

       2. stupeň ZŠ & Príma a Kvarta 8GYM

       • telesná a športová výchova (TSV)
       • telesná výchova oslabených (TSO)
       • technika (THD)
       • hudobná výchova (HUV)
       • výtvarná výchova (VYV)

       GYM & SOŠ IT

       • umenie a kultúra (UKL)
       • základy rétoriky (ZRB)
       • telesná a športová  výchova (TSV)
       • telesná výchova oslabených (TSO), 

       Všetky ostatné predmety budú na záverečnom hodnotení za 2. polrok 2019/2020 riadne klasifikované -  známkou.
        

     • ADMINISTRATÍVNE VYKONANIE MS´20
      • ADMINISTRATÍVNE VYKONANIE MS´20

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa §150 ods. 8 a §161k Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dňom 23.04.2020 upravuje priebeh internej časti maturitnej skúšky 2020 (IČ MS´20) a určuje termíny a organizáciu internej časti.

       V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách IČ MS´20 vrátane teoretickej časti (TČOZ) a praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) MS´20 vykonáva administratívne. Administratívne vykonanie IČ MS´20 sa nevzťahuje na dobrovoľný premet MS´20!

       Komisionálne skúšky za I. polrok alebo za II. polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 07.05.2020 dištančne alebo prezenčne.

       Hodnotenie v predmete IČ MS´20 sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Riaditeľ školy určí skupinu príbuzných predmetov danému predmetu.

       Ak žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15.05.2020 písomne oznámi svoj nesúhlas strednej škole. V tomto prípade vykoná IČ MS´20 z tohto predmetu.

       IČ MS´20 sa koná od 25.05. do 13.06.2020 iba pre žiakov, ktorí nesúhlasili s výslednou známkou, alebo neboli administratívne hodnotení.

       Detailné informácie s určením termínov pre našich maturantov prinesieme v krátkom čase.

       Mgr. Ján Šatka, koordinátor MS

        

     • VYUČUJEME - BEZ PRERUŠENIA!
      • VYUČUJEME - BEZ PRERUŠENIA!

      • Rozhovor pre Novodubnické zvesti

       1. Ako prebieha v súčasnosti vyučovanie na Vašej škole?

       V Spojenej škole sv. Jána Bosca plnohodnotne vyučujeme aj v čase prerušenia prevádzok škôl – nezadávame iba materiál na samoštúdium, či domáce zadania pre našich žiakov – vzdelávame dištančnou formou s ktorou máme 7 ročnú skúsenosť (v SOŠ IT). Vyučovanie je realizované cez moderované videokonferencie vo všetkých zložkách školy – MŠ, ZŠ, Gymnázium a SOŠ IT – výhodou ktorých je vizuálna a verbálna interakcia medzi vyučujúcim a žiakmi, možnosť zdieľania výukových prezentácií, videí a učebných materiálov priamo na zdieľanej „e-tabuli“ v reálnom čase. K celoplošnému zavedeniu tohto nášho jedinečného vzdelávacieho systému, do väčšiny predmetov predchádzalo zaškolenie učiteľov a zriadenie užívateľských účtov pre všetkých žiakov školy na G-Suite for Education. V aktuálnych dňoch vyučujeme On-line formou až 54,42% z plánovanej týždennej hodinovej dotácie s 99,7% priemernou účasťou žiakov (pre tých, ktorí sa nemohli z nejakého dôvodu pripojiť, nechávame danú hodinu v našom VideoArchíve).

       2. Čo vidíte na tomto spôsobe realizácie vyučovania ako problematické?

       „Vo vašom on-line vzdelávacom systéme prevládajú pozitíva nad negatívami – našťastie...“ – také sú reakcie rodičov, ktorí môžu porovnávať vzdelávanie vo viacerých školách. Bolo by však naivné tvrdiť, že nami zvolená forma mimoriadneho vzdelávania nemá svoje úskalia – má. Najzávažnejšie problémy sú: ak rodina nedisponuje internetovým pripojením, prípadne mobilnými dátami; keď sa v rodine nachádza viacero školopovinných detí; ak rodič (rodičia) pracujú v „Home Office“ a potrebuje zosúladiť exponované časy pre vzdelávanie. V našom dištančnom vzdelávaní dôležitú úlohu preto zohráva globálny moderátor On-line vzdelávania, ktorý operatívne určuje časy vzdelávania a v miere možností nastavuje rovnomerné rozloženie vyučovaných predmetov v rámci dňa a týždňa tak, aby sa „obrusovali hrany“ v problematických oblastiach tohto typu vzdelávania.

       3. Má tento spôsob výučby aj nejaké pozitíva?

       Prvou, zásadnou výhodou moderovanej videokonferencie je videniez tváre do tváre medzi jednotlivými aktérmi a „počutie sa navzájom všetkých účastníkov vzdelávania (tak, ako v bežnej triede), čo vedie k tomu, že učiteľ má okamžitú spätnú väzbu. Prostredníctvom interaktívnych úloh zadávaných cez zdieľanú eTabuľu, dokáže učiteľ zistiť, či žiaci pochopili učivo, alebo sa má k niektorému kroku vrátiť. Po skončení oficiálnej On-line hodiny môžu pokračovať individuálne video konzultácie k prebranému učivu. Takto poňaté dištančné vzdelávanie ponúkame, ako formu pomoci a „uľahčeniapre rodičov v tomto exponovanom období – počas On-line hodín, sa učiteľ na diaľku „stará“ o žiaka v jeho domácom prostredí. Učiteľ zostáva učiteľom – plní si svoju funkciu a nepožaduje od rodičov, aby sa stali „zástupnými“ učiteľmi. Nezanedbateľnou výhodou je, že k takejto forme vzdelávania nezaťažujeme žiaka drahými programovými či hardvérovými požiadavkami – treba len pripojenie na internet, všetci žiaci majú softvérovú podporu zadarmo a vzdelávanie plynule beží na mobilnom telefóne, tablete, notebooku aj stolnom PC. V neposlednom rade považujeme za výhodu On-line vyučovania na našej škole, že rodičia aj žiaci vopred vidia rozvrh – kedy realizované On-line vyučovanie. Náš systém je pre domáce vyučovanie určený presným časom, ktoré sa zobrazí prostredníctvom rozvrhu. Pre rodičov aj žiakov je to tak veľmi jednoduché a prehľadné a sú na tento systém navyknutí.

       4. Ako na takýto typ vyučovania reagujú deti?

       Pre deti sa takáto forma vzdelávania stala okamžite atraktívnou - bezproblémovo nastúpili na zmenenú formu vyučovania a od začiatku ju brali ako prirodzenú. Zatiaľ sa sme nezaznamenali prípad, žeby sa žiaci vyhýbali vyučovaniu v takto upravenom režime. S odstupom času badať, že žiaci začínajú byť viac samostatnejší a zodpovednejší napr. pri vypracovávaní On-line zadaní. Menšie deti s radosťou reagujú na spoločné stretnutia, to že sa môžu vzájomne vidieť, aj keď musia zostať doma – takto aspoň čiastočne saturujeme sociálne kontakty v rámci triednych kolektívov. Registrujeme, že starší žiaci – zvlášť gymnazisti – využívajú náš VideoKonferenčný systém, na stretnutia sami pre seba (teda bez učiteľov), aj také, čo trvajú dlhý čas a vysielajú navzájom svoje obrazovky – predpokladáme, že v niečom kooperujú alebo sa spolu učia, čo je skvelé.

       5. Čo by ste odkázali svojim žiakom?

       Milí žiaci –  vzdávame vašim rodičom úctuobdiv, veď popri plnení svojich bežných povinností stíhajú nám pomáhať pri vašom vzdelávaní – milí naši žiaci, objímte prosím svojich rodičov a poďakujte sa im za nás. Je v poriadku, že dištančným vyučovaním zďaleka nepreberieme všetko, čo by sme spolu zvládli v škole – aj vy aj my robíme všetko, aby sme z toho mali čo najviac úžitku. Jedna vec je však istá: veľmi sa na vás všetkých tešíme v našej a vašej škole!

       6. Čo je z Vášho hľadiska dôležité pre takýto model vyučovania?

       Veľmi dobrým znamením je fakt, že sa do On-line vyučovania zapojila väčšina vyučujúcich, bez reptania – dobrovoľne. Je to omnoho namáhavejšie, lebo prípravy na vyučovanie, ktoré mali doposiaľ, museli odložiť bokom, a všetko začalo tak, ako pred rokmi, keď ako mladí absolventi začínali vyučovať. Príprava na On-line hodinu však trvá 2 až 3 krát dlhšie. Všetci si boli vedomí tejto skutočnosti, no i napriek tomu vyšli zo svojich zaužívaných stereotypov a už 6 týždňov pripravujú pre našich žiakov alternatívne a plnohodnotné vyučovanie. Za toto patrí všetkým vyučujúcim veľké Ď A K U J E M!

       Ing. Jozef Imrišek, Mgr. Jarmila Gabrižová, Mgr. Ľuboš Valt, Mgr. Ján Šatka, Ing. Dušan Zervan

     • AKTUALIZÁCIA | ZÁPIS DO 1. ročníka ZŠ
      • AKTUALIZÁCIA | ZÁPIS DO 1. ročníka ZŠ

      • CHCEM MAŤ DIEŤA V ŠKOLE, KTORÁ POMÁHA RÁSŤ...

       DOBRÁ VOĽBA

       POZÝVAME NA

       ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ
        
       Kedy?

       15. - 16. apríla 2020

       O koľkej?

       od 14:00 do 17:00 hod.

       Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí!
       V prípade choroby alebo iných závažných dôvodov je možné dohodnúť náhradný termín zápisu telefonicky na t. č.: 0911 253 556, prípadne e-mailom na zastzs@ssnd.sk

        

       Vážení rodičia predškolákov,

       v reakcii na rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou a usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 24.03.2020 vo veci konania Zápisu do 1. ročníka ZŠ v SR, v ktorom sa upúšťa od osobnej účasti dieťaťa na zápise pre školský rok 2020/2021, sa naša škola rozhodla ponúknuť možnosť 3 MOŽNOSTÍ ZÁPISU DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

        

       I. OSOBNÝ ZÁPIS (iba jeden zo zákonných zástupcov zapisovaného žiaka)

       1. Príďte OSOBNE (iba rodič – bez dieťaťa) na ZÁPIS v termíne 15. – 16. 04. 2020 v čase od 14:00 – 17:00 do našej školy – Vestibul - Pavilón B () – vstup cez elektronické dvere. Vstupujte prosím max. po 2. Prosíme všetkých rodičov, aby mali ochranné rúška a priniesli si vlastné pero

       2. Prineste si so sebou VYPLNENÚ a PODPÍSANÚ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU, ktorú je dostupná na nasledovnom v časti: Pre uchádzačov | On-line prihláška

       V prípade, že sa Vám NEPODARILO ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU (ePrihlášku) STIAHNÚŤ a VYPLNIŤ doma, nevadí - môžete ju VYPLNIŤ a PODPÍSAŤ priamo pri OSOBNOM ZÁPISE Vášho dieťaťa do našej školy.

       3. ĎALEJ SI PRINESTE SO SEBOU:
       - Rodný list dieťaťa
       - Občiansky preukaz zákonného zástupcu zapisovaného dieťaťa

        


       II. ELEKTRONICKÝ ZÁPIS (všetko priamo z domu a pošty)

       1. VYPLŇTE PROSÍM ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU do 1. ročníka ZŠ na tomto odkaze: Pre uchádzačov | On-line prihláška

       Zápis bude zrealizovaný veľmi jednoducho, v niekoľkých krokoch. K vyplneniu elektronického dotazníka majte po ruke: 

       a) Údaje o Vašom zapisovanom dieťati
       b) Údaje o trvalom/prechodnom pobyte
       c). Školské údaje (MŠ, kt. dieťa navštevovalo, pedagogicko – psychologické, príp. špeciálno-pedagogické vyšetrenia)
       d). Údaje o zákonných zástupcoch
       e) Stručné údaje o rodine a súrodencoch
       f) Informácie, či bude dieťa navštevovať ŠKD (družina) a ŠJ (stravovanie)
       g) Zdravotný stav
       h) Doplňujúce údaje
       i) Rodný list dieťaťa (kópiu)
       j) OP zákonných zástupcov (kópiu)

       2. VYTLAČTE PROSÍM ePrihlášku do našej školy 

       3. Poprosíme oboch zákonných zástupcov PODPÍSAŤ vytlačenú prihlášku 

       4. Prosím ODFOŤTE (ZOSKENUJTE) a následne VYTLAČTE
           a) RODNÝ LIST zapisovaného dieťaťa
           b) OBČIANSKE PREUKAZY zákonných zástupcov dieťaťa. 

       5. Podpísanú ePrihlášku + vyššie uvedené prílohy (fotokópie) pošlite poštou na adresu:

        

       Základná škola sv. Jána Bosca
       Trenčianska 66/28
       018 51 Nová Dubnica

        

       Dôležité upozornenie: Aktuálne pracujeme na možnosti nahrávania príloh k ePrihláške do 1. ročníka ZŠ. Ak pribudne táto funkcionalita, všetky veci nám budete môcť zaslať z pohodlia Vášho domova.

        


       III. ČIASTOČNE KONTAKTNÝ ZÁPIS

       1. Postupujte prosím podľa bodov 1. – 4. v časti II. – BEZKONTAKTNÝ ZÁPIS 

       2. Podpísané dokumenty (ePrihlášku) a povinné prílohy (kópia Rodného listu dieťaťa, kópie OP zákonných zástupcov) prineste OSOBNE dňa 15. a 16. 04. 2020 v čase od 14:00 – 17:00. Vstupujte prosím max. po 2. Prosíme všetkých rodičov, aby mali ochranné rúška a priniesli si vlastné pero!

        

        

       Pomôcky pre budúcich prvákov
       Zoznam pomôcok pre žiaka 1. ročníka ZŠ

       Zošity na slovenský jazyk: budú zakúpené na začiatku šk. roka 
       Zošit na matematiku: č. 513 – 1 ks
       Zošit na anglický jazyk: č. 440 – 1 ks (veľký, bez linajok)
       Zošit na prvouku: č. 440 – 1 ks
       Zošit na náboženstvo: č. 440 – 1 ks
       ceruzka, 2 ks – mäkká tuha, ergonomická/trojhranná/ hrubšia
       pero – používa sa až neskôr a zakúpite podľa pokynov triednej učiteľky
       strúhadlo, guma
       pravítko

       Hygienické potreby:
       uterák, tekuté mydlo, hygienické vreckovky v krabičke cca 100ks

       Úbor na TEV: 
       tepláky, tričko, tenisky alebo cvičky / nie s čiernou podrážkou /,  ponožky
       vrecko na odloženie v triede

       Prezuvky
       papučky prípadne sandále (nie šľapky) 
       vrecko na odloženie v šatni

       Pomôcky na VYV (vložiť do väčšej škatule od topánok, príp. plastovej nádoby):  
       gumený obrus na lavicu
       farebné papiere  
       náčrtník
       výkresy (A3 - 30 ks, A4 – 30 ks)
       pastelky
       voskovky
       fixky rôznych farieb
       nožnice s oblým hrotom
       lepidlo
       štetce
       vodové farby
       handrička na štetec
       nádoba na vodu