• Novinky

      • Veľkonočné prázdniny a riaditeľské voľno!

      • V dňoch 28.03. (štvrtok) - 02.04.2013 (utorok) veľkonočné prázdniny. V stredu 03.04.2013 je z dôvodu konania Metodického dňa učiteľov katolíckych škôl v Žiline žiakom a študentom školy udelené riaditeľské voľno. V tento deň v prevádzke nie je ani materská škola, školský klub a školská jedáleň. (Veľkonočné prázdniny a riaditeľské voľno! - Obrázok 1nástup do školy je vo štvrtok 04.04.2013)

      • Biblická olympiáda

      • Biblická olympiáda - Obrázok 1Na slávnosť sv. Jozefa a v deň inaugurácie pápeža Františka sa naša škola stala usporiadateľom obvodného kola biblickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo deväť trojčlenných družstiev základných škôl Ilavského dekanátu.

       Študenti František Bartek, Terézia Sedláková a Veronika Jamborová, ktorí reprezentovali naše gymnázium v rovnakej súťaži pre stredné školy v Považskej Bystrici, sa stali suverénnymi víťazmi troch dekanátov: Ilavského, Púchovského a Považskobystrického.

      • Tehlička pre deti ulice.

      • Tehlička pre deti ulice. - Obrázok 1Témou tradičnej pôstnej aktivity Tehlička pre misie sú deti z ulice.

       Organizátori ňou chcú upozorniť na realitu života v chudobných krajinách a podporiť saleziánske misijné diela, ktoré sa im venujú (v Keni, Angole, Južnom Sudáne a Azerbajdžane)

       Tento 8. ročník Tehličky, do ktorej sa popri mnohých mladých dobrovoľníkoch zapoja aj žiaci našej školy, bude obsahovať dve zbierky:

       • zbierku EUR pre deti v Keni, Angole, Južnom Sudáne a Azerbajdžane,
       • zbierku ČASU pre deti, mladých a blízkych tu na Slovensku.

       Tehlička pre deti ulice. - Obrázok 2

       Viac informácii o celom projekte sa dozviete na www.tehlicka.sk

      • Rozprávka o pyšnej princeznej.

      • Rozprávka o pyšnej princeznej. - Obrázok 1V stredu 13. marca 2013 žiakov 1. stupňa Základnej školy a našich škôlkarov navštívili herci z komorného divadla „Bez opony“ Prešov. Predstavili nám moderne upravený klasický rozprávkový príbeh o pyšnej princeznej.
       Naši žiaci videli veselé rozprávanie s pesničkami o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúcha svojho kráľovského otca a odmieta pytačov z celého sveta. No len do chvíle, kým sa na zámku neobjaví múdry a vynaliezavý kráľ Miroslav, ktorý si svojim odvážnym plánom získa jej srdce. Dôvtipné prerozprávanie obľúbenej rozprávky deti odmenili búrlivým potleskom.

        

      • Matematický klokan.

      • Matematický klokan

       Medzinárodná súťaž Matematický klokan sa v šk. roku 2012/2013 bude konať 25. marca 2013. Zabavíš sa na zaujímavých úlohách, precvičíš si mozgové závity.

       V každom prípade dostaneš diplom a možno aj nejakú cenu. A s trochou šťastia vyhráš notebook.

       Viac sa dozvieš:

       klokan2013-1.doc

      • Organizácia vyučovania počas MS 2013

      • Organizácia vyučovania počas MS 2013 - Obrázok 1

       12. 03. 2013

       EČ a PFIČ MS  -  SJL  -  žiaci oktávy A, oktávy B, IV.AG

       riaditeľské voľno tried: septima A, septima B, III.AG

       ostatné triedy sa učia podľa rozvrhu

       13. 03. 2013

       EČ a PFIČ MS  -  ANJ  -  žiaci oktávy A, oktávy B, IV.AG

       Finančná gramotnosť - povinná účasť tried septima A, septima B, III.AG so začiatkom o 7.:55

       ostatné triedy: riaditeľské voľno

       14. 03. 2013

       EČ  MS  -  MAT -  žiaci oktávy A, oktávy B, IV.AG

       ostatné tiriedy sa učia podľa rozvrhu hodín

      • Riaditeľské voľno v org. zložke Základná škola na deň: 13.3.2013 (streda)

      • Riaditeľské voľno v org. zložke Základná škola na deň: 13.3.2013 (streda) - Obrázok 1Udelenie riaditeľského voľna - oznam!

       V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem riaditeľské voľno pre žiakov ročníkov: 5. –  8. na deň: 13.3.2013 (streda) z dôvodu Testovania 9 - 2013.

       • obed v jedálni bude na tento deň zabezpečený, ak ho žiaci nebudú chcieť, sami sa odhlásia: najneskôr do piatku 8.3.2013.

       Pre 1. stupeň ZŠ:

       1. – 4. vyučovacia hodina - program prebieha v "Oratku":

       • a) Divadelné predstavenie: „O pyšnej princeznej“ - divadlo bez Opony Prešov, so začiatkom o 8,15 hod.
        b) po skončení predstavenia – hry, súťaže... v Oratku (koniec dňa: 11,25 hod. – po 4. vyučovacej hodine), odchod domov, ŠKD, ŠJ.     

                                                                                                                                                                   Mgr. Ľuboš Valt,  riaditeľ školy

      • Testovanie 9; 13. marec 2013

      • Prosíme, pozrite si pokyny k Celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníka základných škôl; ktoré sa uskutoční

       13. marca 2013 (streda)

       T9-informacia.pdfTestovanie 9;    13. marec 2013 - Obrázok 1

      • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl : www.nucem.sk

      • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl :     www.nucem.sk - Obrázok 1Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2013 sa uskutoční 13. marca 2013 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI, KŠÚ a členovia rady školy. KŠÚ s cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania poveria úlohou nestranných pozorovateľov učiteľov základných a stredných škôl. Náhradný termín testovania sa uskutoční 26. marca 2013 (utorok). Na vybraných základných školách bude v mesiacoch september - november 2012 a január - február 2013 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

       Interaktívne testy ako pomoc v príprave na celoslovenské testovanie nájdete na http://portal.edupage.org/premium/shop.php?prod=testovanie9&akcia=info

       Specifikacia_testov_vyucovacie_jazykyT9-2013.pdf

       Specifikacia_testu_z_matematikyT9-2013.pdf

       Zakladne_informacie_o_testovani_ziakov9.r.pdf

       Testovanie vedomostnej úrovne žiakov základných škôl:

                 Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2013/2014

       6. 11. 2012 - zber nových informácií do príslušných ŠVS

       1. 2. 2013 - riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

       20. 2. 2013 - zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na  učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

       28. 2. 2013 - odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

       13. 3. 2013 - testovanie 9 - 2013

       31. 3. 2013 - riaditeľ SŠ zverejní kritéria na netalentové odbory

       25. 3. 2013 - talentové prijímacie skúšky

       10. 4. 2013 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné  štud. a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špec. schopností, zručností alebo talentu)

       20. 4. 2013 - riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ – vrátane 8.r. gymn.

       13. 5. 2013 - 1. kolo prijímacieho konania

       18. 6. 2013 - 2. kolo prijímacieho konania

       Užitočné odkazy

       Zaujimavé stránky:

       Komplexné informácie o prijímacom konaní na stredné školy:

       http://www.svsmi.sk/

       Testovanie 9:

       http://testovanie.svsmi.sk/

       Stredné školy SR:

       http://www.stredne-skoly.sk/zoznam-skol/

       Kam na strednu školu?

       http://icm.sk/index.php/vzdelavanie/artikel/kam_na_strednu_shkolu/

       Remesla

       http://www.podpormeremesla.sk

      • "SEDE VACANTE"

      • 28. 2. 2013"SEDE VACANTE" - Obrázok 1

       Liturgické usmernenia k obdobiu „sede vacante“ Apoštolského stolca
        

           1. Od 28. februára 2013, 20.00 hod. až do oznámenia o zvolení nového pápeža: 
        
                a) V eucharistických modlitbách sa nespomína meno pápeža a zmienka o pápežovi sa úplne    vynecháva. 
               (napr. v Druhej eucharistickej modlitbe sa povie: „Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev, rozšírenú  po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším biskupom M.  i so všetkými kňazmi a diakonmi.“)
                                            b ) V spoločných modlitbách veriacich vo svätej omši i v prosbách v Liturgii hodín sa vynechávajú prosby za pápeža. Je vhodné pridať prosbu za vyvolenie pápeža.
       c) Na úmysel Svätého Otca sa nemodlí modlitba „Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, pápeža M., ...“ Je vhodné sa namiesto nej pomodliť za vyvolenie pápeža (porov. Modlitebník, SSV, Trnava 2001, str. 32).

       2. S povolením miestneho ordinára je vo feriálne dni vhodné použiť omšový formulár „Za vyvolenie pápeža“, Rímsky misál, str. 1042 (farba fialová, prefácia pôstna, čítania zo dňa). Odporúča sa, aby sa takáto omša vo farnosti slávila aspoň raz do zvolenia nového pápeža.
        
       3. Od momentu oznámenia o zvolení nového pápeža sa jeho meno opäť spomína vo všetkých liturgických textoch (nečaká sa na slávnostnú omšu, ktorou začína svoj pontifikát).


       Liturgická komisia KBS
       lkkbs@kbs.sk

      • Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín: 1. stupeň ZŠ

       Ocenenie získali: Martin Vančo 4.A, Marianna Kopecká 3.A, Laura Kláneková 4.A, Matej Kudlík 3.B, Kristína Černá 2.A, Damián Jambor 2.A. Gratulujeme!

                                       

      • Zápis detí do Materskej školy sv. Jána Bosca!

      • Zápis detí do Materskej školy sv. Jána Bosca! - Obrázok 1Vážení rodičia!
       Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.

       MŠ sv. Jána Bosca -  "Dobrá voľba a správna starostlivosť pre Vaše dieťa!"

       Informácie o zápise Vášho dieťaťa do nášho predškolského zariadenia nájdete v dokumente Zapis_do_MS.docx

       Zápis detí do Materskej školy sv. Jána Bosca! - Obrázok 2

       Informacie_o_MS.docx                                                    

      • Jarné prázdniny.

      • Jarné prázdniny. - Obrázok 1Od pondelka 25. februára do piatku 1. marca 2013 si budú naši žiaci a študenti užívať jarné prázdniny.

       Prajeme im krásne počasie, zdravie a veľa pekných zážitkov na snehu so svojimi rodičmi, či kamarátmi.

       V škole sa stretneme opäť v pondelok 4. marca 2013.