• Novinky

      • Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín: 1. stupeň ZŠ

       Ocenenie získali: Martin Vančo 4.A, Marianna Kopecká 3.A, Laura Kláneková 4.A, Matej Kudlík 3.B, Kristína Černá 2.A, Damián Jambor 2.A. Gratulujeme!

                                       

      • Zápis detí do Materskej školy sv. Jána Bosca!

      • Zápis detí do Materskej školy sv. Jána Bosca! - Obrázok 1Vážení rodičia!
       Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.

       MŠ sv. Jána Bosca -  "Dobrá voľba a správna starostlivosť pre Vaše dieťa!"

       Informácie o zápise Vášho dieťaťa do nášho predškolského zariadenia nájdete v dokumente Zapis_do_MS.docx

       Zápis detí do Materskej školy sv. Jána Bosca! - Obrázok 2

       Informacie_o_MS.docx                                                    

      • Jarné prázdniny.

      • Jarné prázdniny. - Obrázok 1Od pondelka 25. februára do piatku 1. marca 2013 si budú naši žiaci a študenti užívať jarné prázdniny.

       Prajeme im krásne počasie, zdravie a veľa pekných zážitkov na snehu so svojimi rodičmi, či kamarátmi.

       V škole sa stretneme opäť v pondelok 4. marca 2013.

        

      • Recitačná súťaž

      • Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín sa konala aj v časti gymnázium, kde v školskom kole súťažili 28 recitátori v troch kategóriách. Ocenenie získali:

       II. kategória - poézia: 1. miesto - Katarína Tóthová (príma), 2. miesto - Jadranka Račková (sekunda), 3. miesto - Simona Katerinčinová (sekunda)

       II. kategória - próza: 1. miesto - Terézia Šimorová (príma) a Klára Šajbenová (príma), 2. miesto - Dušan Papulák (príma), 3. miesto - Kristína Gažová

       III. kategória - poézia: 2. miesto - Joakim Zoran Kecman (kvinta), 3. miesto - Ľubomír Roganský (kvinta)

       III. kategória - próza: 2.miesto - Eva Švecová (kvinta)

       IV. kategória - poézia: 1. miesto - Veronika Jamborová (sexta), 2. miesto - Andrej Masár (septima A), 3. miesto - Filip Siekel (2.A)

       IV. kategória - próza: 1. miesto - Silvia Grišlová (sexta), 2. miesto - Noemi Pšenáková (sexta).

       Gratulujeme!

        

      • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

      • Najlepší recitátori z jednotlivých tried 2. stupňa v ZŠ sa zišli 18. 2 . v školskej knižnici, aby prezentovali svoje recitačné schopnosti v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepších. V 2. kategórii v prednese poézie získala 1. miesto Mirka Selucká z 5. A  a postupuje do okresného kola. V próze sa na 1. mieste umiestnila Emma Grišlová z 5. A a tiež postupuje do okresného kola. Na 2. mieste bola Alexandra Mohammadzade z 5. A a  3. miesto patrí Vierke Vančovej  zo 6. A. V 3. kategórii neboli udelené miesta. Víťazom blahoželáme, ale aj ostatným prajeme radosť z recitovania a dúfame, že sa stretneme opäť o rok.

     • Naši úspešní angličtinári
      • Naši úspešní angličtinári

      • GRATULUJEME !

       S veľkými nádejami a dôverou sme víťazov školského kola Olympiády v anglickom jazyku vysielali do okresného kola. A oni nás nesklamali !

       Zuzka Tináková zo sekundy hneď na prvý pokus získala krásne  3. miesto v kategórii 1B.

       Alisa Loginová z oktávy B úžasné 2. miesto v najťažšej kategórii 2B.

       No a našou  zlatou sa stala Barborka Václavová zo sexty, ktorá sa v kategórii 2A umiestnila na 1. mieste a zároveň nás bude reprezentovať v krajskom kole.

       Dievčatá ďakujeme a sme na Vás hrdí !!! Barborke držíme päste v krajskom kole.

       Naši úspešní angličtinári - Obrázok 1Naši úspešní angličtinári - Obrázok 2Naši úspešní angličtinári - Obrázok 3Naši úspešní angličtinári - Obrázok 4Naši úspešní angličtinári - Obrázok 5 Viac foto nájdete aj na našom facebooku.

       Dňa 13. decemra 2012 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 23. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, do ktorého sa zapojilo až 40 žiakov milujúcich angličtinu. V príjemnej atmosfére si zmerali úroveň svojich vedomostí, zistili v čom sú dobrí a na čom treba ešte popracovať. Všetkým srdečne gratulujeme a špeciálne tým, ktorí zaujali medailové miesta.

       Kategória 1A :  

       1. miesto – Tináková Zuzana

       2. miesto -  Bulko Tomáš

       3. miesto – Bánfi Adrián

        

       Kategória 1B :  

       1. miesto – Petláková Petra

       2. miesto -  Kňažek Martin

       3. miesto – Menčík Samuel

        

       Kategória 2A :  

       1. miesto – Václavová Barbora

       2. miesto -  Melúchová Daniela

       3. miesto – Václavová Magdaléna

        

        

       Kategória 2B :  

       1. miesto – Loginova Alisa

       2. miesto -  Mangunda Laura

       3. miesto – Brušo Denis

       Víťazi školského kola jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu v okresných kolách v januári 2013.

       Good luck. We´ll keep our fingers crossed for you.

        

      • Popolcová streda

      • Popolcová streda - Obrázok 1Popolcovou stredou — tohto roku 13.2. 2013 začíname pôstne obdobie.

       Skutočný pôst začína hlbokou jasnou túžbou po obrátení, odpustení, zmierení a v láskyplnej službe blížnym.

       Sv. omša bude v stredu: o 7,20 hod. v kaplnke školy.

      • ZMENY V PRIJÍMACOM KONANÍ - platné od 1. 1. 2013

      • ZMENY V PRIJÍMACOM KONANÍ - platné od 1. 1. 2013 - Obrázok 1Prijímacie skúšky na stredných školách v školskom roku 2012/2013

       - usmernenie

       Prijatím zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2013 dochádza k legislatívnym zmenám, ktoré sa týkajú aj prijímacieho konania na prijímacích skúškach na stredných školách v školskom roku 2012/2013 (žiaci prijímaní pre školský rok 2013/2014).

       Podľa Čl. IX bod 26. zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa § 65 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: „Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania, ak tento zákon neustanovuje inak“.

       Znamená to, že bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí žiaci len do prvého ročníka:

       - dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole (nižšie stredné odborné vzdelanie),

       - najmenej trojročného najviac štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou (stredné odborné vzdelanie) (viď. § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona).

       Do prvého ročníka všetkých študijných odborov na všetky stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá) musia žiaci robiť prijímacie skúšky !

       Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí len žiaci v zmysle § 65 ods. 4 školského zákona, ktorý sa nemenil a naďalej platí : „Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky; toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania“.

     • Rozhodnite o svojich daniach
      • Rozhodnite o svojich daniach

      • Každoročne sa na Vás v tomto čase obraciame s prosbou, aby ste asignovali 2% z Vašich daní pre našu školu.

       Dúfame, že realizované aktivity v našej škole Vás presviedčajú o tom, že Vami zverené financie vieme naozaj využiť v prospech žiakov. Naviac - nič Vás to nestojí!!!

       Kliknite na baner na vrchu stránky pre informácie ako na to. Vopred Vám vyjadrujeme vďaku za Všetkých našich žiakov!

      • Plavecký kurz

      • Plavecký kurz - Obrázok 1V týždni od 4. do 8.2.2013 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili plaveckéhoo kurzu v mestskej plavárni. Pod vedením skúseného  plavčíka zvládli preplávať svoje prvé metre. Prežili príjemné chvíle v bazéne a ako odmenu získali Mokré vysvedčenie. 

      • Beseda o knihe

      • Dňa 29. 1. sa naši deviataci, siedmaci a 6, A  zúčastnili besedy o knihe Denník Anny Frankovej, ktorú pripravila mestská knižnica a SZŠ. Žiaci si vypočuli rozbor tejto známej knihy. Zaujal ich aj pán M. Haulík,ktorý rozprával smutné zážitky zo svojho detstva súvisiace s 2. sv. vojnou a transportmi ľudí do koncentračných táborov. Po skončení besedy sme si všetci v duchu priali, aby sa už nikdy nič podobné neopakovalo.

      • Oznam k polročnej klasifikácii.

      • Oznam k polročnej klasifikácii. - Obrázok 1Vážení rodičia,

       v posledný deň prvého polroka šk. r. 2012/2013 vydajú triedni učitelia žiakom výpis klasifikácie  prospechu a správania za prvý polrok.  (§ 55, ods. 10 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

       Na konci školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

       Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.

        Mgr. Ľuboš Valt,  riad. školy