• Novinky

      • PYTAGORIÁDA

      • PYTAGORIÁDA - Obrázok 1V tomto týždni sa aj v ZŠ konali školské kolá Pytagoriády. K najúspešnejším riešiteľom patria:

       P3 - Matej Kudlík, Denis Chorvát, Alena Čierna

       P4 - Noel Gabaj, Jakub Pecen, Peter Cicoň

       P5 - Adam Petlák, Adam Valt

       P6 - Lenka Šišková, Viera Vančová, Alžbeta Dudášová

      • Pytagoriáda

      • Pytagoriáda - Obrázok 1Pytagoriáda - Obrázok 2V  školskom kole Pytagoriády  súťažili žiaci prímy, sekundy a tercie z osemročného gymnázia. Úsešným riešiteľom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalšom kole. Našu školu budú reprezentovať:

       Kategória P6: Moško Stanislav - príma

       Kategória P7: Melúch Ján - sekunda

       Kategória P8: Kusý Roman a Petláková Petra - obaja z tercie.

      • Olympiáda ľudských práv.

      • Olympiáda ľudských práv

       Olympiáda ľudských práv. - Obrázok 1

       Dňa 5. 12. 2012 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo XV. ročníka celoštátnej súťaže stredoškolskej mládeže  olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 9 študentov maturitných ročníkov. Prvé miesto získala študentka oktávy B Linda Mangunda. Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

      • Pamätníky 1. a 2. svetovej vojny v našom okolí.

      • Život ľudí vo svete vojny

       Pamätníky 1. a 2. svetovej vojny v našom okolí. - Obrázok 1Žiaci 9. A sa zúčastnili akcie, ktorú pripravila Mestská knižnica v Novej Dubnici. V rámci programu celoživotného vzdelávania Comenius Regio partnerstvá pripravila podujatie pre tých, ktorých zaujíma história II. sv. vojny v našom regióne. Hosľ, pán Mikula, pútavo rozprával svoje zážitky z vojnových rokov. Deviatakov zaujala havária amerického lietadla v roku 1944 na území Baračky – Kamenné vráta. Rozprávanie bolo doplnené prezentáciou opamätníkoch I. A II. sv. vojny. Účastníkov vojnových udalostí je z roka na rok menej, preto si vážime ochotu pána Ľ. Mikulu.

      • Sviatok sv. Mikuláša!

      • Sviatok sv. Mikuláša! - Obrázok 1Vo štvrtok 06.12.2012 zavíta do našej školy MIKULÁŠ!!! 

       Snažme sa ako on s láskou pomáhať ľuďom v núdzi.

       V tento deň sa bude konať aj tradičná "Mikulášska pošta".

        
      • Sviatosť zmierenia a sv. omše.

      • Sviatosť zmierenia a sv. omše. - Obrázok 1V stredu, vo štvrtok a v piatok (5. - 7. 12. 2012) majú žiaci a študenti možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, ktorú budú vysluhovať otcovia saleziáni.

       Sviatosť zmierenia a sv. omše. - Obrázok 2"Rorátna sv. omša" bude v stredu 05.12.2012 (s požehnaním adventných vencov) a na prvý piatok 07.12.2012 so začiatkom o 7:20 v školskej kaplnke Premenenia Pána. Srdečne Vás všetkých pozývame. Tešíme sa, že prijmete i toto Pánovo pozvanie stretnúť sa s Ním v spoločenstve našej školy. 

        

      • Výsledky súťaže iBOBOR

      • iBobor-logoNajúspešnejší riešitelia súťažných úloh obdržali v tomto týždni diplom od organizátora - spolu 34 diplomov.  Našim naj sme pridali ešte aj vecnú odmenu - USB kľúč. Boli to žiaci: Roman Kusý, Ján Melúch, Adam Valt, Radoslav Masár a Juraj Liso. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v nasledujúcom ročníku.

      • Požehnanie adventných vencov!

      • Požehnanie adventných vencov! - Obrázok 1Nedeľou Krista Kráľa sa končí jeden liturgický rok a od nedele 2.12.2012, ktorá je zároveň prvou adventnou nedeľou, sa začína nový liturgický rok. Aj naša škola vstúpi do prípravy slávenia Vianoc počas adventu spoločným požehnaním adventných vencov jednotlivých tried v stredu 5.12.2012 pri sv. omši v kaplnke školy so začiatkom o 7,20 hod.

      • <a href="/blog1/?bid=blog1&akcia=zobraz&aid=1">List Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska o poslaní učiteľa</a>

      • List Stálej Rady KBS pre učiteľov a rodičovskej obci k vývoju týkajúceho sa prebiehajúceho štrajku učiteľov.
      • ŠKOLSKÁ PETÍCIA

      • ŠKOLSKÁ PETÍCIARiaditeľstvo Spojenej školy sv. Jána Bosca oznamuje rodičom, že zamestnanci školy nevstupujú do neobmedzeného štrajku. Svoje požiadavky chcú dosiahnuť prostredníctvom petičnej akcie.

       Vážení rodičia, podporiť nás môžete prostredníctvom Petície za spravodlivé, hospodárne a nediskriminačné financovanie slovenského školstva.

       Petícia bude predložená k NR SR, našim úsilím je spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie so všetkými druhmi škôl zo strany štátu a samospráv. Ide o odstránenie odlišného zaobchádzania a financovania štátnych a cirkevných škôl. Dnešná úprava je, že cirkevné školy dostávajú z rozpočtu iba 88% prostriedkov oproti štátnym školám. Ide o diskrimináciu, hoci rodičia detí, ktorí sú na CŠ platia dane rovnako, ako ostatní. V petícii však ide aj o podporu navýšenia miezd všetkým pracovníkom v školstve.

      • Zadventieva sa

      • Zadventieva sa - Obrázok 1 Zadventieva sa - Obrázok 2 Zadventieva sa - Obrázok 3

       Študenti vyššieho gymnázia využili v piatok 30.11.212 možnosť zatiahnuť na hlbinu, nabrať duchovný kyslík vďaka prednáške Mgr. Františka Mikuláša v oratóriu našich saleziánov.
       Znova sme si uvedomili, že osobnosť človeka je nezastupiteľne dotváraná i jeho spirituálnym rozmerom, a o to tu išlo.
       Ak sa nestaráme o svoju dušu, aby bola šťastná a plná lásky k Bohu, blížnemu svojmu i k sebe samému,
       žiadne instantné cesty a umelé prostriedky nám pokoj neprinesú.

       I útulné prostredie čajovne saleziánskeho oratória, tak ako vždy,  prispelo ku kreatívnej atmosfére posledného októbrového školského dňa.

       Siali sme a veríme, že Pán bude polievať...

       -md-

        

      • „Predškolácky deň otvorených dverí“

      • „Predškolácky deň otvorených dverí“ - Obrázok 1V dňoch 28. a 29. novembra 2012 (streda a štvrtok) medzi našich školákov zavítajú malí predškoláci – budúci prváci z materských škôl na tradičný „Predškolácky deň otvorených dverí“. Škôlkari sa najprv zúčastnia na programe, ktorí im pripravia ich veľkí kamaráti z 1. - 4. ročníka Základnej školy. Deň otvorených dverí, bude spojený s tvorivými dielňami, súťažami a pasovaním detí na „ozajstných predškolákov“.
       Deťúrence si ako spomienku na tento pekný deň odnesú malé darčeky a veríme, že i pekný zážitok a do školy sa tak budú tešiť ešte viac.

        

      • Vyhlásenie ku štrajku!

      • Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo v plnej miere podporuje sociálnu požiadavku na spravodlivé zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva a bude sa o jej presadenie zasadzovať všetkými legitímnymi prostriedkami.

       Katolícke školstvo nepodporuje štrajk vyhlásený na 26.11.2012 z dôvodov nesplnenia principiálnej podmienky našej podpory štrajku, keďže Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ako organizátor štrajkuneodvolal politicky motivovanú požiadavku na zrušenie financovania cirkevných škôl zo štátneho rozpočtu a akceptoval bez rozporu novely školských zákonov, ktoréprehlbujúnerovnocenné a nespravodlivé financovanie škôl a školských zariadení z verejných zdrojovvzhľadom na zriaďovateľa. OZ PŠaV tak nekoná v záujme cirkevného školstva, jeho zamestnancov a ani žiakov a ich rodičov.

         Z týchto dôvodov chceme ísť vlastnou cestou a účinnejšie zlepšovať podmienky školstva na Slovensku, a preto podporujeme 

       PETÍCIUZA SPRAVODLIVÉ, HOSPODÁRNE A NEDISKRIMINAČNÉ FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA

       „Vážení poslanci a poslankyne Národnej rady slovenskej  republiky,

       My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, rodičia a zákonní zástupcovia detí, učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, týmto spoločne vyjadrujeme svoje hlboké znepokojenie nad stavom, vývojom a financovaním celého predškolského, základného a stredného školstva na Slovensku ako aj záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít detí.

       Od  zmien v spoločnosti sme si po dlhých rokoch sľubovali, že sa oblasť vzdelávania dostane v spoločenskom rebríčku na také významné miesto, ktoré jej prirodzene patrí. Namiesto toho  priemerné platy zamestnancov v školstve klesli nad hranicu minimálnej mzdy, samosprávne kraje svojím rozhodovaním o počtoch žiakov prijatých do prvých ročníkov môžu zlikvidovať akúkoľvek strednú školu, študenti a rodičia strácajú slobodu pri rozhodovaní sa o výbere svojej vzdelávacej cesty a finančné prostriedky určené na vzdelávanie sa strácajú v rozpočtoch samospráv.

       Za týchto podmienok je iba otázkou času, kedy slovenské školstvo ako systém úplne skolabuje!

       Chceme dôrazne upozorniť, že nedávno schválené novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  nie sú v súlade s ustanoveniami článkov 42 a 55 ods. 2 Ústavy SR v spojitosti s článkom 12 ods. 2 Ústavy SR a článkom 2 Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

       Ďalšie rozpory vidíme medzi ustanoveniami noviel a dohodamiuzatvorenými medzi štátom a Svätou stolicou, resp. štátom registrovanými cirkvami na Slovensku, podľa ktorých sa „cirkevným školám poskytuje finančnézabezpečenie v rovnakom rozsahu, ako ho majú podľa právneho poriadku Slovenskejrepubliky ostatné školy“. Problematický je aj presun veľkej časti kľúčových kompetencií na orgány samosprávy, ktoré v mnohých prípadoch nedokážu kvalifikovane a s dlhodobou víziou rozvoja rozhodovať o špecifických záležitostiach výchovy a vzdelávania.

         Preto my, rodičia a zákonní zástupcovia spolu s učiteľmi a zamestnancami škôl a školských zariadení, ktorí nechcú ísť cestou  nátlakového presadzovania svojich požiadaviek, žiadame touto cestou vás, poslancov NR SR, aby ste sa vrátili k prerokovaniu prijatých noviel a dali ich do súladu s Ústavou SR, s právnymi normami EÚ a s medzinárodnými dohodami a zároveň aby ste:

       1. prijali také zákony, ktoré zabezpečia pre všetkých zamestnancov v školstve adekvátne navýšenie miezd zodpovedajúce náročnosti a významu ich povolania;
       2. odstránili zo školskej legislatívy ustanovenia, ktoré umožňujú odlišné zaobchádzanie s neverejnými školami a školskými zariadeniami v porovnaní s verejnými;
       3. legislatívne zaviazali samosprávy miest a obcí povinnosťou rovnakým spôsobom, spravodlivo, transparentne a adresne financovaťvšetky školy a školské zariadenia v rámci Slovenskej republiky bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom V Banskej Bystrici 13. 11. 2012, Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolit, predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo

        

      • Katarínska veselica!

      • Katarínska veselica! - Obrázok 1Vo štvrtok 22. novembra 2012 srdečne pozývame všetkých žiakov 2. stupňa ZŠ a nižšieho Gymnázia na tradičnú Katarínsku diskotéku na dolnej chodbe časti ZŠ v čase od 17,00 – 19,00 hod.

       Tešíme sa na spoločnú zábavu a príjemne strávený čas!