• Novinky

     • DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ŠK. ROKU 20/21
      • DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ŠK. ROKU 20/21

      • Školský rok sa začína 01.09.2020. Školské vyučovanie sa začína 02.09.2020 (streda). Školské vyučovanie v I. polroku školského roka sa končí 29.01.2021 (piatok). Školské vyučovanie v II. polroku sa začína 02.02.2021 (utorok) a končí sa 30.06.2021 (streda).

        

        TESTOVANIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV ŽIAKOV 1. a 3. ROČNÍKOV ZŠ

       Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ sa uskutoční od 02.09.´20 do 31.10.´20. 2. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov budú v 01/2021 vytlačené žiakom z certifikáty z testovania. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii.

        

       TESTOVANIE 5 - 2021

       Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19.05.2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov MAT a SJL. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ.

        

       TESTOVANIE 9 - 2021

       Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa
       uskutoční 24.03.2021 (streda) z predmetov MAT a SJL. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom. Náhradný termín T9 2021 sa uskutoční 14.04.2021 a 15.04.2021 (streda, štvrtok).

        

       PRIJÍMACIE KONANIE - SŠ

       Do 31.03.2021 RŠ SŠ zverejní kritéria prijatia. Do 10.04.2021 podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ prihlášku na štúdium. 10.05.2021 (pondelok) 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 13.05.2021 (štvrtok) 1. kolo - 2. termín prijímacíh skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 06.06.2021 - zverejnenie prípadného 2. kola prijímacích skúšok. 22.06.2021 (utorok) 2. kolo prijímacích skúšok.

        

       MATURITA´21

       a PFIČ z predmetov SJL a CUJ sa bude konať v dňoch 16.-17.03.2021 (utorok & streda).

       z predmetu MAT sa bude konať dňa 18.03.2021 (štvrtok).

       V dňoch 08.-13.04.2021 sa bude koanť náhradný termín EČ a PFIČ.

       Dňa 21.04.2021 sa bude konať praktická časť odbornej zložky MS (PČOZ) - týka sa SOŠ IT - technického lýcea.

       V dňoch 24.05. - 30.05.2021 sa v podmienkach školy uskutoční ústna forma internej časti MS (ÚFIČ) a teoretická časť odbornej zložky MS (TČOZ).

       09/2021 - náhradný a opravný termín ÚFIČ, EČ a PFIČ, PČOZ a TČOZ

        

       PRIJÍMACIE KONANIE - SŠ

       Do 31.03.2021 RŠ SŠ zverejní kritéria prijatia. Do 10.04.2021 podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ prihlášku na štúdium. 10.05.2021 (pondelok) 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 13.05.2021 (štvrtok) 1. kolo - 2. termín prijímacíh skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 06.06.2021 - zverejnenie prípadného 2. kola prijímacích skúšok. 22.06.2021 (utorok) 2. kolo prijímacích skúšok.

        

       TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠK. ROKU 2020/2021

     • ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA
      • ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA

      • Prinášame Vám niekoľko organizačných upresnení k začínajúcemu školskému roku 2020/2021.

       Vedenie školy

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

       Mgr. Barbora Smolková - zástupkyňa

       Mgr. Jarmila Gabrižová - zástupkyňa

       Mgr. Ján Šatka - zástupca GYM a SOŠ

       Mgr. Ľuboš Valt - zástupca pre ekonomiku

        

       Triednictvo v školskom roku 2020/2021

       Základná škola

       1. AZS - Mgr. Renáta HORVÁTHOVÁ 
       1. BZS - Mgr. Katarína STAŇOVÁ
       2. AZS - Mgr. Mária GALKOVÁ
       3. AZS
       - Mgr. Lucia DOLINAJOVÁ
       4. AZS
       - Mgr. Jana KLÁNEKOVÁ
       4. BZS
       - Mgr. Zuzana KAŠTÍLOVÁ
       5. AZS
       - PaedDr. Slavomíra OČKAIOVÁ
       6. AZS
       - PaedDr. Marta JANCOVKOVÁ
       7. AZS
       - Mgr. Laura REKEMOVÁ
       8. AZS
       - Mgr. Monika CHLEBANOVÁ
       9. AZS
       - Mgr. Miroslava HINCOVÁ

       Gymnázium

       Tercia - PaedDr. Mgr. Marcela DOLOVACKÁ
       Sexta
       - RNDr. Viera HÝLLOVÁ URBANOVÁ
       I. AG
       - Mgr. Ján ŠATKA
       II. AG
       - RNDr. Viera HÝLLOVÁ URBANOVÁ
       III. AG
       - Mgr. Monika MASÁROVÁ
       IV. AG
       - Mgr. Jarmila GABRIŽOVÁ

       SOŠ IT - Technické lýceum

       I. ATL - Mgr. Dominika JANTOVÁ
       II. ATL
       - Mgr. Ľuboš VALT
       III. ATL
       - Ing. Zuzana WINKLEROVÁ
       IV. ATL
       - Ing. Zuzana WINKLEROVÁ

        

       Zvonenie v školskom roku 2020/2021

       Zvonenie platí v školskom roku 2020/2020 pre všetky organizačné zložky školy - Základnú školu sv. J. Bosca | Gymnázium sv. J. Bosca | SOŠ informačných technológií sv. J. Bosca.

       0.  |  07:05  –  07:50 Prestávka: 5 min.
       1.  |  07:55  –  08:40  Prestávka: 5 min.
       2.  |  08:45  –  09:30  Prestávka: 10 min.
       3.  09:40    10:25  |  Prestávka: 15 min.
       4.  |  10:40  –  11:25  |  Prestávka: 5 min.
       5.  |  11:30  –  12:15  |  Prestávka: 5 min.
       6.  12:20  –  13:05   |  Prestávka: 30 min.
       7.  13:35   14:20  |  Prestávka: 5 min.
       8.  |  14:25  –  15:10  |  Prestávka: 5 min.
       9.  |  15:15    16:00

        

       Rozmiestnenie tried a odborných učební v školskom roku 2020/2021

     • POKYNY PRE ŽIAKOV - 02.09.´20 - 04.09.´20
      • POKYNY PRE ŽIAKOV - 02.09.´20 - 04.09.´20

      • Súbor usmernení a pokynov pre rodičov a žiakov všetkých organizačných zložiek školy v období od 02.09.2020 - 04.09.2020

       02.09.2020 

       Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021

       Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa tradičná slávnostná Svätá omša spojená s otvorením školského roka N E U S K U T O Č N Í

       Všetci žiaci v tento deň prinesú do školy vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník (bez neho nemôžeme žiaka vpustiť do budovy školy) a ochranné rúško (pre žiakov 1. st. ZŠ odporúčané).

       Organizácia príchodu žiakov do školy

       » Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR je príchod žiakov do školy upravený na jednotlivé časové intervaly s využitím jedného z troch vchodov do budovy školy (farebne sú rozlíšené). Dodržujte prosím stanovený čas a určený vchod! Prosím, otvorte si nasledovný súbor v ktorom nájdete svoj ročník (ZŠ) resp. svoju triedu (GYM & SOŠ IT):  

       Prichody_do_skoly.pdf

       » Rodič | zákonný zástupca | sprevádzajúca osoba - privedú dieťa iba k určenému vchodu. Do budovy školy !!! N E V S T U P U J Ú !!!  Pohyb ďalších osôb v budove školy je v tomto období !!! Z A K Á Z A N Ý !!! Výnimku v tento deň tvoria rodičia žiakov 1. ročníka ZŠ.

       » "Prváčikov ZŠ" - slávnostné otvorenie školského roku pre najmladších žiakov školy bude v triedach - kde ich privíta triedna pani učiteľka, pán riaditeľ a don Marek Michalenko SDB. Prváčikovia prídu v doprovode IBA JEDNÉHO RODIČA (prekrytie horných dýchacích ciest je nevyhnutné). Prváčikovia si so sebou prinesú školskú tašku - bude tradičné požehnanie školských tašiek a pomôcok.

       » "Žiaci 1. ročníka GYMNÁZIA a TECHNICKÉHO LÝCEA" - pri určenom vchode do budovy školy (hlavný vchod - elektronické dvere) ich budú čakať TU (I.AG - Mgr. Šatka & I.ATL - Mgr. Jantová), ktorí ich odvedú do tried, kde prebehne slávnostné otvorenie školského roka. Prihovorí sa riaditeľ školy - Ing. Jozef Imrišek a požehnanie udelí duchovný správaca školy don Marek Michalenko SDB.

       » Ostatní žiaci zo všetkých organizačných zložiek školy -  ZÁKLADNÁ ŠKOLAGYMNÁZIUM * SOŠ IT prichádzajú do školy v presne stanovenom čase - podľa priloženého súboru:

       Prichody_do_skoly.pdf

       V tento deň, všetci žiaci budú s triednymi učiteľmi, podľa stanoveného času viď príloha: Prichody_do_skoly.pdf . Vo svojich kmeňových triedach dostanú aktuálne pokyny na nasledujúce dni. V tento deň je potrebné mať so sebou iba rúško. Dodržiavame zásadu R-O-R (Ruky - Odstup - Rúško).

       Obedy sa v tento deň (02.09.2020) pre ZŠ, gymnázium, a SOŠ IT  !!!NEVYDÁVAJÚ!!!

       03.09. - 04.09.2020

       Organizácia vyučovania

       Ranný školský klub detí je v prevádzke od 03.09.´20 (štvrtok) - denne od 06.00 hod. 

       Príchod do školy podľa priloženého rozpisu:

       Organizacia_vyucovania_od_03.pdf

       Všetci žiaci si so sebou prinesú = pero, zápisník a prezuvky. Na vchodových dverách školy bude umiestnený OZNAM, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže dieťa do školy nastúpiť.

       Prváci ZŠ budú po oba dni (03.09. a 04.09.) v škole: 4. vyuč. hodiny. (do 11:25). Po skončení vyučovania je ŠKD v prevádzke, tí žiaci, kt. do Školského klubu nepôjdu, vyzdvihne zákonný zástupca pred budovou školy.

       Žiaci ZŠ2. - 5. ročník - budú po oba dni (03.9. a 04.09.) v škole 4. vyuč. hodiny, do 11:40 hod. (s TU) – budú oboznámení so Školským poriadkom, systémom hodnotenia a klasifikácie, dostanú aktuálne spresnenia; v prípade priaznivého počasia absolvujú pobyt vonku...

       Žiaci ZŠ 8GYM - 6. - 9. ročník & Tercia - budú po oba dni (03.09. a 04.09.) v škole 5. vyuč. hodín, do 12:15  hod. (s TU) – budú oboznámení so Školským poriadkom, systémom hodnotenia a klasifikácie, dostanú učebnice a aktuálne spresnenia; v prípade priaznivého počasia absolvujú pobyt vonku...

       Žiaci Gymnázia & SOŠ IT, prichádzajú do školy na druhú vyuč. hodinu podľa priloženého rozpisu. Budú po oba dni (03.09. a 04.09.) v škole 5. vyuč. hodín od 08:45 (2 vyuč. h.) do 13:05  hod. (s TU) – budú oboznámení so Školským poriadkom, systémom hodnotenia a klasifikácie, dostanú učebnice a aktuálne spresnia.

       Od 03.09.2020 - sa vydávajú obedy pre všetky zložky Spojenej školy sv. Jána Bosca.

       Vyučovanie podľa platného rozvrhu pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať v triedach od pondelka 07.09.2020.

       V čase od 02.09.2020 do 14.09.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa a stredných škôl povinné, pre žiakov 1. stupňa odporúčané. Počas celého pobytu žiakov v škole sa budú dodržiavať Odporúčania a zásady pre organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania vydané MŠVVaŠ SR. Manuál odporúčaní je koncipovaný v troch úrovniach a vytvára tzv. SEMAFOR. So všetkými potrebnými aktuálnymi informáciami budú žiaci aj zákonní zástupcovia oboznámení v prvých dňoch školského vyučovania, resp. podľa potreby.

       Od 07.09.2020

       Príchody do školy

       Podľa priloženého súboru: Organizacia_vyucovania_od_07.pdf

     • MANUÁL - ZAČIATOK ŠK. ROKA 20/21
      • MANUÁL - ZAČIATOK ŠK. ROKA 20/21

      • Dotaznik_.pdf

        

       V škole prebieha od 02.09.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

       V období od 02.09.2020 do 14.09.2020 je používanie rúšok/štítov v interiéri školy pre žiakov ZŠ (2. stupeň) | GYMNÁZIA | SOŠ IT | pedagogických -- odborných -- nepedagogických zamestnancov !!! P O V I N N É !!! Pre žiakov 1. stupňa a deti MŠ sú rúška odporúčané.

        Dodržiavanie "Zásady ROR" (Ruky – Odstup – Rúško)

       Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

       Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

       Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

        Vstup a pohyb v budove a okolí školy

       Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa iba k hlavnému vchodu. Do budovy školy !!! N E V S T U P U J E !!!  Výnimku tvoria rodičia žiakov 1. ročníka v 1. školský deň 02.09.´20. Do školy sprevádza svoje dieťa v tento deň iba 1 rodič a dodržuje opatrenia školy. ​

       Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 

       V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa,úrazu) má rodič na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.

       Žiadame Vás nezhromažďovať sa pred školou.

       Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.09.2020 nevyužívajú.

       Zákonný zástupca

        Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do  školy, MŠ a pri odchode žiaka zo školy, školského klubu detí, MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

        Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

        Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky jednotlivých organizačných zložiek školy (MŠ, ZŠ, ŠKD, GYM, SOŠ IT) na školský rok 2020/2021.

        Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha P1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do niektorej z organizačných zložiek koly v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha P2).

        Pri podozrení na ochorenie žiaka najprv kontaktuje všeobecného lekára len telefonicky, nekontaktuje RÚVZ.

        V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       Oznam zákonným zástupcom a žiakom

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

       Zákonný zástupca/plnoletý žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha P1 Dotazník) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha: P2 Vyhlásenie)

       Čo treba urobiť pred nástupom dieťaťa do školy

       Zákonný zástupca dieťaťa/plnoletý žiak vyplní nasledovné vyhlásenia:

        

       Príloha P1. dotaznik_aktualizovany.docx.pdf

        

       Príloha P2.  bezinfekcnost_2.9.2020.pdf

        

       Vyplnené tlačivá odovzdá dieťa 02.09.2020 pri nástupe do školy, MŠ. Pokiaľ nemáte možnosť si Zdravotný dotazník a vyhlásenie vytlačiť, môžete si ho vyzdvihnúť v priestoroch  školy od 26.08 - 28.08.2020

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa/plnoletý žiak po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni.

       ↑↑↑ VŠEOBECNÉ USMERNENIA PRE POBYT V ŠKOLE ↑↑↑

       ↑↑↑ INFOGRAFIKA USMERNENÍ PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY ↑↑↑

       ↑↑↑ INFOGRAFIKA USMERNENÍ PRE GYMNÁZIÁ A STREDNÉ ŠKOLY ↑↑↑

     • MANUÁL - opatrení pre školy od 01.09.´20
      • MANUÁL - opatrení pre školy od 01.09.´20

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dňa 18.08.2020 zverejnilo "Manuál pre školy a školské zariadenia, ktorým upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021

       Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

       Podrobnejšie informácie získate otvorením dokumentov v nasledujúcom linku:

       základné školy

       pre stredné školy

       materské školy

     • (+) Mgr. Iveta Machciníková | 4.7.1977 - 6.7.2020
      • (+) Mgr. Iveta Machciníková | 4.7.1977 - 6.7.2020

      • So zármutkom ale aj s kresťanskou nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že nás navždy náhle opustila naša kolegyňa Mgr. Iveta Machciníková.

       Posledná rozlúčka bude v piatok 10.7.2020 o 13:00 v Rímsko-katolíckom kostole v Novej Dubnici a následne na cintoríne v Novej Dubnici.

       Iveta, Ivet, Ivúšik je nezabudnuteľná pre celé generácie žiakov; mala svojský štýl, s ktorým vnášala "človečenstvo" do všetkého, čo robila.

       Súčasťou našej školy bola takmer od jej začiatku. Do školy ju prijímal ešte jej prvý riaditeľ Ing. Karol Valábek, ktorého sme tiež pred niekoľkými týždňami odprevadili na poslednej ceste, v roku 2000 Bola absolventkou Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Ďalej sa vzdelávala v oblasti športu - ako lyžiarsky inštruktor, nových trendoch v oblasti atraktívnych športov, ako rozhodca športových súťaží.

       Nielen maličkých, ale aj veľkých žiakov a študentov školy - najprv len základnej a po spojení aj gymnázia a SOŠ - viedla k športu na hodinách telesnej výchovy. Dokonca aj v materskej škôlke ju detičky s radosťou v tvári očakávali pred krúžkom detskej atletiky. Obetovať vedela aj svoj voľný čas na nejeden víkend, ak išlo o súťaž pre deti. Buď ako kouč alebo rozhodca - od atletiky, florbalu, loptových hier, plávania, lyžovania, stolného tenisu, karate...od kategórie najmenších po dospelých.. od Bratislavy po Košice...

       Od žiakov vyžadovala, čo bolo potrebné splniť, ale bola aj chápajúca a najviac zo všetkého dbala na férovosť a pozitívny prístup zo strany žiakov.

       To isté uplatňovala aj u seba - mnohí ju poznajú ako rozhodkyňu rôznych školských aj mimoškolských súťaží v okresných aj krajských kolách. Zmysel pre spravodlivosť mala veľmi silný. Jej ochota pomáhať bola  všeobecne známa a jej osobný vklad do organizovania rôznorodých akcií pre ktorúkoľvek zložku našej školy ale aj pre iných, bol neoceniteľný. Častokrát sme ani nevedeli ako, ale Iveta "to" zariadila. Ruku k dielu priložila vždy bez váhania. Výsledky jej práce budú ešte dlho všade, kam sa v škole pozrieme.

       Už teraz vieme, že nám bude veľmi chýbať - medzi žiakmi, na spoločných akciách, medzi kolegami a najmä medzi jej najbližšími z jej osobného života.

       Ďakujeme Bohu, že nás svojou osobnosťou a svojim životom naučila, že nemáme posudzovať ľudí a situácie podľa prvého dojmu; že sme sa mohli od nej naučiť, ako sa pozitívne stavať k riešeniu problémov; ako vždy hľadať spôsob, ktorým sa veci dajú vyriešiť; ako bojovať s nepriazňou osudu a vyrovnávať sa s postojmi a vplyvmi z okolia; ako sa rozdávať pre iných...

       Daj jej Pane večné odpočinutie a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji.

     • Denný IT tábor pre ZŠ aj stredoškolákov
      • Denný IT tábor pre ZŠ aj stredoškolákov

      • S podporou národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie organizujeme verejný denný tábor v dňoch 6. až 10. júla 2020. Termín prihlášok do 1.7.2020 (včítane).

       Ústredným prvkom programu sú informačné technológie (primerané veku) striedané s oddychovými aktivitami. V cene 35€ je obed, pitný režim a prevádzkové náklady. Lektori sú hradení z národného projektu IT Akadémia.

      • Organizácia záveru školského roku 2019/2020 – SŠ

      • Organizácia záveru školského roku 2019/2020 – SŠ

       Dištančné vzdelávanie je do 22.06.2020 (pondelok).

       23. 06. 2020 – klasifikačná porada – prezenčne v škole – týka sa učiteľov. Žiaci SŠ zostávajú doma a dajú si do poriadku učebnice, ktoré budú odovzdávať.

       Pri prvom nástupe do školy je potrebné predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete TU vyhlasenie_pre_rodicov.docx

       Organizácia vyučovania:

       26.06. 2020 – odovzdávanie a preberanie učebníc – prvé 4. vyučovacie hodiny

       29.06.2020 – odovzdávanie a preberanie učebníc – upratanie a vyčistenie skriniek, triedy - prvé 4. vyučovacie hodiny

       30.06.2020 – záver školského roka – odovzdávanie vysvedčení.

       Nakoľko nevieme zabezpečiť dodržiavanie hygienických opatrení, ktoré sú v usmernení Ministra školstva Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 v takom rozsahu, aby sa mohli žiaci SŠ stravovať v školskej jedálni, rozhodli sme sa pre 4 vyučovacie hodiny  BEZ STRAVOVANIA.

     • Organizácia záveru školského roku 19/20 - ZŠ
      • Organizácia záveru školského roku 19/20 - ZŠ

      • OZNAM pre rodičov žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ

       Vážení rodičia spustili sme elektronické prihlasovanie Vašich detí do školy na obdobie od 22.06.´2030.06.´20. Prosím PRIHLÁSTE SA do svojho RODIČOVSKÉHO EduPage účtu a v sekcii prihlasovanie vyplňte jednoduchú prihlášku.

       Vzhľadom na to, že od 22. júna 2020 sa môžu vrátiť do školských lavíc aj žiaci 6. - 9. ročníka, žiadame zákonných zástupcov, aby do 17. júna 2020 do 12:00 cez rodičovské konto EduPage potvrdili, či  ich dieťa nastúpi alebo nenastúpi do školy, ako aj záujem o stravovanie v školskej jedálni. Ak zákonný zástupca NEMÁ záujem o stravovanie v uvedenom období nahlási túto skutočnosť vedúcej stravovania na t.č. 042/4326385, alebo jedalen@ssnd.sk do 17.06.2020 do 13:00 hod.

       Vyučovanie bude prebiehať v kmeňových triedach za zvýšených hygienických a epidemiologických opatrení.

       Pri prvom nástupe do školy je potrebné predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ktoré nájdete TU vyhlasenie_pre_rodicov.docx

       Organizácia vyučovania:

       Pondelok - utorok: (22.06. - 23.06.´20)

       1. - 4. ročník - Pokračuje v doterajšom režime - 1. - 4. vyuč. hodina.

       5. - 9. ročník - Vyučovanie podľa mimoriadneho rozvrhu hodín – 5. vyuč. hodín.

       Streda - pondelok (24.06. - 29.06.´20)

       1. - 9. ročník - triedni učitelia v triedach - predmet BOS – triednické práce.

       Utorok (30.06.2020)

       1. - 9. ročník: slávnostné ukončenie školského roka.

     • VYUČOVANIE 1.-5. ročník od 15.06.´20
      • VYUČOVANIE 1.-5. ročník od 15.06.´20

      • Zmeny v organizácii vyučovania platné pre 1. – 5. ročník od 15.06.2020

       Žiaci prichádzajú do školy priebežne od 7:30 do 7:50. Po dezinfekcii rúk idú do svojich tried. Pri vstupe do budovy školy im bude náhodným výberom meraná teplota.

       Žiaci, ktorí prichádzajú do školy prvý krát odovzdajú učiteľovi vyplnené Vyhlásenie (formulár je zverejnený na stránke školy).

       Časový harmonogram činnosti žiakov a stravovania – 1. až 4. ročník – vyučovanie – 4 hodiny – od 07:55 do 11:25 – žiaci, ktorí nepokračujú v ŠKD odchádzajú na obed v doprovode triednej učiteľky

       5. ročník – 5 vyučovacích hodín – od 07:55 do 12:15

       Školský klub detí začína ráno od 06:30. Poobede do 16:00 hod.

     • 2. kolo prijímacieho konania
      • 2. kolo prijímacieho konania

      • Na základe bodu 3.6. Rozhodnutia  ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, riaditeľ školy informuje:

       org. zl. Gymnázium sv. Jána Bosca

       študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium

       počet obsadených miest – 12

       počet voľných miest – 5

        

       org. zl. SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca

       študijný odbor: 3918 M 00 technické lýceum

       počet obsadených miest - 23

       počet voľných miest – 1

        

       Riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51, Nová Dubnica vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre org. zl. Gymnázium sv. Jána Bosca a SOŠ IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

        

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

     • ZÁKLADNÉ INFO K OTVORENIU PREVÁDZKY MŠ, ZŠ a ŠJ od 1.6.2020
      • ZÁKLADNÉ INFO K OTVORENIU PREVÁDZKY MŠ, ZŠ a ŠJ od 1.6.2020

      • Základné informácie k otvoreniu prevádzky MŠ, ZŠ a ŠJ od 01.06.2020

       Materská škola
       >>prevádzka od 07:00 do 16:00 hod.<<
       >>dieťa príde v sprievode zákonného zástupcu, alebo člena rodiny z jednej domácnosti<<

       >>rodičia dodržiavajú pred vstupom do MŠ predpísanú vzdialenosť a dýchacie
       cesty majú prekryté rúškom
       <<

       >>podľa možnosti dieťa odovzdajú v šatni, zdržia sa max. 10 min.<<

       >>dieťa bude potrebovať dve rúška, žiadame aby boli vložené do čistého mikroténového vrecka<<

       >>pri vchode sa uskutoční ranný filter, dieťaťu bude odmeraná teplota bezkontaktným teplomerom a prevedená dezinfekcia rúk<<

       >>dieťa s teplotou alebo akýmkoľvek príznakom ochorenia nebude do MŠ prijaté<<

       >>deti budú zaradené do skupín s max. počtom 15<<

       >>počas celého trvania pobytu v MŠ budeme dodržiavať predpisy a bude pre dieťa zabezpečená hygiena v zmysle platných nariadení RÚVZ (antibakteriálne mydlo, papierové utierky na ruky, gélová dezinfekcia...)<<

       >>strava v ŠJ bude vydávaná taktiež s ohľadom na bezpečnosť a ochranu detí<<

       >>v závislosti od počasia bude vzdelávací proces prebiehať vo väčšej miere vonku<<

       Základná škola
       >>prevádzka od 07:00 do 16:00 hod.<<

       >>počas trvania prevádzky bude v škole stála služba, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie organizácie prevádzky školy, bezpečnosť detí a zabezpečovať komunikáciu medzi zamestnancami a rodičmi<<

       >>žiaci prichádzajú do školy hlavným vchodom podľa časového rozpisu (por. nižšie) dodržiavajú odstupy, rodičia do priestorov školy nevstupujú<<

       >>pri vchode odovzdajú vyplnené tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti, tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze:  vyhlasenie_pre_rodicov.docx, alebo pri hlavnom vstupe do školy – zvoňte pri dverách<<

       >>pri vchode sa uskutoční ranný filter – meranie teploty bezkontaktným teplomerom a dezinfekcia rúk<<

       >>dieťa bude potrebovať dve rúška, žiadame aby boli vložené do čistého mikroténového vrecka<<

       >>dieťa s príznakmi ochorenia do školy nemôže nastúpiť<<

       >>po prezutí v šatni sa žiaci presunú do určenej skupiny a triedy, kde sa bude realizovať vyučovanie a následne ŠKD<<

       >>v závislosti od počasia sa vyučovanie bude realizovať aj vonku, čomu je vhodné prispôsobiť oblečenie detí, prestávky budú mať žiaci v časovom odstupe medzi skupinami<<

       >>počas celého pobytu v škole budú žiaci aj zamestnanci dodržiavať prísne hygienické predpisy, ku ktorým budú pravidelne vyzývaní<<

       >>strava v školskej jedálni bude poskytovaná taktiež v časovom odstupe po skupinách za predpokladu dodržania všetkých hygienických predpisov<<

       >>žiak môže ísť zo školy aj ŠKD sám, alebo v sprievode rodiča<<

       Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, otvára vyučovanie v prvom až piatom ročníku v nasledujúcom režime:

        

       ROČNÍK                   PRÍCHOD DO ŠKOLY           VYUČOVACÍ  PROCES                   ŠKD

       1.                               07:10 – 07:20                        07:35 – 11:05                                   11:05 – 16:00

       2.                               07:20 – 07:30                        07:35 – 11:10                                   11:10 – 16:00

       3.                               07:30 – 07:40                        07:40 – 11:15                                   11:15 – 16:00

       4.                               07:35 – 07:45                        07:45 – 11:05                                  

       5.                               07:45 – 07:55                        07:55 – 11:40

        

       VYUČOVACÍ  PROCES - 07:35 – 12:20

        

       SK            prestávka             SK            prestávka            SK          prestávka                SK               prestávka

        1.             08:10 – 08:20       2.             08:15 – 08:25      3.            08:20 – 08:30          4.                08:25 – 08:35

                        09:05 – 09:20                       09:10 – 09:25                     09:15 – 09:30                             09:20 – 09:35

                        10:05 – 10:20                       10:10 – 10:25                     10:15 – 10:30                            10:20 – 10:30

                        11:05 – ŠKD                         11:10 – ŠKD                       11:15 – ŠKD                              11:15 – ŠKD

        

       Obed    od 11:05 – 11:30                  od 11:30-11:55                   od 11:30-11:55                         od 11:05 -11:30

       Dozor počas prestávok:

       Horná aj dolná chodba: Mgr. Galková, Mgr. Dolinajová, Mgr. Kláneková, Mgr. Kaštílová, Mgr. Horváthová

        

       SK 5.   vyučovanie gymnaziálnej častiod 07:55 – 12:20

       prestávky:   08:40 – 08:55       09:40 – 09:55      11:45 – 11:55     11:55 – 12:20 - obed

       Dozor počas prestávok:

       Mgr. Hanuliaková

        

       ŠKOLSKÝ KLUB

       SK 1. ČAS 11:05 – 16:00  PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC  Blašková

       SK 2. ČAS 11:05 – 16:00  PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC Šedíková

       SK 3. ČAS 11:15 – 16:00  PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC  Berdáková

        

        

       01.06.2020 – 05.06.2020

       1. ročník (1.skupina): Mgr. Mária Galková  - integrované tematické vyučovanie v 1. ročníku

       2. ročník (2.skupina): Mgr. Lucia Dolinajová - integrované tematické vyučovanie v 2. ročníku

       3. ročník (3.skupina): Mgr.  Zuzana Kaštílová- integrované tematické vyučovanie v 3. ročníku

       4. ročník (4.skupina): Mgr. Renáta Horváthová - integrované tematické vyučovanie v 4. ročníku

       5. ročníku (5.skupina): Mgr. Zuzana Benková - integrované tematické vyučovanie v 5. ročníku

       Dištančné vzdelávanie žiakov, ktorí zostali doma – Mgr. Jana Kláneková

       Žiakov školy rozdelíme na skupiny (najviac 20 žiakov). V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

       Vytvorenú skupinu nebudeme počas týždňa meniť, aj keď počet žiakov klesne. Počas týždňa nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny  (spájanie skupín) zrealizujeme až v nasledujúci týždeň (vždy od pondelka).

       Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností v jednotlivých skupinách určujú vyučujúci v skupinách. Je potrebné ich prispôsobiť zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností

       Všetky informácie o organizácii vyučovania v ZŠ dostanú rodičia a žiaci ZŠ  v 1. deň vyučovania.

       Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa budú od 1.6.2020 zúčastňovať na vzdelávaní v škole bezodkladne oznámili,

       • či majú záujem o stravu v ŠJ
       • či majú záujem o ŠKD – 1. – 4. ročník

       Oznamujete prosím cez správu na EduPage

     • (+) Laura KLÁNEKOVÁ | II.AG | Rozlúčka
      • (+) Laura KLÁNEKOVÁ | II.AG | Rozlúčka

      • Až raz vstanem zo sna,

       uzriem Tvoju tvár Pane

       a budem sa sýtiť pohľadom na Teba.

       Ž 17,15

       rodina našej zosnulej žiačky Laury Klánekovej z II.AG všetkým vyjadruje úprimnú vďaku za modlitby a slová podpory. V piatok 22.05.2020 bude o 14:00 zádušná Sv. omša vo Farskom kostole sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici a o 15:00 posledná rozlúčka na cintoríne v Novej Dubnici.

       LAURA, NECH ŤA DOBROTIVÝ PÁN PRI SEBE OSLÁVI VEČNOU SLÁVOU..

     • POSTUP PRIHLASOVANIA | 1.-5.roč.
      • POSTUP PRIHLASOVANIA | 1.-5.roč.

      • Prinášame krátky postup na vyplnenie ePrihlášky na vzdelávanie v našej škole pri postupnom uvoľňovaní epidemiologických opatrení od 01.06.2020

       1. Prihláste sa do mobilnej aplikácie EduPage alebo cez webovú stránku školy: https://ssnd.edupage.org (buď ako Rodič, alebo Žiak - obe možnosti Vám umožnia voľbu).

       2. Hľadajte v appke, (alebo ak pristupujete cez prehliadač tak na našej) stránke tlačidlo: Prihlasovanie. Prihlasovanie.jpg

       3. Pre každého z Vás je predpripravený prihlasovací formulár cez ktorý PRIHLÁSITE/NEPRIHLÁSITE svoje dieťa na vzdelávanie od 01.06.2020...

       UPOZORNENIE: Pôvodne bolo prihlasovanie otvorené od 19.05.´20, 12:00 do 25.05.´20. Po usmernení zriaďovateľa - tento dátum meníme DO 21.05.2020, 23:55!!! Po tomto termíne už nebude možné Vaše dieťa prihlásiť na vzdelávania v školskom roku 2019/2020.  Milí rodičia, budeme Vám veľmi vďační, keď svoje rozhodnutie neodložíte až na hraničný termín. Veľmi by nám pomohlo, aby sme prihlasovanie uzatvorili v uvedených termínoch, aby sme mohli pre Vaše deti v dostatočnom predstihu vytvoriť vhodné podmienky a zabezpečiť celú organizáciu vyučovania v nových, zmenených podmienkach. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

       V ďalšom slede budeme touto istou formou prihlasovať deti do ŠKD (družiny) a na stravu v ŠJ. Sledujte naše stránky, budeme Vás priebežne informovať. 

       V prípade technických problémov nás kontaktujte na: 0911 253 556

     • OTVORENIE MŠ PRE DETI ZAPÍSANÉ V ŠK.ROKU 2019/2020
      • OTVORENIE MŠ PRE DETI ZAPÍSANÉ V ŠK.ROKU 2019/2020

      • Oznamujeme rodičom, že v prípade záujmu o umiestnenie svojho dieťaťa v našej materskej škole od 01.06.2020 je potrebné v termíne do 22.05.2020 nahlásiť na mailovú adresu MŠ skolka@ssnd.sk . Na základe Vášho záujmu bude výber detí posúdený v zmysle Usmernení Ministerstva školstva k organizácii podmienok výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020. Žiadame o dodržanie termínu, po termíne už nebude možné deti prihlásiť. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

       Mgr. Barbora Smolková, zástupkyňa pre MŠ

     • KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DO SŠ
      • KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DO SŠ

      • Pre školský rok 2020/2021 otvárame v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici nasledovné odbory:

       org. zl. GYMNÁZIUM SV. JÁNA BOSCA | Odbor: 7902J 00 - gymnázium | Kód školy: 631003 | Dĺžka štúdia: 4 roky | Počet žiakov: 17

       org. zl. SOŠ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ SV. JÁNA BOSCA | Odbor: 3918M 00 - technické lýceum | Kód školy: 633023 | Dĺžka štúdia: 4 roky | Počet žiakov: 24

        

       K R I T É R I A  P R I J A T I A
       do  1. ročníka org. zložky Gymnázium sv. Jána Bosca v Novej Dubnici 
       odbor 7902J00 gymnázium – 4-ročné 
       pre školský rok 2020/2021

       V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zák. č. 324/2012 Z. z., v súlade so Zák. NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministerstva školstva SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 29.04.2020 po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 14.01.2020, ktoré boli upravené na zmenené podmienky prijímania a opätovne prerokované v pedagogickej rade školy dňa 05.05.2020 určuje riaditeľ školy tieto podmienky a kritériá pre prijímanie  žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu  sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28 pre školský rok 2020/2021.

       I.  Všeobecné údaje

       1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky: 

       a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b školského zákona

       b) splnil ustanovenie §62 ods. 12 školského zákona

       c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa uvedených kritérií.

       2. Termíny prijímacej skúšky

       Prijímacie konanie prebieha od 19.05.2020 do 30.06.2020. Skúška sa nekoná za osobnej účasti prihláseného žiaka. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač (zákonný zástupca) cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu:

       Spojená škola sv. Jána Bosca
       Trenčianska 66/28
       018 51 Nová Dubnica

       do

       15.05.2020

       Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23.06.2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25.06.2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30.06.2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v článku IV.

       3. Forma prijímacej skúšky

       Uchádzač bude prijatý alebo neprijatý na základe vyhodnotenia jeho študijných výsledkov podľa týchto kritérií a po ich zostupnom zoradení v rámci povoleného počtu prijímaných žiakov.

       II. Určenie poradia v prijímacom konaní

       1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

       Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade predmetov, ktoré neboli v ŠkVP ZŠ v uvedených ročníkoch, tak z najbližších 2 nižších ročníkov, kde bol predmet vyučovaný a klasifikovaný) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne

       1.1. Dva povinné predmety:

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z predmetov:

       Slovenský jazyk a literatúra
       Matematika

       1.2. Profilové predmety:
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z nasledujúcich profilových predmetov:

       prvý profilový predmet: Anglický jazyk
       druhý profilový predmet: Informatika 
       tretí profilový predmet: Občianska náuka

       1.3. Doplnkové predmety:
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka   z nasledujúcich doplnkových predmetov:

       prvý doplnkový predmet: Chémia
       druhý doplnkový predmet: Biológia
       tretí doplnkový predmet: Dejepis
       štvrtý doplnkový predmet: Geografia
       piaty doplnkový predmet: Fyzika

       2. Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol. 

       3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0;100〉 bodov.

       >>Predmetové olympiády a športové súťaže<<

       Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde nasledovne:

       umiestnenie v okresnom, oblastnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                50 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                40 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                30 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                20 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                20 bodov

       umiestnenie v krajskom, regionálnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                90 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                80 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                70 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                60 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                60 bodov

       >>Celonárodné a medzinárodné umiestnenia<<

       Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach, recitačných súťažiach a individuálnych vedomostných a športových súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:

       účasť v celoslovenskom kole …………………………     99 bodov

       celoslovenské kolo: 1. až 5. miesto …………………… 100 bodov

       Pre každý predmet sa berie do úvahy len jeden (najlepší) výsledok. Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Ako doklad o úspešnosti sa považuje potvrdenie od organizátora olympiády či súťaže doručené škole (diplom alebo výsledková listina) do 29.05.2020 do 12:00

       >>Vlastné kritérium strednej školy<<

       Vlastné kritérium našej školy, ktoré sa započítava do celkového hodnotenia je priemerný  prospech počas štúdia na ZŠ na konci 5., 6., 7., 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka s bodovým hodnotením za dosiahnutý priemer do:

       1,10 .............    100 bodov
       1,20 .............    95 bodov
       1,30 .............    90 bodov
       1,40 .............    85 bodov
       1,50 .............    80 bodov
       1,60 .............    75 bodov
       1,70 .............    70 bodov
       1,80 .............    65 bodov
       1,90 .............    60 bodov
       2,00 .............    55 bodov
       2,10 .............    50 bodov
       2,20 .............    40 bodov
       2,30 .............    30 bodov
       2,40 .............    20 bodov
       2,50 .............    10 bodov
       pod 2,50 ......    0 bodov

       4. Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať (závažnosť v tomto poradí):

       a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť

       b) získal väčší počet bodov za bod č. II.3 Ďalšie kritéria,

       c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ 

       5. O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhoduje riaditeľ školy po osobnom pohovore s jeho zákonným zástupcom. Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k zápisu vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa.

       III.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

       1. Riaditeľ školy do 29.05.2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Najneskôr 29.05.2020 o 15:00 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Riaditeľ školy najneskôr 29.05.2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

       2. Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy www.ssnd.sk, v súlade so Zák. NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       3. Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí uchádzača podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy. 

       4. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle Zák. č.122/2013 Z. z. osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi. 

       IV. Zápis na štúdium

       1. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/. Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárii zástupcu riaditeľa školy na  základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka.

       2. Zápisom vyjadruje žiak a jeho zákonný zástupca svoju slobodnú vôľu rešpektovať a napĺňať podmienky výchovného programu a zamerania školy ako cirkevnej školy. 

       3. Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom  neospravedlní svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

       V Novej Dubnici, dňa 06.05.2020

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

        

        

       K R I T É R I A  P R I J A T I A
       do  1. ročníka org. zložky SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici 
       odbor 3918M00 technické lýceum – 4-ročné 
       pre školský rok 2020/2021

       V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zák. č. 324/2012 Z. z., v súlade so Zák. NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministerstva školstva SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 29.04.2020 po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 14.01.2020, ktoré boli upravené na zmenené podmienky prijímania a opätovne prerokované v pedagogickej rade školy dňa 05.05.2020 určuje riaditeľ školy tieto podmienky a kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia v SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28 pre školský rok 2020/2021.

       I.  Všeobecné údaje

       1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v SOŠ môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky: 

       a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b školského zákona

       b) splnil ustanovenie §62 ods. 12 školského zákona

       c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa uvedených kritérií.

       2. Termíny prijímacej skúšky

       Prijímacie konanie prebieha od 19.05.2020 do 30.06.2020. Skúška sa nekoná za osobnej účasti prihláseného žiaka. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač (zákonný zástupca) cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu:

       Spojená škola sv. Jána Bosca
       Trenčianska 66/28
       018 51 Nová Dubnica

       do

       15.05.2020

       Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23.06.2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25.06.2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30.06.2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v článku IV.

       3. Forma prijímacej skúšky

       Uchádzač bude prijatý alebo neprijatý na základe vyhodnotenia jeho študijných výsledkov podľa týchto kritérií a po ich zostupnom zoradení v rámci povoleného počtu prijímaných žiakov.

       II. Určenie poradia v prijímacom konaní

       1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

       Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade predmetov, ktoré neboli v ŠkVP ZŠ v uvedených ročníkoch, tak z najbližších 2 nižších ročníkov, kde bol predmet vyučovaný a klasifikovaný) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne

       1.1. Dva povinné predmety:

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z predmetov:

       Slovenský jazyk a literatúra
       Matematika

       1.2. Profilové predmety:
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z nasledujúcich profilových predmetov:

       prvý profilový predmet: Anglický jazyk
       druhý profilový predmet: Informatika 
        

       1.3. Doplnkové predmety:
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka   z nasledujúcich doplnkových predmetov:

       prvý doplnkový predmet: Fyzika
       druhý doplnkový predmet: Technika
       tretí doplnkový predmet: Občianska náuka
        

       2. Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol. 

       3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0;100〉 bodov.

       >>Predmetové olympiády a športové súťaže<<

       Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde nasledovne:

       umiestnenie v okresnom, oblastnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                50 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                40 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                30 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                20 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                20 bodov

       umiestnenie v krajskom, regionálnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                90 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                80 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                70 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                60 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                60 bodov

       >>Celonárodné a medzinárodné umiestnenia<<

       Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach, recitačných súťažiach a individuálnych vedomostných a športových súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:

       účasť v celoslovenskom kole …………………………     99 bodov

       celoslovenské kolo: 1. až 5. miesto …………………… 100 bodov

       Pre každý predmet sa berie do úvahy len jeden (najlepší) výsledok. Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Ako doklad o úspešnosti sa považuje potvrdenie od organizátora olympiády či súťaže doručené škole (diplom alebo výsledková listina) do 29.05.2020 do 12:00

       >>Vlastné kritérium strednej školy<<

       Vlastné kritérium našej školy, ktoré sa započítava do celkového hodnotenia je priemerný  prospech počas štúdia na ZŠ na konci 5., 6., 7., 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka s bodovým hodnotením za dosiahnutý priemer do:

       1,10 .............    100 bodov
       1,20 .............    95 bodov
       1,30 .............    90 bodov
       1,40 .............    85 bodov
       1,50 .............    80 bodov
       1,60 .............    75 bodov
       1,70 .............    70 bodov
       1,80 .............    65 bodov
       1,90 .............    60 bodov
       2,00 .............    55 bodov
       2,10 .............    50 bodov
       2,20 .............    40 bodov
       2,30 .............    30 bodov
       2,40 .............    20 bodov
       2,50 .............    10 bodov
       pod 2,50 ......    0 bodov

       4. Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať (závažnosť v tomto poradí):

       a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť

       b) získal väčší počet bodov za bod č. II.3 Ďalšie kritéria,

       c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ 

       5. O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhoduje riaditeľ školy po osobnom pohovore s jeho zákonným zástupcom. Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k zápisu vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa.

       III.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

       1. Riaditeľ školy do 29.05.2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Najneskôr 29.05.2020 o 15:00 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Riaditeľ školy najneskôr 29.05.2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

       2. Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy www.ssnd.sk, v súlade so Zák. NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       3. Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí uchádzača podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy. 

       4. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle Zák. č.122/2013 Z. z. osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi. 

       IV. Zápis na štúdium

       1. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/. Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárii zástupcu riaditeľa školy na  základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka.

       2. Zápisom vyjadruje žiak a jeho zákonný zástupca svoju slobodnú vôľu rešpektovať a napĺňať podmienky výchovného programu a zamerania školy ako cirkevnej školy. 

       3. Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom  neospravedlní svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

        

       V Novej Dubnici, dňa 06.05.2020

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy