• Novinky

     • Krížová cesta
      • Krížová cesta

      • Modlitbou sa na Veľkonočné sviatky pripravili postupne všetky zložky. Detičkám prispôsobenú Krížovú cestu pripravili na školskom dvore pani učiteľky z materskej školy. Staršie deti sa pomodlili na hodinách náboženstva v školskej kaplnke a niektoré triedy aj s don Niznerom v stredisku u saleziánov. 

       Vo farskom kostole sa v spoločnej modlitbe spojili zamestnanci školy podporovaní spevom školského spevokolu a pani učiteliek. Tradičné animované stvárnenie jednotlivých zastavení pripravila aj naša bývala pani zástupkyňa Janka Hortová v spolupráci žiakov a absolventov. 

        

     • Oznámenie o vyhlásení výberového konania
      • Oznámenie o vyhlásení výberového konania

      • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

       vyhlasuje 

       výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ'a/riaditeľky 

       Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica 

       Požiadavky na uchádzača, osobnostné predpoklady a zozonam požadovaných dokumentov nájdete v nasledujúcom dokumente. 

       VK_SS_Nova_Dubnica_1_3_2024.pdf

        

     • Deň učiteľov
      • Deň učiteľov

      • Tesne pred odchodom na Veľkonočné prázdniny sme ešte stihli osláviť Deň učiteľov. 

       Krásne prekvapenie v podobe skvelých dobrotiek pripravili naši rodičia v spolupráci so žiakmi do každej zborovne. Učitelia sa tešili na každú prestávku a dobroty zo stolov mizli počas priateľských rozhovorov.

       Pozvanie na ocenenie primátorom mesta tento rok prijala naša pani zástupkyňa z materskej školy - Mgr. Barbora Smolková. Veľmi si jej prácu vážime a cítime, že v spoločnosti detí i kolegov je veľmi obľúbená. 

       Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom aj študentom za akýkoľvek prejav podpory a uznania pre učiteľov.

       Spolu tvoríme spoločenstvo, ktoré chce byť priestorom prijatia pre každého.

     • Ocenenie primátorom mesta
      • Ocenenie primátorom mesta

      • Mgr. Barbora Smolková

       Svoju profesijnú voľbu byť učiteľkou v materskej škole, si vybrala vďaka láske k deťom a pedagogickej činnosti ako takej.
       Má schopnosť preniknúť svojou empatiou do srdiečok detí, cítiť s nimi a pochopiť ich. Jej pedagogická empatia sa prejavuje emocionálnou citlivosťou na skúsenosti dieťaťa, dobrou vôľou, starostlivosťou, lojalitou k svojim sľubom a taktnosťou. Nikdy neodmietne vypočuť, vcítiť sa, uvidieť a porozumieť detskému duševnému stavu. Uprednostňuje potreby každého dieťaťa k vytvoreniu pozitívnej mikroklímy.
       Je aktívna, každodenná účastníčka, snažiaca sa o všestranný rozvoj a formovanie detí, ktorá nezaháľa a je pre ňu nevyhnutnosťou neustále sa zapájať do sebavzdelávania a pracovať na svojej špecializácii. Sleduje nové trendy zamerané nielen na výchovno-vzdelávací proces detí, ale aj na novinky týkajúce sa riadiacej funkcie, modernizácie a zveľaďovania materskej školy.
       Špecifickým prejavom jej učiteľského zmyslu v kombinácii s pozíciou zástupkyne, je schopnosť správne sa rozhodnúť v optimálnej kombinácii náklonnosti, láskavosti, dôvery a kontroly, vtipu a prísnosti a flexibility správania. Má vynikajúce organizačné schopnosti, ktoré denno-denne uplatňuje pri práci s deťmi, alebo s kolegyňami. K plneniu pracovných povinností pristupuje vždy s veľkou mierou zodpovednosti.
       Za svoju tvorivú a obetavú prácu pedagóga od najmenších detičiek až po predškolákov jej patrí ocenenie.

       Reportáž z odovzdávania ocenení - zdroj Impulz.press TU

     • Usilovné včielky
      • Usilovné včielky

      • Projekty z ríše zvierat sú medzi mladšími žiakmi veľmi obľúbené. Tentokrát sa prváci a druháci venovali téme VČELY a projekty si usilovne pripravili na prezentáciu v spolupráci rodičov. 

       Ozajstný včelár navštívi deti už onedlho, všetci sa veľmi tešia.  

     • Matematika hravo a zábavne
      • Matematika hravo a zábavne

      • U druhákov sa aktívne budovali stavby z kociek. Deti stavali s takým záujmom, že si ani nevšimli, ako rýchlo ubehla hodina matematiky.

     • Praktická robotika
      • Praktická robotika

      • V piatok 22.3.2024 sa žiaci 4.ATL zúčastnili exkurzie vo firme Rossum Integration v Trenčine, ktorá sa zaoberá robitikou. Študentov ich program zaujal a viacerí z nich hneď využili ponuku abslolvovať letnú stáž práve tu.

     • Hviezdna výprava
      • Hviezdna výprava

      • Členovia astronomického krúžku, ktorý v spolupráci s Amavet klubom č. 966 pôsobí v našej škole sa 21. 3. 2024 zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže ČO VIEŠ O HVIEZDACH?, ktoré sa konalo v Centre voľného času Včielka v Púchove.

       Naši žiaci sa na pozvanie Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici a Púchovského eko-astro klubu PEAK zúčastnili tejto súťaže prvýkrát. Aj preto nás potešilo, že zo šiestich súťažiacich z našej školy až traja postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať v polovici apríla vo hvezdárni v Partizánskom. V 1. kategórii (žiaci 4. až 6. ročníka ZŠ) to bol Dominik Kotešovec a v 3. kategórii (žiaci SŠ) Juraj Poruban a Samuel Jašo, obaja navštevujúci SOŠ IT.

       Za reprezentáciu školy patrí ale vďaka všetkým zúčastneným žiakom.

       Viac informácií o vedomostnej súťaži ČO VIEŠ O HVIEZDACH? sa môžete dočítať na webových stránkach Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici a Hvezdárne v Partizánskom 

        

     • Svetový deň vody
      • Svetový deň vody

      • Význam a potrebu ochrany nenahraditeľnej tekutiny na svete si pripomenuli žiaci v škole rôznymi aktivitami. Pripravovali projekty s farbičkami v ruke i sediac s notebookmi a tabletmi.  Celej škole dominovala modrá farba a pila sa čistá voda.

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Viera je základom kresťanského života a dáva mu zmysel. Preto sa aj naši žiaci Matej Hort, Tomáš Galko a Tereza Galková dňa 21.3.2024 zúčastnili dekanátneho kola XXII. ročníka Biblickej olympiády v Dubnici nad Váhom, ktorej cieľom bola výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma, ktorých spoločná téma bola: Vytrvať vo viere.

     • DOD v ZŠ - 22.3.2024
      • DOD v ZŠ - 22.3.2024

      • Srdečne pozývame rodičov všetkých záujemcov o štúdium v našej základnej škole. Budete si môcť prezrieť priestory a zodpovieme vaše otázky.

     • 14. marec – Medzinárodný deň matematiky
      • 14. marec – Medzinárodný deň matematiky

      • V novembri 2019 schválila organizácia  UNESCO medzinárodný deň matematiky, ktorého dátum bol stanovený na 14. marca a bola založená webová stránka www.idm314.org

       Aj žiaci našej školy sa už od roku 2022 pravidelne zapájajú do osláv medzinárodného dňa matematiky.

       V spolupráci s Amavet klubom 966 organizuje Spojená škola sv. J. Bosca súťaž v zapamätaní si čo najväčšieho počtu desatinných miest čísla Pí. 14. marec predstavuje práve konštantu pí (Ludolfovo číslo) v krajinách, kde sa dátum zapisuje v poradí mesiac / deň. Táto konštanta sa bežne používa nielen v matematike ale aj vo fyzike, inžinierstve a iných vedách. Vyjadruje pomer obvodu kruhu k jeho priemeru. Či je kruh malý, alebo veľký, pi má vždy rovnakú hodnotu 3,141592653589793… (dnes poznáme viac ako 10 000 000 000 000 číslic, ktoré sa v konštante pi nachádzajú).

        

       Ročník 2024 bol pre našich žiakov výnimočný. Kvôli konaniu písomných maturitných skúšok bol preložený zo 14. na 18. marca a doterajší rekord, 87 zapamätaných desatinných miest konštanty pi, ktorý už druhý rok držala Dominika Jánošíková, bol prekonaný až 3-krát. Soňa Vrbovská si dokázala zapamätať 95 desatinných miest, Ján Nestor 115 desatinných miest a Timea Riečická až 125 desatinných miest čísla Pi, čím sa stala suverénnou víťazkou ročníka. Pomyselná latka je pre budúcich súťažiacich nasadená vysoko… Gratulujeme!

        

       Už vieme, čím bol tohtoročný medzinárodný deň matematiky výnimočný pre našich žiakov, pozrime sa aj na to, prečo je dátum 14. marec výnimočný pre matematikov.

       - Einsteinove narodeniny - 14. marca 1879 sa v Nemeckom Ulme narodil Albert Einstein, teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia.

       - výročie smrti Stephana Hawkinga - 14. marca 2018 v anglickom Cambridgei zomrel Stephen William Hawking, matematik a jeden z popredných svetových teoretických fyzikov.

     • Výlet do Nitry
      • Výlet do Nitry

      • 21.3.2024 sa konalo testovanie deviatakov. Aby sme našim najstarším žiakom vytvorili ideálne tiché prostredie, najmladší žiaci vycestovali do Nitry. V Starom divadle Karola Spišáka si pozreli divadelné predstavenie Aladín.

     • Hviezdoslavov Kubín
      • Hviezdoslavov Kubín

      • Do tradičnej recitačnej súťaže sa zapojili aj naši starší žiaci zo základnej školy. Predstavujeme vám najúspešnejších z nich:

       II. kategória

       Poézia

       1. Monika Horváthová

       2. Lukas Václav

       3. Salome Stančíková

       3. Marek Klimo

       Próza

       1. Katarína Hortová

       2. Marcela Bajzíková

       3. Tereza Galková

        

       III. kategória

       Poézia

       2. Miroslava Čierna

       Próza

       1. Soňa Vrbovská

        

       Všetkým blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v ďalších kolách súťaže.

     • Vybíjaná
      • Vybíjaná

      • 19.3.2024 sa u nás v telocvični konalo predkolo vo vybíjanej. Prvé dve družstvá postupujú na okresné kolo, ktoré bude na budúci týždeň.

       Súťaže sa zúčastnili: ZŠ Košeca, ZŠ Bolešov, ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica, SZŠ Nová Dubnica a my. Na Okresné kolo postúpila Súkromná základná škola Nová Dubnica a ZŠ Košeca.

     • Duchovná obnova stredoškolákov
      • Duchovná obnova stredoškolákov

      • Saleziáni pripravili pre našich stredoškolákov pôstnu duchovnú obnovu. Bol to čas stíšenia, podnetov na zamyslenie sa, čas na sviatosť zmierenia a spoločné slávenie svätej omše vo farskom kostole. 

       A samozrejme ako vždy v oratku, hralo sa aj kalčeto.

       Termín bol zvolený na sviatok sv. Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie.

     • Projekt Mravenisko
      • Projekt Mravenisko

      • Mravce, ich kolónia a mravenisko, či život mravčej kráľovnej, boli obsahom posledných hodín prvouky v triede 2.B. Najzaujímavejšou časťou bol záver celku - prezentácie projektov - MRAVENÍSK, na ktorých žiaci doma pracovali a priniesli ich ukázať spolužiakom. Každé mravenisko bolo jedinečné, výnimočné a s veľkou snahou pripravené.

       Druháci tak dokázali, že aj malí žiaci vedia robiť veľké veci.

     • Bezpečný online priestor
      • Bezpečný online priestor

      • Workshop na tému prevencie šikanovania v online priestore v rovesníckych skupinách a školských kolektívoch pre študentov 7. - 9. ročníka lektorovala PhDr. Ida Želinská z Únie materských centier. 

       Venovali sa témam: vylúčenie z komunikácie, fake identity, ohováranie, obťažovanie, výsmech ...

       Deti sa učili ako rozpoznať násilie v online priestore, aké má formy a kde hľadať bezpečné miesta pomoci.

     • Rétorická súťaž
      • Rétorická súťaž

      • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec je literárna súťaž, ktorej sa pravidelne zúčastňujeme. Okresného kola, ktoré sa konalo v Centre voľného času Dubnica nad Váhom sa v pondelok 18.3.2024 zúčastnila aj šiestačka Tereza Galková. Darilo sa jej vynikajúca a odniesla si krásne 2. miesto. 

       Blahoželáme.