• Novinky

     • Striebro v krajskom kole Anglickej olympiády
      • Striebro v krajskom kole Anglickej olympiády

      • Gratulujeme študentovi našej školy Matúšovi Rosovi z 2.A, odbor Technické lýceum, ktorý v krajskom kole Olympiády z anglického jazyka získal druhé miesto medzi študentmi zo stredných odborných škôl (kategória 2D).

       Želáme mu, aby mu naďalej darilo zúžitkovávať svoje vedomosti a zručnosti - a to nielen vo svoj prospech, ale aj pre radosť a úžitoch všetkých okolo. K tomu vyprosujem Matúšovi a všetkým našim študentom veľa Božieho požehnania!

     • NÁVRAT DO ŠKÔL | 22.02.´21
      • NÁVRAT DO ŠKÔL | 22.02.´21

      • Napriek tomu, že okres Ilava je podľa metodiky COVID automatu v čiernej fáze  (stupeň varovania IV), škola a zriaďovateľ od stredy žiadali RÚVZ PB o rozhodnutie - zatvorenie školy. Do piatku 19.02.2021 RÚVZ PB tak nerozhodol. Preto s účinnosťou od 22.02.202 a podľa odporúčaní RÚVZ PB a zriaďovateľa školy od uvedeného dátumu v Spojenej škole sv. Jána Bosca otvárame nasledovné organizačné zložky, resp. ich časti:

       Materská škola sv. Jána Bosca

       PREZENČNÉ VZDELÁVANIE - všetky triedy materskej školy

       POŽADOVANÉ PODMIENKY prezenčného vzdelávania v materskej škole:

       1. Test všetkých zamestnancov materskej školy z materiálu „Návrat do škôl 2021“

       2. Test aspoň jedného zákonnéhu zástupcu s ktorým žije dieťaťa v spoločnej domácnosti. Upozornenie: Školské testovanie sa počas tohto víkendu neuskutoční - prosíme zákonných zástupcov, aby si zabezpečili platný certifikát vo vlastnej réžii.

       3. Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti. Pre rodičov detí materskej školy bude Vyhlásenie k dispozícii na stránke ssnd.edupage.org vo formáte pdf pre tlač. (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Zakonny_zastupca.pdf). Vyplnené Vyhlásenie odovzdá zákonný zástupca p. učiteľke. K Vyhláseniu o bezinfekčnosti prosíme priložiť aj kópiu certifikátu.

       O možnosti elektronického podania vyhlásenia sa dozviete viac v aktualite: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

       ĎAĽŠIE PODMIENKY prezenčného vzdelávania materskej škole

       1. Dodržiavanie "Zásady R O R" (Ruky Odstup Rúško)

       2. Rúška ODPORÚČANÉ pre všetky deti org. zl. MŠ interiéri (triedy, herne, chodby...) a POVINNÉ v exteriéri

       Základná škola sv. Jána Bosca

       PREZENČNÉ VZDELÁVANIE (v škole)

        I. stupeň ZŠ - 1. - 4. ročník ZŠ

        Školský klub detí (ŠKD) - pre žiakov 1. - 4. ročník ZŠ

       POŽADOVANÉ PODMIENKY prezenčného vzdelávania v základnej škole

       1. Test všetkých zamestnancov základnej školy, ktorí budú prezenčne vzdelávať, alebo prídu do kontaktu so žiakmi.

       2. Test aspoň jedného zákonnéhu zástupcu s ktorým žije žiak v spoločnej domácnosti. Upozornenie: Školské testovanie sa počas tohto víkendu neuskutoční - prosíme zákonných zástupcov, aby si zabezpečili platný certifikát vo vlastnej réžii.

       3. Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti. Zákonný zástupca môže vyhlásenie vyplniť on-line v rodičovskom účte po prihlásení do aplikácie EduPage. Vyhlásenie bude k dispozícii aj na stránke ssnd.edupage.org vo formáte pdf pre tlač (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Zakonny_zastupca.pdf). Vyplnené Vyhlásenie odovzdá zákonný zástupca (resp. žiak) tzv. "rannému filtru", ktorý bude vykonávaný pri vstupe do budovy školy (vestibul). K Vyhláseniu o bezinfekčnosti prosíme priložiť aj kópiu certifikátu.

       O možnosti elektronického podania vyhlásenia sa dozviete viac v aktualite: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

       ĎAĽŠIE PODMIENKY prezenčného vzdelávania základnej škole

       1. Dodržiavanie "Zásady ROR" (Ruky Odstup Rúško)

       2. Rúška POVINNÉ pri všetkých aktivitách v interiéri (triedy, chodby, ŠKD...) a v exteriéri.

       3. Mimoriadny rozvrh - žiaci sa budú počas prezenčného vzdelávania riadiť mimoriadnym rozvrhom hodínktorý bude zverejnený v aplikácii EduPage.

       4Školská dochádzka - v prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

        škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

       zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

        ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

        zákonný zástupca nemá nárok na tzv.pandemickú OČR“.

       Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku. 

       5Školská jedáleň - bude v prevádzke. Všetci žiaci I. stupňa ZŠ sú prihlásení na stravu. 

       DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE (v domácom prostredí)

        II. stupeň ZŠ - 5. - 9. ročník ZŠ - pokračuje podľa mimoriadneho rozvrhu hodín platného od 26.10.´20, ktorý je zobrazený na osobných účtoch žiakov v mobilnej aplikácii EduPage. Škola si vyhradzuje právo na možné korektúry rozvrhu. Naďalej platia všetky podmienky dištančného vzdelávania uvedené v Pokyne riaditeľa školy zo dňa 26.10.´20.

       Gymnázium a SOŠ IT sv. Jána Bosca

       DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE (v domácom prostredí)

        Všetci žiaci SŠ - GYM & SOŠ IT - pokračujú podľa mimoriadneho rozvrhu hodín platného od 26.10.´20, ktorý je zobrazený na osobných účtoch žiakov v mobilnej aplikácii EduPage. Škola si vyhradzuje právo na možné korektúry rozvrhu. Naďalej platia všetky podmienky dištančného vzdelávania uvedené v Pokyne riaditeľa školy zo dňa 26.10.´20.

     • ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21
      • ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

      • Vážení rodičia detí a žiakov našej školy, plnoletí žiaci maturitného ročníka a zamestnanci školy,

       v súvislosti s návratom detí a žiakov do našich škôl a začiatkom prezenčného vyučovania od 08.02.2021 je potrebné, aby všetci zákonní zástupcovia - detí v našej materskej škole, zákonní zástupcovia žiakov tried 1. - 4. základnej školy, plnoletí žiaci maturitného ročníka, ktorí sa budú zúčastňovať prezenčného vyučovania a všetci zamestnanci, ktorí sa budú podieľať na prezenčnej výučbe predložili škole Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Prehlásenia si môžete stiahnúť na týchto linkoch:

       Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Zakonny_zastupca.pdf (.pdf)

       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - plnoletý žiak a zamestnanec (.pdf)

       Vyhlásenie prosím vytlačte, vyplňte jednotlivé údaje a podpíšte. Vyhlásenie odovzdajte osobne, alebo prostredníctvom Vášho dieťaťa "rannému filtru", ktorý bude pri vstupe do budovy školy.


       NÁVOD PRE ODOVZDANIE ELEKTRONICKÉHO ČESTNÉHO VYHLÁSENIA O BEZINFEKČNOSTI CEZ INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠKOLY

       NÁVOD, AKO POSTUPOVAŤ

       1. Prihláste sa ako RODIČ (príp. PLNOLETÝ ŽIAK) do IS školy (ssnd.edupage.org). Na možnosti podania Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, prostredníctvom našej mobilnej aplikácie, postupne pracujeme.

       2. Kliknite vľavo na pložku Úvod (žltá hviezdička)

       3. Vyberte si kartu (z obrázkového menu) - Žiadosti / Vyhlásenia (vľavo dole)

       4. Pre pridanie nového Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti kliknite na červené tlačidlo + (vpravo dole)

       5. Vyberte si príslušné tlačivo, buď "Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ I.stupeň)" alebo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti: Plnoletý žiak" a kliknite na dnešný dátum (v zobrazenom kalendári)

       6. Vyberte jednu z dvoch možností Vášho vyhlásenia - pozorne si prečítajte obsah spolu s právnymi informáciami v poli Žiadosť/Vyhlásenie

       7. Priložte scan/fotografiu svojho certifikátu

       8. Kliknite na zelené tlačidlo: Uložiť

       Poznámky a vysvetlenia:

       V žiackom účte nie je možné Vyhlásenie podať.

       V prípade, že máte v škole viac detí, je potrebné podať predmetné vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa osobitne. Pri elektronickom podávaní, stačí iba prepnúť účet ďalšieho dieťaťa.

       Bez čestného vyhlásenia ZZ o bezinfekčnosti nemôže žiak vstúpiť do školy.

       Veríme, že dôsledným dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení, sa nám podarí úspešne a v zdraví zvládnuť nasledujúci týždeň. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie dodržiavania nastavených pravidiel.


       DOPLŇUJÚCE INFO K NÁSTUPU >> Zobraz

       Vedenie spojenej školy


     • ePOTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY
      • ePOTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

      • Potrebujete POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY vášho dieťaťa - nemusíte chodiť do školy - VYGENERUJTE SI HO VO SVOJOM RODIČOVSKOM ÚČTE v našom školskom informačnom systéme (ssnd.edupage.org).

       NÁVOD PRE ODOVZDANIE VYGENEROVANIE POTVRDENIA O NÁVŠTEVE ŠKOLY CEZ INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠKOLY (IS)

       POSTUP:

       1. Prihláste sa ako RODIČ do IS školy (ssnd.edupage.org). Upozornenie: z mobilnej aplikácie žiaľ nie je umožnené generovať Potvrdenia o návšteve školy. V žiackom účte nie je možné generovať Potvrdenie o návšteve školy.

       2. Kliknite vľavo hore na pložku Štart (biela vodorovná trojčiara na modrom podklade)

       3. V zobrazenom modrom menu si vyberte položku - Dochádzka

       4. Zo zobrazenej ponuky vyberte odkaz: Vytlačiť potvrdenie o návšteve školy

       5. Kliknite na zelené tlačidlo Vygenerovať nové potvrdenie (vpravo). Zobrazí sa Vám stránka s Potvrdením o návšteve školy Vášho dieťaťa s QR-kódom. Potvrdenie si môžete z tejto stránky vytlačiť. Ak budete potrebovať viac potvrdení, kedykoľvek sa k svojim potvrdeniam dostanete a môžete ich opätovne vytlačiť, príp. zmazať. 

       POZNÁMKY A VYSVETLENIA:

       Tento modul umožňuje rodičovi kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, je ošetrené jedinečným QR kódom, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek verifikovať. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať.

       Overte si prosím, či inštitúcia, pre ktoré potvrdenie tlačíte, vyžaduje aj pečiatku školy. Niektoré inštitúcie majú vlastné tlačivo. V tom prípade, žiaľ, pomôcť nevieme.

     • NÁVRAT DO ŠKÔL | 08.02.´21
      • NÁVRAT DO ŠKÔL | 08.02.´21

      • V zmysle materiálu „Návrat do škôl 2021“ (aktualizácia k 08.02.2021) vydaného MŠVVaŠ SR a podľa pravidiel COVID automatu vydaného MZ SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky s účinnosťou s 08.02.2021 dochádza k postupnému otváraniu škôl a školských zariadení. V Spojenej škole sv. Jána Bosca otvárame od uvedeného dátumu nasledovné organizačné zložky, resp. ich časti:

       Materská škola sv. Jána Bosca

       PREZENČNÉ VZDELÁVANIE - všetky triedy materskej školy

       POŽADOVANÉ PODMIENKY prezenčného vzdelávania v materskej škole

       1. Test všetkých zamestnancov materskej školy z materiálu „Návrat do škôl 2021“

       2. Test aspoň jedného zákonnéhu zástupcu s ktorým žije dieťaťa v spoločnej domácnosti. Testovanie bude prebiehať v priebehu víkendu v Dome športu v Novej Dubnici. Harmonogram bude spresnený na stránke ssnd.edupage.org

       3. Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti. Pre rodičov detí materskej školy bude Vyhlásenie k dispozícii na stránke ssnd.edupage.org vo formáte pdf pre tlač. (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Zakonny_zastupca.pdf). Vyplnené Vyhlásenie odovzdá zákonný zástupca p. učiteľke. O mžnosti elektronického podania vyhlásenia sa dozviete viac v aktualite: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

       ĎAĽŠIE PODMIENKY prezenčného vzdelávania materskej škole

       1. Dodržiavanie "Zásady ROR" (Ruky Odstup Rúško)

       2. Rúška ODPORÚČANÉ pre všetky deti org. zl. MŠ interiéri (triedy, herne, chodby...) a POVINNÉ v exteriéri

       Základná škola sv. Jána Bosca

       PREZENČNÉ VZDELÁVANIE (v škole)

        I. stupeň ZŠ - 1. - 4. ročník ZŠ

        Školský klub detí (ŠKD) - pre žiakov 1. - 4. ročník ZŠ

       POŽADOVANÉ PODMIENKY prezenčného vzdelávania v základnej škole

       1. Test všetkých zamestnancov základnej školy, ktorí budú prezenčne vzdelávať, alebo prídu do kontaktu so žiakmi.

       2. Test aspoň jedného zákonnéhu zástupcu s ktorým žije žiak v spoločnej domácnosti. Testovanie bude prebiehať v priebehu víkendu v Dome športu v Novej Dubnici. Harmonogram bude spresnený na stránke ssnd.edupage.org

       3. Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti. Zákonný zástupca môže vyhlásenie vyplniť on-line v rodičovskom účte po prihlásení do aplikácie EduPage. Vyhlásenie bude k dispozícii aj na stránke ssnd.edupage.org vo formáte pdf pre tlač (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Zakonny_zastupca.pdf). Vyplnené Vyhlásenie odovzdá zákonný zástupca (resp. žiak) tzv. "rannému filtru", ktorý bude vykonávaný pri vstupe do budovy školy (vestibul). O mžnosti elektronického podania vyhlásenia sa dozviete viac v aktualite: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

       ĎAĽŠIE PODMIENKY prezenčného vzdelávania základnej škole

       1. Dodržiavanie "Zásady ROR" (Ruky Odstup Rúško)

       2. Rúška POVINNÉ pri všetkých aktivitách v interiéri (triedy, chodby, ŠKD...) a v exteriéri.

       3. Mimoriadny rozvrh - žiaci sa budú počas prezenčného vzdelávania riadiť mimoriadnym rozvrhom hodínktorý bude zverejnený v aplikácii EduPage.

       4Školská dochádzka - v prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

        škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

        zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

        ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

        zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku. 

       5Školská jedáleň - bude v prevádzke pre žiakov, ktorý sa prihlásili prostredníctvom dotazníka doručeného na e-mailovž školský účet žiaka.

       DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE (v domácom prostredí)

        II. stupeň ZŠ - 5. - 9. ročník ZŠ - pokračuje sa podľa mimoriadneho rozvrhu hodín platného od 26.10.´20, ktorý je zobrazený na osobných účtoch žiakov v mobilnej aplikácii EduPage. Škola si vyhradzuje právo na možné korektúry rozvrhu. Naďalej platia všetky podmienky dištančného vzdelávania uvedené v Pokyne riaditeľa školy zo dňa 26.10.´20.

       Gymnázium a SOŠ IT sv. Jána Bosca

       PREZENČNÉ VZDELÁVANIE (v škole)

        Žiaci maturitného ročníka - IV.AG & IV.ATL

       POŽADOVANÉ PODMIENKY prezenčného vzdelávania v strednej škole

       1. Test všetkých zamestnancov strednej školy, ktorí budú prezenčne vzdelávať, alebo prídu do kontaktu so žiakmi.

       2. Test plnoletého žiaka. Testovanie bude prebiehať v priebehu víkendu v Dome športu v Novej Dubnici. Žiaci sa môžu zúčastniť testovania v MOM zriadenej mestom Nová Dubnica (harmonogram bude spresnený na stránke ssnd.edupage.org), alebo môžu byť testovaní v mieste svojho bydliska.

       3. Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti. Žiak môže vyhlásenie vyplniť on-line vo svojom účte (alebo rodič v rodičovskom) po prihlásení do aplikácie EduPage. Vyhlásenie bude k dispozícii aj na stránke ssnd.edupage.org vo formáte pdf pre tlač. (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Dotknuta_osoba_Plnolety_ziak_Zamestnanci.pdf) Vyplnené Vyhlásenie odovzdá žiak tzv. "rannému filtru", ktorý bude vykonávaný pri vstupe do budovy školy (vestibul). O mžnosti elektronického podania vyhlásenia sa dozviete viac v aktualite: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

       ĎAĽŠIE PODMIENKY prezenčného vzdelávania v strednej škole

       1. Dodržiavanie "Zásady ROR" (Ruky Odstup Rúško)

       2. Rúška POVINNÉ pri všetkých aktivitách v interiéri (triedy, chodby, odborné učebne...) a v exteriéri.

       3. Mimoriadny rozvrh - žiaci sa budú počas prezenčného vzdelávania riadiť mimoriadnym rozvrhom hodínktorý bude zverejnený v aplikácii EduPage.

       4Školská dochádzka - v prípade, ak žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

        škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

        žiak je povinný kontaktovať sa so školou ohľadne svojho vzdelávania, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe  alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

        ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a žiak nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

       Je v najlepšom záujme žiaka, aby sa v čo najväčšom rozsahu zúčastňoval prezenčného vzdelávania. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku. 

       5Školská jedáleň - bude v prevádzke pre žiakov, ktorý sa prihlásili prostredníctvom dotazníka doručeného na e-mailový školský účet žiaka.

       DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE (v domácom prostredí)

        Žiaci - 1. - 3. ročníka GYM & SOŠ IT - pokračujú sa podľa mimoriadneho rozvrhu hodín platného od 26.10.´20, ktorý je zobrazený na osobných účtoch žiakov v mobilnej aplikácii EduPage. Škola si vyhradzuje právo na možné korektúry rozvrhu. Naďalej platia všetky podmienky dištančného vzdelávania uvedené v Pokyne riaditeľa školy zo dňa 26.10.´20.


     • SI DEVIATAK - ŠTUDUJ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
      • SI DEVIATAK - ŠTUDUJ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

      • Si DEVIATAK? | Stále HĽADÁŠ STREDNÚ školu? | Si ON-LINE? | Zaujíma ťa INTERNET, INFORMATIKA, SIETE, PROGRAMOVANIE, GRAFIKA a TECHNOLÓGIE?

        SKÚS NAJPERSPEKTÍVNEJŠÍ ODBOR SÚČASNOSTI 

       ŠTUDUJ TECHNICKÉ LÝCEUM

       zaujíma Ťa, ako na to?

        

       KONTAKTUJ NÁS

        

         0917-861122 | riaditel@ssnd.sk | Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ
       0948-197922 | zastgym@ssnd.sk | Mgr. Ján Šatka - zástupca
       0908-818931 | zastzs@ssnd.sk | Mgr. Jarmila Gábrižová - zástupkyňa

        

       ODPOVIEME | VYSVETLÍME | DOHODNEME VIDEOKONFERENČNÝ HOVOR | príp. OSOBNÚ NÁVŠTEVU (po uvoľnení opatrení)

     • HARMONOGRAM TESTOVANIA | 07.02.´21 | Zákonný zástupca - zamestnanci - plnoletí žiaci
      • HARMONOGRAM TESTOVANIA | 07.02.´21 | Zákonný zástupca - zamestnanci - plnoletí žiaci

      • V zmysle materiálu "Návrat do škôl 2021“ (aktualizácia k 08.02.2021) vydaného MŠVVaŠ SR oznamujeme zákonným zástupcom detí v našej materskej škole a žiakov našej základnej školy, plnoletým žiakom gymnázia a SOŠ IT - technického lýcea a zamestnancom školy, že testovanie pred nástupom žiakov do školy bude prebiehať nasledovne:

       Dátum: nedeľa, 07.02.2021

       Miesto: Dom športu, Nová Dubnica

       Časy:

       08:00 - 08:30 - nahlásení zamestnanci školy a nahlásení plnoletí žiaci - maturanti

       08:30 - 09:00 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 1.AZŠ a vyučujúci v tejto triede

       09:00 - 09:30 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 2.AZŠ a vyučujúci v tejto triede

       09:30 - 09:55 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 3.AZŠ a vyučujúci v tejto triede

       09:55 - 10:15 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 4.AZŠ a vyučujúci v tejto triede

       10:15 - 10:35 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 4.BZŠ a vyučujúci v tejto triede

       10:35 - 11:05 - nahlásení zákonní zástupcovia detí triedy: Benjamínkovia a vyučujúci v tejto triede

       11:05 - 11:45 - nahlásení zákonní zástupcovia detí triedy: Šikulkovia a vyučujúci v tejto triede

       11:45 - 12:25 - nahlásení zákonní zástupcovia detí triedy: Vševedkovia a vyučujúci v tejto triede

       Prosíme o rešpektovanie uvedených časov! Prineste si so sebou OP.

     • Klasifikácia za I.polrok šk. roka 2020/2021
      • Klasifikácia za I.polrok šk. roka 2020/2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci!

       Pedagogická rada, na základe usmernenia ministra školstva prostredníctvom elektronického hlasovania zo dňa 18.01.2021 schválila  Záverečné hodnotenie v jednotlivých organizačných zložkách školy na konci klasifikačného obdobia nasledovne:

       na prvom stupni bude realizovať takto:

       • Prvý ročník slovné hodnotenie.
       • Druhý až štvrtý ročníkklasifikáciou predmety: matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, katolícke náboženstvo
       • slovným vyjadrením: absolvoval / neabsolvoval – predmety: informatika, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie

       na druhom stupni ZŠ + tercia bude realizovať takto:

       • klasifikáciou – predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, katolícke náboženstvo, občianska výchova
       • slovným vyjadrením: absolvoval / neabsolvoval  (ak žiak počas prezenčného a dištančného vzdelávania aktívne pracoval) – predmety: telesná výchova, telesná výchova oslabených, výtvarná výchova, informatika, technika, hudobná výchova

       v stredných školách – gymnázium+ SOŠ bude realizovať takto:

       • slovným vyjadrením: absolvoval / neabsolvoval  (ak žiak počas prezenčného a dištančného vzdelávania aktívne pracoval) – predmety: telesná výchova, telesná výchova oslabených, umenie a kultúra, základy rétoriky.
       • klasifikáciou – ostatné predmety.

        

       Do hodnotenia žiakov budú zahrnuté všetky známky, získané počas prvého polroka v prezenčnom a dištančnom vzdelávaní. Žiaci sú komplexne hodnotení (ústne odpovede, písomné práce, pochvaly a napomenutia za prácu na hodinách, sebahodnotenie,...) a oboznamovaní o výsledku hodnotenia cez informačné portály Google meet alebo priamym zápisom známky do žiackej knižky -  EduPage.

       Podklady ku klasifikácii a spôsoby priebežného a polročného hodnotenia pedagógovia získavali tak, ako je odporúčané v usmernení k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu,  vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 zo dňa 9. decembra 2020: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-v-skolskom-roku-202020219-12-2020/

        

     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE | POKRAČUJEME...
      • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE | POKRAČUJEME...

      • Oznamujeme rodičom a žiakom

       všetkých organizačných zložiek Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       Základná škola (1. a 2. stupeň) | Gymnázium | SOŠ informačných technológií

       že od 18.01.´21 do 22.01.´21 (predbežne)

       pokračujú všetky zložky školy v

       DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ

       O predlžovaní tohto termínu a prípadných korekciách Vás budeme informovať na našich stránkach. 

       ROZVRH DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

       Žiakom 1. st. ZŠ, bude 18.01.´21 zverejnený mimoriadny rozvrh dištančného vzdelávania, ktorý sa bude zobrazovať v našej mobilnej aplikácii EduPage a na našich stránkach ssnd.edupage.org

       Žiaci 2. st. ZŠ, gymnázia a technického lýcea pokračujú podľa platného mimoriadneho rozvrhu zo dňa 20.11.´20

     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE | od 11.01.´21
      • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE | od 11.01.´21

      • V zmysle materiálu „Návrat do škôl 2021“ vydaného MŠVVaŠ SR zo dňa 30.12.2020

       oznamujeme rodičom a žiakom

       všetkých organizačných zložiek Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       Základná škola (1. a 2. stupeň) | Gymnázium | SOŠ informačných technológií

       že od 11.01.´21 do 15.01.´21 (predbežne)

       prechádzajú všetky zložky školy na

       DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

       O predlžovaní tohto termínu a prípadných korekciách Vás budeme informovať na našich stránkach. 

       ROZVRH DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

       Žiakom 1. st. ZŠ, bude 08.01.´21 vytvorený mimoriadny rozvrh dištančného vzdelávania, ktorý sa bude zobrazovať v našej mobilnej aplikácii EduPage a na našich stránkach ssnd.edupage.org | Prosíme rodičov žiakov 1. st., aby si skontrolovali prihlasovacie údaje do EduPage a do školského Google účtu svojho dieťaťa (@ziak.ssnd.sk). Vyžiadanie stratených prihlasovacích údajov prosíme realizovať cez zástupcov RŠ (zastzs@ssnd.sk | zastgym@ssnd.sk) 

       Žiaci 2. st. ZŠ, gymnázia a technického lýcea pokračujú podľa platného mimoriadneho rozvrhu zo dňa 20.11.´20

       KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

       Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.´21 sa riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021 predlžuje do 31.03.´21 - pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom 1. školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31.03.´21, pričom 1. polrok školského roka končí 31.01.´21

     • INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA
      • INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.´21 v šk. roku 2020/2021:

       ► Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutoční: v riadnom termíne 09.06.´21 a v náhradnom termíne 24.06.´21 z predmetov MAT a SJL.

       ► Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 03.05.´21 do 14.05.´21:

       a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,

       b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,

       c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu

       d) do prvého ročníka d) vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

       Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

       a) v prvom termíne 03.05.´21 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 04.05.´21
       b) v druhom termíne 10.05.´21 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.05.´21.

       Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách (talentové skúšky) sa uskutoční:

       a) v prvom termíne 05.05.´21 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 06. a 07.05.´21,
       b) v druhom termíne 12.05.´21 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14.05.´21.
       Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 01.03.´21.

     • INFORMÁCIA PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA
      • INFORMÁCIA PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.´21 sa RUŠÍ v šk. roku 2020/2021 EXTERNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ, nakoľko z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.  

     • INFORMÁCIE PRE MATURANTOV
      • INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.´21 sa RUŠÍ v šk. roku 2020/2021 EXTERNÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY (EČ MS´20) z predmetov SJL, ANJ a MAT

        

       ► PFIČ MS´21 (Písomná forma internej časti maturitnej skúšky) z predmetov SJL a ANJ sa uskutoční v termíne od 12.04.´21. Konkrétny termín konania PFIČ určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31.03.´21.

       ► ÚFIČ a TČOZ MS´21 (Ústna forma internej časti maturitnej skúšky) a (Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - platí pre SOŠ IT) sa uskutoční v termínoch od 17.05.´21. Konkrétny termín konania ÚFIČ určia okresné úrady v sídle kraja pre SŠ vo svojej pôsobnosti. 

       PČOZ (Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - platí pre SOŠ IT) sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v 04/2021 - 06/2021

     • Výsledky olympiády z ANJ
      • Výsledky olympiády z ANJ

      • V poslednom školskom týždni v roku 2020 sa 40 žiakov ZŠ  a študentov  gymnázia a SOŠ-IT zapojilo do on-line olympiády z anglického jazyka. Vzhľadom na dištančné vzdelávanie, prebehlo toto školské kolo testovou formou v on-line prostredí. O to dôležitejšie bolo sústrediť sa na časť gramatiky, čítania s porozumením a ostatné písomné časti. Všetkým zúčastneným GRATULUJEME. Už len za samotnú ochotou zmerať si sily - častokrát so staršími súpermi - si zaslúžia ocenenie a povzbudenie.

       Tu prinášame výsledky prvej trojice najúspešnejších olympionikov v každej kategórii:

       ZŠ a OGY (G8):

       Ročníky 4. - 7., Príma, Sekunda:

       1. A. Rekem (30b) | 6.A, 2.M. Kopecký | 7.A (27b), 3. F. Valt | 7.A (26b)

       Ročníky 8., 9., Tercia, Kvarta:

       1.T. Ďuriš (27b), 2. A. Kaštíl (23b), 3. A. Hládek (22b) - všetci z 9.A

       1. N. Čepelová (33b), 2. P. Fuleková (29b) , 3. A Bartáková (27b) - všetky z Tercie

       Ročníky Príma -  Kvarta v kategórii 1C:

       1. J. Sadloň | 6.A (35b)

       GYMNÁZIUM (G4):

       Ročníky 1., 2.:

       1. Z. Štefánková | 2. AG, (24b), 2. S. Sumblová | 1.AG (12b)

       Ročníky 3.,4.:

       1. A. Brušo (31b), 2. A. Valt (29b), 3. K. Kubíková (26b) - všetci zo 4. AG

       Ročníky 1. - 4. - v kategórii 2C2:

       1. G. James | 1.AG (39b)

       SOŠ-IT:

       Ročníky 1.- 4.: (v tejto kategórii súťažilo 5 prvákov, 6 druhákov, 3 štvrtáci)

       1. M. Rosa (31b), 2. T. Gubicza (31b), M. Žovinec (31b) - všetci z 2.ATL - pri rovnosti bodov rozhodol o poradí súčet bodov za časť Gramatika a Čítanie s porozumením

       Ročníky 1.- 4. - v kategórii 2C2:

       1. K. Vojtechová | 4.ATL (45.5b)

        

     • Prvá On-line Olympiáda v anglickom jazyku v histórii školy
      • Prvá On-line Olympiáda v anglickom jazyku v histórii školy

      • V dňoch 17. a 18.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo ON-LINE ANGLICKEJ OLYMPIÁDY pre všetky zložky našej školy - ZŠ, GYMN a SOŠ IT. Tešíme sa, že naši študenti sa zapojili a dokonca sme mali účastníčky aj V kategórii 2C2, kde sú dve študentky, ktoré sú s anglickým jazykom v intenzívnejšom kontakte.

       Sme hrdí, že naši študenti našli v sebe odavhu a popasovali sa náročnými úlohami.

     • Vianočné prázdniny
      • Vianočné prázdniny

      • Na základe rozhodnutia Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinská diecéza, ako zriaďovateľ katolíckych škôl a školských zariadení na území Žilinskej diecézy, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11.12.2020 a po zvážení epidemiologickej situácie v jednotlivých školách rozhodol takto:

       1. vianočné prázdniny sa uskutočnia vo všetkých základných a stredných školách v termíne od 21.12.2020 do 08.01.2021 vrátane,

       2. v materských školách sa prerušuje prevádzka od 21.12.2020 do 08.01.2021 vrátane.

     • Zavítal k nám Mikuláš
      • Zavítal k nám Mikuláš

      • Nad snežnou sa Tatrou vznáša duch svätého Mikuláša

       v každom roku raz.

       Do okienka dary vloží, Mikuláš, ten sluha Boží

       dobrým deťom sám.

       Aj našu školu sv. Jána Bosca prišiel  7.12. potešiť Mikuláš, prišiel presne taký, ako má byť, v biskupskom oblečení, sprevádzaný anjelmi a s dobrou sladkosťou pre každé dobré dieťa i dospelého na našej škole. Detičky mu zaspievali, potešili mikulášskymi rýmovačkami a predviedli mu čo všetko dokážu. Je nám ľúto, že ostatní žiaci našej školy túto sviatočnú atmosféru nezažili, ale po ich návrate do školy, bude na nich čakať veľa iných, pútavých aktivít.

        

     • MÁME VIANOČNÝ PLÁN AKO PRINIESŤ JEŽIŠKA NA VIANOCE!
      • MÁME VIANOČNÝ PLÁN AKO PRINIESŤ JEŽIŠKA NA VIANOCE!

      • A viete o tom ako prví! Niečo sme vymysleli a chceme sa s vami o to podeliť.

       Milí naši rodičia, dnes je Medzinárodný deň dávania, tzv.  #GIVINGTUESDAY. Dnes o tom budete počuť v médiách a aj naše školy sa zapájajú do dávania a štedrosti počas tejto náročnej doby.

        

       Chceme vás pozvať do rozšírenia Katechéz Dobrého pastiera na nové miesta našej diecézy. V niektorých našich školách už Átriá Dobrého pastiera máme, do ďalších škôl a farností by sme ich chceli priniesť. 

        

       Ako? 

       Prečítajte si v krátkom článku: https://krok.donator.sk/katechezy-vdaka-rodicom/

        

       Veľmi pekne Vám ďakujeme!

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO | 16.11.´20
      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO | 16.11.´20

      • Na základe § 150 ods. 5 Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 Vyhl. MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách

       Vám oznamujeme,

       že so súhlasom zriaďovateľa školy,

       riaditeľ školy

       p o s k y t u j e

       z prevádzkových a organizačných dôvodov

       RIADITEĽSKÉ VOĽNO

       od 16.11.´20 (pondelok) do 16.11.´20 (pondelok)

       pre žiakov Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       (org. zl. Základná škola sv. J. Bosca, org. zl. Gymnázium sv. J. Bosca, org. zl. SOŠ IT sv. J. Bosca)

        

       V utorok 17.11.´20 je štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu

       Vyučovanie pokračuje od stredy 18.11.´20I. st. ZŠ PREZENČNE |  II. st. ZŠ + GYM + SOŠ IT DIŠTANČNE.

       !!!POZOR!!! STREDA BUDE S PONDELKOVÝM ROZVRHOM.

       V stredu prinesú žiaci, ktorý sa budú zúčastňovať prezenčného vzdelávania v škole (I. st. ZŠ) Vyhlásenie o bezinfekčnosti. (Dá sa poslať aj cez EduPage).

       Materská škola pri Spojenej škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici pokračuje v prevádzkeaj v pondelok. 17.11.´20 – Štátny sviatok.

       Stravníci sú z obedov automaticky počas trvania riaditeľského voľna odhlásení. V prevádzke nie je ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie