• Novinky

     • ZMENA | ZÁPIS DO 1. roč. ZŠ
      • ZMENA | ZÁPIS DO 1. roč. ZŠ

      • Vážení rodičia predškolákov,

       na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou, dňa 24.03.2020 minister školstva SR OZNÁMIL ZMENY vo FORME a DÁTUME ZÁPISU ŽIAKOV do 1. ročníka základných škôl. Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa POSÚVA na obdobie od 15.04.2020 do 16.04.2020 v čase od 14:00 do 17:00 hod. Zápis bude realizovaný BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI zapisovaného DIEŤAŤA. Na zápis sa dostaví iba JEDEN Z RODIČOV zapisovaného žiaka s dôrazom na dodržanie prísnych epidemiologických opatrení (rodičia môžu vstúpiť do priestorov školy s rúškom na tvári, rukavicami a prosíme Vás aby ste si priniesli vlastné pero). K zápisu potrebujete:

       1. VYPLNENÝ 1._Protokol_o_zapise_ziaka_do_1._r.doc​​​​​​​ (na stiahnutie a vytlačenie v .pdf)  / ak vám táto možnosť nevyhovuje, prázdnu žiadosť v tlačenej forme dostanete v škole pri zápise

       2. RODNÝ LIST DIEŤAŤA

       3. OBČIANSKY PREUKAZ

       v prípade, ak Vám dôležité a hlavne zdravotné obmedzenie neumožní osobne sa v predpísanom termíne zúčastniť zápisu, môžete využiť komunikáciu so školou elektronickou formou -  elektronická prihláška bude plne akceptovaná, overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.Aktuálne pracujeme na možnosti BEZKONTAKTNÉHO ZÁPISU do 1. ročníka ZŠ. V priebehu nasledujúceho týždňa Vás milí rodičia budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a cez mestský rozhlas.

       Ďakujeme za pochopenie

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

     • KARANTÉNNE OPATRENIA | DO ODVOLANIA
      • KARANTÉNNE OPATRENIA | DO ODVOLANIA

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou, dňa 24.03.2020 minister školstva SR OZNÁMIL, že PRERUŠENIE VYUČOVANIA z dôvodu PREVENTÍVNYCH KARANTÉNNYCH OPATRENÍ zostáva v platnosti DO ODVOLANIA. V našich podmienkach sa to týka všetkých organizačných zložiek -  MATERSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÁ ŠKOLAGYMNÁZIUM (8GYM & 4GYM) a SOŠ IT (technické lýceum). Tak, ako ste si už zvykli v priebehu posledných týždňov, VYUČOVANIE BUDE aj naďalej REALIZOVANÉ čiastočne DIŠTANČNOU FORMOU. Prosím, sledujte svoje účty v aplikáciach a na našich stránkach. Žiaci uvedených organizačných zložiek sú v tomto období ODHLÁSENÍ z OBEDOV. RUŠIA SA všetky MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY, predmetové a športové súťaže a olympiády. Budovy školy a priestory sú v tomto období UZATVORENÉ PRE VEREJNOSŤ.  O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.

       Ďakujeme za pochopenie

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

     • ZRUŠENIE EČ & PFIČ MS´20
      • ZRUŠENIE EČ & PFIČ MS´20

      • OZNAMUJEME MATURANTOM, že dňa 24.03.2020 v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie v krajine minister školstva Slovenskej republiky na základe odporúčania Ustredného krízového štábu ZRUŠIL Externú časť MS´20 () a Písomnú formu internej časti MS´20 (PFIČ) v školskom roku 2019/2020.

       Interná časť MS´20 - Ústna maturitná skúška (ÚMS) a Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) sa USKUTOČNIA do 14. DNÍ od UKONČENIA KARANTÉNNYCH OPATRENÍ, najneskôr do 30.06.2020

       Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) sa USKUTOČNÍ do 7. DNÍ od UKONČENIA KARANTÉNNYCH OPATRENÍ, najneskôr do 30.06.2020

       Mgr. Ján Šatka, koordinátor MS

     • POSUNUTIE TERMÍNOV: EČ&PFIČ | PČOZ | ÚMS&TČOZMS´20
      • POSUNUTIE TERMÍNOV: EČ&PFIČ | PČOZ | ÚMS&TČOZMS´20

      • Na základe rozhodnutia Ústrednej maturitnej komisie a Usmernenia ministerky MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach v termíne od 16.03. - 27.03.´20 (vrátane) v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie a nariadením preventívnej karantény OZNAMUJEME MATURANTOM, že TERMÍN Externej časti MS´20 () a Písomnej formy internej časti MS´20 (PFIČ) sa  P O S Ú V A  nasledovne:

       31.03.2020 | SJL | & PFIČ

       01.04.2020 | ANJ | & PFIČ

       02.04.2020 | MAT |

       Náhradný termín MS´20 (NT) sa presúva nasledovne:

       15.04.2020 | SJL | & PFIČ

       16.04.2020 | ANJ | & PFIČ

       17.04.2020 | MAT |

       Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) - týka sa SOŠ IT - zostáva v našej škole v pôvodnom dátume:

       22.04.2020 | PČOZ

       Interná časť MS´20 - Ústna maturitná skúška (ÚMS) a Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)

       08.06.-09.06.2020 | ÚMS

       09.06.2020 | TČOZ (SOŠ IT)

        

        

     • VYTVORILI SME G-SUITE PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV
      • VYTVORILI SME G-SUITE PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       všetkým žiakom našej školy sme vytvorili účet v službe G-Suite - pre vlastný e-mail na našej doméne ssnd.sk a on-line vyučovanie, ktoré v súčastnosti alternatívne poskytujeme našim žiakom a študentom.

       Prihlásenie pre žiakov : do prehliadača zadajte: http://gmail.ziak.ssnd.sk

       Prihlásenie pre žiakov GYM & SOŠ IT: do prehliadača zadajte: http://gmail.student.ssnd.sk

       Prihlasovacie meno & Úvodné heslo bolo zaslané všetkým žiakom a rodičom prostredníctvom SMS notifikácie.

       Prosíme žiakov, aby sa bezodkladne prihlásili do účtu. Pri prvom prihlásení je nutné NASTAVIŤ VLASTNÉ HESLO.

       Využitie účtu je závislé od ročníka žiaka a jeho učiteľov - okrem e-mailu (gmail) umožňuje viesť on-line vyučovanie, e-learning cez Google Classroom a veľa iného. Študenti SOŠ IT úspešne využívajú tieto služby už niekoľko rokov a v súčasnej situácii sme sa rozhodli rozšíriť službu aj pre študentov gymnázia a žiakov ZŠ, aby sme zabezpečili potrebnú komunikáciu so školou.

       Mgr. Ľuboš Valt, Ing. Dušan zervan, Mgr. Ján Šatka

     • V NAŠEJ ŠKOLE VZDELÁVAME - DIŠTANČNE
      • V NAŠEJ ŠKOLE VZDELÁVAME - DIŠTANČNE

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       VYUČOVANIE V NAŠEJ ŠKOLE POPKRAČUJE aj počas nariadenej karantény a prerušenia prevádzky všetkých škôl v SR. Po pilotnom testovaní v uplynulom týždni v gymnaziálnej forme a technickom lýceu, pokračujeme v DIŠTANČNOM VYUČOVANÍ v org. zl. ZÁKLADNÁ ŠKOLA (I. a II. st.) v org. zl. GYMNÁZIUM (8GYM & 4GYM) a org. zl. SOŠ IT (technické lýceum). Prijmite teda túto našu ponuku a povzbuďte svoje deti k aktívnemu zapájaniu do tejto formy vyučovania. Prosíme, aby žiaci v dopoludňajších hodinách PRAVIDELNE PRISTUPOVALI do svojich ÚČTOV na EDUPAGE, kde sú priebežne umiestňované pracovné materiály, zadania, prezentácie, študijný materiál a do svojho účtu na G-SUITE, prostredníctvom ktorých bude prebiehať ON-LINE VYUČOVANIE jednotlivých PREDMETOV. K takejto forme vyučovania POTREBUJETE: PRIPOJENIE NA INTERNETNOTEBOOK alebo PC, príp. MOBIL ev. TABLET a postupovať podľa POKYNOV VYUČUJÚCICH (cez EDUPAGE a e-maily na doméne ssnd.sk). Veríme, že touto formou budeme ako škola aj naďalej plniť svoju verejnú funkciu. 

       Ďakujeme za pochopenie - vyučujúci jednotlivých predmetov

       Mgr. Ján Šatka - zástupca RŠ

     • SILA MODLITBY
      • SILA MODLITBY

      • Kým sa koronavírus šíri po celom svete, nevynímajúc naše Slovensko, môžeme sa modliť k sv. Rochusovi. Sila modlitby je veľká. Mnoho ľudí sa o nej presvedčilo, preto neváhajme. Získali sme čas, tak sa zjednoťme a prosme za naše rodiny, za našu školu, za chorých i zdravotníkov, ktorí ich ošetrujú, modlime sa za celú krajinu.

       Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a v boji proti coronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od tejto epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. Amen.

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA | 16.03.-27.03.´20
      • PRERUŠENIE VYUČOVANIA | 16.03.-27.03.´20

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou, pristupujeme k PRERUŠENIU VYUČOVANIA vo všetkých organizačných  zložkách -  MATERSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÁ ŠKOLAGYMNÁZIUM (8GYM & 4GYM) a SOŠ IT (technické lýceum) v TERMÍNE od 13.03.´20 do 27.03.´20 (vrátane). Vyučovanie bude realizované čiastočne DIŠTANČNOU FORMOU. Žiaci uvedených organizačných zložiek sú v tomto období ODHLÁSENÍ z OBEDOV. RUŠIA SA všetky MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY. Budovy školy a priestory sú v tomto období UZATVORENÉ PRE VEREJNOSŤ. MATURITNÁ SKÚŠKA 2020 (písomná forma) sa v riadnom termíne NEUSKUTOČNÍ, náhradný termín bude včas zverejnený. O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.

       Ďakujeme za pochopenie

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

     • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE
      • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE

      • Milí žiaci,

       od 10.03.´20 do 13.03.´20 žiaci organizačnej zložky GYMNÁZIUM (8GYM & 4GYM) a organizačnej zložky SOŠ IT (odb. TL) prechádzajú do režimu DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA. Je preto POVINNOSŤOU žiakov v dopoludňajších hodinách sledovať svoj účet na ssnd.edupage.org, v zmysle pokynov vyučujúcich pristupovať k materiálom a zadaniam (týka sa GYM aj SOŠ IT), pristupovať do svojho účtu na Google ClassRoom a postupovať podľa pokynov vyučujúcich a zúčastňovať sa na videokonferenciách a on-line stretnutiach (týka sa SOŠ IT). Takto zadaný materiál budeme považovať za prebrané učivo.

       S úctou

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ

     • ZRUŠENIE ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A VEREJNÝCH PODUJATÍ
      • ZRUŠENIE ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A VEREJNÝCH PODUJATÍ

      • Na základe ZÁKAZU Ústredného krízového štábu SR, zo dňa 10.03.´20, na obdobie do 24.03.´20 RIADITEĽ ŠKOLY bezodkladne RUŠÍ všetky mimoškolské aktivity a záujmovú činnosť žiakov školy, naplánované športové, kultúrne a spoločenské akcie pre žiakov školy, zamestnancov a verejnosť. V tomto období sú ZRUŠENÉ aj duchovné obnovy pre žiakov školy a pedagógov a spoločné liturgické slávenia - v školskej kaplnke a Saleziánskom oratóriu. Od uvedeného dátumu UZATVÁRA priestory školy (športoviská, telocvičňa, posilňovňa) pre VEREJNOSŤ.

       Ďakujeme za pochopenie

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY
      • PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY

      • Z preventívnych dôvodov a na základe vývoja epidemiologickej situácie PRERUŠUJEME VYUČOVANIE v zložkách GYMNÁZIUM (4GYM a 8GYM) a SOŠ IT dňa 10.03.2020. V priebehu zajtrajška budeme žiakov, rodičov a verejnosť informovať o ďalšom postupe – riaditeľ školy

     • Hviezdoslavov Kubín
      • Hviezdoslavov Kubín


       • II. kategória - poézia                                      II. kategória - próza

         1. miesto -  FilIp Valt                                          1. miesto - Veronika Bukovčáková

         2. miesto - Filip Mičian                                       2. miesto - Anabela Černáková

         3. miesto - Vanessa Cibulková                            3. miesto - Jakub Sadloň 

       III. kategória - poézia                                                    III. kategória - próza

          1. miesto - Michaela Mišiaková                                  1. miesto - Klára Šimorová

          2. miesto - Richard Klánek                                        2. miesto - Nela Čepelová

          3. miesto - Terézia Koutenská                                    3. miesto - Adriana Bartáková

     • 18.02.´20 | DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZŠ
      • 18.02.´20 | DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZŠ

      • Základná škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       pozýva rodičov predškolákov

       na

       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

       18.02.2020 | 15:30 - 16:30

       Otvorené hodiny:

       #HUDOBNÁ VÝCHOVA

       #MATEMATIKA

       #ANGLICKÝ JAZYK

       #SLOVENSKÝ JAZYK

       od 16:30 - 17:00

       predstavíme vzdelávací program a zodpovieme na Vaše otázky

        

       Budujeme vzťahy - Ranné kruhy

       Učíme zážitkovo - prepájame školu so životom

       Používame inovatívne metódy - CLIL angličtina v prvouke

       Veľkorysé priestory pre ŠKD

       Zippy´s friends - zvládnem svoje problémy

        

     • Deň techniky & DOD | 21.02.2020
      • Deň techniky & DOD | 21.02.2020

      • Milí žiaci 9. ročníkov a 8. ročníkov, vážení rodičia záujemcov u štúdium v našej škole

       SOŠ informačných technológií sv. Jána a Bosca - technické lýceum

       Gymnázium sv. Jána Bosca - zameranie na IKT

       vás srdečne pozývajú na 

       DEŇ TECHNIKY DOD 

       ktoré sa uskutočnia dňa

       21.02.2020

       08:30 - 13:00

       Pre žiakov, ktorí sa nahlásia svojmu výchovnému poradcovi do 17.02.2020 zabezpečujeme odvoz na aktivitu a späť.

       Záujemcovia o štúdium prejdú viacerými workshopmi:

       #Robotika

       #Virtuálna realita

       #3D modeling

       #Interactive english

       #Chémia netradične

       #IT Fyzika

       #EchoŠkola

       Počas Dňa techniky a DOD budú môcť žiaci navštíviť

       vyučovanie odborných predmetov  v triedach a odborných učebniach