• Novinky

     • SÚBOR OPATRENÍ PLATNÝCH OD 12.10.´20
      • SÚBOR OPATRENÍ PLATNÝCH OD 12.10.´20

      • Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/17294:1-A1810 zverejňujeme súbor opatrení pre žiakov a ich zákonných zástupcov vo všetkých organizačných zložkách školy - Materská škola sv. J. Bosca | Základná škola sv. J. Bosca | Gymnázium sv. J. Bosca | SOŠ IT sv. J. Bosca: 

       GYMNÁZIUM a SOŠ IT (technické lýceum)

       MIMORIADNE PRERUŠENIE VYUČOVANIA začína pondelkom 12.10.´20 a trvá DO ODVOLANIA. Týka žiakov tried: I. AG, I.ATL, II.AG, Sexta, II.ATL, III.AG, III.ATL, IV.AGIV.ATL.

       On-line vzdelávanie začína od 13.10.´20. Žiadame žiakov aby sledovali svoj účet EduPage, resp. konto v G-Suite. Účasť na On-line vzdelávaní je pre žiakov školy povinná. Komisionálne preskúšanie je umožnené.

       Žiaci od 12.10.´20 ODHLÁSENÍ ZO STRAVY.

       V prípade, že žiak má v škole osobné veci (učebnice, pracovné zošity, cvičebnice...) prosíme kontaktovať TU cez svoj účet a dohodnúť si prevzatie týchto vecí. Pozn. je vhodné zobrať si zo školy oblečenie na TSV, prezúvky, pracovné plášte ap.

       Záujmové vzdelávanie (krúžková činnosť) bude realizovaná dištančnou formou, pri krúžkoch, ktorých charakter to umožňuje.

       do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie sú v naších SŠ zrušené: 1. výlety a exkurzie | 2. športové výcviky a školské športové súťaže | 3. kurzy na ochranu života a zdravia | 4. kurzy pohybových aktivít v prírode | 5. dni otvorených dverí.


       ZÁKLADNÁ ŠKOLA a 8GYM (1. - 4. ročník)

        Od pondelkom 12.10.´20 a POKRAČUJE v PREZENČNOM VZDELÁVANÍ (v škole) s opatreniami, ktoré boli platné od 01.10.´20

       Rúška POVINNÉ pre všetkých žiakov org. zl. ZŠ a 1. - 4. ročníka 8GYM org. zl. Gymnázium v interiéri (triedy, chodby...) aj v exteriéri

       Záujmové vzdelávanie (krúžková činnosť) bude realizovaná dištančnou formou, pri krúžkoch, ktorých charakter to umožňuje.

       do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie sú v naších SŠ zrušené: 1. výlety a exkurzie | 2. športové výcviky a školské športové súťaže | 3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode | 4. kurzy pohybových aktivít v prírode | 5. dni otvorených dverí.


       MATERSKÁ ŠKOLA 

        Od pondelkom 12.10.´20 a POKRAČUJE s opatreniami, ktoré boli platné od 01.10.´20

       Rúška ODPORÚČANÉ. pre všetkých žiakov org. zl. ZŠ a 1. - 4. ročníka 8GYM org. zl. Gymnázium v interiéri (triedy, chodby...) aj v exteriéri

       ​​​​​​​Vedenie školy

       Rozhodnutie_ministra_12-10-2020.pdf

     • EURUOPEAN DAY OF LANGUAGES ´20
      • EURUOPEAN DAY OF LANGUAGES ´20

      • Dňa 29.09.2020 sa v našej škole uskutočnila už tradičná septembrová aktivita - Európsky deň jazykov ´20. V tomto roku oklieštene, ale zapojili sa do nej žiaci II. stupňa ZŠ a študenti gymnázia a technického lýcea.

       VÝHERCOVIA EDOL´20

       Kategória ZŠ:

       1. miesto: TERCIA (Írsko)

       2. miesto: 7.AZŠ (Kanada)

       3. miesto: 8.AZŠ (Nórsko)

       Kategória SŠ:

       1. miesto: II.AG-Sexta (Egypt)

       2. miesto: I.ATL (Švédsko)

        

       Cena za 1. miesto: „Deň nič nerobenia“

       Cena za 2. miesto: 2 "voľné hodiny" cudzieho jazyka

       Cena za 3. miesto: 1 "voľná hodina" cudzieho jazyka

        

     • Usmernenie riaditeľa školy platné od 01. 10. 2020
      • Usmernenie riaditeľa školy platné od 01. 10. 2020

      • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

       riaditeľ školy vydáva Dodatok k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19.

       Usmernenie riaditeľa školy platné od 01.10.2020  k postupu Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. Usmernenie je vydané na základe odporúčaní MŠVVaŠ zo dňa 29.09.2020.    

       Škola bez ohľadu na farbu semaforu školy nad rámec opatrení vyplývajúcich z aktuálneho manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia MŠVVaŠ SR  nebude až do odvolania realizovať:

       školy v prírodelyžiarsky výcvik, a to ani dennou formou;

       kultúrne, umelecké a tanečné aktivity mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

       Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia  bez ohľadu na farbu semaforu bude škola realizovať dištančnou formou nasledovné aktivity:

       rodičovské združenia;

       zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.;

       všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

       Telesná hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia bez ohľadu na farbu semaforu školy bude realizovať len teoretickou formou a v exteriéroch. V interiéri aj v exteriéri pri vyššie spomenutých aktivitách  budú všetci žiaci nosiť rúška.

       Na základe opatrenia ÚVZ SR zo dňa 29.09.2020 s účinnosťou od 01.10.2020 od 06:00 hod. až do odvolania sa budú všetci žiaci pohybovať v interiéri školy aj exteriéri  pri aktivitách v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa)  ako je napr. rúško s výnimkou:

       žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy  v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu; 

       žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

       deti v interiéri materskej školy.

       Aj vo vyššie uvedených prípadoch odporúčame nosiť rúško.

       Okrem vyššie uvedeného ostávajú v platnosti nariadenia podľa „Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19“ zo dňa 26.08.2020 v znení neskorších dodatkov.

       Jednotlivé opatrenia môžu byť predlžené, prípadne upravené na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a nariadení ÚVZ SR  a MŠVVaŠ SR.

        

       V Novej Dubnici

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • V dňoch 07. a 08.10.2020 (streda - štvrtok) v čase od 14:30 do 17:00 sa uskutoční zber papiera.

     • !Z R U Š E N É! | PLENÁRNE a TRIEDNE STRETNUTIA RODIČOV
      • !Z R U Š E N É! | PLENÁRNE a TRIEDNE STRETNUTIA RODIČOV

      • DÔLEŽITÝ OZNAM


       Vážení rodičia, z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie a na základe odporúčaní RÚVZ   R U Š Í M E   Plenárne a triedne rodičovské stretnutia. O náhradnej forme a novom termíne Vás budeme včas informovať. Sledujte prosím našu www.ssnd.sk.
                                               

       S pozdravom – vedenie  školy

     • PLENÁRNE a TRIEDNE STRETNUTIA RODIČOV
      • PLENÁRNE a TRIEDNE STRETNUTIA RODIČOV

      • Vážení rodičia,

       srdečne Vás pozývame na Plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 29.09.2020 o 16:00 hod. v triede Vášho dieťaťa.

       Vaša účasť je žiadúca, nakoľko sa budú preberať nasledovné body: 1. voľba zástupcov rodičov do Rady školy | 2. voľba triednych dôverníkov do Rady rodičov | 3. rodičovský príspevok | 4. školský poriadok | 5. prihlasovanie rodiča do aplikácie EduPage.

       Tešíme sa na spoločné stretnutie – vedenie školy

       Poznámky:

       K bodu 1: zoznam kandidátov je zverejnený na stránke / na konci tejto novinky/

       K bodu 2: po skončení stretnutí v triedach bude nasledovať stretnutie Rady rodičov v knižnici.

       K bodu 3: Výška rodičovského príspevku v šk. roku 2020/2021 sa nemení. Mení sa SPÔSOB ÚHRADYna platbu v hotovosti, preto prosíme rodičov, aby si priniesli nasledovnú hotovosť:

       A) 20€/šk. rok – uhrádza sa iba triednemu učiteľovi (resp. triednemu dôverníkoví) najstaršieho dieťaťa na škole. Najneskorší termín úhrady je do konca 11/ 2020.

       B) Gymnázium a SOŠ IT 35€/šk. rok – uhrádza sa triednemu učiteľovi (resp. triednemu dôverníkovi). Platbu si rodič môže rozdeliť na 2 časti. Prvá platba (napr. 20€) do konca 11/2020, druhá platba (napr. 15€) do konca 02/2021.

       K bodu 5: prineste si so sebou mobily.

       Všeobecné:

       PROSÍME VSTUPUJTE do priestorov školy V RÚŠKU, prineste si VLASTNÉ PERO, a VYHLÁSENIE NÁVŠTEVNÍKA O BEZINFEKČNOSTI, ktorý si stiahnete na www.ssnd.sk v časti novinky, vyplnené tlačivo odovzdáte TU. Tlačivo o bezinfekčnosti bude dostupné aj pri hlavnom vchode.

       BEZINFEKČNOSŤ

        

       Kandidáti za rodičov žiakov školy do Rady školy za jednotlivé organizačné zložky:

       Základná škola

       1. Janík Juraj

       2. Krejčík Pavel, Ing.

       3. Nevidzanová Jana

        

       Gymnázium a SOŠ informačných technológií

       1. Herdel Marián, Mgr.

       2. Strigáčová Jana, Ing., PhD.

        

       V prípade záujmu o kandidatúru do Rady školy, prosíme o prihlásenie kandidáta na e-mailovú adresu: riaditel@ssnd.sk do 29.09.2020 - 12:00.

     • APLIKÁCIA EDUPAGE ::: Návody
      • APLIKÁCIA EDUPAGE ::: Návody

      • Ako si vytvoriť osobné rodičovské konto na EduPage?

       >> ON-LINE NÁVOD <<

       Poznámky:

       Pri prvom prihlásení zadávajte zaregistrovaný e-mail, ktorý ste škole poskytli v Evidenčnom liste žiaka (začiatok 09/2020).

       Náš edupage (identifikátor) je ssnd

        

       Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do mobilnej aplikácie EduPage?

       Do EduPage je možné prihlásiť sa ako žiak alebo ako rodič. Prihlasovacie údaje do žiackeho konta dostávajú žiaci v škole vytlačené na papieriku. Prihlasovacím menom do žiackeho konta je MenoPriezvisko, (napr. JozkoMrkvicka) a heslo je uvedené na papieriku.

       Rodičovské konto si nemôžete vytvoriť sami. Rodičovské konto vytvorí škola tým, že zadá do EduPage vašu emailovú adresu. Prihlasovacím menom rodiča je potom táto e-mailová adresa. Ak ste škole poskytli vašu emailovú adresu, ale nedostali ste heslo do rodičovského konta, kedykoľvek si ho môžete sami vyžiadať stlačením tlačidla "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo" v prihlasovacom dialógu.

        

       Prečo je dôležité prihlasovať sa ako rodič do mobilnej aplikácie EduPage?

       Iba z rodičovského konta je možné:

       podpisovať známky/poznámky
       zadávať elektronické ospravedlnenky
       komunikovať s učiteľmi ako rodič
       podávať elektronické žiadosti
       potvrdzovať prihlasovacie akcie

       V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií.

        

       Možné problémy pri prihlasovaní do mobilnej aplikácie EduPage

       Pri inštalácii aplikácie do nového mobilu, alebo pri aktualizácii aplikácie sa môže stať, že nevidíte údaje o svojom dieťati. Systém vás zalogoval do nesprávnej organizačnej zložky školy (napr. msnd, gymnd, sosnd...). V takomto prípade postupujte podľa tohto krátkeho návodu.

       1. Do okienka "Email alebo prihlasovacie meno" zadajte svoju zaregistrovanú emilovú adresu (každý rodič ju zadával v Evidenčnom liste žiaka na začiatku šk. roka).

       2. Do okienka "heslo" zadajte nezmysel napr. XXX. Systém Vám odpovie: "Osobný účet sa nenašiel. prosím, skontrolujte prihlasovacie meno alebo zadajte EduPage".

       3. Zopakujte krok č. 1.

       4. Zadajte svoje správne heslo, ktoré ste zadali pri prvej registrácii.

       5. Do okienka edupage zadajte ssnd

        

       Ako môže rodič napísať správu učiteľovi cez mobilnú aplikáciu EduPage?

       >> ON-LINE NÁVOD <<

        

       Ako si zapnúť notifikácie v mobilnej aplikácii EduPage (informačné správy)?

       >> ON-LINE NÁVOD <<

       Pre mobilné zariadenia Xiaomi a Huawei

       >> ON-LINE NÁVOD <<

        

       Ako môže rodič zadať elektronickú ospravedlnenku cez mobilnú aplikáciu EduPage?

       >> ON-LINE NÁVOD <<

        

     • DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ŠK. ROKU 20/21
      • DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ŠK. ROKU 20/21

      • Školský rok sa začína 01.09.2020. Školské vyučovanie sa začína 02.09.2020 (streda). Školské vyučovanie v I. polroku školského roka sa končí 29.01.2021 (piatok). Školské vyučovanie v II. polroku sa začína 02.02.2021 (utorok) a končí sa 30.06.2021 (streda).

        

        TESTOVANIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV ŽIAKOV 1. a 3. ROČNÍKOV ZŠ

       Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ sa uskutoční od 02.09.´20 do 31.10.´20. 2. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov budú v 01/2021 vytlačené žiakom z certifikáty z testovania. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii.

        

       TESTOVANIE 5 - 2021

       Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19.05.2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov MAT a SJL. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ.

        

       TESTOVANIE 9 - 2021

       Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa
       uskutoční 24.03.2021 (streda) z predmetov MAT a SJL. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom. Náhradný termín T9 2021 sa uskutoční 14.04.2021 a 15.04.2021 (streda, štvrtok).

        

       PRIJÍMACIE KONANIE - SŠ

       Do 31.03.2021 RŠ SŠ zverejní kritéria prijatia. Do 10.04.2021 podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ prihlášku na štúdium. 10.05.2021 (pondelok) 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 13.05.2021 (štvrtok) 1. kolo - 2. termín prijímacíh skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 06.06.2021 - zverejnenie prípadného 2. kola prijímacích skúšok. 22.06.2021 (utorok) 2. kolo prijímacích skúšok.

        

       MATURITA´21

       a PFIČ z predmetov SJL a CUJ sa bude konať v dňoch 16.-17.03.2021 (utorok & streda).

       z predmetu MAT sa bude konať dňa 18.03.2021 (štvrtok).

       V dňoch 08.-13.04.2021 sa bude koanť náhradný termín EČ a PFIČ.

       Dňa 21.04.2021 sa bude konať praktická časť odbornej zložky MS (PČOZ) - týka sa SOŠ IT - technického lýcea.

       V dňoch 24.05. - 30.05.2021 sa v podmienkach školy uskutoční ústna forma internej časti MS (ÚFIČ) a teoretická časť odbornej zložky MS (TČOZ).

       09/2021 - náhradný a opravný termín ÚFIČ, EČ a PFIČ, PČOZ a TČOZ

        

       PRIJÍMACIE KONANIE - SŠ

       Do 31.03.2021 RŠ SŠ zverejní kritéria prijatia. Do 10.04.2021 podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ prihlášku na štúdium. 10.05.2021 (pondelok) 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 13.05.2021 (štvrtok) 1. kolo - 2. termín prijímacíh skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 06.06.2021 - zverejnenie prípadného 2. kola prijímacích skúšok. 22.06.2021 (utorok) 2. kolo prijímacích skúšok.

        

       TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠK. ROKU 2020/2021

     • ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA
      • ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA

      • Prinášame Vám niekoľko organizačných upresnení k začínajúcemu školskému roku 2020/2021.

       Vedenie školy

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

       Mgr. Barbora Smolková - zástupkyňa

       Mgr. Jarmila Gabrižová - zástupkyňa

       Mgr. Ján Šatka - zástupca GYM a SOŠ

       Mgr. Ľuboš Valt - zástupca pre ekonomiku

        

       Triednictvo v školskom roku 2020/2021

       Základná škola

       1. AZS - Mgr. Renáta HORVÁTHOVÁ 
       1. BZS - Mgr. Katarína STAŇOVÁ
       2. AZS - Mgr. Mária GALKOVÁ
       3. AZS
       - Mgr. Lucia DOLINAJOVÁ
       4. AZS
       - Mgr. Jana KLÁNEKOVÁ
       4. BZS
       - Mgr. Zuzana KAŠTÍLOVÁ
       5. AZS
       - PaedDr. Slavomíra OČKAIOVÁ
       6. AZS
       - PaedDr. Marta JANCOVKOVÁ
       7. AZS
       - Mgr. Laura REKEMOVÁ
       8. AZS
       - Mgr. Monika CHLEBANOVÁ
       9. AZS
       - Mgr. Miroslava HINCOVÁ

       Gymnázium

       Tercia - PaedDr. Mgr. Marcela DOLOVACKÁ
       Sexta
       - RNDr. Viera HÝLLOVÁ URBANOVÁ
       I. AG
       - Mgr. Ján ŠATKA
       II. AG
       - RNDr. Viera HÝLLOVÁ URBANOVÁ
       III. AG
       - Mgr. Monika MASÁROVÁ
       IV. AG
       - Mgr. Jarmila GABRIŽOVÁ

       SOŠ IT - Technické lýceum

       I. ATL - Mgr. Dominika JANTOVÁ
       II. ATL
       - Mgr. Ľuboš VALT
       III. ATL
       - Ing. Zuzana WINKLEROVÁ
       IV. ATL
       - Ing. Zuzana WINKLEROVÁ

        

       Zvonenie v školskom roku 2020/2021

       Zvonenie platí v školskom roku 2020/2020 pre všetky organizačné zložky školy - Základnú školu sv. J. Bosca | Gymnázium sv. J. Bosca | SOŠ informačných technológií sv. J. Bosca.

       0.  |  07:05  –  07:50 Prestávka: 5 min.
       1.  |  07:55  –  08:40  Prestávka: 5 min.
       2.  |  08:45  –  09:30  Prestávka: 10 min.
       3.  09:40    10:25  |  Prestávka: 15 min.
       4.  |  10:40  –  11:25  |  Prestávka: 5 min.
       5.  |  11:30  –  12:15  |  Prestávka: 5 min.
       6.  12:20  –  13:05   |  Prestávka: 30 min.
       7.  13:35   14:20  |  Prestávka: 5 min.
       8.  |  14:25  –  15:10  |  Prestávka: 5 min.
       9.  |  15:15    16:00

        

       Rozmiestnenie tried a odborných učební v školskom roku 2020/2021

     • POKYNY PRE ŽIAKOV - 02.09.´20 - 04.09.´20
      • POKYNY PRE ŽIAKOV - 02.09.´20 - 04.09.´20

      • Súbor usmernení a pokynov pre rodičov a žiakov všetkých organizačných zložiek školy v období od 02.09.2020 - 04.09.2020

       02.09.2020 

       Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021

       Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa tradičná slávnostná Svätá omša spojená s otvorením školského roka N E U S K U T O Č N Í

       Všetci žiaci v tento deň prinesú do školy vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník (bez neho nemôžeme žiaka vpustiť do budovy školy) a ochranné rúško (pre žiakov 1. st. ZŠ odporúčané).

       Organizácia príchodu žiakov do školy

       » Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR je príchod žiakov do školy upravený na jednotlivé časové intervaly s využitím jedného z troch vchodov do budovy školy (farebne sú rozlíšené). Dodržujte prosím stanovený čas a určený vchod! Prosím, otvorte si nasledovný súbor v ktorom nájdete svoj ročník (ZŠ) resp. svoju triedu (GYM & SOŠ IT):  

       Prichody_do_skoly.pdf

       » Rodič | zákonný zástupca | sprevádzajúca osoba - privedú dieťa iba k určenému vchodu. Do budovy školy !!! N E V S T U P U J Ú !!!  Pohyb ďalších osôb v budove školy je v tomto období !!! Z A K Á Z A N Ý !!! Výnimku v tento deň tvoria rodičia žiakov 1. ročníka ZŠ.

       » "Prváčikov ZŠ" - slávnostné otvorenie školského roku pre najmladších žiakov školy bude v triedach - kde ich privíta triedna pani učiteľka, pán riaditeľ a don Marek Michalenko SDB. Prváčikovia prídu v doprovode IBA JEDNÉHO RODIČA (prekrytie horných dýchacích ciest je nevyhnutné). Prváčikovia si so sebou prinesú školskú tašku - bude tradičné požehnanie školských tašiek a pomôcok.

       » "Žiaci 1. ročníka GYMNÁZIA a TECHNICKÉHO LÝCEA" - pri určenom vchode do budovy školy (hlavný vchod - elektronické dvere) ich budú čakať TU (I.AG - Mgr. Šatka & I.ATL - Mgr. Jantová), ktorí ich odvedú do tried, kde prebehne slávnostné otvorenie školského roka. Prihovorí sa riaditeľ školy - Ing. Jozef Imrišek a požehnanie udelí duchovný správaca školy don Marek Michalenko SDB.

       » Ostatní žiaci zo všetkých organizačných zložiek školy -  ZÁKLADNÁ ŠKOLAGYMNÁZIUM * SOŠ IT prichádzajú do školy v presne stanovenom čase - podľa priloženého súboru:

       Prichody_do_skoly.pdf

       V tento deň, všetci žiaci budú s triednymi učiteľmi, podľa stanoveného času viď príloha: Prichody_do_skoly.pdf . Vo svojich kmeňových triedach dostanú aktuálne pokyny na nasledujúce dni. V tento deň je potrebné mať so sebou iba rúško. Dodržiavame zásadu R-O-R (Ruky - Odstup - Rúško).

       Obedy sa v tento deň (02.09.2020) pre ZŠ, gymnázium, a SOŠ IT  !!!NEVYDÁVAJÚ!!!

       03.09. - 04.09.2020

       Organizácia vyučovania

       Ranný školský klub detí je v prevádzke od 03.09.´20 (štvrtok) - denne od 06.00 hod. 

       Príchod do školy podľa priloženého rozpisu:

       Organizacia_vyucovania_od_03.pdf

       Všetci žiaci si so sebou prinesú = pero, zápisník a prezuvky. Na vchodových dverách školy bude umiestnený OZNAM, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže dieťa do školy nastúpiť.

       Prváci ZŠ budú po oba dni (03.09. a 04.09.) v škole: 4. vyuč. hodiny. (do 11:25). Po skončení vyučovania je ŠKD v prevádzke, tí žiaci, kt. do Školského klubu nepôjdu, vyzdvihne zákonný zástupca pred budovou školy.

       Žiaci ZŠ2. - 5. ročník - budú po oba dni (03.9. a 04.09.) v škole 4. vyuč. hodiny, do 11:40 hod. (s TU) – budú oboznámení so Školským poriadkom, systémom hodnotenia a klasifikácie, dostanú aktuálne spresnenia; v prípade priaznivého počasia absolvujú pobyt vonku...

       Žiaci ZŠ 8GYM - 6. - 9. ročník & Tercia - budú po oba dni (03.09. a 04.09.) v škole 5. vyuč. hodín, do 12:15  hod. (s TU) – budú oboznámení so Školským poriadkom, systémom hodnotenia a klasifikácie, dostanú učebnice a aktuálne spresnenia; v prípade priaznivého počasia absolvujú pobyt vonku...

       Žiaci Gymnázia & SOŠ IT, prichádzajú do školy na druhú vyuč. hodinu podľa priloženého rozpisu. Budú po oba dni (03.09. a 04.09.) v škole 5. vyuč. hodín od 08:45 (2 vyuč. h.) do 13:05  hod. (s TU) – budú oboznámení so Školským poriadkom, systémom hodnotenia a klasifikácie, dostanú učebnice a aktuálne spresnia.

       Od 03.09.2020 - sa vydávajú obedy pre všetky zložky Spojenej školy sv. Jána Bosca.

       Vyučovanie podľa platného rozvrhu pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať v triedach od pondelka 07.09.2020.

       V čase od 02.09.2020 do 14.09.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa a stredných škôl povinné, pre žiakov 1. stupňa odporúčané. Počas celého pobytu žiakov v škole sa budú dodržiavať Odporúčania a zásady pre organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania vydané MŠVVaŠ SR. Manuál odporúčaní je koncipovaný v troch úrovniach a vytvára tzv. SEMAFOR. So všetkými potrebnými aktuálnymi informáciami budú žiaci aj zákonní zástupcovia oboznámení v prvých dňoch školského vyučovania, resp. podľa potreby.

       Od 07.09.2020

       Príchody do školy

       Podľa priloženého súboru: Organizacia_vyucovania_od_07.pdf

     • MANUÁL - ZAČIATOK ŠK. ROKA 20/21
      • MANUÁL - ZAČIATOK ŠK. ROKA 20/21

      • Dotaznik_.pdf

        

       V škole prebieha od 02.09.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

       V období od 02.09.2020 do 14.09.2020 je používanie rúšok/štítov v interiéri školy pre žiakov ZŠ (2. stupeň) | GYMNÁZIA | SOŠ IT | pedagogických -- odborných -- nepedagogických zamestnancov !!! P O V I N N É !!! Pre žiakov 1. stupňa a deti MŠ sú rúška odporúčané.

        Dodržiavanie "Zásady ROR" (Ruky – Odstup – Rúško)

       Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

       Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

       Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

        Vstup a pohyb v budove a okolí školy

       Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa iba k hlavnému vchodu. Do budovy školy !!! N E V S T U P U J E !!!  Výnimku tvoria rodičia žiakov 1. ročníka v 1. školský deň 02.09.´20. Do školy sprevádza svoje dieťa v tento deň iba 1 rodič a dodržuje opatrenia školy. ​

       Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 

       V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa,úrazu) má rodič na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.

       Žiadame Vás nezhromažďovať sa pred školou.

       Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.09.2020 nevyužívajú.

       Zákonný zástupca

        Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do  školy, MŠ a pri odchode žiaka zo školy, školského klubu detí, MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

        Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

        Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky jednotlivých organizačných zložiek školy (MŠ, ZŠ, ŠKD, GYM, SOŠ IT) na školský rok 2020/2021.

        Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha P1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do niektorej z organizačných zložiek koly v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha P2).

        Pri podozrení na ochorenie žiaka najprv kontaktuje všeobecného lekára len telefonicky, nekontaktuje RÚVZ.

        V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       Oznam zákonným zástupcom a žiakom

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

       Zákonný zástupca/plnoletý žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha P1 Dotazník) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha: P2 Vyhlásenie)

       Čo treba urobiť pred nástupom dieťaťa do školy

       Zákonný zástupca dieťaťa/plnoletý žiak vyplní nasledovné vyhlásenia:

        

       Príloha P1. dotaznik_aktualizovany.docx.pdf

        

       Príloha P2.  bezinfekcnost_2.9.2020.pdf

        

       Vyplnené tlačivá odovzdá dieťa 02.09.2020 pri nástupe do školy, MŠ. Pokiaľ nemáte možnosť si Zdravotný dotazník a vyhlásenie vytlačiť, môžete si ho vyzdvihnúť v priestoroch  školy od 26.08 - 28.08.2020

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa/plnoletý žiak po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni.

       ↑↑↑ VŠEOBECNÉ USMERNENIA PRE POBYT V ŠKOLE ↑↑↑

       ↑↑↑ INFOGRAFIKA USMERNENÍ PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY ↑↑↑

       ↑↑↑ INFOGRAFIKA USMERNENÍ PRE GYMNÁZIÁ A STREDNÉ ŠKOLY ↑↑↑

     • MANUÁL - opatrení pre školy od 01.09.´20
      • MANUÁL - opatrení pre školy od 01.09.´20

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dňa 18.08.2020 zverejnilo "Manuál pre školy a školské zariadenia, ktorým upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021

       Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

       Podrobnejšie informácie získate otvorením dokumentov v nasledujúcom linku:

       základné školy

       pre stredné školy

       materské školy

     • (+) Mgr. Iveta Machciníková | 4.7.1977 - 6.7.2020
      • (+) Mgr. Iveta Machciníková | 4.7.1977 - 6.7.2020

      • So zármutkom ale aj s kresťanskou nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že nás navždy náhle opustila naša kolegyňa Mgr. Iveta Machciníková.

       Posledná rozlúčka bude v piatok 10.7.2020 o 13:00 v Rímsko-katolíckom kostole v Novej Dubnici a následne na cintoríne v Novej Dubnici.

       Iveta, Ivet, Ivúšik je nezabudnuteľná pre celé generácie žiakov; mala svojský štýl, s ktorým vnášala "človečenstvo" do všetkého, čo robila.

       Súčasťou našej školy bola takmer od jej začiatku. Do školy ju prijímal ešte jej prvý riaditeľ Ing. Karol Valábek, ktorého sme tiež pred niekoľkými týždňami odprevadili na poslednej ceste, v roku 2000 Bola absolventkou Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Ďalej sa vzdelávala v oblasti športu - ako lyžiarsky inštruktor, nových trendoch v oblasti atraktívnych športov, ako rozhodca športových súťaží.

       Nielen maličkých, ale aj veľkých žiakov a študentov školy - najprv len základnej a po spojení aj gymnázia a SOŠ - viedla k športu na hodinách telesnej výchovy. Dokonca aj v materskej škôlke ju detičky s radosťou v tvári očakávali pred krúžkom detskej atletiky. Obetovať vedela aj svoj voľný čas na nejeden víkend, ak išlo o súťaž pre deti. Buď ako kouč alebo rozhodca - od atletiky, florbalu, loptových hier, plávania, lyžovania, stolného tenisu, karate...od kategórie najmenších po dospelých.. od Bratislavy po Košice...

       Od žiakov vyžadovala, čo bolo potrebné splniť, ale bola aj chápajúca a najviac zo všetkého dbala na férovosť a pozitívny prístup zo strany žiakov.

       To isté uplatňovala aj u seba - mnohí ju poznajú ako rozhodkyňu rôznych školských aj mimoškolských súťaží v okresných aj krajských kolách. Zmysel pre spravodlivosť mala veľmi silný. Jej ochota pomáhať bola  všeobecne známa a jej osobný vklad do organizovania rôznorodých akcií pre ktorúkoľvek zložku našej školy ale aj pre iných, bol neoceniteľný. Častokrát sme ani nevedeli ako, ale Iveta "to" zariadila. Ruku k dielu priložila vždy bez váhania. Výsledky jej práce budú ešte dlho všade, kam sa v škole pozrieme.

       Už teraz vieme, že nám bude veľmi chýbať - medzi žiakmi, na spoločných akciách, medzi kolegami a najmä medzi jej najbližšími z jej osobného života.

       Ďakujeme Bohu, že nás svojou osobnosťou a svojim životom naučila, že nemáme posudzovať ľudí a situácie podľa prvého dojmu; že sme sa mohli od nej naučiť, ako sa pozitívne stavať k riešeniu problémov; ako vždy hľadať spôsob, ktorým sa veci dajú vyriešiť; ako bojovať s nepriazňou osudu a vyrovnávať sa s postojmi a vplyvmi z okolia; ako sa rozdávať pre iných...

       Daj jej Pane večné odpočinutie a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji.

     • Denný IT tábor pre ZŠ aj stredoškolákov
      • Denný IT tábor pre ZŠ aj stredoškolákov

      • S podporou národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie organizujeme verejný denný tábor v dňoch 6. až 10. júla 2020. Termín prihlášok do 1.7.2020 (včítane).

       Ústredným prvkom programu sú informačné technológie (primerané veku) striedané s oddychovými aktivitami. V cene 35€ je obed, pitný režim a prevádzkové náklady. Lektori sú hradení z národného projektu IT Akadémia.

      • Organizácia záveru školského roku 2019/2020 – SŠ

      • Organizácia záveru školského roku 2019/2020 – SŠ

       Dištančné vzdelávanie je do 22.06.2020 (pondelok).

       23. 06. 2020 – klasifikačná porada – prezenčne v škole – týka sa učiteľov. Žiaci SŠ zostávajú doma a dajú si do poriadku učebnice, ktoré budú odovzdávať.

       Pri prvom nástupe do školy je potrebné predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete TU vyhlasenie_pre_rodicov.docx

       Organizácia vyučovania:

       26.06. 2020 – odovzdávanie a preberanie učebníc – prvé 4. vyučovacie hodiny

       29.06.2020 – odovzdávanie a preberanie učebníc – upratanie a vyčistenie skriniek, triedy - prvé 4. vyučovacie hodiny

       30.06.2020 – záver školského roka – odovzdávanie vysvedčení.

       Nakoľko nevieme zabezpečiť dodržiavanie hygienických opatrení, ktoré sú v usmernení Ministra školstva Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 v takom rozsahu, aby sa mohli žiaci SŠ stravovať v školskej jedálni, rozhodli sme sa pre 4 vyučovacie hodiny  BEZ STRAVOVANIA.

     • Organizácia záveru školského roku 19/20 - ZŠ
      • Organizácia záveru školského roku 19/20 - ZŠ

      • OZNAM pre rodičov žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ

       Vážení rodičia spustili sme elektronické prihlasovanie Vašich detí do školy na obdobie od 22.06.´2030.06.´20. Prosím PRIHLÁSTE SA do svojho RODIČOVSKÉHO EduPage účtu a v sekcii prihlasovanie vyplňte jednoduchú prihlášku.

       Vzhľadom na to, že od 22. júna 2020 sa môžu vrátiť do školských lavíc aj žiaci 6. - 9. ročníka, žiadame zákonných zástupcov, aby do 17. júna 2020 do 12:00 cez rodičovské konto EduPage potvrdili, či  ich dieťa nastúpi alebo nenastúpi do školy, ako aj záujem o stravovanie v školskej jedálni. Ak zákonný zástupca NEMÁ záujem o stravovanie v uvedenom období nahlási túto skutočnosť vedúcej stravovania na t.č. 042/4326385, alebo jedalen@ssnd.sk do 17.06.2020 do 13:00 hod.

       Vyučovanie bude prebiehať v kmeňových triedach za zvýšených hygienických a epidemiologických opatrení.

       Pri prvom nástupe do školy je potrebné predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ktoré nájdete TU vyhlasenie_pre_rodicov.docx

       Organizácia vyučovania:

       Pondelok - utorok: (22.06. - 23.06.´20)

       1. - 4. ročník - Pokračuje v doterajšom režime - 1. - 4. vyuč. hodina.

       5. - 9. ročník - Vyučovanie podľa mimoriadneho rozvrhu hodín – 5. vyuč. hodín.

       Streda - pondelok (24.06. - 29.06.´20)

       1. - 9. ročník - triedni učitelia v triedach - predmet BOS – triednické práce.

       Utorok (30.06.2020)

       1. - 9. ročník: slávnostné ukončenie školského roka.

     • VYUČOVANIE 1.-5. ročník od 15.06.´20
      • VYUČOVANIE 1.-5. ročník od 15.06.´20

      • Zmeny v organizácii vyučovania platné pre 1. – 5. ročník od 15.06.2020

       Žiaci prichádzajú do školy priebežne od 7:30 do 7:50. Po dezinfekcii rúk idú do svojich tried. Pri vstupe do budovy školy im bude náhodným výberom meraná teplota.

       Žiaci, ktorí prichádzajú do školy prvý krát odovzdajú učiteľovi vyplnené Vyhlásenie (formulár je zverejnený na stránke školy).

       Časový harmonogram činnosti žiakov a stravovania – 1. až 4. ročník – vyučovanie – 4 hodiny – od 07:55 do 11:25 – žiaci, ktorí nepokračujú v ŠKD odchádzajú na obed v doprovode triednej učiteľky

       5. ročník – 5 vyučovacích hodín – od 07:55 do 12:15

       Školský klub detí začína ráno od 06:30. Poobede do 16:00 hod.

     • 2. kolo prijímacieho konania
      • 2. kolo prijímacieho konania

      • Na základe bodu 3.6. Rozhodnutia  ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, riaditeľ školy informuje:

       org. zl. Gymnázium sv. Jána Bosca

       študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium

       počet obsadených miest – 12

       počet voľných miest – 5

        

       org. zl. SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca

       študijný odbor: 3918 M 00 technické lýceum

       počet obsadených miest - 23

       počet voľných miest – 1

        

       Riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51, Nová Dubnica vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre org. zl. Gymnázium sv. Jána Bosca a SOŠ IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

        

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy