• Novinky

     • SI DEVIATAK - ŠTUDUJ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
      • SI DEVIATAK - ŠTUDUJ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

      • Si DEVIATAK? | Stále HĽADÁŠ STREDNÚ školu? | Si ON-LINE? | Zaujíma ťa INTERNET, INFORMATIKA, SIETE, PROGRAMOVANIE, GRAFIKA a TECHNOLÓGIE?

        SKÚS NAJPERSPEKTÍVNEJŠÍ ODBOR SÚČASNOSTI 

       ŠTUDUJ TECHNICKÉ LÝCEUM

       zaujíma Ťa, ako na to?

        

       KONTAKTUJ NÁS

        

         0917-861122 | riaditel@ssnd.sk | Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ
       0948-197922 | zastgym@ssnd.sk | Mgr. Ján Šatka - zástupca
       0908-818931 | zastzs@ssnd.sk | Mgr. Jarmila Gábrižová - zástupkyňa

        

       ODPOVIEME | VYSVETLÍME | DOHODNEME VIDEOKONFERENČNÝ HOVOR | príp. OSOBNÚ NÁVŠTEVU (po uvoľnení opatrení)

     • HARMONOGRAM TESTOVANIA | 07.02.´21 | Zákonný zástupca - zamestnanci - plnoletí žiaci
      • HARMONOGRAM TESTOVANIA | 07.02.´21 | Zákonný zástupca - zamestnanci - plnoletí žiaci

      • V zmysle materiálu "Návrat do škôl 2021“ (aktualizácia k 08.02.2021) vydaného MŠVVaŠ SR oznamujeme zákonným zástupcom detí v našej materskej škole a žiakov našej základnej školy, plnoletým žiakom gymnázia a SOŠ IT - technického lýcea a zamestnancom školy, že testovanie pred nástupom žiakov do školy bude prebiehať nasledovne:

       Dátum: nedeľa, 07.02.2021

       Miesto: Dom športu, Nová Dubnica

       Časy:

       08:00 - 08:30 - nahlásení zamestnanci školy a nahlásení plnoletí žiaci - maturanti

       08:30 - 09:00 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 1.AZŠ a vyučujúci v tejto triede

       09:00 - 09:30 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 2.AZŠ a vyučujúci v tejto triede

       09:30 - 09:55 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 3.AZŠ a vyučujúci v tejto triede

       09:55 - 10:15 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 4.AZŠ a vyučujúci v tejto triede

       10:15 - 10:35 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 4.BZŠ a vyučujúci v tejto triede

       10:35 - 11:05 - nahlásení zákonní zástupcovia detí triedy: Benjamínkovia a vyučujúci v tejto triede

       11:05 - 11:45 - nahlásení zákonní zástupcovia detí triedy: Šikulkovia a vyučujúci v tejto triede

       11:45 - 12:25 - nahlásení zákonní zástupcovia detí triedy: Vševedkovia a vyučujúci v tejto triede

       Prosíme o rešpektovanie uvedených časov! Prineste si so sebou OP.

     • Klasifikácia za I.polrok šk. roka 2020/2021
      • Klasifikácia za I.polrok šk. roka 2020/2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci!

       Pedagogická rada, na základe usmernenia ministra školstva prostredníctvom elektronického hlasovania zo dňa 18.01.2021 schválila  Záverečné hodnotenie v jednotlivých organizačných zložkách školy na konci klasifikačného obdobia nasledovne:

       na prvom stupni bude realizovať takto:

       • Prvý ročník slovné hodnotenie.
       • Druhý až štvrtý ročníkklasifikáciou predmety: matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, katolícke náboženstvo
       • slovným vyjadrením: absolvoval / neabsolvoval – predmety: informatika, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie

       na druhom stupni ZŠ + tercia bude realizovať takto:

       • klasifikáciou – predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, katolícke náboženstvo, občianska výchova
       • slovným vyjadrením: absolvoval / neabsolvoval  (ak žiak počas prezenčného a dištančného vzdelávania aktívne pracoval) – predmety: telesná výchova, telesná výchova oslabených, výtvarná výchova, informatika, technika, hudobná výchova

       v stredných školách – gymnázium+ SOŠ bude realizovať takto:

       • slovným vyjadrením: absolvoval / neabsolvoval  (ak žiak počas prezenčného a dištančného vzdelávania aktívne pracoval) – predmety: telesná výchova, telesná výchova oslabených, umenie a kultúra, základy rétoriky.
       • klasifikáciou – ostatné predmety.

        

       Do hodnotenia žiakov budú zahrnuté všetky známky, získané počas prvého polroka v prezenčnom a dištančnom vzdelávaní. Žiaci sú komplexne hodnotení (ústne odpovede, písomné práce, pochvaly a napomenutia za prácu na hodinách, sebahodnotenie,...) a oboznamovaní o výsledku hodnotenia cez informačné portály Google meet alebo priamym zápisom známky do žiackej knižky -  EduPage.

       Podklady ku klasifikácii a spôsoby priebežného a polročného hodnotenia pedagógovia získavali tak, ako je odporúčané v usmernení k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu,  vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 zo dňa 9. decembra 2020: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-v-skolskom-roku-202020219-12-2020/

        

     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE | POKRAČUJEME...
      • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE | POKRAČUJEME...

      • Oznamujeme rodičom a žiakom

       všetkých organizačných zložiek Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       Základná škola (1. a 2. stupeň) | Gymnázium | SOŠ informačných technológií

       že od 18.01.´21 do 22.01.´21 (predbežne)

       pokračujú všetky zložky školy v

       DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ

       O predlžovaní tohto termínu a prípadných korekciách Vás budeme informovať na našich stránkach. 

       ROZVRH DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

       Žiakom 1. st. ZŠ, bude 18.01.´21 zverejnený mimoriadny rozvrh dištančného vzdelávania, ktorý sa bude zobrazovať v našej mobilnej aplikácii EduPage a na našich stránkach ssnd.edupage.org

       Žiaci 2. st. ZŠ, gymnázia a technického lýcea pokračujú podľa platného mimoriadneho rozvrhu zo dňa 20.11.´20

     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE | od 11.01.´21
      • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE | od 11.01.´21

      • V zmysle materiálu „Návrat do škôl 2021“ vydaného MŠVVaŠ SR zo dňa 30.12.2020

       oznamujeme rodičom a žiakom

       všetkých organizačných zložiek Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       Základná škola (1. a 2. stupeň) | Gymnázium | SOŠ informačných technológií

       že od 11.01.´21 do 15.01.´21 (predbežne)

       prechádzajú všetky zložky školy na

       DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

       O predlžovaní tohto termínu a prípadných korekciách Vás budeme informovať na našich stránkach. 

       ROZVRH DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

       Žiakom 1. st. ZŠ, bude 08.01.´21 vytvorený mimoriadny rozvrh dištančného vzdelávania, ktorý sa bude zobrazovať v našej mobilnej aplikácii EduPage a na našich stránkach ssnd.edupage.org | Prosíme rodičov žiakov 1. st., aby si skontrolovali prihlasovacie údaje do EduPage a do školského Google účtu svojho dieťaťa (@ziak.ssnd.sk). Vyžiadanie stratených prihlasovacích údajov prosíme realizovať cez zástupcov RŠ (zastzs@ssnd.sk | zastgym@ssnd.sk) 

       Žiaci 2. st. ZŠ, gymnázia a technického lýcea pokračujú podľa platného mimoriadneho rozvrhu zo dňa 20.11.´20

       KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

       Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.´21 sa riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021 predlžuje do 31.03.´21 - pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom 1. školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31.03.´21, pričom 1. polrok školského roka končí 31.01.´21

     • INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA
      • INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.´21 v šk. roku 2020/2021:

       ► Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutoční: v riadnom termíne 09.06.´21 a v náhradnom termíne 24.06.´21 z predmetov MAT a SJL.

       ► Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 03.05.´21 do 14.05.´21:

       a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,

       b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,

       c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu

       d) do prvého ročníka d) vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

       Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

       a) v prvom termíne 03.05.´21 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 04.05.´21
       b) v druhom termíne 10.05.´21 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.05.´21.

       Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách (talentové skúšky) sa uskutoční:

       a) v prvom termíne 05.05.´21 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 06. a 07.05.´21,
       b) v druhom termíne 12.05.´21 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14.05.´21.
       Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 01.03.´21.

     • INFORMÁCIA PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA
      • INFORMÁCIA PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.´21 sa RUŠÍ v šk. roku 2020/2021 EXTERNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ, nakoľko z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.  

     • INFORMÁCIE PRE MATURANTOV
      • INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.´21 sa RUŠÍ v šk. roku 2020/2021 EXTERNÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY (EČ MS´20) z predmetov SJL, ANJ a MAT

        

       ► PFIČ MS´21 (Písomná forma internej časti maturitnej skúšky) z predmetov SJL a ANJ sa uskutoční v termíne od 12.04.´21. Konkrétny termín konania PFIČ určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31.03.´21.

       ► ÚFIČ a TČOZ MS´21 (Ústna forma internej časti maturitnej skúšky) a (Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - platí pre SOŠ IT) sa uskutoční v termínoch od 17.05.´21. Konkrétny termín konania ÚFIČ určia okresné úrady v sídle kraja pre SŠ vo svojej pôsobnosti. 

       PČOZ (Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - platí pre SOŠ IT) sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v 04/2021 - 06/2021

     • Výsledky olympiády z ANJ
      • Výsledky olympiády z ANJ

      • V poslednom školskom týždni v roku 2020 sa 40 žiakov ZŠ  a študentov  gymnázia a SOŠ-IT zapojilo do on-line olympiády z anglického jazyka. Vzhľadom na dištančné vzdelávanie, prebehlo toto školské kolo testovou formou v on-line prostredí. O to dôležitejšie bolo sústrediť sa na časť gramatiky, čítania s porozumením a ostatné písomné časti. Všetkým zúčastneným GRATULUJEME. Už len za samotnú ochotou zmerať si sily - častokrát so staršími súpermi - si zaslúžia ocenenie a povzbudenie.

       Tu prinášame výsledky prvej trojice najúspešnejších olympionikov v každej kategórii:

       ZŠ a OGY (G8):

       Ročníky 4. - 7., Príma, Sekunda:

       1. A. Rekem (30b) | 6.A, 2.M. Kopecký | 7.A (27b), 3. F. Valt | 7.A (26b)

       Ročníky 8., 9., Tercia, Kvarta:

       1.T. Ďuriš (27b), 2. A. Kaštíl (23b), 3. A. Hládek (22b) - všetci z 9.A

       1. N. Čepelová (33b), 2. P. Fuleková (29b) , 3. A Bartáková (27b) - všetky z Tercie

       Ročníky Príma -  Kvarta v kategórii 1C:

       1. J. Sadloň | 6.A (35b)

       GYMNÁZIUM (G4):

       Ročníky 1., 2.:

       1. Z. Štefánková | 2. AG, (24b), 2. S. Sumblová | 1.AG (12b)

       Ročníky 3.,4.:

       1. A. Brušo (31b), 2. A. Valt (29b), 3. K. Kubíková (26b) - všetci zo 4. AG

       Ročníky 1. - 4. - v kategórii 2C2:

       1. G. James | 1.AG (39b)

       SOŠ-IT:

       Ročníky 1.- 4.: (v tejto kategórii súťažilo 5 prvákov, 6 druhákov, 3 štvrtáci)

       1. M. Rosa (31b), 2. T. Gubicza (31b), M. Žovinec (31b) - všetci z 2.ATL - pri rovnosti bodov rozhodol o poradí súčet bodov za časť Gramatika a Čítanie s porozumením

       Ročníky 1.- 4. - v kategórii 2C2:

       1. K. Vojtechová | 4.ATL (45.5b)

        

     • Prvá On-line Olympiáda v anglickom jazyku v histórii školy
      • Prvá On-line Olympiáda v anglickom jazyku v histórii školy

      • V dňoch 17. a 18.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo ON-LINE ANGLICKEJ OLYMPIÁDY pre všetky zložky našej školy - ZŠ, GYMN a SOŠ IT. Tešíme sa, že naši študenti sa zapojili a dokonca sme mali účastníčky aj V kategórii 2C2, kde sú dve študentky, ktoré sú s anglickým jazykom v intenzívnejšom kontakte.

       Sme hrdí, že naši študenti našli v sebe odavhu a popasovali sa náročnými úlohami.

     • Vianočné prázdniny
      • Vianočné prázdniny

      • Na základe rozhodnutia Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinská diecéza, ako zriaďovateľ katolíckych škôl a školských zariadení na území Žilinskej diecézy, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11.12.2020 a po zvážení epidemiologickej situácie v jednotlivých školách rozhodol takto:

       1. vianočné prázdniny sa uskutočnia vo všetkých základných a stredných školách v termíne od 21.12.2020 do 08.01.2021 vrátane,

       2. v materských školách sa prerušuje prevádzka od 21.12.2020 do 08.01.2021 vrátane.

     • Zavítal k nám Mikuláš
      • Zavítal k nám Mikuláš

      • Nad snežnou sa Tatrou vznáša duch svätého Mikuláša

       v každom roku raz.

       Do okienka dary vloží, Mikuláš, ten sluha Boží

       dobrým deťom sám.

       Aj našu školu sv. Jána Bosca prišiel  7.12. potešiť Mikuláš, prišiel presne taký, ako má byť, v biskupskom oblečení, sprevádzaný anjelmi a s dobrou sladkosťou pre každé dobré dieťa i dospelého na našej škole. Detičky mu zaspievali, potešili mikulášskymi rýmovačkami a predviedli mu čo všetko dokážu. Je nám ľúto, že ostatní žiaci našej školy túto sviatočnú atmosféru nezažili, ale po ich návrate do školy, bude na nich čakať veľa iných, pútavých aktivít.

        

     • MÁME VIANOČNÝ PLÁN AKO PRINIESŤ JEŽIŠKA NA VIANOCE!
      • MÁME VIANOČNÝ PLÁN AKO PRINIESŤ JEŽIŠKA NA VIANOCE!

      • A viete o tom ako prví! Niečo sme vymysleli a chceme sa s vami o to podeliť.

       Milí naši rodičia, dnes je Medzinárodný deň dávania, tzv.  #GIVINGTUESDAY. Dnes o tom budete počuť v médiách a aj naše školy sa zapájajú do dávania a štedrosti počas tejto náročnej doby.

        

       Chceme vás pozvať do rozšírenia Katechéz Dobrého pastiera na nové miesta našej diecézy. V niektorých našich školách už Átriá Dobrého pastiera máme, do ďalších škôl a farností by sme ich chceli priniesť. 

        

       Ako? 

       Prečítajte si v krátkom článku: https://krok.donator.sk/katechezy-vdaka-rodicom/

        

       Veľmi pekne Vám ďakujeme!

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO | 16.11.´20
      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO | 16.11.´20

      • Na základe § 150 ods. 5 Zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 Vyhl. MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách

       Vám oznamujeme,

       že so súhlasom zriaďovateľa školy,

       riaditeľ školy

       p o s k y t u j e

       z prevádzkových a organizačných dôvodov

       RIADITEĽSKÉ VOĽNO

       od 16.11.´20 (pondelok) do 16.11.´20 (pondelok)

       pre žiakov Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       (org. zl. Základná škola sv. J. Bosca, org. zl. Gymnázium sv. J. Bosca, org. zl. SOŠ IT sv. J. Bosca)

        

       V utorok 17.11.´20 je štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu

       Vyučovanie pokračuje od stredy 18.11.´20I. st. ZŠ PREZENČNE |  II. st. ZŠ + GYM + SOŠ IT DIŠTANČNE.

       !!!POZOR!!! STREDA BUDE S PONDELKOVÝM ROZVRHOM.

       V stredu prinesú žiaci, ktorý sa budú zúčastňovať prezenčného vzdelávania v škole (I. st. ZŠ) Vyhlásenie o bezinfekčnosti. (Dá sa poslať aj cez EduPage).

       Materská škola pri Spojenej škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici pokračuje v prevádzkeaj v pondelok. 17.11.´20 – Štátny sviatok.

       Stravníci sú z obedov automaticky počas trvania riaditeľského voľna odhlásení. V prevádzke nie je ani ŠKD.

       Ďakujeme za pochopenie

     • DÔLEŽITÝ OZNAM
      • DÔLEŽITÝ OZNAM

      • Pri nástupe do ZŠ a MŠ zákonný zástupca musí predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti:

       Vyhlásenie_ZZ_o_bezinfekcnosti-_novy.pdf

       Z usmernenia Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" vyberáme nasledovné body. Celé znenie si môžete pozrieť v odkaze pod textom.

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SRč. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

       1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 Vyhl. č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29.10.´20 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

       6. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa§ 1 ods. 2 písm. b) Vyhl. č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

       7. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.a) Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

       8. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenímo výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školyalebo školského zariadenia.

     • USMERNENIE A INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV
      • USMERNENIE A INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV

      • V nadväznosti na Celoplošné testovanie COVID 19 konané v dňoch 31.10.´20 - 01.11.´20

       Riaditeľ školy odporúča všetkým žiakom vo veku od 10 rokov, aby sa zúčastnili testovania, aj keď sú žiakmi I. stupňa.

       Modelové situácie a usmernenia:

       a) Žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušnícinegatívni - pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak sa preukáže negatívnym testom, rodičia predkladajú vyhlásenie o bezinfekčnosti

       b) Žiak sa zúčastní testovania – je negatívny rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak zostáva v domácej karanténe

       Legislatívna opora tohto opatrenia, citácia z vestníka vlády SR 11/2020,  §1 ods.1 Vyhl. 15 UVZ SR, str. 24, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, „ každej fyzickej osobe, ktorá obdrží pozitívny výsledok...sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí, v karanténnom ubytovacom zariadení alebo v inom vhodnom ubytovaní na dobu 10 dní od obdržania výsledku testu. Po dobu izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.“

       Plné znenie na: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdf

       c) žiak sa zúčastní testovania – je pozitívnyostáva v domácej karanténe – ospravedlňuje lekár; 

       d) žiak, alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastniažiak zostáva v domácej karanténe, neúčasť na vyučovaní ospravedlňuje rodič, najviac 5 dní po sebe idúcich s možnosťou opakovať  ospravedlnenie (príklad: 03.11., 04.11., 05.11. – ospravedlní rodič, nasleduje víkend a opäť 10.11. – 13.11. – ospravedlní rodič); 

       e) rodič sa testovania nezúčastní – zostáva v domácej karanténe – aj žiak zostáva v domácej karanténe – neúčasť ospravedlní rodič, porovnaj bod d); 

       f) v utorok 03.11.´20 sa žiak I. st. ZŠ pri vstupe do školy preukáže vyhlásením rodičov o bezinfekčnosti, formulár je zverejnený na webe školy a FB profile školy. Bude k dispozícii aj v škole už pondelok od 08:00 hod. pred hlavným vchodom do školy. Rodič ho môže vyplniť aj pri príchode dieťaťa do školy. 

       Legislatívna opora na vyžiadanie predmetného vyhlásenia, citácia z usmernenia MŠ SR ods.8: Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“ Rodič svojím vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

       Plné znenie na: https://www.minedu.sk/data/att/17732.pdf

       Plné znenie na: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/zakaz-vychadzania-678_2020.pdf

       g) Žiak I. st. ZŠ, ktorý má nad 10 rokov a nevie sa preukázať negatívnym výsledkom testu alebo lekárskym vyjadrením k zdravotnej kontraindikácii, kvôli ktorej sa nemohol na testovaní zúčastniť – ostáva v domácej karanténe

       Legislatívna opora tohto opatrenia, citácia z:

       usmernenia MŠVVaŠ SR ods.10 „na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods.13 a bod A2 ods.11 Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).“;

       Plné znenie na: https://www.minedu.sk/data/att/17732.pdf

       vestníka vlády SR 12/2020  §1 ods.3 Vyhlášky 16 UVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa „Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa §1 ods.1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa §1 ods. 2 písm. a) až r); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.“;

       Plné znenie na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf

     • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE | 26.10.-29.11.´20
      • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE | 26.10.-29.11.´20

      • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 22.10.´20 informujeme všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov vo všetkých organizačných zložkách školy - Materská škola sv. J. Bosca | Základná škola sv. J. Bosca | Gymnázium sv. J. Bosca | SOŠ IT sv. J. Bosca o nasledovných zmenách v realizácii výchovno - vzdelávacieho procesu v škole v období od 26.10´20 do 29.11.´20


       ZÁKLADNÁ ŠKOLA (5. - 9. ročník) a 8GYM

       2. stupeň ZŠ (5. - 9. ročník ZŠ) a 8GYM (1.-4. ročník) od pondelkom 26.10.´20 a PRECHÁDZAJÚ na DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE podľa mimoriadneho rozvrhu platného od 13.10.´20.

        Všetci žiaci školy majú zriadené účty na EduPage a G-Suite (školský e--mail, cez ktorý sa budú prihlasovať do aplikácie Meet) a priebežne boli zaškolení do používania týchto nástrojov pri prípadnom prerušení prevádzky školy. Žiadame rodičov, aby skontrolovali pripojenie na tieto naše nástroje dištančného vzdelávania. Prípadné problémy prosíme komunikovať s TU

       Hodiny označené príznakom (vo vašom EduPage profile, resp. v eTK) "MODRÁ KAMERA" (kamera....jpg) budú odučené On-line (cez Meet). Hodiny, ktoré budú bez príznaku, budú odučené dištančne (zasielanie študijného materiálu, testovanie...). Preto žiadame žiakov aby sledovali svoj účet EduPage, resp. konto v G-Suite (min. školský e-mail). Účasť na dištančnom vzdelávaní je pre žiakov školy povinná. Komisionálne preskúšanie je umožnené.

       Žiaci sú od 26.10.´20 ODHLÁSENÍ ZO STRAVY.

       Záujmové vzdelávanie (krúžková činnosť) bude realizovaná dištančnou formou, pri krúžkoch, ktorých charakter to umožňuje.

       do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie je v našej a v 8GYM zrušené1. výlety a exkurzie | 2. športové výcviky a školské športové súťaže | 3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode | 4. kurzy pohybových aktivít v prírode | 5. dni otvorených dverí.

        Jesenné prázdniny sa rozdelili do termínov: 30.10.´20 (piatok) & 02.11.´20 (pondelok& 06.11.´20 (piatok) & 09.11.´20 (pondelok).

       ​​​​​​​

       GYMNÁZIUM a SOŠ IT (technické lýceum)

        Žiaci týchto zložiek školy pokračujú v DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ, podľa mimoriadneho rozvrhu platného od 13.10.´20. 

       Hodiny označené príznakom (vo vašom EduPage profile, resp. v eTK) "MODRÁ KAMERA" (kamera....jpg) budú odučené On-line (cez Meet). Hodiny, ktoré budú bez príznaku, budú odučené dištančne (zasielanie študijného materiálu, testovanie...). Preto žiadame žiakov aby sledovali svoj účet EduPage, resp. konto v G-Suite (min. školský e-mail). Účasť na dištančnom vzdelávaní je pre žiakov školy povinná. Komisionálne preskúšanie je umožnené.

       Záujmové vzdelávanie (krúžková činnosť) bude realizovaná dištančnou formou, pri krúžkoch, ktorých charakter to umožňuje.

       do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie sú v naších SŠ zrušené: 1. výlety a exkurzie | 2. športové výcviky a školské športové súťaže | 3. kurzy na ochranu života a zdravia | 4. kurzy pohybových aktivít v prírode | 5. dni otvorených dverí.

        Jesenné prázdniny sa rozdelili do termínov: 30.10.´20 (piatok) & 02.11.´20 (pondelok& 06.11.´20 (piatok) & 09.11.´20 (pondelok).


       ZÁKLADNÁ ŠKOLA (1. - 4. ročník)

        1. stupeň ZŠ (1. - 4. ročník ZŠ) od pondelkom 26.10.´20 a POKRAČUJE v PREZENČNOM VZDELÁVANÍ (v škole) s opatreniami, ktoré boli platné od 01.10.´20.

        Rúška POVINNÉ pre všetkých žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ v interiéri (triedy, chodby...) aj v exteriéri.

       Záujmové vzdelávanie (krúžková činnosť) bude realizovaná dištančnou formou, pri krúžkoch, ktorých charakter to umožňuje.

       do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie sú na 1. stupni ZŠ zrušené: 1. výlety a exkurzie | 2. športové výcviky a školské športové súťaže | 3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode | 4. kurzy pohybových aktivít v prírode | 5. dni otvorených dverí.

        Jesenné prázdniny sa rozdelili do termínov: 30.10.´20 (piatok) & 02.11.´20 (pondelok& 06.11.´20 (piatok) & 09.11.´20 (pondelok).       MATERSKÁ ŠKOLA 

       POKRAČUJE s opatreniami, ktoré boli platné od 01.10.´20

       Rúška ODPORÚČANÉpre všetkých žiakov org. zl. MŠ v interiéri (triedy, chodby...) aj v exteriéri

       Vedenie školy

     • Spojení a zjednotení v modlitbe...
      • Spojení a zjednotení v modlitbe...

      • Aj v našej Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici sme sa zapojili do iniciatívy v modlitbe posvätného ruženca Milión detí sa modlí za pokoj a mier vo svete. Terciani nič nenechali na náhodu a pri dodržaní všetkých hygienických predpisov podporili myšlienku Pátra Pia už v piatok 16.10.2020. Ak Pán dá a pandémia nám náš úmysel neprekazí, tak v pondelok opäť modlitbou ruženca posvätíme svet i seba v triedach základnej školy.