• Novinky

     • Športový deň
      • Športový deň

      • V týždni olympijských aktivít sme si zorganizovali 24.6. v Spojenej škole sv. J. Bosca v Novej Dubnici školské kolo Detskej PTS. Na úvod sme deti oboznámili blížiacou olympiádou v Tokiu a potom 20 družstiev z 1.stupňa ZŠ súťažilo v šiestich disciplínach - skoku do diaľky, behu cez prekážky, štafetovom behu, hodu raketkou, hodu loptou a vytrvalostnom behu. Najlepšie družstvá boli odmenené diplomami a krásnymi vecnými cenami. Ale hlavné bolo zažiť radosť a úsmev našich detí.

     • Odznak všestrannosti
      • Odznak všestrannosti

      • Po úspešnom školskom kole v ODZNAKU VŠESTRANNOSTI, sme sa prihlásili aj na krajské kolo. Školu reprezentovalo 8 členné družstvo v zložení: Matúš Lamačka, Majko Čierny, Aďo Kopčan, Tomáš Blažej, Vivien Psotová, Lucka Mrázková, Tamarka Klingová a Vaneska Košútová zo 6.A. Súťažilo sa 23.6. kedy sa oslavuje OLYMPIJSKÝ DEŇ. Je to deň, kedy sa zdôrazňuje dôležitosť a význam športu a pohybu pre fyzické a duševné zdravie obyvateľov.

     • USMERNENIE K HODNOTENIU ŽIAKOV V ŠK. ROKU 2020/2021
      • USMERNENIE K HODNOTENIU ŽIAKOV V ŠK. ROKU 2020/2021

      • Celkové hodnotenie žiakov v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

       Podľa § 55 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) možno hodnotiť žiakov

       a) slovným hodnotením,

       b) klasifikáciou („známkou“),

       c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.

       Žiaci 1. ročníka ZŠ môžu byť hodnotení len slovne. Stredná škola mohla zvoliť hodnotenie formou klasifikácie alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.Škola môže predmety nehodnotiť, v tom prípade sa uvádza „absolvoval“,príp. „neabsolvoval“.

       Počas mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 hodnotenie „neabsolvoval“, ktorého dôsledkom je celkové hodnotenie „neprospel“, je vhodné využívať len v nevyhnutných prípadoch vyjadrenia neplnenia cieľov vyučovacieho predmetu zo subjektívnych dôvodov na strane žiaka. Ak je to možné, odporúča sa v súčasnosti takto nehodnotiť.

       Celkové hodnotenie žiakov školy a klasifikácia ako aj zmeny hodnotenia a klasifikácie počas školského roka sa podľa § 18 ods. 11 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. prerokujú a odsúhlasia v pedagogickej rade školy.

       Bližšie informácie poskytne Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:

       Usmernenie k hodnoteniu ZS 19836.pdf

       Usmernenie k hodnoteniu SŠ 18142.pdf

       Usmernenie k hodnoteniu na konci šk. roka v Spojenej škole sv. J. Bosca Dodatok_k_ŠkVP_-_klasifikacia.docx