• Novinky

     • OLYMPIJSKÝ odznak všestrannosti.
      • OLYMPIJSKÝ odznak všestrannosti.

      • Naša škola sa zapojila do športového projektu Slovenského olympijského a športového výboru -- OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI. V máji sme počas hodín TSV testovali žiakov 6.ročníka. Testová batéria bola zameraná na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Žiaci boli odmenení krásnymi vecnými cenami s olympijským motívom.🥇

     • Adam Rekem - 3. miesto Hviezdoslavov Kubín.
      • Adam Rekem - 3. miesto Hviezdoslavov Kubín.

      • Dňa 26.05. 2021 sa v CVČ Dubnica n/Váhom uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy  - 67. ročník Hviezdoslavovho Kubína. Súťaž prebehla dištančnou formou prostredníctvom videonahrávok recitátorov.

       Náš žiak Adam Rekem  zo 6.A triedy  získal krásne tretie miesto v  II. kategórii próza.

       GRATULUJEME!!!

     • Don Jozef Dvorský
      • Don Jozef Dvorský

      • Do večnosti odišiel človek, ktorý stál pri zrode našej školy, ktorému prvá generácia našich žiakov, ale i učiteľov vďačí za duchovnú formáciu.

       Nech odpočíva v pokoji.

        

     • OZNAM - OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA
      • OZNAM - OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

      • Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom našej školy, že s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje minister školstva, vedy, výskumu a športu školské vyučovanie vo všetkých školách od pondelka nastupujú aj žiaci stredných škôl – gymnázium a SOŠ IT.

       V prvom týždni bude rozvrh  upravený – adaptačný týždeň – sledujte Edupage.

       Testovať sa nemusia žiaci ani rodičia.

       Rodičia neplnoletých  žiakov musia odovzdať https://www.minedu.sk/data/att/19600.docx  (v papierovej podobe alebo elektronicky cez EduPage z rodičovského konta).

       Toto vyhlásenie predkladá každý zákonný zástupca žiaka pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov), to znamená, že už ho nemusíte predkladať každých 7 dní.

       V prípade plnoletého žiakaodovzdáva podpisuje žiak sám - (možnosť aj cez Edupage)

       https://www.minedu.sk/data/att/19604.docx

       Rozhodnutie ministra.

     • Vyučovanie 10.-14.05´21
      • Vyučovanie 10.-14.05´21

      • Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

       Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU dáva okres Ilava do červenej farby. To znamená, že výchovno-vzdelávací proces sa mení a všetci žiaci základnej školy sa vzdelávajú prezenčne.  Bez testu.

       od 10.05.2021 pokračuje vyučovací proces podľa nasledovných pravidiel:

       Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej výučbe (bez testu).

       Žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ + Tercia (8GYM) pokračujú v prezenčnej výučbe (bez testu).

       Žiaci 1.- 3. ročníka SŠ pokračujú v dištančnej výučbe

        

       Do školy prídu už aj žiaci 5., 6. a 7. roč. a Tercia. Tešíme sa na Vás!

        

       Podmienky: zákonný zástupca žiaka každých 7 dní pri nástupe dieťaťa do školy odovzdá alebo zašle elektronicky Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez testu.

       Upozorňujeme na povinnosť nosiť v priestoroch školy rúško. Ďakujeme, že zostávate zodpovední.