• Novinky

     • KRITÉRIA PRIJATIA | SOŠ IT - TECHNICKÉ LÝCEUM
      • KRITÉRIA PRIJATIA | SOŠ IT - TECHNICKÉ LÝCEUM

      • Pre školský rok 2021/2022 otvárame v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici nasledovný odbory:

       org. zl. SOŠ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ SV. JÁNA BOSCA | Odbor: 3918M 00 - technické lýceum | Kód školy: 633023 | Dĺžka štúdia: 4 roky | Počet žiakov: 36 | Počet tried: 2 | Programovanie: 1 trieda *** Aplikovaná informatika: 1. trieda

       K R I T É R I A  P R I J A T I A

       do 1. roč. org. zl. SOŠ  informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici 
       odbor 3918 M 00 technické lýceum – 4-ročný študijný odbor 
       pre školský rok 2021/2022

       V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zák. č. 324/2012 Z. z., v súlade so Zák. NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/10124:1 - A1810 o termínoch, ktoré sú rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 25.01.2021 určuje riaditeľ školy tieto podmienky a kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia v SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28 pre školský rok 2021/2022.

       I.  Všeobecné údaje

       1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v SOŠ IT môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

       a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b školského zákona
       b) splnil ustanovenie §62 ods. 12 školského zákona
       c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa uvedených kritérií.

       Uchádzačov upozorňujeme, že ako prvý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk s predpokladom, že žiak po ukončení ZŠ dosiahol jazykovú úroveň A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

       2. Termíny prijímacej skúšky

       1. kolo

       1. termín: 03.05.04.05.2021
       2. termín: 10.05.11.05.2021

       2. kolo 22.06.2021

       Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač (zákonný zástupca) prostredníctvom výchovného poradcu danej ZŠ, ktorú uchádzač navštevuje, alebo cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu:

       Spojená škola sv. Jána Bosca
       Trenčianska 66/28
       018 51 Nová Dubnica

       do 16.04.2021

       Prípadné prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 22.06.2021

       3. Forma prijímacej skúšky

       a) Skúška prebieha prezenčnou formou (osobná účasť uchádzača v SOŠ IT) z profilujúcich predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Obidve časti prijímacej skúšky sa realizujú formou písomného testu v max. trvaní 60 minút. (1)

       b) Uchádzač bude prijatý alebo neprijatý na základe ďalších kritérií: Zohľadnenie študijných výsledkov z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Anglický jazyk, Informatika, Fyzika, Technika a Občianska náuka | Dosiahnutého priemeru 1,00 na niektorom z vysvedčení ZŠ (6. – 9. ročník) | Započítanie výsledkov a umiestnení žiaka na olympiádach a v súťažiach | Vlastné kritérium školy – bodové hodnotenie za celkový dosahovaný priemer na koncoročnom vysvedčení (6., 7. a 9. ročník). 

       4. Obsah prijímacej skúšky

       Úlohy z učiva profilujúcich predmetov v rozsahu 5. - 9. ročníka základnej školy, predpísaného Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2 (2).

       II. Určenie poradia v prijímacom konaní

       1. Poradie žiakov, podľa ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe výsledkov testu zo slovenského jazyka a literatúry, z testu z matematiky a na základe ďalších kritérií školy: zohľadnenie študijných výsledkov; dosiahnutého priemeru 1,00 na niektorom z vysvedčení ZŠ (6. – 9. ročník); započítanie výsledkov a umiestnení žiaka na olympiádach a v súťažiach;  vlastné kritérium školy – bodové hodnotenie za celkový dosahovaný priemer na koncoročnom vysvedčení (6., 7. a 9. ročník).

       2. MAXIMÁLNE BODOVÉ HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY (testu)

       skúška z matematiky: 50 bodov
       skúška zo slovenského jazyka a literatúry: 50 bodov

       Spolu: 100 bodov

       Žiak úspešne vykonal skúšku (vyhovel), ak za prijímaciu skúšku z matematiky dosiahol
       najmenej 15 bodov a zároveň za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry
       dosiahol najmenej 15 bodov.

       3. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

       Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade predmetov, ktoré neboli v ŠkVP danej ZŠ, alebo boli hodnotené slovne, prípadne stupňom absolvoval v uvedených ročníkoch, tak z najbližších 2 nižších ročníkov, kde bol predmet vyučovaný a klasifikovaný) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

       3.1    Dva povinné predmety
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z predmetov:

       Slovenský jazyk a literatúraMatematika

       3.2    Profilové predmety:

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z nasledujúcich profilových predmetov:

       Anglický jazykInformatika

       3.3    Doplnkové predmety:

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka   z nasledujúcich doplnkových predmetov:

       Fyzika  |  Technika  Občianska náuka

       4. Ak žiak dosiahol v 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol.

       5. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0;100〉 bodov.

       5.1    Predmetové olympiády a športové súťaže

       Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde nasledovne:
       umiestnenie v okresnom, oblastnom kole 

       1. miesto        ……………………………….……                50 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                40 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                30 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                20 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                20 bodov

       umiestnenie v krajskom, regionálnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                90 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                80 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                70 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                60 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                60 bodov

       5.2    Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
       Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach, recitačných súťažiach a individuálnych vedomostných a športových súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:

       účasť v celoslovenskom kole         ………...……………………….……    99 bodov
       celoslovenské kolo: 1. až 5. miesto     ……………………………….……    100 bodov

       Pre každý predmet sa berie do úvahy len jeden (najlepší) výsledok. Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. 
       Ako doklad o úspešnosti sa považuje potvrdenie od organizátora olympiády či súťaže doručené škole (diplom alebo výsledková listina) do 30.04.2021 do 12:00.

       5.3    Vlastné kritérium strednej školy

       Vlastné kritérium našej školy, ktoré sa započítava do celkového hodnotenia. Vlastným kritériom školy je priemerný  prospech počas štúdia na ZŠ na konci 5., 6., 7., ročníka a v 1. polroku 9. ročníka s bodovým hodnotením za dosiahnutý priemer do:
        
       1,10 .............    100 bodov
       1,20 .............    95 bodov
       1,30 .............    90 bodov
       1,40 .............    85 bodov
       1,50 .............    80 bodov
       1,60 .............    75 bodov
       1,70 .............    70 bodov
       1,80 .............    65 bodov
       1,90 .............    60 bodov

       2,00 .............    55 bodov
       2,10 .............    50 bodov
       2,20 .............    40 bodov
       2,30 .............    30 bodov
       2,40 .............    20 bodov
       2,50 .............    10 bodov
       pod 2,50 ......    0 bodov

        
       6. PRI ROVNOSTI BODOV O PORADÍ BUDE ROZHODOVAŤ (
       závažnosť v tomto poradí):

       a)    Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť; 
       b)    získal väčší počet bodov za bod č. II.3 Ďalšie kritéria; 
       c)    dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ;
       d)    vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky;
       e)    vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry.

       7.    O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhoduje riaditeľ školy po osobnom pohovore s jeho zákonným zástupcom. Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy. Zákonný zástupca zdravotne znevýhodneného žiaka môže riaditeľa školy do 30.4.2021 písomne požiadať o úľavy v prijímacom konaní, pričom priloží špeciálno-pedagogické posúdenie vypracované pedagogicko-psychologickou poradňou (CPPPaP). Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k zápisu vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa.

       III.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

       1.    Riaditeľ školy do 14.05.2021 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Najneskôr 14.05.2021 o 15:00 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Riaditeľ školy najneskôr 14.05.2021 odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

       2.    Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy www.ssnd.sk, v súlade so Zák. NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       3.    Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí uchádzača podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy.

       4.    Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle Zák. č.122/2013 Z. z. osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.

       IV. Zápis na štúdium

       1.    Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 17. júna 2021 doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/. Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárii zástupcu riaditeľa školy na  základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka. 

       2.    Zápisom vyjadruje žiak a jeho zákonný zástupca svoju slobodnú vôľu rešpektovať a napĺňať podmienky výchovného programu a zamerania školy ako cirkevnej školy.

       3.    Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom  neospravedlní svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.
        

       V Novej Dubnici, dňa 26.01.2021, Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

            
       Poznámky:

       (1) V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie v SR, resp. v regióne sa upúšťa od tohto bodu a prijímacie konanie BUDE VYKONANÉ IBA ADMINISTRATÍVNOU FORMOU a bude sa postupovať podľa Čl. I. Všeobecné údaje, bodu 3., písm. b) týchto kritérií. Uchádzač bude teda prijatý/neprijatý na základe vyhodnotenia študijných výsledkov dosahovaných v ZŠ a ďalších kritérií školy metodikou uvedenou v Čl. II. Určenie poradia v prijímacom konaní.

       (2) Obsah prijímacej skúšky z matematiky: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

       -aritmetika – prirodzené čísla, desatinné čísla, celé čísla, zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mocniny a odmocniny, (operácie s číslami, aritmetický priemer, číselná os, kontextové úlohy z reálneho života, interpretácia jednoduchých grafov a tabuliek);

       -algebra – úprava celistvých algebraických výrazov, lineárne rovnice, nerovnice, slovné úlohy

       -geometria – uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami, stredová a osová súmernosť, trojuholníky, rovnobežníky, lichobežníky a ich vlastnosti, zhodnosť trojuholníkov, Pytagorova veta, kruh, kružnica, obsah a obvod rovinných útvarov, objem a povrch kocky a kvádra, siete hranolov, premena jednotiek ; kombinatorika, úlohy na logické myslenie

       Obsah prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúra: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

       -čítanie s porozumením – umelecké aj vecné texty; pravopis - spodobovanie, y/ý/i/í po tvrdých a mäkkých spoluhláskach v koreni slova, vybrané slová, y/ý/i/í v pádových príponách, spoluhláskové skupiny, pravopis cudzích slov; interpunkcia – písanie čiarky, veľké písmená, písanie slov osobitne a dovedna, rozdeľovanie slov, rytmický zákon

       -náuka o slove – členenie slovnej zásoby podľa vecného významu, dobového výskytu, citového zafarbenia, pôvodu, štylistickej príslušnosti a spisovnosti, obohacovanie slovnej zásoby (odvodzovanie, skladanie, skracovanie), priame a nepriame (obrazné) pomenovania, viacslovné ustálené pomenovania, slovníky

       -tvaroslovie – ohybné a neohybné slovné druhy, gramatické kategórie, spisovné predložkové väzby; skladba - základné a rozvíjacie vetné členy, vety podľa modálnosti;

       -sloh – slohové postupy (informačný, opisný, rozprávací, výkladový), štýly (hovorový, administratívny, náučný, publicistický, rečnícky a umelecký), slohové útvary;

       -literatúra – literárne druhy, formy a žánre, umelecké jazykové prostriedky, druhy verša a rýmu, ľudová slovesnosť

     • OD 01.03.´21 POKRAČUJE PREZENČNÁ VÝUČBA
      • OD 01.03.´21 POKRAČUJE PREZENČNÁ VÝUČBA

      • Od pondelka 01.03.2021 pokračujeme v prezenčnej výučbe v org. zložkách ZŠ - 1. stupeň a .

       Okres Ilava je naďalej v čiernej farbe COVID AUTOMATU, t. j. bude potrebný test pre zákonných zástupcov žiakov, ktorých deti pôjdu do školy. Opäť nám, prosím, pošlite vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti. Zákonný zástupca môže vyhlásenie vyplniť on-line v rodičovskom účte po prihlásení do aplikácie EduPage. Vyhlásenie bude k dispozícii aj na stránke ssnd.edupage.org vo formáte pdf pre tlač (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Zakonny_zastupca.pdf), žiaci dostali tlačivo v škole. 

       Vyplnené Vyhlásenie odovzdá zákonný zástupca (resp. žiak) tzv. "rannému filtru", ktorý bude vykonávaný pri vstupe do budovy školy (vestibul). K Vyhláseniu o bezinfekčnosti prosíme priložiť aj kópiu certifikátu.

       O možnosti elektronického podania vyhlásenia sa dozviete viac v aktualite: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

        

       Ďakujeme

        

     • 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády!
      • 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády!

      • Dňa 8. februára sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády. Našej  Nelke  Čepelovej  z tercie sa darilo veľmi dobre a získala 2. miesto v  kat. C.  Nelke budeme držať päste aj v krajskom kole, ktoré sa  uskutoční dňa 19.03.2021

     • Striebro v krajskom kole Anglickej olympiády
      • Striebro v krajskom kole Anglickej olympiády

      • Gratulujeme študentovi našej školy Matúšovi Rosovi z 2.A, odbor Technické lýceum, ktorý v krajskom kole Olympiády z anglického jazyka získal druhé miesto medzi študentmi zo stredných odborných škôl (kategória 2D).

       Želáme mu, aby mu naďalej darilo zúžitkovávať svoje vedomosti a zručnosti - a to nielen vo svoj prospech, ale aj pre radosť a úžitoch všetkých okolo. K tomu vyprosujem Matúšovi a všetkým našim študentom veľa Božieho požehnania!

     • NÁVRAT DO ŠKÔL | 22.02.´21
      • NÁVRAT DO ŠKÔL | 22.02.´21

      • Napriek tomu, že okres Ilava je podľa metodiky COVID automatu v čiernej fáze  (stupeň varovania IV), škola a zriaďovateľ od stredy žiadali RÚVZ PB o rozhodnutie - zatvorenie školy. Do piatku 19.02.2021 RÚVZ PB tak nerozhodol. Preto s účinnosťou od 22.02.202 a podľa odporúčaní RÚVZ PB a zriaďovateľa školy od uvedeného dátumu v Spojenej škole sv. Jána Bosca otvárame nasledovné organizačné zložky, resp. ich časti:

       Materská škola sv. Jána Bosca

       PREZENČNÉ VZDELÁVANIE - všetky triedy materskej školy

       POŽADOVANÉ PODMIENKY prezenčného vzdelávania v materskej škole:

       1. Test všetkých zamestnancov materskej školy z materiálu „Návrat do škôl 2021“

       2. Test aspoň jedného zákonnéhu zástupcu s ktorým žije dieťaťa v spoločnej domácnosti. Upozornenie: Školské testovanie sa počas tohto víkendu neuskutoční - prosíme zákonných zástupcov, aby si zabezpečili platný certifikát vo vlastnej réžii.

       3. Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti. Pre rodičov detí materskej školy bude Vyhlásenie k dispozícii na stránke ssnd.edupage.org vo formáte pdf pre tlač. (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Zakonny_zastupca.pdf). Vyplnené Vyhlásenie odovzdá zákonný zástupca p. učiteľke. K Vyhláseniu o bezinfekčnosti prosíme priložiť aj kópiu certifikátu.

       O možnosti elektronického podania vyhlásenia sa dozviete viac v aktualite: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

       ĎAĽŠIE PODMIENKY prezenčného vzdelávania materskej škole

       1. Dodržiavanie "Zásady R O R" (Ruky Odstup Rúško)

       2. Rúška ODPORÚČANÉ pre všetky deti org. zl. MŠ interiéri (triedy, herne, chodby...) a POVINNÉ v exteriéri

       Základná škola sv. Jána Bosca

       PREZENČNÉ VZDELÁVANIE (v škole)

        I. stupeň ZŠ - 1. - 4. ročník ZŠ

        Školský klub detí (ŠKD) - pre žiakov 1. - 4. ročník ZŠ

       POŽADOVANÉ PODMIENKY prezenčného vzdelávania v základnej škole

       1. Test všetkých zamestnancov základnej školy, ktorí budú prezenčne vzdelávať, alebo prídu do kontaktu so žiakmi.

       2. Test aspoň jedného zákonnéhu zástupcu s ktorým žije žiak v spoločnej domácnosti. Upozornenie: Školské testovanie sa počas tohto víkendu neuskutoční - prosíme zákonných zástupcov, aby si zabezpečili platný certifikát vo vlastnej réžii.

       3. Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti. Zákonný zástupca môže vyhlásenie vyplniť on-line v rodičovskom účte po prihlásení do aplikácie EduPage. Vyhlásenie bude k dispozícii aj na stránke ssnd.edupage.org vo formáte pdf pre tlač (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Zakonny_zastupca.pdf). Vyplnené Vyhlásenie odovzdá zákonný zástupca (resp. žiak) tzv. "rannému filtru", ktorý bude vykonávaný pri vstupe do budovy školy (vestibul). K Vyhláseniu o bezinfekčnosti prosíme priložiť aj kópiu certifikátu.

       O možnosti elektronického podania vyhlásenia sa dozviete viac v aktualite: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

       ĎAĽŠIE PODMIENKY prezenčného vzdelávania základnej škole

       1. Dodržiavanie "Zásady ROR" (Ruky Odstup Rúško)

       2. Rúška POVINNÉ pri všetkých aktivitách v interiéri (triedy, chodby, ŠKD...) a v exteriéri.

       3. Mimoriadny rozvrh - žiaci sa budú počas prezenčného vzdelávania riadiť mimoriadnym rozvrhom hodínktorý bude zverejnený v aplikácii EduPage.

       4Školská dochádzka - v prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

        škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

       zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

        ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

        zákonný zástupca nemá nárok na tzv.pandemickú OČR“.

       Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku. 

       5Školská jedáleň - bude v prevádzke. Všetci žiaci I. stupňa ZŠ sú prihlásení na stravu. 

       DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE (v domácom prostredí)

        II. stupeň ZŠ - 5. - 9. ročník ZŠ - pokračuje podľa mimoriadneho rozvrhu hodín platného od 26.10.´20, ktorý je zobrazený na osobných účtoch žiakov v mobilnej aplikácii EduPage. Škola si vyhradzuje právo na možné korektúry rozvrhu. Naďalej platia všetky podmienky dištančného vzdelávania uvedené v Pokyne riaditeľa školy zo dňa 26.10.´20.

       Gymnázium a SOŠ IT sv. Jána Bosca

       DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE (v domácom prostredí)

        Všetci žiaci SŠ - GYM & SOŠ IT - pokračujú podľa mimoriadneho rozvrhu hodín platného od 26.10.´20, ktorý je zobrazený na osobných účtoch žiakov v mobilnej aplikácii EduPage. Škola si vyhradzuje právo na možné korektúry rozvrhu. Naďalej platia všetky podmienky dištančného vzdelávania uvedené v Pokyne riaditeľa školy zo dňa 26.10.´20.

     • ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21
      • ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

      • Vážení rodičia detí a žiakov našej školy, plnoletí žiaci maturitného ročníka a zamestnanci školy,

       v súvislosti s návratom detí a žiakov do našich škôl a začiatkom prezenčného vyučovania od 08.02.2021 je potrebné, aby všetci zákonní zástupcovia - detí v našej materskej škole, zákonní zástupcovia žiakov tried 1. - 4. základnej školy, plnoletí žiaci maturitného ročníka, ktorí sa budú zúčastňovať prezenčného vyučovania a všetci zamestnanci, ktorí sa budú podieľať na prezenčnej výučbe predložili škole Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Prehlásenia si môžete stiahnúť na týchto linkoch:

       Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Zakonny_zastupca.pdf (.pdf)

       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - plnoletý žiak a zamestnanec (.pdf)

       Vyhlásenie prosím vytlačte, vyplňte jednotlivé údaje a podpíšte. Vyhlásenie odovzdajte osobne, alebo prostredníctvom Vášho dieťaťa "rannému filtru", ktorý bude pri vstupe do budovy školy.


       NÁVOD PRE ODOVZDANIE ELEKTRONICKÉHO ČESTNÉHO VYHLÁSENIA O BEZINFEKČNOSTI CEZ INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠKOLY

       NÁVOD, AKO POSTUPOVAŤ

       1. Prihláste sa ako RODIČ (príp. PLNOLETÝ ŽIAK) do IS školy (ssnd.edupage.org). Na možnosti podania Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, prostredníctvom našej mobilnej aplikácie, postupne pracujeme.

       2. Kliknite vľavo na pložku Úvod (žltá hviezdička)

       3. Vyberte si kartu (z obrázkového menu) - Žiadosti / Vyhlásenia (vľavo dole)

       4. Pre pridanie nového Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti kliknite na červené tlačidlo + (vpravo dole)

       5. Vyberte si príslušné tlačivo, buď "Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ I.stupeň)" alebo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti: Plnoletý žiak" a kliknite na dnešný dátum (v zobrazenom kalendári)

       6. Vyberte jednu z dvoch možností Vášho vyhlásenia - pozorne si prečítajte obsah spolu s právnymi informáciami v poli Žiadosť/Vyhlásenie

       7. Priložte scan/fotografiu svojho certifikátu

       8. Kliknite na zelené tlačidlo: Uložiť

       Poznámky a vysvetlenia:

       V žiackom účte nie je možné Vyhlásenie podať.

       V prípade, že máte v škole viac detí, je potrebné podať predmetné vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa osobitne. Pri elektronickom podávaní, stačí iba prepnúť účet ďalšieho dieťaťa.

       Bez čestného vyhlásenia ZZ o bezinfekčnosti nemôže žiak vstúpiť do školy.

       Veríme, že dôsledným dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení, sa nám podarí úspešne a v zdraví zvládnuť nasledujúci týždeň. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie dodržiavania nastavených pravidiel.


       DOPLŇUJÚCE INFO K NÁSTUPU >> Zobraz

       Vedenie spojenej školy


     • ePOTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY
      • ePOTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

      • Potrebujete POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY vášho dieťaťa - nemusíte chodiť do školy - VYGENERUJTE SI HO VO SVOJOM RODIČOVSKOM ÚČTE v našom školskom informačnom systéme (ssnd.edupage.org).

       NÁVOD PRE ODOVZDANIE VYGENEROVANIE POTVRDENIA O NÁVŠTEVE ŠKOLY CEZ INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠKOLY (IS)

       POSTUP:

       1. Prihláste sa ako RODIČ do IS školy (ssnd.edupage.org). Upozornenie: z mobilnej aplikácie žiaľ nie je umožnené generovať Potvrdenia o návšteve školy. V žiackom účte nie je možné generovať Potvrdenie o návšteve školy.

       2. Kliknite vľavo hore na pložku Štart (biela vodorovná trojčiara na modrom podklade)

       3. V zobrazenom modrom menu si vyberte položku - Dochádzka

       4. Zo zobrazenej ponuky vyberte odkaz: Vytlačiť potvrdenie o návšteve školy

       5. Kliknite na zelené tlačidlo Vygenerovať nové potvrdenie (vpravo). Zobrazí sa Vám stránka s Potvrdením o návšteve školy Vášho dieťaťa s QR-kódom. Potvrdenie si môžete z tejto stránky vytlačiť. Ak budete potrebovať viac potvrdení, kedykoľvek sa k svojim potvrdeniam dostanete a môžete ich opätovne vytlačiť, príp. zmazať. 

       POZNÁMKY A VYSVETLENIA:

       Tento modul umožňuje rodičovi kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, je ošetrené jedinečným QR kódom, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek verifikovať. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať.

       Overte si prosím, či inštitúcia, pre ktoré potvrdenie tlačíte, vyžaduje aj pečiatku školy. Niektoré inštitúcie majú vlastné tlačivo. V tom prípade, žiaľ, pomôcť nevieme.

     • NÁVRAT DO ŠKÔL | 08.02.´21
      • NÁVRAT DO ŠKÔL | 08.02.´21

      • V zmysle materiálu „Návrat do škôl 2021“ (aktualizácia k 08.02.2021) vydaného MŠVVaŠ SR a podľa pravidiel COVID automatu vydaného MZ SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky s účinnosťou s 08.02.2021 dochádza k postupnému otváraniu škôl a školských zariadení. V Spojenej škole sv. Jána Bosca otvárame od uvedeného dátumu nasledovné organizačné zložky, resp. ich časti:

       Materská škola sv. Jána Bosca

       PREZENČNÉ VZDELÁVANIE - všetky triedy materskej školy

       POŽADOVANÉ PODMIENKY prezenčného vzdelávania v materskej škole

       1. Test všetkých zamestnancov materskej školy z materiálu „Návrat do škôl 2021“

       2. Test aspoň jedného zákonnéhu zástupcu s ktorým žije dieťaťa v spoločnej domácnosti. Testovanie bude prebiehať v priebehu víkendu v Dome športu v Novej Dubnici. Harmonogram bude spresnený na stránke ssnd.edupage.org

       3. Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti. Pre rodičov detí materskej školy bude Vyhlásenie k dispozícii na stránke ssnd.edupage.org vo formáte pdf pre tlač. (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Zakonny_zastupca.pdf). Vyplnené Vyhlásenie odovzdá zákonný zástupca p. učiteľke. O mžnosti elektronického podania vyhlásenia sa dozviete viac v aktualite: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

       ĎAĽŠIE PODMIENKY prezenčného vzdelávania materskej škole

       1. Dodržiavanie "Zásady ROR" (Ruky Odstup Rúško)

       2. Rúška ODPORÚČANÉ pre všetky deti org. zl. MŠ interiéri (triedy, herne, chodby...) a POVINNÉ v exteriéri

       Základná škola sv. Jána Bosca

       PREZENČNÉ VZDELÁVANIE (v škole)

        I. stupeň ZŠ - 1. - 4. ročník ZŠ

        Školský klub detí (ŠKD) - pre žiakov 1. - 4. ročník ZŠ

       POŽADOVANÉ PODMIENKY prezenčného vzdelávania v základnej škole

       1. Test všetkých zamestnancov základnej školy, ktorí budú prezenčne vzdelávať, alebo prídu do kontaktu so žiakmi.

       2. Test aspoň jedného zákonnéhu zástupcu s ktorým žije žiak v spoločnej domácnosti. Testovanie bude prebiehať v priebehu víkendu v Dome športu v Novej Dubnici. Harmonogram bude spresnený na stránke ssnd.edupage.org

       3. Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti. Zákonný zástupca môže vyhlásenie vyplniť on-line v rodičovskom účte po prihlásení do aplikácie EduPage. Vyhlásenie bude k dispozícii aj na stránke ssnd.edupage.org vo formáte pdf pre tlač (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Zakonny_zastupca.pdf). Vyplnené Vyhlásenie odovzdá zákonný zástupca (resp. žiak) tzv. "rannému filtru", ktorý bude vykonávaný pri vstupe do budovy školy (vestibul). O mžnosti elektronického podania vyhlásenia sa dozviete viac v aktualite: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

       ĎAĽŠIE PODMIENKY prezenčného vzdelávania základnej škole

       1. Dodržiavanie "Zásady ROR" (Ruky Odstup Rúško)

       2. Rúška POVINNÉ pri všetkých aktivitách v interiéri (triedy, chodby, ŠKD...) a v exteriéri.

       3. Mimoriadny rozvrh - žiaci sa budú počas prezenčného vzdelávania riadiť mimoriadnym rozvrhom hodínktorý bude zverejnený v aplikácii EduPage.

       4Školská dochádzka - v prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

        škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

        zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

        ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

        zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku. 

       5Školská jedáleň - bude v prevádzke pre žiakov, ktorý sa prihlásili prostredníctvom dotazníka doručeného na e-mailovž školský účet žiaka.

       DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE (v domácom prostredí)

        II. stupeň ZŠ - 5. - 9. ročník ZŠ - pokračuje sa podľa mimoriadneho rozvrhu hodín platného od 26.10.´20, ktorý je zobrazený na osobných účtoch žiakov v mobilnej aplikácii EduPage. Škola si vyhradzuje právo na možné korektúry rozvrhu. Naďalej platia všetky podmienky dištančného vzdelávania uvedené v Pokyne riaditeľa školy zo dňa 26.10.´20.

       Gymnázium a SOŠ IT sv. Jána Bosca

       PREZENČNÉ VZDELÁVANIE (v škole)

        Žiaci maturitného ročníka - IV.AG & IV.ATL

       POŽADOVANÉ PODMIENKY prezenčného vzdelávania v strednej škole

       1. Test všetkých zamestnancov strednej školy, ktorí budú prezenčne vzdelávať, alebo prídu do kontaktu so žiakmi.

       2. Test plnoletého žiaka. Testovanie bude prebiehať v priebehu víkendu v Dome športu v Novej Dubnici. Žiaci sa môžu zúčastniť testovania v MOM zriadenej mestom Nová Dubnica (harmonogram bude spresnený na stránke ssnd.edupage.org), alebo môžu byť testovaní v mieste svojho bydliska.

       3. Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti. Žiak môže vyhlásenie vyplniť on-line vo svojom účte (alebo rodič v rodičovskom) po prihlásení do aplikácie EduPage. Vyhlásenie bude k dispozícii aj na stránke ssnd.edupage.org vo formáte pdf pre tlač. (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Dotknuta_osoba_Plnolety_ziak_Zamestnanci.pdf) Vyplnené Vyhlásenie odovzdá žiak tzv. "rannému filtru", ktorý bude vykonávaný pri vstupe do budovy školy (vestibul). O mžnosti elektronického podania vyhlásenia sa dozviete viac v aktualite: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

       ĎAĽŠIE PODMIENKY prezenčného vzdelávania v strednej škole

       1. Dodržiavanie "Zásady ROR" (Ruky Odstup Rúško)

       2. Rúška POVINNÉ pri všetkých aktivitách v interiéri (triedy, chodby, odborné učebne...) a v exteriéri.

       3. Mimoriadny rozvrh - žiaci sa budú počas prezenčného vzdelávania riadiť mimoriadnym rozvrhom hodínktorý bude zverejnený v aplikácii EduPage.

       4Školská dochádzka - v prípade, ak žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

        škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

        žiak je povinný kontaktovať sa so školou ohľadne svojho vzdelávania, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe  alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

        ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a žiak nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

       Je v najlepšom záujme žiaka, aby sa v čo najväčšom rozsahu zúčastňoval prezenčného vzdelávania. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku. 

       5Školská jedáleň - bude v prevádzke pre žiakov, ktorý sa prihlásili prostredníctvom dotazníka doručeného na e-mailový školský účet žiaka.

       DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE (v domácom prostredí)

        Žiaci - 1. - 3. ročníka GYM & SOŠ IT - pokračujú sa podľa mimoriadneho rozvrhu hodín platného od 26.10.´20, ktorý je zobrazený na osobných účtoch žiakov v mobilnej aplikácii EduPage. Škola si vyhradzuje právo na možné korektúry rozvrhu. Naďalej platia všetky podmienky dištančného vzdelávania uvedené v Pokyne riaditeľa školy zo dňa 26.10.´20.


     • SI DEVIATAK - ŠTUDUJ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
      • SI DEVIATAK - ŠTUDUJ INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

      • Si DEVIATAK? | Stále HĽADÁŠ STREDNÚ školu? | Si ON-LINE? | Zaujíma ťa INTERNET, INFORMATIKA, SIETE, PROGRAMOVANIE, GRAFIKA a TECHNOLÓGIE?

        SKÚS NAJPERSPEKTÍVNEJŠÍ ODBOR SÚČASNOSTI 

       ŠTUDUJ TECHNICKÉ LÝCEUM

       zaujíma Ťa, ako na to?

        

       KONTAKTUJ NÁS

        

         0917-861122 | riaditel@ssnd.sk | Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ
       0948-197922 | zastgym@ssnd.sk | Mgr. Ján Šatka - zástupca
       0908-818931 | zastzs@ssnd.sk | Mgr. Jarmila Gábrižová - zástupkyňa

        

       ODPOVIEME | VYSVETLÍME | DOHODNEME VIDEOKONFERENČNÝ HOVOR | príp. OSOBNÚ NÁVŠTEVU (po uvoľnení opatrení)

     • HARMONOGRAM TESTOVANIA | 07.02.´21 | Zákonný zástupca - zamestnanci - plnoletí žiaci
      • HARMONOGRAM TESTOVANIA | 07.02.´21 | Zákonný zástupca - zamestnanci - plnoletí žiaci

      • V zmysle materiálu "Návrat do škôl 2021“ (aktualizácia k 08.02.2021) vydaného MŠVVaŠ SR oznamujeme zákonným zástupcom detí v našej materskej škole a žiakov našej základnej školy, plnoletým žiakom gymnázia a SOŠ IT - technického lýcea a zamestnancom školy, že testovanie pred nástupom žiakov do školy bude prebiehať nasledovne:

       Dátum: nedeľa, 07.02.2021

       Miesto: Dom športu, Nová Dubnica

       Časy:

       08:00 - 08:30 - nahlásení zamestnanci školy a nahlásení plnoletí žiaci - maturanti

       08:30 - 09:00 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 1.AZŠ a vyučujúci v tejto triede

       09:00 - 09:30 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 2.AZŠ a vyučujúci v tejto triede

       09:30 - 09:55 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 3.AZŠ a vyučujúci v tejto triede

       09:55 - 10:15 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 4.AZŠ a vyučujúci v tejto triede

       10:15 - 10:35 - nahlásení zákonní zástupcovia žiakov triedy: 4.BZŠ a vyučujúci v tejto triede

       10:35 - 11:05 - nahlásení zákonní zástupcovia detí triedy: Benjamínkovia a vyučujúci v tejto triede

       11:05 - 11:45 - nahlásení zákonní zástupcovia detí triedy: Šikulkovia a vyučujúci v tejto triede

       11:45 - 12:25 - nahlásení zákonní zástupcovia detí triedy: Vševedkovia a vyučujúci v tejto triede

       Prosíme o rešpektovanie uvedených časov! Prineste si so sebou OP.