• Novinky

     • Klasifikácia za I.polrok šk. roka 2020/2021
      • Klasifikácia za I.polrok šk. roka 2020/2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci!

       Pedagogická rada, na základe usmernenia ministra školstva prostredníctvom elektronického hlasovania zo dňa 18.01.2021 schválila  Záverečné hodnotenie v jednotlivých organizačných zložkách školy na konci klasifikačného obdobia nasledovne:

       na prvom stupni bude realizovať takto:

       • Prvý ročník slovné hodnotenie.
       • Druhý až štvrtý ročníkklasifikáciou predmety: matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, katolícke náboženstvo
       • slovným vyjadrením: absolvoval / neabsolvoval – predmety: informatika, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie

       na druhom stupni ZŠ + tercia bude realizovať takto:

       • klasifikáciou – predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, katolícke náboženstvo, občianska výchova
       • slovným vyjadrením: absolvoval / neabsolvoval  (ak žiak počas prezenčného a dištančného vzdelávania aktívne pracoval) – predmety: telesná výchova, telesná výchova oslabených, výtvarná výchova, informatika, technika, hudobná výchova

       v stredných školách – gymnázium+ SOŠ bude realizovať takto:

       • slovným vyjadrením: absolvoval / neabsolvoval  (ak žiak počas prezenčného a dištančného vzdelávania aktívne pracoval) – predmety: telesná výchova, telesná výchova oslabených, umenie a kultúra, základy rétoriky.
       • klasifikáciou – ostatné predmety.

        

       Do hodnotenia žiakov budú zahrnuté všetky známky, získané počas prvého polroka v prezenčnom a dištančnom vzdelávaní. Žiaci sú komplexne hodnotení (ústne odpovede, písomné práce, pochvaly a napomenutia za prácu na hodinách, sebahodnotenie,...) a oboznamovaní o výsledku hodnotenia cez informačné portály Google meet alebo priamym zápisom známky do žiackej knižky -  EduPage.

       Podklady ku klasifikácii a spôsoby priebežného a polročného hodnotenia pedagógovia získavali tak, ako je odporúčané v usmernení k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu,  vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 zo dňa 9. decembra 2020: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-priebeznemu-hodnoteniu-a-celkovemu-hodnoteniu-v-skolskom-roku-202020219-12-2020/

        

     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE | POKRAČUJEME...
      • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE | POKRAČUJEME...

      • Oznamujeme rodičom a žiakom

       všetkých organizačných zložiek Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       Základná škola (1. a 2. stupeň) | Gymnázium | SOŠ informačných technológií

       že od 18.01.´21 do 22.01.´21 (predbežne)

       pokračujú všetky zložky školy v

       DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ

       O predlžovaní tohto termínu a prípadných korekciách Vás budeme informovať na našich stránkach. 

       ROZVRH DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

       Žiakom 1. st. ZŠ, bude 18.01.´21 zverejnený mimoriadny rozvrh dištančného vzdelávania, ktorý sa bude zobrazovať v našej mobilnej aplikácii EduPage a na našich stránkach ssnd.edupage.org

       Žiaci 2. st. ZŠ, gymnázia a technického lýcea pokračujú podľa platného mimoriadneho rozvrhu zo dňa 20.11.´20

     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE | od 11.01.´21
      • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE | od 11.01.´21

      • V zmysle materiálu „Návrat do škôl 2021“ vydaného MŠVVaŠ SR zo dňa 30.12.2020

       oznamujeme rodičom a žiakom

       všetkých organizačných zložiek Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       Základná škola (1. a 2. stupeň) | Gymnázium | SOŠ informačných technológií

       že od 11.01.´21 do 15.01.´21 (predbežne)

       prechádzajú všetky zložky školy na

       DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

       O predlžovaní tohto termínu a prípadných korekciách Vás budeme informovať na našich stránkach. 

       ROZVRH DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

       Žiakom 1. st. ZŠ, bude 08.01.´21 vytvorený mimoriadny rozvrh dištančného vzdelávania, ktorý sa bude zobrazovať v našej mobilnej aplikácii EduPage a na našich stránkach ssnd.edupage.org | Prosíme rodičov žiakov 1. st., aby si skontrolovali prihlasovacie údaje do EduPage a do školského Google účtu svojho dieťaťa (@ziak.ssnd.sk). Vyžiadanie stratených prihlasovacích údajov prosíme realizovať cez zástupcov RŠ (zastzs@ssnd.sk | zastgym@ssnd.sk) 

       Žiaci 2. st. ZŠ, gymnázia a technického lýcea pokračujú podľa platného mimoriadneho rozvrhu zo dňa 20.11.´20

       KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

       Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.´21 sa riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021 predlžuje do 31.03.´21 - pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom 1. školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31.03.´21, pričom 1. polrok školského roka končí 31.01.´21

     • INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA
      • INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.´21 v šk. roku 2020/2021:

       ► Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutoční: v riadnom termíne 09.06.´21 a v náhradnom termíne 24.06.´21 z predmetov MAT a SJL.

       ► Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 03.05.´21 do 14.05.´21:

       a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,

       b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,

       c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu

       d) do prvého ročníka d) vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

       Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

       a) v prvom termíne 03.05.´21 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 04.05.´21
       b) v druhom termíne 10.05.´21 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.05.´21.

       Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách (talentové skúšky) sa uskutoční:

       a) v prvom termíne 05.05.´21 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 06. a 07.05.´21,
       b) v druhom termíne 12.05.´21 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14.05.´21.
       Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 01.03.´21.

     • INFORMÁCIA PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA
      • INFORMÁCIA PRE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.´21 sa RUŠÍ v šk. roku 2020/2021 EXTERNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ, nakoľko z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.  

     • INFORMÁCIE PRE MATURANTOV
      • INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.´21 sa RUŠÍ v šk. roku 2020/2021 EXTERNÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY (EČ MS´20) z predmetov SJL, ANJ a MAT

        

       ► PFIČ MS´21 (Písomná forma internej časti maturitnej skúšky) z predmetov SJL a ANJ sa uskutoční v termíne od 12.04.´21. Konkrétny termín konania PFIČ určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31.03.´21.

       ► ÚFIČ a TČOZ MS´21 (Ústna forma internej časti maturitnej skúšky) a (Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - platí pre SOŠ IT) sa uskutoční v termínoch od 17.05.´21. Konkrétny termín konania ÚFIČ určia okresné úrady v sídle kraja pre SŠ vo svojej pôsobnosti. 

       PČOZ (Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - platí pre SOŠ IT) sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v 04/2021 - 06/2021