• Novinky

     • POKYNY PRE ŽIAKOV - 02.09.´20 - 04.09.´20
      • POKYNY PRE ŽIAKOV - 02.09.´20 - 04.09.´20

      • Súbor usmernení a pokynov pre rodičov a žiakov všetkých organizačných zložiek školy v období od 02.09.2020 - 04.09.2020

       02.09.2020 

       Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021

       Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa tradičná slávnostná Svätá omša spojená s otvorením školského roka N E U S K U T O Č N Í

       Všetci žiaci v tento deň prinesú do školy vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník (bez neho nemôžeme žiaka vpustiť do budovy školy) a ochranné rúško (pre žiakov 1. st. ZŠ odporúčané).

       Organizácia príchodu žiakov do školy

       » Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR je príchod žiakov do školy upravený na jednotlivé časové intervaly s využitím jedného z troch vchodov do budovy školy (farebne sú rozlíšené). Dodržujte prosím stanovený čas a určený vchod! Prosím, otvorte si nasledovný súbor v ktorom nájdete svoj ročník (ZŠ) resp. svoju triedu (GYM & SOŠ IT):  

       Prichody_do_skoly.pdf

       » Rodič | zákonný zástupca | sprevádzajúca osoba - privedú dieťa iba k určenému vchodu. Do budovy školy !!! N E V S T U P U J Ú !!!  Pohyb ďalších osôb v budove školy je v tomto období !!! Z A K Á Z A N Ý !!! Výnimku v tento deň tvoria rodičia žiakov 1. ročníka ZŠ.

       » "Prváčikov ZŠ" - slávnostné otvorenie školského roku pre najmladších žiakov školy bude v triedach - kde ich privíta triedna pani učiteľka, pán riaditeľ a don Marek Michalenko SDB. Prváčikovia prídu v doprovode IBA JEDNÉHO RODIČA (prekrytie horných dýchacích ciest je nevyhnutné). Prváčikovia si so sebou prinesú školskú tašku - bude tradičné požehnanie školských tašiek a pomôcok.

       » "Žiaci 1. ročníka GYMNÁZIA a TECHNICKÉHO LÝCEA" - pri určenom vchode do budovy školy (hlavný vchod - elektronické dvere) ich budú čakať TU (I.AG - Mgr. Šatka & I.ATL - Mgr. Jantová), ktorí ich odvedú do tried, kde prebehne slávnostné otvorenie školského roka. Prihovorí sa riaditeľ školy - Ing. Jozef Imrišek a požehnanie udelí duchovný správaca školy don Marek Michalenko SDB.

       » Ostatní žiaci zo všetkých organizačných zložiek školy -  ZÁKLADNÁ ŠKOLAGYMNÁZIUM * SOŠ IT prichádzajú do školy v presne stanovenom čase - podľa priloženého súboru:

       Prichody_do_skoly.pdf

       V tento deň, všetci žiaci budú s triednymi učiteľmi, podľa stanoveného času viď príloha: Prichody_do_skoly.pdf . Vo svojich kmeňových triedach dostanú aktuálne pokyny na nasledujúce dni. V tento deň je potrebné mať so sebou iba rúško. Dodržiavame zásadu R-O-R (Ruky - Odstup - Rúško).

       Obedy sa v tento deň (02.09.2020) pre ZŠ, gymnázium, a SOŠ IT  !!!NEVYDÁVAJÚ!!!

       03.09. - 04.09.2020

       Organizácia vyučovania

       Ranný školský klub detí je v prevádzke od 03.09.´20 (štvrtok) - denne od 06.00 hod. 

       Príchod do školy podľa priloženého rozpisu:

       Organizacia_vyucovania_od_03.pdf

       Všetci žiaci si so sebou prinesú = pero, zápisník a prezuvky. Na vchodových dverách školy bude umiestnený OZNAM, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže dieťa do školy nastúpiť.

       Prváci ZŠ budú po oba dni (03.09. a 04.09.) v škole: 4. vyuč. hodiny. (do 11:25). Po skončení vyučovania je ŠKD v prevádzke, tí žiaci, kt. do Školského klubu nepôjdu, vyzdvihne zákonný zástupca pred budovou školy.

       Žiaci ZŠ2. - 5. ročník - budú po oba dni (03.9. a 04.09.) v škole 4. vyuč. hodiny, do 11:40 hod. (s TU) – budú oboznámení so Školským poriadkom, systémom hodnotenia a klasifikácie, dostanú aktuálne spresnenia; v prípade priaznivého počasia absolvujú pobyt vonku...

       Žiaci ZŠ 8GYM - 6. - 9. ročník & Tercia - budú po oba dni (03.09. a 04.09.) v škole 5. vyuč. hodín, do 12:15  hod. (s TU) – budú oboznámení so Školským poriadkom, systémom hodnotenia a klasifikácie, dostanú učebnice a aktuálne spresnenia; v prípade priaznivého počasia absolvujú pobyt vonku...

       Žiaci Gymnázia & SOŠ IT, prichádzajú do školy na druhú vyuč. hodinu podľa priloženého rozpisu. Budú po oba dni (03.09. a 04.09.) v škole 5. vyuč. hodín od 08:45 (2 vyuč. h.) do 13:05  hod. (s TU) – budú oboznámení so Školským poriadkom, systémom hodnotenia a klasifikácie, dostanú učebnice a aktuálne spresnia.

       Od 03.09.2020 - sa vydávajú obedy pre všetky zložky Spojenej školy sv. Jána Bosca.

       Vyučovanie podľa platného rozvrhu pre školský rok 2020/2021 bude prebiehať v triedach od pondelka 07.09.2020.

       V čase od 02.09.2020 do 14.09.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa a stredných škôl povinné, pre žiakov 1. stupňa odporúčané. Počas celého pobytu žiakov v škole sa budú dodržiavať Odporúčania a zásady pre organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania vydané MŠVVaŠ SR. Manuál odporúčaní je koncipovaný v troch úrovniach a vytvára tzv. SEMAFOR. So všetkými potrebnými aktuálnymi informáciami budú žiaci aj zákonní zástupcovia oboznámení v prvých dňoch školského vyučovania, resp. podľa potreby.

       Od 07.09.2020

       Príchody do školy

       Podľa priloženého súboru: Organizacia_vyucovania_od_07.pdf

     • MANUÁL - ZAČIATOK ŠK. ROKA 20/21
      • MANUÁL - ZAČIATOK ŠK. ROKA 20/21

      • Dotaznik_.pdf

        

       V škole prebieha od 02.09.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

       V období od 02.09.2020 do 14.09.2020 je používanie rúšok/štítov v interiéri školy pre žiakov ZŠ (2. stupeň) | GYMNÁZIA | SOŠ IT | pedagogických -- odborných -- nepedagogických zamestnancov !!! P O V I N N É !!! Pre žiakov 1. stupňa a deti MŠ sú rúška odporúčané.

        Dodržiavanie "Zásady ROR" (Ruky – Odstup – Rúško)

       Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

       Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

       Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

        Vstup a pohyb v budove a okolí školy

       Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa iba k hlavnému vchodu. Do budovy školy !!! N E V S T U P U J E !!!  Výnimku tvoria rodičia žiakov 1. ročníka v 1. školský deň 02.09.´20. Do školy sprevádza svoje dieťa v tento deň iba 1 rodič a dodržuje opatrenia školy. ​

       Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 

       V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa,úrazu) má rodič na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.

       Žiadame Vás nezhromažďovať sa pred školou.

       Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.09.2020 nevyužívajú.

       Zákonný zástupca

        Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do  školy, MŠ a pri odchode žiaka zo školy, školského klubu detí, MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 

        Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

        Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky jednotlivých organizačných zložiek školy (MŠ, ZŠ, ŠKD, GYM, SOŠ IT) na školský rok 2020/2021.

        Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha P1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do niektorej z organizačných zložiek koly v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha P2).

        Pri podozrení na ochorenie žiaka najprv kontaktuje všeobecného lekára len telefonicky, nekontaktuje RÚVZ.

        V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       Oznam zákonným zástupcom a žiakom

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

       Zákonný zástupca/plnoletý žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha P1 Dotazník) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha: P2 Vyhlásenie)

       Čo treba urobiť pred nástupom dieťaťa do školy

       Zákonný zástupca dieťaťa/plnoletý žiak vyplní nasledovné vyhlásenia:

        

       Príloha P1. dotaznik_aktualizovany.docx.pdf

        

       Príloha P2.  bezinfekcnost_2.9.2020.pdf

        

       Vyplnené tlačivá odovzdá dieťa 02.09.2020 pri nástupe do školy, MŠ. Pokiaľ nemáte možnosť si Zdravotný dotazník a vyhlásenie vytlačiť, môžete si ho vyzdvihnúť v priestoroch  školy od 26.08 - 28.08.2020

       Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa/plnoletý žiak po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni.

       ↑↑↑ VŠEOBECNÉ USMERNENIA PRE POBYT V ŠKOLE ↑↑↑

       ↑↑↑ INFOGRAFIKA USMERNENÍ PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY ↑↑↑

       ↑↑↑ INFOGRAFIKA USMERNENÍ PRE GYMNÁZIÁ A STREDNÉ ŠKOLY ↑↑↑

     • MANUÁL - opatrení pre školy od 01.09.´20
      • MANUÁL - opatrení pre školy od 01.09.´20

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dňa 18.08.2020 zverejnilo "Manuál pre školy a školské zariadenia, ktorým upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021

       Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

       Podrobnejšie informácie získate otvorením dokumentov v nasledujúcom linku:

       základné školy

       pre stredné školy

       materské školy