• Novinky

     • Denný IT tábor pre ZŠ aj stredoškolákov
      • Denný IT tábor pre ZŠ aj stredoškolákov

      • S podporou národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie organizujeme verejný denný tábor v dňoch 6. až 10. júla 2020. Termín prihlášok do 1.7.2020 (včítane).

       Ústredným prvkom programu sú informačné technológie (primerané veku) striedané s oddychovými aktivitami. V cene 35€ je obed, pitný režim a prevádzkové náklady. Lektori sú hradení z národného projektu IT Akadémia.

      • Organizácia záveru školského roku 2019/2020 – SŠ

      • Organizácia záveru školského roku 2019/2020 – SŠ

       Dištančné vzdelávanie je do 22.06.2020 (pondelok).

       23. 06. 2020 – klasifikačná porada – prezenčne v škole – týka sa učiteľov. Žiaci SŠ zostávajú doma a dajú si do poriadku učebnice, ktoré budú odovzdávať.

       Pri prvom nástupe do školy je potrebné predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete TU vyhlasenie_pre_rodicov.docx

       Organizácia vyučovania:

       26.06. 2020 – odovzdávanie a preberanie učebníc – prvé 4. vyučovacie hodiny

       29.06.2020 – odovzdávanie a preberanie učebníc – upratanie a vyčistenie skriniek, triedy - prvé 4. vyučovacie hodiny

       30.06.2020 – záver školského roka – odovzdávanie vysvedčení.

       Nakoľko nevieme zabezpečiť dodržiavanie hygienických opatrení, ktoré sú v usmernení Ministra školstva Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 v takom rozsahu, aby sa mohli žiaci SŠ stravovať v školskej jedálni, rozhodli sme sa pre 4 vyučovacie hodiny  BEZ STRAVOVANIA.

     • Organizácia záveru školského roku 19/20 - ZŠ
      • Organizácia záveru školského roku 19/20 - ZŠ

      • OZNAM pre rodičov žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ

       Vážení rodičia spustili sme elektronické prihlasovanie Vašich detí do školy na obdobie od 22.06.´2030.06.´20. Prosím PRIHLÁSTE SA do svojho RODIČOVSKÉHO EduPage účtu a v sekcii prihlasovanie vyplňte jednoduchú prihlášku.

       Vzhľadom na to, že od 22. júna 2020 sa môžu vrátiť do školských lavíc aj žiaci 6. - 9. ročníka, žiadame zákonných zástupcov, aby do 17. júna 2020 do 12:00 cez rodičovské konto EduPage potvrdili, či  ich dieťa nastúpi alebo nenastúpi do školy, ako aj záujem o stravovanie v školskej jedálni. Ak zákonný zástupca NEMÁ záujem o stravovanie v uvedenom období nahlási túto skutočnosť vedúcej stravovania na t.č. 042/4326385, alebo jedalen@ssnd.sk do 17.06.2020 do 13:00 hod.

       Vyučovanie bude prebiehať v kmeňových triedach za zvýšených hygienických a epidemiologických opatrení.

       Pri prvom nástupe do školy je potrebné predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ktoré nájdete TU vyhlasenie_pre_rodicov.docx

       Organizácia vyučovania:

       Pondelok - utorok: (22.06. - 23.06.´20)

       1. - 4. ročník - Pokračuje v doterajšom režime - 1. - 4. vyuč. hodina.

       5. - 9. ročník - Vyučovanie podľa mimoriadneho rozvrhu hodín – 5. vyuč. hodín.

       Streda - pondelok (24.06. - 29.06.´20)

       1. - 9. ročník - triedni učitelia v triedach - predmet BOS – triednické práce.

       Utorok (30.06.2020)

       1. - 9. ročník: slávnostné ukončenie školského roka.

     • VYUČOVANIE 1.-5. ročník od 15.06.´20
      • VYUČOVANIE 1.-5. ročník od 15.06.´20

      • Zmeny v organizácii vyučovania platné pre 1. – 5. ročník od 15.06.2020

       Žiaci prichádzajú do školy priebežne od 7:30 do 7:50. Po dezinfekcii rúk idú do svojich tried. Pri vstupe do budovy školy im bude náhodným výberom meraná teplota.

       Žiaci, ktorí prichádzajú do školy prvý krát odovzdajú učiteľovi vyplnené Vyhlásenie (formulár je zverejnený na stránke školy).

       Časový harmonogram činnosti žiakov a stravovania – 1. až 4. ročník – vyučovanie – 4 hodiny – od 07:55 do 11:25 – žiaci, ktorí nepokračujú v ŠKD odchádzajú na obed v doprovode triednej učiteľky

       5. ročník – 5 vyučovacích hodín – od 07:55 do 12:15

       Školský klub detí začína ráno od 06:30. Poobede do 16:00 hod.

     • 2. kolo prijímacieho konania
      • 2. kolo prijímacieho konania

      • Na základe bodu 3.6. Rozhodnutia  ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, riaditeľ školy informuje:

       org. zl. Gymnázium sv. Jána Bosca

       študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium

       počet obsadených miest – 12

       počet voľných miest – 5

        

       org. zl. SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca

       študijný odbor: 3918 M 00 technické lýceum

       počet obsadených miest - 23

       počet voľných miest – 1

        

       Riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51, Nová Dubnica vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre org. zl. Gymnázium sv. Jána Bosca a SOŠ IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

        

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy