• Novinky

     • ZÁKLADNÉ INFO K OTVORENIU PREVÁDZKY MŠ, ZŠ a ŠJ od 1.6.2020
      • ZÁKLADNÉ INFO K OTVORENIU PREVÁDZKY MŠ, ZŠ a ŠJ od 1.6.2020

      • Základné informácie k otvoreniu prevádzky MŠ, ZŠ a ŠJ od 01.06.2020

       Materská škola
       >>prevádzka od 07:00 do 16:00 hod.<<
       >>dieťa príde v sprievode zákonného zástupcu, alebo člena rodiny z jednej domácnosti<<

       >>rodičia dodržiavajú pred vstupom do MŠ predpísanú vzdialenosť a dýchacie
       cesty majú prekryté rúškom
       <<

       >>podľa možnosti dieťa odovzdajú v šatni, zdržia sa max. 10 min.<<

       >>dieťa bude potrebovať dve rúška, žiadame aby boli vložené do čistého mikroténového vrecka<<

       >>pri vchode sa uskutoční ranný filter, dieťaťu bude odmeraná teplota bezkontaktným teplomerom a prevedená dezinfekcia rúk<<

       >>dieťa s teplotou alebo akýmkoľvek príznakom ochorenia nebude do MŠ prijaté<<

       >>deti budú zaradené do skupín s max. počtom 15<<

       >>počas celého trvania pobytu v MŠ budeme dodržiavať predpisy a bude pre dieťa zabezpečená hygiena v zmysle platných nariadení RÚVZ (antibakteriálne mydlo, papierové utierky na ruky, gélová dezinfekcia...)<<

       >>strava v ŠJ bude vydávaná taktiež s ohľadom na bezpečnosť a ochranu detí<<

       >>v závislosti od počasia bude vzdelávací proces prebiehať vo väčšej miere vonku<<

       Základná škola
       >>prevádzka od 07:00 do 16:00 hod.<<

       >>počas trvania prevádzky bude v škole stála služba, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie organizácie prevádzky školy, bezpečnosť detí a zabezpečovať komunikáciu medzi zamestnancami a rodičmi<<

       >>žiaci prichádzajú do školy hlavným vchodom podľa časového rozpisu (por. nižšie) dodržiavajú odstupy, rodičia do priestorov školy nevstupujú<<

       >>pri vchode odovzdajú vyplnené tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti, tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze:  vyhlasenie_pre_rodicov.docx, alebo pri hlavnom vstupe do školy – zvoňte pri dverách<<

       >>pri vchode sa uskutoční ranný filter – meranie teploty bezkontaktným teplomerom a dezinfekcia rúk<<

       >>dieťa bude potrebovať dve rúška, žiadame aby boli vložené do čistého mikroténového vrecka<<

       >>dieťa s príznakmi ochorenia do školy nemôže nastúpiť<<

       >>po prezutí v šatni sa žiaci presunú do určenej skupiny a triedy, kde sa bude realizovať vyučovanie a následne ŠKD<<

       >>v závislosti od počasia sa vyučovanie bude realizovať aj vonku, čomu je vhodné prispôsobiť oblečenie detí, prestávky budú mať žiaci v časovom odstupe medzi skupinami<<

       >>počas celého pobytu v škole budú žiaci aj zamestnanci dodržiavať prísne hygienické predpisy, ku ktorým budú pravidelne vyzývaní<<

       >>strava v školskej jedálni bude poskytovaná taktiež v časovom odstupe po skupinách za predpokladu dodržania všetkých hygienických predpisov<<

       >>žiak môže ísť zo školy aj ŠKD sám, alebo v sprievode rodiča<<

       Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, otvára vyučovanie v prvom až piatom ročníku v nasledujúcom režime:

        

       ROČNÍK                   PRÍCHOD DO ŠKOLY           VYUČOVACÍ  PROCES                   ŠKD

       1.                               07:10 – 07:20                        07:35 – 11:05                                   11:05 – 16:00

       2.                               07:20 – 07:30                        07:35 – 11:10                                   11:10 – 16:00

       3.                               07:30 – 07:40                        07:40 – 11:15                                   11:15 – 16:00

       4.                               07:35 – 07:45                        07:45 – 11:05                                  

       5.                               07:45 – 07:55                        07:55 – 11:40

        

       VYUČOVACÍ  PROCES - 07:35 – 12:20

        

       SK            prestávka             SK            prestávka            SK          prestávka                SK               prestávka

        1.             08:10 – 08:20       2.             08:15 – 08:25      3.            08:20 – 08:30          4.                08:25 – 08:35

                        09:05 – 09:20                       09:10 – 09:25                     09:15 – 09:30                             09:20 – 09:35

                        10:05 – 10:20                       10:10 – 10:25                     10:15 – 10:30                            10:20 – 10:30

                        11:05 – ŠKD                         11:10 – ŠKD                       11:15 – ŠKD                              11:15 – ŠKD

        

       Obed    od 11:05 – 11:30                  od 11:30-11:55                   od 11:30-11:55                         od 11:05 -11:30

       Dozor počas prestávok:

       Horná aj dolná chodba: Mgr. Galková, Mgr. Dolinajová, Mgr. Kláneková, Mgr. Kaštílová, Mgr. Horváthová

        

       SK 5.   vyučovanie gymnaziálnej častiod 07:55 – 12:20

       prestávky:   08:40 – 08:55       09:40 – 09:55      11:45 – 11:55     11:55 – 12:20 - obed

       Dozor počas prestávok:

       Mgr. Hanuliaková

        

       ŠKOLSKÝ KLUB

       SK 1. ČAS 11:05 – 16:00  PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC  Blašková

       SK 2. ČAS 11:05 – 16:00  PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC Šedíková

       SK 3. ČAS 11:15 – 16:00  PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC  Berdáková

        

        

       01.06.2020 – 05.06.2020

       1. ročník (1.skupina): Mgr. Mária Galková  - integrované tematické vyučovanie v 1. ročníku

       2. ročník (2.skupina): Mgr. Lucia Dolinajová - integrované tematické vyučovanie v 2. ročníku

       3. ročník (3.skupina): Mgr.  Zuzana Kaštílová- integrované tematické vyučovanie v 3. ročníku

       4. ročník (4.skupina): Mgr. Renáta Horváthová - integrované tematické vyučovanie v 4. ročníku

       5. ročníku (5.skupina): Mgr. Zuzana Benková - integrované tematické vyučovanie v 5. ročníku

       Dištančné vzdelávanie žiakov, ktorí zostali doma – Mgr. Jana Kláneková

       Žiakov školy rozdelíme na skupiny (najviac 20 žiakov). V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

       Vytvorenú skupinu nebudeme počas týždňa meniť, aj keď počet žiakov klesne. Počas týždňa nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny  (spájanie skupín) zrealizujeme až v nasledujúci týždeň (vždy od pondelka).

       Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností v jednotlivých skupinách určujú vyučujúci v skupinách. Je potrebné ich prispôsobiť zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností

       Všetky informácie o organizácii vyučovania v ZŠ dostanú rodičia a žiaci ZŠ  v 1. deň vyučovania.

       Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa budú od 1.6.2020 zúčastňovať na vzdelávaní v škole bezodkladne oznámili,

       • či majú záujem o stravu v ŠJ
       • či majú záujem o ŠKD – 1. – 4. ročník

       Oznamujete prosím cez správu na EduPage

     • (+) Laura KLÁNEKOVÁ | II.AG | Rozlúčka
      • (+) Laura KLÁNEKOVÁ | II.AG | Rozlúčka

      • Až raz vstanem zo sna,

       uzriem Tvoju tvár Pane

       a budem sa sýtiť pohľadom na Teba.

       Ž 17,15

       rodina našej zosnulej žiačky Laury Klánekovej z II.AG všetkým vyjadruje úprimnú vďaku za modlitby a slová podpory. V piatok 22.05.2020 bude o 14:00 zádušná Sv. omša vo Farskom kostole sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici a o 15:00 posledná rozlúčka na cintoríne v Novej Dubnici.

       LAURA, NECH ŤA DOBROTIVÝ PÁN PRI SEBE OSLÁVI VEČNOU SLÁVOU..

     • POSTUP PRIHLASOVANIA | 1.-5.roč.
      • POSTUP PRIHLASOVANIA | 1.-5.roč.

      • Prinášame krátky postup na vyplnenie ePrihlášky na vzdelávanie v našej škole pri postupnom uvoľňovaní epidemiologických opatrení od 01.06.2020

       1. Prihláste sa do mobilnej aplikácie EduPage alebo cez webovú stránku školy: https://ssnd.edupage.org (buď ako Rodič, alebo Žiak - obe možnosti Vám umožnia voľbu).

       2. Hľadajte v appke, (alebo ak pristupujete cez prehliadač tak na našej) stránke tlačidlo: Prihlasovanie. Prihlasovanie.jpg

       3. Pre každého z Vás je predpripravený prihlasovací formulár cez ktorý PRIHLÁSITE/NEPRIHLÁSITE svoje dieťa na vzdelávanie od 01.06.2020...

       UPOZORNENIE: Pôvodne bolo prihlasovanie otvorené od 19.05.´20, 12:00 do 25.05.´20. Po usmernení zriaďovateľa - tento dátum meníme DO 21.05.2020, 23:55!!! Po tomto termíne už nebude možné Vaše dieťa prihlásiť na vzdelávania v školskom roku 2019/2020.  Milí rodičia, budeme Vám veľmi vďační, keď svoje rozhodnutie neodložíte až na hraničný termín. Veľmi by nám pomohlo, aby sme prihlasovanie uzatvorili v uvedených termínoch, aby sme mohli pre Vaše deti v dostatočnom predstihu vytvoriť vhodné podmienky a zabezpečiť celú organizáciu vyučovania v nových, zmenených podmienkach. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

       V ďalšom slede budeme touto istou formou prihlasovať deti do ŠKD (družiny) a na stravu v ŠJ. Sledujte naše stránky, budeme Vás priebežne informovať. 

       V prípade technických problémov nás kontaktujte na: 0911 253 556

     • OTVORENIE MŠ PRE DETI ZAPÍSANÉ V ŠK.ROKU 2019/2020
      • OTVORENIE MŠ PRE DETI ZAPÍSANÉ V ŠK.ROKU 2019/2020

      • Oznamujeme rodičom, že v prípade záujmu o umiestnenie svojho dieťaťa v našej materskej škole od 01.06.2020 je potrebné v termíne do 22.05.2020 nahlásiť na mailovú adresu MŠ skolka@ssnd.sk . Na základe Vášho záujmu bude výber detí posúdený v zmysle Usmernení Ministerstva školstva k organizácii podmienok výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020. Žiadame o dodržanie termínu, po termíne už nebude možné deti prihlásiť. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

       Mgr. Barbora Smolková, zástupkyňa pre MŠ

     • KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DO SŠ
      • KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DO SŠ

      • Pre školský rok 2020/2021 otvárame v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici nasledovné odbory:

       org. zl. GYMNÁZIUM SV. JÁNA BOSCA | Odbor: 7902J 00 - gymnázium | Kód školy: 631003 | Dĺžka štúdia: 4 roky | Počet žiakov: 17

       org. zl. SOŠ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ SV. JÁNA BOSCA | Odbor: 3918M 00 - technické lýceum | Kód školy: 633023 | Dĺžka štúdia: 4 roky | Počet žiakov: 24

        

       K R I T É R I A  P R I J A T I A
       do  1. ročníka org. zložky Gymnázium sv. Jána Bosca v Novej Dubnici 
       odbor 7902J00 gymnázium – 4-ročné 
       pre školský rok 2020/2021

       V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zák. č. 324/2012 Z. z., v súlade so Zák. NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministerstva školstva SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 29.04.2020 po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 14.01.2020, ktoré boli upravené na zmenené podmienky prijímania a opätovne prerokované v pedagogickej rade školy dňa 05.05.2020 určuje riaditeľ školy tieto podmienky a kritériá pre prijímanie  žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu  sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28 pre školský rok 2020/2021.

       I.  Všeobecné údaje

       1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky: 

       a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b školského zákona

       b) splnil ustanovenie §62 ods. 12 školského zákona

       c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa uvedených kritérií.

       2. Termíny prijímacej skúšky

       Prijímacie konanie prebieha od 19.05.2020 do 30.06.2020. Skúška sa nekoná za osobnej účasti prihláseného žiaka. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač (zákonný zástupca) cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu:

       Spojená škola sv. Jána Bosca
       Trenčianska 66/28
       018 51 Nová Dubnica

       do

       15.05.2020

       Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23.06.2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25.06.2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30.06.2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v článku IV.

       3. Forma prijímacej skúšky

       Uchádzač bude prijatý alebo neprijatý na základe vyhodnotenia jeho študijných výsledkov podľa týchto kritérií a po ich zostupnom zoradení v rámci povoleného počtu prijímaných žiakov.

       II. Určenie poradia v prijímacom konaní

       1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

       Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade predmetov, ktoré neboli v ŠkVP ZŠ v uvedených ročníkoch, tak z najbližších 2 nižších ročníkov, kde bol predmet vyučovaný a klasifikovaný) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne

       1.1. Dva povinné predmety:

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z predmetov:

       Slovenský jazyk a literatúra
       Matematika

       1.2. Profilové predmety:
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z nasledujúcich profilových predmetov:

       prvý profilový predmet: Anglický jazyk
       druhý profilový predmet: Informatika 
       tretí profilový predmet: Občianska náuka

       1.3. Doplnkové predmety:
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka   z nasledujúcich doplnkových predmetov:

       prvý doplnkový predmet: Chémia
       druhý doplnkový predmet: Biológia
       tretí doplnkový predmet: Dejepis
       štvrtý doplnkový predmet: Geografia
       piaty doplnkový predmet: Fyzika

       2. Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol. 

       3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0;100〉 bodov.

       >>Predmetové olympiády a športové súťaže<<

       Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde nasledovne:

       umiestnenie v okresnom, oblastnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                50 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                40 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                30 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                20 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                20 bodov

       umiestnenie v krajskom, regionálnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                90 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                80 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                70 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                60 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                60 bodov

       >>Celonárodné a medzinárodné umiestnenia<<

       Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach, recitačných súťažiach a individuálnych vedomostných a športových súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:

       účasť v celoslovenskom kole …………………………     99 bodov

       celoslovenské kolo: 1. až 5. miesto …………………… 100 bodov

       Pre každý predmet sa berie do úvahy len jeden (najlepší) výsledok. Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Ako doklad o úspešnosti sa považuje potvrdenie od organizátora olympiády či súťaže doručené škole (diplom alebo výsledková listina) do 29.05.2020 do 12:00

       >>Vlastné kritérium strednej školy<<

       Vlastné kritérium našej školy, ktoré sa započítava do celkového hodnotenia je priemerný  prospech počas štúdia na ZŠ na konci 5., 6., 7., 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka s bodovým hodnotením za dosiahnutý priemer do:

       1,10 .............    100 bodov
       1,20 .............    95 bodov
       1,30 .............    90 bodov
       1,40 .............    85 bodov
       1,50 .............    80 bodov
       1,60 .............    75 bodov
       1,70 .............    70 bodov
       1,80 .............    65 bodov
       1,90 .............    60 bodov
       2,00 .............    55 bodov
       2,10 .............    50 bodov
       2,20 .............    40 bodov
       2,30 .............    30 bodov
       2,40 .............    20 bodov
       2,50 .............    10 bodov
       pod 2,50 ......    0 bodov

       4. Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať (závažnosť v tomto poradí):

       a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť

       b) získal väčší počet bodov za bod č. II.3 Ďalšie kritéria,

       c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ 

       5. O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhoduje riaditeľ školy po osobnom pohovore s jeho zákonným zástupcom. Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k zápisu vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa.

       III.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

       1. Riaditeľ školy do 29.05.2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Najneskôr 29.05.2020 o 15:00 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Riaditeľ školy najneskôr 29.05.2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

       2. Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy www.ssnd.sk, v súlade so Zák. NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       3. Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí uchádzača podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy. 

       4. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle Zák. č.122/2013 Z. z. osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi. 

       IV. Zápis na štúdium

       1. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/. Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárii zástupcu riaditeľa školy na  základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka.

       2. Zápisom vyjadruje žiak a jeho zákonný zástupca svoju slobodnú vôľu rešpektovať a napĺňať podmienky výchovného programu a zamerania školy ako cirkevnej školy. 

       3. Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom  neospravedlní svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

       V Novej Dubnici, dňa 06.05.2020

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

        

        

       K R I T É R I A  P R I J A T I A
       do  1. ročníka org. zložky SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici 
       odbor 3918M00 technické lýceum – 4-ročné 
       pre školský rok 2020/2021

       V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zák. č. 324/2012 Z. z., v súlade so Zák. NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministerstva školstva SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 29.04.2020 po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 14.01.2020, ktoré boli upravené na zmenené podmienky prijímania a opätovne prerokované v pedagogickej rade školy dňa 05.05.2020 určuje riaditeľ školy tieto podmienky a kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia v SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28 pre školský rok 2020/2021.

       I.  Všeobecné údaje

       1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v SOŠ môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky: 

       a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b školského zákona

       b) splnil ustanovenie §62 ods. 12 školského zákona

       c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa uvedených kritérií.

       2. Termíny prijímacej skúšky

       Prijímacie konanie prebieha od 19.05.2020 do 30.06.2020. Skúška sa nekoná za osobnej účasti prihláseného žiaka. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač (zákonný zástupca) cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu:

       Spojená škola sv. Jána Bosca
       Trenčianska 66/28
       018 51 Nová Dubnica

       do

       15.05.2020

       Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23.06.2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25.06.2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30.06.2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v článku IV.

       3. Forma prijímacej skúšky

       Uchádzač bude prijatý alebo neprijatý na základe vyhodnotenia jeho študijných výsledkov podľa týchto kritérií a po ich zostupnom zoradení v rámci povoleného počtu prijímaných žiakov.

       II. Určenie poradia v prijímacom konaní

       1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

       Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade predmetov, ktoré neboli v ŠkVP ZŠ v uvedených ročníkoch, tak z najbližších 2 nižších ročníkov, kde bol predmet vyučovaný a klasifikovaný) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne

       1.1. Dva povinné predmety:

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z predmetov:

       Slovenský jazyk a literatúra
       Matematika

       1.2. Profilové predmety:
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z nasledujúcich profilových predmetov:

       prvý profilový predmet: Anglický jazyk
       druhý profilový predmet: Informatika 
        

       1.3. Doplnkové predmety:
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka   z nasledujúcich doplnkových predmetov:

       prvý doplnkový predmet: Fyzika
       druhý doplnkový predmet: Technika
       tretí doplnkový predmet: Občianska náuka
        

       2. Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol. 

       3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0;100〉 bodov.

       >>Predmetové olympiády a športové súťaže<<

       Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde nasledovne:

       umiestnenie v okresnom, oblastnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                50 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                40 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                30 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                20 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                20 bodov

       umiestnenie v krajskom, regionálnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                90 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                80 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                70 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                60 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                60 bodov

       >>Celonárodné a medzinárodné umiestnenia<<

       Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach, recitačných súťažiach a individuálnych vedomostných a športových súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:

       účasť v celoslovenskom kole …………………………     99 bodov

       celoslovenské kolo: 1. až 5. miesto …………………… 100 bodov

       Pre každý predmet sa berie do úvahy len jeden (najlepší) výsledok. Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Ako doklad o úspešnosti sa považuje potvrdenie od organizátora olympiády či súťaže doručené škole (diplom alebo výsledková listina) do 29.05.2020 do 12:00

       >>Vlastné kritérium strednej školy<<

       Vlastné kritérium našej školy, ktoré sa započítava do celkového hodnotenia je priemerný  prospech počas štúdia na ZŠ na konci 5., 6., 7., 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka s bodovým hodnotením za dosiahnutý priemer do:

       1,10 .............    100 bodov
       1,20 .............    95 bodov
       1,30 .............    90 bodov
       1,40 .............    85 bodov
       1,50 .............    80 bodov
       1,60 .............    75 bodov
       1,70 .............    70 bodov
       1,80 .............    65 bodov
       1,90 .............    60 bodov
       2,00 .............    55 bodov
       2,10 .............    50 bodov
       2,20 .............    40 bodov
       2,30 .............    30 bodov
       2,40 .............    20 bodov
       2,50 .............    10 bodov
       pod 2,50 ......    0 bodov

       4. Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať (závažnosť v tomto poradí):

       a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť

       b) získal väčší počet bodov za bod č. II.3 Ďalšie kritéria,

       c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ 

       5. O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhoduje riaditeľ školy po osobnom pohovore s jeho zákonným zástupcom. Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k zápisu vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa.

       III.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

       1. Riaditeľ školy do 29.05.2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Najneskôr 29.05.2020 o 15:00 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Riaditeľ školy najneskôr 29.05.2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

       2. Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy www.ssnd.sk, v súlade so Zák. NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       3. Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí uchádzača podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy. 

       4. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle Zák. č.122/2013 Z. z. osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi. 

       IV. Zápis na štúdium

       1. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/. Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárii zástupcu riaditeľa školy na  základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka.

       2. Zápisom vyjadruje žiak a jeho zákonný zástupca svoju slobodnú vôľu rešpektovať a napĺňať podmienky výchovného programu a zamerania školy ako cirkevnej školy. 

       3. Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom  neospravedlní svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

        

       V Novej Dubnici, dňa 06.05.2020

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

     • URČENIE SKUPÍN PREDMETOV PRE POTREBY ADMINISTRATÍVNEHO HODNOTENIA IČ MS´20
      • URČENIE SKUPÍN PREDMETOV PRE POTREBY ADMINISTRATÍVNEHO HODNOTENIA IČ MS´20

      • Riditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, po porade s menovanými internými členmi predmetových maturitných komisií pre maturitnú skúšku 2020  u r č u j e  skupiny predmetov pre potreby administratívneho hodnotenia IČ MS´20 v organizačných zložkách školy - Gymnázium sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca - nasledovne:

       Odbor: 7902J00 - gymnázium

       Odbor: 3918M00 - technické lýceum