• Žiacka rada

     • ŠTATÚT

     • Štatút žiackej školskej rady pri SŠ sv. Jána Bosca org. zložky gymnázium a SOŠ IKT v Novej Dubnici

      PREAMBULA

      Študentská rada pri Gymnáziu sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici (ďalej len ŠR) reprezentuje študentov tejto školy.

      ŠR chráni a obhajuje práva a oprávnené záujmy študentov v zmysle demokracie a slobody prejavu vo veciach týkajúcich sa týchto práv a záujmov, bez ohľadu na ich sociálnu, politickú, svetonázorovú a štátnu príslušnosť.

      Program ŠR je zasadzovať sa o demokratický systém riadenia školy, zabezpečovať kontakt medzi študentmi a vedením školy, organizovať a podporovať školské i mimoškolské aktivity s cieľom zlepšenia študentského života na škole.

      Sídlo ŠR pri Gymnáziu sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici: Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

       

      Článok I.

      Pôsobnosť a poslanie ŠR

      Úlohou ŠR je:

      a) zastupovať študentov školy vo vzťahu k vedeniu školy, k iným študentským organizáciám doma i v zahraničí a k ďalším orgánom a inštitúciám

      b) zohľadňovať požiadavky študentov a napomáhať ich presadzovaniu slušným a kultivovaným spôsobom, zároveň ich k tomuto správaniu viesť

      c) vyjadrovať sa k závažným opatreniam školy v oblasti výchovy, vzdelávania a kultúry

      d) organizovať a pomáhať organizovať spoločenské, kultúrne, športové a zábavné  podujatia pre študentov, učiteľov a rodičov

      e) podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku

      f) priebežne informovať všetkých študentov, vedenie školy a Radu školy o aktivitách ŠR

       

      Článok II.

      Členstvo v ŠR

      (1) ŠR je tvorená zástupcami jednotlivých tried. Každá trieda je zastúpená jedným až dvoma žiakmi

      (2) Členstvo v ŠR môže vzniknúť iba platným zvolením kandidáta v triednych voľbách.

      (3) Funkčné obdobie členov ŠR sú tri roky

      (4) Členstvo v ŠR zaniká:

      a) uplynutím funkčného obdobia

      b) ukončením vzťahu študent – škola

      c) dobrovoľným odstúpením

      d) odvolaním

      (5) Člen o svojom odstúpení informuje osobne na zasadaní ŠR alebo písomne. Rozhodnutie odstúpiť nie je možné vziať späť.

      (6) Členstvo v ŠR je dobrovoľné a čestné, bez nároku na odmenu

       

      Článok III.

      Voľby do ŠR

      (1) Členom ŠR sa môže stať ktorýkoľvek žiak – zástupca jednej triedy, a to dvoma spôsobmi:

      a) na základe dobrovoľnosti a vlastného záujmu

      Ostatní spolužiaci v triede musia súhlasiť s jeho účasťou a reprezentáciou ich triedy v ŠR. Potrebná je nadpolovičná väčšina hlasov spolužiakov v triede.

      b) na základe volieb v triednom kole, v ktorom si každá trieda volí zástupcov do ŠR.

      (2) Voľby  tried sa konajú samostatne v každej triede. Voľby organizuje súčasný zástupca triedy v ŠR. V prípade, že trieda ešte nemá svojho zástupcu (napr. u nástupných ročníkov), voľby organizuje súčasný predseda a podpredseda ŠR.

      (3) O tom či budú voľby tajné alebo verejné, rozhodne hlasovaním nadpolovičná väčšina všetkých žiakov v triede.

      TAJNÉ VOĽBY

      Žiaci na hlasovacie lístky napíšu meno jedného žiaka z ich triedy, ktorého uznajú za vhodného reprezentovať ich triedu a obhajovať ich záujmy v ŠR. Každý žiak môže napísať len jedno meno na hlasovací lístok. Tieto sa potom vyzbierajú do hlasovacej škatule. Hlasy spočíta predseda alebo podpredseda ŠR v spolupráci s dvoma žiakmi z triedy. Členom ŠR sa stáva kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov žiakov triedy a funkciu prijme.

      VEREJNÉ VOĽBY

      Predseda alebo podpredseda ŠR napíše na tabuľu mená tých žiakov triedy, ktorí prejavia záujem o prácu v ŠR, alebo ktorých nominujú na kandidátku spolužiaci (kandidatúru musí navrhovaný prijať). Žiaci následne udeľujú svoj volebný hlas pred celou triedou. Jeden žiak môže dať hlas len jednému spolužiakovi. Kto má najviac hlasov, stáva sa členom ŠR – zástupcom triedy v ŠR.

      (4) V prípade nespokojnosti s činnosťou zástupcu v ŠR žiaci triedy môžu ho odvolať nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov a zvoliť nového zástupcu.

      (5) Riadne voľby do ŠR sa konajú spravidla do 21. septembra (po uplynutí volebného obdobia, novootvorené triedy)

      (6) Dopĺňajúce voľby sa konajú najneskôr do dvoch týždňov od zániku členstva predchádzajúceho zástupcu triedy v ŠR.

      Článok IV.

      Zloženie ŠR

      (1) Členmi ŠR sú zvolení zástupcovia jednotlivých tried

      (2) Členovia ŠR si spomedzi seba zvolia predsedníctvo

      a) predsedu

      b) podpredsedu

      Čestný člen predsedníctva je riaditeľ školy, koordinátor pre spoluprácu so  ŠR je jeden z pedagógov.

      (3) Všetky funkcie v ŠR sú dobrovoľné a čestné.

      (4) Funkciu predsedu ŠR a podpredsedu ŠR nemôže súčasne zastávať ten istý člen ŠR.

      (5) Voľby predsedu a podpredsedu sa konajú na prvom zasadnutí ŠR v novom školskom roku. Prvé zasadnutie ŠR zvolá súčasný predseda ŠR.

      (6) Voľby predsedníctva ŠR prebieha na stretnutí členov ŠR v  tajných alebo verejných voľbách. Rozhodne nadpolovičná väčšina hlasov členov ŠR. Kandidátmi do volieb sú všetci členovia ŠR, ktorí prejavia záujem, prípadne ktorých navrhnú členovia ŠR.

      (7) Na voľbách predsedníctva ŠR je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov ŠR. Voľby vedie koordinátor pre spoluprácu so ŠR.

      (8) Voľby organizuje trojčlenná volebná komisia, ktorú vymenuje súčasný predseda ŠR. Vo volebnej komisii nesmú byť tí členovia ŠR, ktorí kandidujú na niektorú z funkcií v ŠR.

      (9) Obsadenie funkcie v predsedníctve ŠR zaniká:

      a) platným zvolením nového funkcionára ŠR

      b) ukončením vzťahu študent – škola

      c) dobrovoľným odstúpením

      d) odvolaním

      (10) Funkcionára ŠR o svojom odstúpení z funkcie informuje predsedu alebo podpredsedu ŠR písomne alebo osobne na zasadaní ŠR. Rozhodnutie odstúpiť nie je možné vziať späť.

      (11) Funkcionára ŠR môže odvolať iba ŠR na svojom zasadaní nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov ŠR

      Článok V.

      Práva a povinnosti členov ŠR

      Každý člen ŠR:

      a) má právo podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti

      b) má právo voliť a byť volený do funkcií v ŠR

      c) má hlasovacie právo

      d) má právo navrhovať odvolanie členov predsedníctva ŠR alebo zástupcu študentov na Rade školy z funkcie

      e) je povinný zúčastňovať sa ŠR

      f) je povinný tlmočiť a presadzovať záujmy študentov triedy, ktorú zastupuje

      g) je povinný plniť úlohy, ku ktorým sa na zasadaní ŠR zaviazal

      h) je povinný informovať študentov triedy, ktorú zastupuje o priebehu a výsledkoch zasadaní ŠR

      Článok VI.

      Práva a povinnosti funkcionárov ŠR

      (1) Predseda ŠR

      a) má všetky práva člena ŠR

      b) má právo v čase medzi dvoma zasadaniami ŠR reprezentovať ŠR

      c) má právo žiadať od členov ŠR informáciu o plnení úloh, ku ktorý sa na zasadaní ŠR zaviazali

      d) má právo žiadať od členov ŠR vysvetlenie ich neprítomnosti na zasadaní ŠR

      e) má právo určiť pred každým zasadaním ŠR zapisovateľa

      f) má právo navrhovať triede odvolanie člena ŠR, ktorý zastupuje triedu v ŠR, v prípade ak je nečinný

      g) má povinnosť zvolať a viesť ŠR

      h) má povinnosť informovať ŠR o všetkých svojich aktivitách medzi zasadaniami ŠR, ktoré súvisia s reprezentovaním ŠR

      i) má povinnosť autorizovať zápisnicu zo zasadania ŠR a zabezpečiť jej zverejnenie

      j) má povinnosť archivovať zápisnicu zo zasadania ŠR, spravidla raz ročne informovať žiakov školy o činnosti ŠR

      (2) Podpredseda ŠR

      a) má všetky práva člena ŠR

      b) zastupuje predsedu ŠR v jeho neprítomnosti

      Článok VII.

      Zasadania ŠR

      (1) Zasadania ŠR pri Gymnáziu sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca je najvyšší orgán ŠR

      (2) ŠR zasadá pravidelne minimálne raz mesačne. Zasadanie ŠR zvoláva a vedie predseda ŠR. V jeho neprítomnosti podpredseda.

      (3) Zasadnutia sú verejné.

      (4) Predseda ŠR má právo zvolať mimoriadne zasadanie ŠR, ak to uzná za vhodné. Predseda ŠR je povinný zvolať do 1 týždňa mimoriadne zasadanie ŠR, ak ho o to požiada najmenej tretina členov ŠR. Podpredseda ŠR je povinný zvolať do 1 týždňa mimoriadne zasadanie ŠR, ak ho o to požiada najmenej tretina členov ŠR.

      (5) ŠR je uznášaniaschopná, ak je na zasadaní ŠR prítomný predseda ŠR alebo podpredseda ŠR a zároveň nadpolovičná väčšina všetkých členov ŠR

      (6) Zasadanie ŠR prebieha podľa programu, na ktorom sa prítomní členovia ŠR dohodli a ktorý si hlasovaním  schválili.

      (7) Uznesenie je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov.

      (8) Trojpätinová väčšina prítomných členov ŠR je nevyhnutná pre platnosť týchto úkonov:

      a) odvolanie funkcionárov ŠR

      b) schválenie a zmena Štatútu ŠR

      (9) Ak je výsledok hlasovania nerozhodný, rozhoduje hlas predsedu ŠR, v jeho neprítomnosti na zasadaní ŠR rozhoduje hlas podpredsedu ŠR

      (10) Ktorýkoľvek člen ŠR má právo prizvať na zasadanie ŠR študentov z triedy, ktorú zastupuje. Prizvaný nečlen ŠR nemá hlasovacie právo. Pokiaľ by počet prítomných rušil priebeh zasadania, môže predseda obmedziť počet prítomných nečlenov na jednu triedu.

      (11) Zapisovateľ poverený vyhotovením zápisnice má povinnosť ju najneskôr do týždňa po zasadnutí odovzdať predsedovi ŠR a riaditeľovi školy.

      Článok VIII.

      Záverečné ustanovenia

      (1) Všetci členovia ŠR sú povinní riadiť sa týmto štatútom.

      (2) Tento štatút vstupuje do platnosti dňom schválenia.

       

      V Novej Dubnici, 18. 09. 2018