• Vzdelanie slúži na zlepšenie života druhých a zanechaní tak vašej komunity a sveta lepším miestom, ako ste ho našli.
    • Marian Wright Edelman
     • 05.09.´23 - 29.09.´23
      • Zber údajov o maturantoch

       Zber údajov o maturantoch

       Do 30.09.2023 sú maturanti povinní prihlásiť sa a odovzdať triednemu učiteľovi prihlášku na maturitnú skúšku, ak požadujú úľavy, tak k prihláške prikladajú žiadosť adresovanú riaditeľovi školy, v ktorej je špecifikované o aké úľavy žiak žiada.

        

     • 15.10.2023
      • Koniec zberu údajov o maturantoch

       Koniec zberu údajov o maturantoch

       Dňom 15.10.2023 sa v našej škole ukončuje zber údajov o maturantoch, ktoré sú umiestňované v datábázach na centrálnych serveroch.

     • 30.10.2023
      • Zmena maturitných predmetov

       Zmena maturitných predmetov

       Najneskôr do 30.10.2023 žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania alebo dodatočné prihlásenie.

     • 01.11.´23-11.03.´24
      • Prípravná fáza

       Prípravná fáza

       Prípravná fáza administrácie a a PFIČ MS´24

     • 12.03.2024
      • SJL | EČ & PFIČ

       SJL | EČ & PFIČ

       riadny termín externej časti () a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) pre školský rok 2023/2024.  čas: 100´ - pozostáva zo 40 otázok s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. PFIČ čas: 150´PFIČ - výber jednej zo 4 tém s určenou žánrovou formou.

     • 13.03.2024
      • ANJ | EČ & PFIČ

       ANJ | EČ & PFIČ

       riadny termín externej časti () a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) pre úrovne B1 a B2. Predmety zo skupiny CUJ v aktuálnom školskom roku sú: ANJ.  čas: 100´(B1)/120´(B2) - pozostáva z 36(B1)/46(B2) otázok s výberom odpovede a 24(B1)/34(B2) úloh s krátkou odpoveďou. PFIČ čas: 60´(B1-B2)PFIČ - 1 zadanie s určenou žánrovou formou.

     • 14.03.2024
      • MAT | EČ

       MAT | EČ

       riadny termín externej časti () pre školský rok 2023/2024.  čas: 150´ - pozostáva z 10 úloh s výberom odpovede a 20 úloh s krátkou odpoveďou.

     • 09.04.-12.04.´24
      • Náhradný termín EČ & PFIČ

       Náhradný termín EČ & PFIČ

       Podmienky tie isté, ako v riadnom termíne. Náhradný termín sa vykonáva v jednej určenej škole v rámci trenčianskeho kraja.

     • 14.03.-16.04.´24
      • Prípravná fáza

       Prípravná fáza

       Prípravná fáza PČOZ MS´24 (Praktická časť odbornej zložky) - SOŠ IT - technické lýceum

     • 03.04.2024
      • Odovzdanie maturitného projektu

       Odovzdanie maturitného projektu

       Týka sa žiakov SOŠ IT - technického lýcea

     • 17.04.-18.04.´24
      • PČOZ

       PČOZ

       Praktickú časť odbornej zložky (PČOZ) vykonávajú žiaci SOŠ IT - technického lýcea. Môže sa vykonávať formou: a) Praktickou realizáciou a predvedením komplexnej úlohy (výber z 15 tém). Čas na realizáciu tejto formy je 8 hod. - max. 33 hod. b) Obhajobou vlastného projektu. c) Realizáciou a obhajobou experimentu. d) Obhajobou úspešných súťažných prác. e) Predvedením umeleckého výkonu.

     • 08.05.2024
      • Uzatvorenie koncoročnej klasifikácie

       Uzatvorenie koncoročnej klasifikácie

       Tento dátum rozhodne, ktorí žiaci budú „pripustení“ k maturitnej skúške. Žiaci, kt. dosiahli k tomuto dátumu dosiahli z niektorého z predmetov v maturitnom ročníku známku v 2. polroku „nedostatočný“ - nemôžu pristúpiť k maturite. Budú musieť vykonať KS v 08/2024 a následne vykonať MS´24 v opravnom termíne t.z. september 2024 – zo všetkých zvolených predmetov  MS´24 (4).

     • 10.05.2024
      • Zasadnutie Pedagogickej rady školy

       Zasadnutie Pedagogickej rady školy

       Definitíva k vydaniu koncoročných vysvedčení za 2. polrok 4. ročníka a pripustenie k maturitnej skúške.

     • 10.05.2024
      • Koniec vyučovania v maturitnom ročníku

       Koniec vyučovania v maturitnom ročníku

       S týmto dátumom bude žiakom maturitného ročníka vydané koncoročné vysvedčenia za posledný ročník SŠ.

     • 19.04.-20.05.´24
      • Prípravná fáza

       Prípravná fáza

       Prípravná fáza ÚFIČ (Ústna forma internej časti) a TČOZ (Teoretická časť odbornej zložky - týka sa SOŠ IT) MS´24

     • 10.05.2024
      • Zverejnenie zadaní

       Zverejnenie zadaní

       Maturitné zadania ÚFIČ MS a TČOZ MS pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou budú zverejnené 7 dní pred termínom konania týchto častí maturitnej skúšky.

     • 13.05.-19.05.´24
      • Akademický týždeň

       Akademický týždeň

       Obdobie intenzívnej prípravy na UFIČ a TČOZ. Žiaci - maturanti sa pripravujú v domácom prostredí.

     • 20.05.-24.05.´24
      • ÚFIČ & TČOZ

       ÚFIČ & TČOZ

       Ústna forma internej časti maturitnej skúšky a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (týka sa maturantov v SOŠ IT - technickom lýceu)

     • 27.05.2024
      • Slávnostné maturitné zhromaždenie

       Slávnostné maturitné zhromaždenie

       Rozlúčka s úspešnými maturantami | Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení | Podpisovanie maturitných protokolov | Oceňovanie študentov - absolventov

     • 09/2024
      • Opravný termín EČ & PFIČ & ÚFIČ & TČOZ & PČOZ

       Opravný termín EČ & PFIČ & ÚFIČ & TČOZ & PČOZ

       Týka sa žiakov, ktorí boli v riadnom termíne neúspešní pri EČ & PFIČ & ÚFIČ & TČOZ & PČOZ

     • 24.05.2024
      • Úspešný maturant - občan SR

       Úspešný maturant - občan SR

       Dňom nasledujúcom po dni, kedy žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku  prestáva byť žiakom školy!