• The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
    • Carl Rogers
    • Vzdelávacie poukazy

    • NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

     Ako má žiak postupovat, ak navštevuje záujmové vzdelávanie v škole, ktorú navštevuje, a aj záujmové vzdelávanie v centre volného casu?


     Žiak sa môže prihlásit a navštevovat záujmové vzdelávanie v škole aj v centre volného casu podla vzájomne dohodnutých podmienok; vzdelávací poukaz však môže poskytnút iba jednému poskytovatelovi záujmového vzdelávania. Vzdelávacím poukazom preferuje jedného z uvedených poskytovatelov záujmového vzdelávania.


     Môže riaditel školy, ktorá je poskytovatelom záujmového vzdelávania, uplatnit nárok na osobitný financný príspevok aj na vzdelávacie poukazy, ktoré žiaci školy neprevzali, alebo prevzali, ale nikomu neposkytli?


     Nie, pokial žiak neprevzal vzdelávací poukaz a nepoukázal ho poskytovatelovi, nemôže si poskytovatel uplatnovat nárok na osobitný štátny financný príspevok na záujmové vzdelávanie za tento poukaz.


     Ako môžu rodicia žiakov prispievat na záujmové vzdelávanie?

     Pokial rodicia žiaka chcú prispievat na záujmové vzdelávanie svojej dcéry – svojho syna nad rámec oficiálnych príspevkov, môžu financné prostriedky poskytnút napríklad formou daru (odporúcame spísat darovaciu zmluvu a stanovit v nej úcel daru).

     Co sa stane s financnými prostriedkami, ktoré žiak „neposunie“ vzdelávacím poukazom?

     Tieto financné prostriedky zostávajú v rozpoctovej kapitole Ministerstva školstva a ak nebudú použité na financovanie záujmového vzdelávanie, budú použité v rámci financovania regionálneho školstva na iné úcely (napríklad na rozvojové projekty).

     Môžu sa vzdelávacími poukazmi poskytnút financné príspevky aj pre iných poskytovatelov záujmového vzdelávania (napr. mimovládne organizácie)?

     Nie. Financné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov na záujmové vzdelávanie môžu byt v roku 2004 poskytnuté iba školám a školským zariadeniam, ale škola a školské 42 zariadenie ako poskytovatel môžu záujmové vzdelávanie (alebo iba jeho cast) pre svojich žiakov aj objednat od inej právnickej alebo fyzickej osoby.

     Môže žiak presunút vzdelávací poukaz pocas školského roka inému poskytovatelovi záujmového vzdelávania?

     Žiak, ktorý sa prihlásil na záujmové vzdelávanie a zároven poskytovatelovi odovzdal aj vzdelávací poukaz, môže poukaz presunút inému poskytovatelovi v danom školskom roku iba v osobitných prípadoch – ak žiak prestúpil na inú školu a z tohto dôvodu zmenil aj poskytovatela záujmového vzdelávania, alebo ak pocas školského roka zanikne útvar záujmového vzdelávania poskytovatela, alebo poskytovatel ukoncí svoju cinnost.

     Aké konkrétne záujmové aktivity môže poskytovat stredná škola?

     Podla záujmu žiakov môže pre žiakov svojej školy (ale aj pre žiakov iných škôl) stredná škola organizovat krúžky rôzneho zamerania (napr. športový, literárny, technický, umelecký, divadelný, spevácky, recitacný, literálny, turistický, biologický, matematický, redakcný, rybársky, jazdecký, modelársky, krúžok šikovných rúk...), kurzy (jazykový, výpoctovej techniky, prípravu na prijímacie pohovory, ucit sa ucit, pomoc slabším žiakom, pomoc nadaným žiakom...), kluby (debatný, internetový...), projekty (environmentálny, stredoškolská odborná cinnost, internetová kaviaren ...) a dalšie podla možností školy a záujmu žiakov.

     Aké má možnosti žiak strednej školy, ktorý síce dostal vzdelávací poukaz ale stredná škola neorganizuje záujmové aktivity?

     V takomto prípade sa žiak môže prihlásit na záujmové vzdelávanie organizované inou školou alebo školským zariadením.

     zdroj: Ministerstvo školstva SR

      

     Ing. Vladimír Kratochvíl