• Vzdelanie slúži na zlepšenie života druhých a zanechaní tak vašej komunity a sveta lepším miestom, ako ste ho našli.
    • Marian Wright Edelman
    • MATURITNÉ KOMISIE
     • MATURITNÉ KOMISIE

     • 03.10.2023 11:17
     • GYMNÁZIUM & SOŠ IT - TECHNICKÉ LÝCEUM
     • Organizáciu a priebeh MS zabezpečujú:

      ► ústredná maturitná komisia,
      ► školská maturitná komisia,
      ► predmetová maturitná komisia.

      Školskú maturitnú komisiu (ŠMK) tvorí predseda (z inej školy a s pedagogickou praxou min. 4 roky), riaditeľ školy a predsedovia PMK. Predseda ŠMK vykonáva dohľad nad priebehom MS.

      Predmetovú maturitnú komisiu (PMK) tvorí predseda (z inej školy a s pedagogickou praxou min. 4 roky) a dvaja skúšajúci (učitelia školy, v osobitných prípadoch učitelia inej školy), všetci s aprobáciou v danom predmete. 

      Doplňujúce info pre žiakov SOŠ-IT: PMK pre TČOZ a PČOZ tvorí predseda, skúšajúci učitelia odborných predmetov a skúšajúci zástupca príslušnej inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce (stavovskej organizácie), ak ho táto deleguje (v študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborná výchova, aj skúšajúci majster odbornej výchovy). Počet skúšajúcich učiteľov odborných predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík príslušného študijného odboru. Riaditeľ školy po súhlase predsedu PMK môže do PMK prizvať aj odborníka z praxe (môže žiakovi klásť otázky, ale žiaka nehodnotí). 

      Predsedov komisií vymenováva RÚŠS TN (do 01.03. šk. roka), skúšajúcich vymenováva riaditeľ školy (do 30.04. šk. roka). Ak predseda ŠMK alebo PMK nemôže z vážnych dôvodov vykonávať svoju funkciu, zastúpi ho riaditeľ školy (v prípade predsedu PMK to môže byť aj zástupca riaditeľa školy), kým nebude vymenovaný nový predseda. Predseda PMK zodpovedá za priebeh a hodnotenie EČ MS, skontroluje hodnotenie PFIČ MS a podieľa sa na klasifikácii a hodnotení žiaka na ÚFIČ MS.

      PMK môže za jeden deň vyskúšať maximálne 24 žiakov. V škole môže byť ustanovených súčasne aj viac PMK pre daný predmet.

     • Späť