• Pre školský rok 2024/2025 otvárame v SOŠ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ SV. JÁNA BOSCA (org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici) nasledovný prvý ročník stredoškolského štúdia:
     Kód školy: 633023 | Študijný odbor: 3918M 00 - technické lýceum
     Dĺžka štúdia: 4 roky | | Počet žiakov: 45 | Počet žiakov v SDV: | Počet tried: 2*
     * Programovanie: 1 trieda; Aplikovaná informatika: 1. trieda

      

     K R I T É R I A  P R I J A T I A

      

     do 1. roč. SOŠ  informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici odbor 3918 M 00 technické lýceum – 4-ročný študijný odbor pre školský rok 2024/2025


     V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zák. č. 324/2012 Z. z., v súlade so Zák. NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhl. MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov a v súlade s Usmernením Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2024/2025 zo dňa 13.10.2022 a po prerokovaní s poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v systéme duálneho vzdelávania (SDV) a schválení v pedagogickej rade školy dňa 14.11.2023 riaditeľ školy u r č u j e tieto podmienky a kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia v SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28 pre školský rok 2024/2025.


     I.  Všeobecné údaje


     1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v SOŠ-IT môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

     a)   získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b školského zákona;

     b)   splnil ustanovenie §62 ods. 12 školského zákona;

     c)   splnil podmienky prijímacieho konania podľa uvedených kritérií;

     d) ak sa bude žiak pripravovať v SDV, k prihláške sa prikladá potvrdenie zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV, ktoré vydal zamestnávateľ, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

     Uchádzačov upozorňujeme, že ako prvý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk s predpokladom, že žiak po ukončení ZŠ dosiahol jazykovú úroveň A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. 

     2. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač (zákonný zástupca) do najneskoršieho termínu 20.03.2024 v:

     a) listinnej podobe prostredníctvom ZŠ, ktorú navštevuje (cez vých. poradcu danej ZŠ);

     b) elektronickej podobe, cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage)

     Žiadame všetkých zákonných zástupcov uchádzačov, aby v zmysle platnej legislatívy, v prihláške pravdivo uviedli všetky informácie o podporných opatreniach, ktoré boli uplatňované v ZŠ a tiež o zdravotnom stave uchádzača o štúdium v strednej škole.

     Ku prihláške je potrebné priložiť nasledovné povinné prílohy:

     a) Správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky (Pozn.: predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením resp. uchádzač, ktorý si uplatňoval podporené opatrenia);

     b) Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (Pozn.: predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou);

     c) Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania (Pozn.: predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením);

     d)  Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní (Pozn.: predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania);

     e) Kópie vysvedčení (Pozn.: predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne [v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením], alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške (napr. z dôvodu, že žiak navštevoval viacero základných škôl);

      f) Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) (Pozn.: predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži).

     Prílohy je možné zaslať alebo elektronicky na adresu zastgym@ssnd.sk, prípadne na poštovú adresu:

     Spojená škola sv. Jána Bosca
     Trenčianska 66/28
     018 51 Nová Dubnica

     3.   Termíny konania prijímacej skúšky

     1. kolo –- 1. termín:  02.05. – 03.05.2024
     1. kolo –- 2. termín:  06.05. – 07.05.2024
     2. kolo –-----------------:  18.06.2024

      

     Zverejnenie prípadného druhého kola prijímacieho konania sa uskutoční do 06.06.2024.

     4.    Forma prijímacej skúšky

     a) Skúška prebieha prezenčnou formou (osobná účasť uchádzača v SOŠ-IT) z profilujúcich predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Obidve časti prijímacej skúšky sa realizujú formou písomného testu v max. trvaní 60 minút.(1)

     b) Uchádzač bude prijatý alebo neprijatý na základe ďalších kritérií: Zohľadnenie študijných výsledkov z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Anglický jazyk, Informatika, Fyzika, Technika a Občianska náuka | Dosiahnutého priemeru 1,00 na niektorom z vysvedčení ZŠ (6. – 9. ročník) | Započítanie výsledkov a umiestnení žiaka na olympiádach a v súťažiach | Vlastné kritérium školy – bodové hodnotenie za celkový dosahovaný priemer na koncoročnom vysvedčení (6., 8. a 9. ročník) | Započítanie výsledkov Testovania-9

     5.    Obsah prijímacej skúšky

     Úlohy z učiva profilujúcich predmetov v rozsahu 5. - 9. ročníka základnej školy, predpísaného Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2.(2)


     II. Určenie poradia v prijímacom konaní


     1.    Bez prijímacích skúšok bude prijatý uchádzač:

     a) ktorý v externom testovaní (Testovanie 9 2024) dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne;
     b) ktorý počas štúdia v ZŠ, pri koncoročnej klasifikácii v ročníkoch 6. – 8., a pri polročnej klasifikácii v 9. ročníku dosahoval priemer známok do 1,25 a súčasne v externom testovaní (Testovanie 9 2024) dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne.

     2.  Poradie žiakov, podľa ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe výsledkov testu zo slovenského jazyka a literatúry, z testu z matematiky a na základe ďalších kritérií školy: zohľadnenie študijných výsledkov; dosiahnutého priemeru 1,00 na niektorom z vysvedčení ZŠ (6. – 9. ročník); započítanie výsledkov a umiestnení žiaka na olympiádach a v súťažiach; vlastné kritérium školy – bodové hodnotenie za celkový dosahovaný priemer na koncoročnom vysvedčení (6. -  9. ročník); započítanie výsledkov Testovania-9.

     3. MAXIMÁLNE BODOVÉ HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY (testu)

     skúška z matematiky: 100 bodov
     skúška zo slovenského jazyka a literatúry: 100 bodov


     Spolu: 200 bodov

     Uchádzač úspešne vykonal skúšku (vyhovel), ak za prijímaciu skúšku z matematiky dosiahol najmenej 30 bodov a zároveň za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry dosiahol najmenej 30 bodov.

     4. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

     Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 6. ročníka – 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade predmetov, ktoré neboli v ŠkVP danej ZŠ, alebo boli hodnotené slovne, prípadne stupňom absolvoval v uvedených ročníkoch, tak z najbližších 2 nižších ročníkov, kde bol predmet vyučovaný a klasifikovaný) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

     4.1    Dva povinné predmety

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z predmetov:

     Slovenský jazyk a literatúraMatematika

     4.2    Profilové predmety:

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z nasledujúcich profilových predmetov:

     Anglický jazykInformatika

     4.3    Doplnkové predmety:

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka   z nasledujúcich doplnkových predmetov:

     Fyzika  |  Technika  Občianska náuka

     5. Ak žiak dosiahol v 6. - 8. ročníku stupeň 1výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol.

     6. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0;100〉 bodov.

     6.1    Predmetové olympiády a športové súťaže

     Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde nasledovne:

     umiestnenie v okresnom, oblastnom kole 

     1. miesto        ……………………………….……                50 bodov
     2. miesto        ……………………………….……                40 bodov
     3. miesto        ……………………………….……                30 bodov
     4. miesto        ……………………………….……                20 bodov
     5. miesto        ……………………………….……                10 bodov

     umiestnenie v krajskom, regionálnom kole

     1. miesto        ……………………………….……                90 bodov
     2. miesto        ……………………………….……                80 bodov
     3. miesto        ……………………………….……                70 bodov
     4. miesto        ……………………………….……                60 bodov
     5. miesto        ……………………………….……                50 bodov

     6.2    Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
     Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach, recitačných súťažiach a individuálnych vedomostných a športových súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:

     účasť v celoslovenskom kole              …...…...……….……………   99   bodov
     celoslovenské kolo: 1. až 5. miesto    ………………….………………   100 bodov

     Pre každý predmet sa berie do úvahy len jeden (najlepší) výsledok. Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Ako doklad o úspešnosti sa považuje potvrdenie od organizátora olympiády či súťaže doručené škole doručený spolu s prihláškou.

     6.3    Vlastné kritérium strednej školy (1)

     Prvé vlastné kritérium našej školy, ktoré sa započítava do celkového hodnotenia. Prvým vlastným kritériom školy je priemerný  prospech počas štúdia na ZŠ na konci 6., 7., 8., ročníka a v 1. polroku 9. ročníka s bodovým hodnotením za dosiahnutý priemer do:

      

     1,10 ............. 100 bodov
     1,20 .............   95 bodov
     1,30 .............   90 bodov
     1,40 .............   85 bodov
     1,50 .............   80 bodov
     1,60 .............   75 bodov
     1,70 .............   70 bodov
     1,80 .............   65 bodov
     1,90 .............   60 bodov
     2,00 .............   55 bodov
     2,10 .............   50 bodov
     2,20 .............   40 bodov
     2,30 .............   30 bodov
     2,40 .............   20 bodov
     2,50 .............   10 bodov
     pod 2,50 .............     0 bodov

      

     6.4    Vlastné kritérium strednej školy (2)

     Druhé vlastné kritérium našej školy, ktoré sa započítava do celkového hodnotenia. Druhým vlastným kritériom školy je dosiahnutý percentuálny výsledok z Testovania-9 v danom školskom roku započítaný za každý testovaný predmet osobitne:

     100% - 90% .............   50 bodov
     89% - 80% .............   30 bodov
     79% - 70% .............   20 bodov
     69% - 60% .............   10 bodov
     pod 60% .............     0 bodov

      

      7. PRI ROVNOSTI BODOV O PORADÍ BUDE ROZHODOVAŤ (závažnosť v tomto poradí):

     a)    Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť;

     b)    získal väčší počet bodov za bod č. II.6 Ďalšie kritéria;

     c)    dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ;

     d)    vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky;

     e)    vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry;

     f)    je zaradený do odbornej vzdelávania a prípravy (OVP) v systéme duálneho vzdelávania (SDV) a disponuje potvrdením o jeho zaradení do tohto systému od zamestnávateľa, ktorý má so školou podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

     8.    O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhoduje riaditeľ školy po osobnom pohovore s jeho zákonným zástupcom. Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy. Zákonný zástupca zdravotne znevýhodneného žiaka môže riaditeľa školy do 25.04.2024 písomne požiadať o úľavy v prijímacom konaní, pričom priloží špeciálno-pedagogické posúdenie vypracované pedagogicko-psychologickou poradňou (CPPPaP). Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k zápisu vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa. 


     III.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania


     1. Riaditeľ školy do 17.05.2024 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Najneskôr 17.05.2024 o 23:59 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Riaditeľ školy najneskôr 17.05.2024 odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

     2. Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy www.ssnd.sk, v súlade so Zák. NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     3. Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí uchádzača podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy. 

     4. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle Zák. č.122/2013 Z. z. osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.


     IV. Zápis na štúdium


     1.  Od zápisu sa v aktuálnom školskom roku upúšťa.

     2. Najneskôr do 22.05.2024 doručí zákonný zástupca žiaka škole potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 na  www.minedu.sk

     3.  V termíne po 22.05.2024 sa v podmienkach školy uskutoční kontaktné stretnutie s novoprijatými žiakmi školy pre šk. rok 2024/2025. Bude vhodné, aby sa tohto stretnutia zúčastnili všetci prijatí žiaci so zákonným zástupcom.


     Všetkým uchádzačom želáme úspešné absolvovanie
     prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025,
     s prianím, aby boli umiestnení na ich vysnívanú strednú školu.
     Držíme palce!


      
     V Novej Dubnici, dňa 14.11.2023, Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy


     Poznámky:

     (1) V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie v SR, resp. v regióne sa upúšťa od tohto bodu a prijímacie konanie BUDE VYKONANÉ IBA ADMINISTRATÍVNOU FORMOU a bude sa postupovať podľa Čl. I. Všeobecné údaje, bodu 3., písm. b) týchto kritérií. Uchádzač bude teda prijatý/neprijatý na základe vyhodnotenia študijných výsledkov dosahovaných v ZŠ a ďalších kritérií školy metodikou uvedenou v Čl. II. Určenie poradia v prijímacom konaní.

     (2) Obsah prijímacej skúšky z matematiky: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

     -aritmetika – prirodzené čísla, desatinné čísla, celé čísla, zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mocniny a odmocniny, (operácie s číslami, aritmetický priemer, číselná os, kontextové úlohy z reálneho života, interpretácia jednoduchých grafov a tabuliek);

     -algebra – úprava celistvých algebraických výrazov, lineárne rovnice, nerovnice, slovné úlohy

     -geometria – uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami, stredová a osová súmernosť, trojuholníky, rovnobežníky, lichobežníky a ich vlastnosti, zhodnosť trojuholníkov, Pytagorova veta, kruh, kružnica, obsah a obvod rovinných útvarov, objem a povrch kocky a kvádra, siete hranolov, premena jednotiek ; kombinatorika, úlohy na logické myslenie

     Obsah prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúra: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

     -čítanie s porozumením – umelecké aj vecné texty; pravopis - spodobovanie, y/ý/i/í po tvrdých a mäkkých spoluhláskach v koreni slova, vybrané slová, y/ý/i/í v pádových príponách, spoluhláskové skupiny, pravopis cudzích slov; interpunkcia – písanie čiarky, veľké písmená, písanie slov osobitne a dovedna, rozdeľovanie slov, rytmický zákon

     -náuka o slove – členenie slovnej zásoby podľa vecného významu, dobového výskytu, citového zafarbenia, pôvodu, štylistickej príslušnosti a spisovnosti, obohacovanie slovnej zásoby (odvodzovanie, skladanie, skracovanie), priame a nepriame (obrazné) pomenovania, viacslovné ustálené pomenovania, slovníky

     -tvaroslovie – ohybné a neohybné slovné druhy, gramatické kategórie, spisovné predložkové väzby; skladba - základné a rozvíjacie vetné členy, vety podľa modálnosti;

     -sloh – slohové postupy (informačný, opisný, rozprávací, výkladový), štýly (hovorový, administratívny, náučný, publicistický, rečnícky a umelecký), slohové útvary;

     -literatúra – literárne druhy, formy a žánre, umelecké jazykové prostriedky, druhy verša a rýmu, ľudová slovesnosť