• SOŠ

     • Kritériá pre odbor TECHNICKÉ LÝCEUM

     • Informácie o prijímacom konaní do organizačných zložiek

      Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

       

       

      Pre školský rok 2020/2021 otvárame v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici nasledovné odbory:

      org. zl. SOŠ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ SV. JÁNA BOSCA | Odbor: 3918M 00 - technické lýceum | Kód školy: 633023 | Dĺžka štúdia: 4 roky | Počet žiakov: 24

      org. zl. GYMNÁZIUM SV. JÁNA BOSCA | Odbor: 7902J 00 - gymnázium | Kód školy: 631003 | Dĺžka štúdia: 4 roky | Počet žiakov: 17

       

       

      K R I T É R I A  P R I J A T I A
      do  1. ročníka org. zložky SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici 
      odbor 3918M00 technické lýceum – 4-ročné 
      pre školský rok 2020/2021

      V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zák. č. 324/2012 Z. z., v súlade so Zák. NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministerstva školstva SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 z 29.04.2020 po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 14.01.2020, ktoré boli upravené na zmenené podmienky prijímania a opätovne prerokované v pedagogickej rade školy dňa 05.05.2020 určuje riaditeľ školy tieto podmienky a kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia v SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28 pre školský rok 2020/2021.

      I.  Všeobecné údaje

      1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v SOŠ môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky: 

      a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b školského zákona

      b) splnil ustanovenie §62 ods. 12 školského zákona

      c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa uvedených kritérií.

      2. Termíny prijímacej skúšky

      Prijímacie konanie prebieha od 19.05.2020 do 30.06.2020. Skúška sa nekoná za osobnej účasti prihláseného žiaka. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač (zákonný zástupca) cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu:

      Spojená škola sv. Jána Bosca
      Trenčianska 66/28
      018 51 Nová Dubnica

      do

      15.05.2020

      Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23.06.2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25.06.2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30.06.2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v článku IV.

      3. Forma prijímacej skúšky

      Uchádzač bude prijatý alebo neprijatý na základe vyhodnotenia jeho študijných výsledkov podľa týchto kritérií a po ich zostupnom zoradení v rámci povoleného počtu prijímaných žiakov.

      II. Určenie poradia v prijímacom konaní

      1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

      Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade predmetov, ktoré neboli v ŠkVP ZŠ v uvedených ročníkoch, tak z najbližších 2 nižších ročníkov, kde bol predmet vyučovaný a klasifikovaný) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne

      1.1. Dva povinné predmety:

      Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z predmetov:

      Slovenský jazyk a literatúra
      Matematika

      1.2. Profilové predmety:
      Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z nasledujúcich profilových predmetov:

      prvý profilový predmet: Anglický jazyk
      druhý profilový predmet: Informatika 
       

      1.3. Doplnkové predmety:
      Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka   z nasledujúcich doplnkových predmetov:

      prvý doplnkový predmet: Fyzika
      druhý doplnkový predmet: Technika
      tretí doplnkový predmet: Občianska náuka
       

      2. Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol. 

      3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

      Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0;100〉 bodov.

      >>Predmetové olympiády a športové súťaže<<

      Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde nasledovne:

      umiestnenie v okresnom, oblastnom kole

      1. miesto        ……………………………….……                50 bodov
      2. miesto        ……………………………….……                40 bodov
      3. miesto        ……………………………….……                30 bodov
      4. miesto        ……………………………….……                20 bodov
      5. miesto        ……………………………….……                20 bodov

      umiestnenie v krajskom, regionálnom kole

      1. miesto        ……………………………….……                90 bodov
      2. miesto        ……………………………….……                80 bodov
      3. miesto        ……………………………….……                70 bodov
      4. miesto        ……………………………….……                60 bodov
      5. miesto        ……………………………….……                60 bodov

      >>Celonárodné a medzinárodné umiestnenia<<

      Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach, recitačných súťažiach a individuálnych vedomostných a športových súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:

      účasť v celoslovenskom kole …………………………     99 bodov

      celoslovenské kolo: 1. až 5. miesto …………………… 100 bodov

      Pre každý predmet sa berie do úvahy len jeden (najlepší) výsledok. Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Ako doklad o úspešnosti sa považuje potvrdenie od organizátora olympiády či súťaže doručené škole (diplom alebo výsledková listina) do 29.05.2020 do 12:00

      >>Vlastné kritérium strednej školy<<

      Vlastné kritérium našej školy, ktoré sa započítava do celkového hodnotenia je priemerný  prospech počas štúdia na ZŠ na konci 5., 6., 7., 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka s bodovým hodnotením za dosiahnutý priemer do:

      1,10 .............    100 bodov
      1,20 .............    95 bodov
      1,30 .............    90 bodov
      1,40 .............    85 bodov
      1,50 .............    80 bodov
      1,60 .............    75 bodov
      1,70 .............    70 bodov
      1,80 .............    65 bodov
      1,90 .............    60 bodov
      2,00 .............    55 bodov
      2,10 .............    50 bodov
      2,20 .............    40 bodov
      2,30 .............    30 bodov
      2,40 .............    20 bodov
      2,50 .............    10 bodov
      pod 2,50 ......    0 bodov

      4. Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať (závažnosť v tomto poradí):

      a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť

      b) získal väčší počet bodov za bod č. II.3 Ďalšie kritéria,

      c) dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ 

      5. O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhoduje riaditeľ školy po osobnom pohovore s jeho zákonným zástupcom. Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k zápisu vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa.

      III.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

      1. Riaditeľ školy do 29.05.2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Najneskôr 29.05.2020 o 15:00 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Riaditeľ školy najneskôr 29.05.2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

      2. Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy www.ssnd.sk, v súlade so Zák. NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      3. Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí uchádzača podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy. 

      4. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle Zák. č.122/2013 Z. z. osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi. 

      IV. Zápis na štúdium

      1. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/. Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárii zástupcu riaditeľa školy na  základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka.

      2. Zápisom vyjadruje žiak a jeho zákonný zástupca svoju slobodnú vôľu rešpektovať a napĺňať podmienky výchovného programu a zamerania školy ako cirkevnej školy. 

      3. Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom  neospravedlní svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.

       

      V Novej Dubnici, dňa 06.05.2020

      Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy