• Odhlasovanie

    • ODHLASOVANIE Z OBEDOV

     Zo stravy je nutné sa odhlásiť 24 hodín vopred, najneskôr do 13:00 hod. v dni predchádzajúcom dňu, kedy stravník neodoberie stravu. Ak sa stravník nemôže dostaviť na obed a nebol vopred odhlásený (napr. z dôvodu akútnej zmeny zdravotného stavu), je potrebné si v tento deň prísť s obedárom po obed s čipom stravníka (platí pre všetky org. zložky školy aj cudzích stravníkov). Neodobratú stravu je nutné uradiť v plnej výške pokiaľ nebola riadne vopred odhlásená!

     Ak sa stravník odhlási z obeda aspoň deň vopred, zníži sa platba v nasledujúcom mesiaci o cenu odhlásených obedov. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!

     ► Žiaci a študenti sa individuálne odhlasujú prostredníctvom Edupage.

     ► Hromadné akcie organizované školou sa odhlasujú písomne so zoznamom stravníkov týždeň vopred.

     V prípade žiaka ZŠ (štátom dotovaná strava tzv. obedy zadarmo) sa porovnávajú zoznamy žiakov čipnutých pri odoberaní obedu so záznamami o prítomnosti v škole v daný deň. Akýkoľvek nesúlad v zoznamoch (nečipnutie sa v škole, alebo nečipnutie sa v jedálni) znamená, že štát na obed neprispeje a rodič ho MUSÍ uhradiť (aj keď nebol odobratý - pokiaľ nebolo dieťa deň vopred odhlásené).

     Odhlasovanie z dôvodov, ako je napríklad nechuť k určitému jedlu alebo v dňoch, keď sa podávajú bezmäsité jedlá, sa nepovažujú za oprávnené dôvody na odhlásenie. Ak sa zistí u stravníka opakované odhlasovanie zo stravy s nižším finančným limitom (vyšší je hlavne pri mäsitých jedlách), bude vylúčený zo stravovania, lebo takýmto spôsobom získava osobný prospech na úkor ostatných stravníkov.