• Všetkým ľuďom prospieva, z času na čas dopriať svojej duši uvoľnenie. Odpočinok totiž obnovuje životnú silu a veselá prázdninová nálada zaženie každý smútok.
    • Seneca
   • Prvé dni

     • 03.09.2024
      • Od utorka 03.09.´24 začíname…

       Od utorka 03.09.´24 začíname…

       Stretávame sa v šatniach o 07:45. Počas dňa budete už vo svojej triede so svojimi TU. Do školy si treba už priniesť prezuvky. V týchto dňoch vám budú pridelené šatňové skrinky, oboznámite sa s priestormi našej školy, budete preberať učebnice

     • 03.09.2024
      • Utorok 03.09.´24

       Utorok 03.09.´24

       V prvý školský deň tiež preberiete svoj „čip“, ktorý bude slúžiť na otváranie elektronických dverí, registráciu vašej dochádzky, na stravovanie, na tlač a na evidenciu zapožičaných kníh a učebníc. Kaucia, ktorú uhrádza každý žiak školy je 2,50,-€ (prosíme priniesť v tomto dátume).

     • 03.09.2024
      • Zvonenie

       Zvonenie

        

       Hodina Trvanie Prestávka
       0. 07:05 – 07:50 5 min.
       1. 07:55 – 08:40 5 min.
       2. 08:45 – 09:30 10 min.
       3. 09:40 – 10:25 15 min.
       4. 10:40 – 11:25 5 min.
       5. 11:30 – 12:15 5 min.
       6. 12:20 – 13:05 30 min.
       7. 13:35 – 14:20 5 min.
       8. 14:25 – 15:10 5 min.
       9. 15:15 – 16:00  

        

     • 03.09.´24 - 13.09.´24
      • Papierovačky...

       Papierovačky...

       V tomto období môžete prinášať Žiadosti o oslobodenie od predmetu (napr. TSV) s Odporučením od lekára na oslobodenie od predmetu. Obidve talčivá (žiadosť i odporučenie) nájdete na našich stránkach. Žiadosti spolu s lekárskym odporučením prineste prosím do kancelárie zástupcu riaditeľa školy.

       Pokiaľ je to relevnatné – v prvých dvoch týždňoch môžete prinášať Žiadosti o individuálnu integráciu žiaka s odporučením z CPPPaP, prípadne na základe odporučení odborného lekára. Dokumentáciu prinášajte, prosím, zástupcovi RŠ.

       Vrcholoví športovci, reprezentanti a žiaci s dlhodobo zhoršeným zdravotným stavom môžu požiadať riaditeľstvo školy o individuálny študijný plán. Svoje žiadosti, prosím, smerujte na riaditeľstvo školy a prinášajte osobne zástupcovi riaditeľa školy. Po prehodnotení vám bude vypracovaný individuálny študijný plán s obsahom individuálneho vzdelávania v jednotlivých predmetoch, tézami ku komisionálnemu preskúšaniu a harmonogramom KS.

       Žiaci gymnázia, ktorí dochádzajú zo vzdialenejších miest a obcí, môžu požiadať riaditeľstvo školy o Umožnenie neskoršieho príchodu na vyučovanie resp. Umožnenie skoršieho odchodu z vyučovania v konkrétnych dňoch podľa platného rozvrhu a platného grafikonu. Riaditeľstvo školy odpovedá kladne/záporne na jednotlivé žiadosti. Pravidelné ospravedlňovanie je možné o 10´ (neskôr/skôr). Pozn. za 3 neosp. neskoré príchody na vyučovanie je žiakovi, v zmysle platného školského poriadku, udelená 1 neospravedlnená hodina.

     • 05.09.2024
      • Vyučovanie podľa rozvrhu

       Vyučovanie podľa rozvrhu

       Od štvrtku 05.09.´24 sa učíme podľa platného rozvrhu hodín. (odkaz bude aktivovaný po 30.08.´24). Vyučujúci na jednotlivých vyuč. hodinách vám povedia, aké budete potrebovať zošity, pracovné zošity, poučia vás o spôsobe klasifikácie daného predmetu a o bezpečnostných opatreniach v odborných učebniach a na vyučovaní daného predmetu. Tieto poučenia budete musieť podpísať.

     • 06.09.2024
      • Krúžky a VP

       Krúžky a VP

       V prvých týždňoch 09/2024 obdržíte od svojho TU Vzdelávací poukaz. Tento systém už iste poznáte zo svojej bývalej ZŠ. Bude nás tešiť, ak VP odovzdáte našej škole. Môžete si vybrať z aktuálnej ponuky krúžkov pre šk. rok 2024/2025, prípadne ho poukázať na triednu aktivitu Buďme opäť spolu (BOS).

     • 25.09.-27.09.2024
      • Akčné trojdnie (A3D)

       Akčné trojdnie (A3D)

       Každoročne organizujeme trojdňový adaptačný pobyt pod názvom Akčné trojdnie (A3D), určený pre prichádzajúcich žiakov do 1. ročníka SOŠ IT – technického lýcea.
       V rámci tejto relaxačno – formačnej aktivity si bude študent hneď po nástupe do nového prostredia budovať priateľské vzťahy v rámci formujúcich sa triednych kolektívov a bude uvedený do hodnotového systému našej školy. Akčné trojdnie moderujú saleziáni z farnosti Nová Dubnica, ktorí majú na starosti duchovnú správu školy. Na aktivite sú ďalej prítomní aj triedni vyučujúci jednotlivých tried, pre ktoré je pobyt určený. V školskom roku 2024/2025 sa v priebehu septembra alebo začiatkom októbra uskutoční aktivita A3D. Dobré skúsenosti s ubytovaním a realizáciou máme s Pastoračným centrum Jonatán v Pruskom - v ostatných rokoch sme však využívali aj ďaľšie zariadenia. Cena A3D - 40,- € (cena bude upresnená v prvých septembrových dňoch).