• Študijné odbory strednej školy

     • Gymnaziálne predmety

     • Gymnaziálne štúdium je všeobecnovzdelávacie štúdium, ktoré má pripraviť žiakov pre vysokoškolské štúdium rôznych smerov. Preto sú tu zastúpené všetky predmety - humanitné aj prírodovedné resp. technické podobne ako na základnej škole. Učivo sa preberá viac do hĺbky - cyklicky nadväzuje na učivo základnej školy. To znamená, že sa k nemu vracia, ale nabaľuje ďalšie poznatky, pričom sa majú rozširovať a zlepšovať kompetencie žiaka.

      Predmety v 1. až 3. ročníku gymnázia zodpovedajú predmetom ZŠ.

      Vo štvrtom (maturitnom) ročníku si žiaci volia prevážnu časť hodín s ponúknutých seminárov (zvyčajne v dvojhodinových blokoch) podľa možností v zmysle svojho ďalšieho smerovania na vysokú školu a podľa toho, čo si vybrali ako maturitný predmet.

      Pre všetkých štvrtákov (maturantov) sú povinné predmety, z ktorých budú maturovať, t.j. Slovenská jazyk a literatúra a Anglický jazyk. Z ostatných predmetov sú to Náboženstvo, Telesná výchova, Nemecký jazyk.

      V našom školskom vzdelávacom programe sú disponibilné hodiny využité na posilnenie alebo vytvorenie nových predmetov nasledovne:

      - v prvom ročníku je predmet Rétorika a tvorba projektu

      - vo všetkých ročníkoch je Náboženstvo vyučované 2 hodiny týždenne

      -


     • Predmety technického lýcea

     • Všeobecnovzdelávacie predmety:

      Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Ruský/(Nemecký) jazyk,

      Matematika, Fyzika, Geografia+Biológia /len v prvom ročníku/,

      Dejepis, Občianska náuka, Katolícke náboženstvo

      Telesná a športová výchova

       

      Odborné vzdelávanie - teoretické:

      Odborná angličtina, Seminár z matematiky, Aplikovaná matematika, Aplikovaná fyzika

      Základy techniky, Technická grafika

      Základy ekonomiky, Ekonomika podnikania, Úvod do sveta práce

       

      Odborné vzdelávanie - praktické:

      Základy programovania, Programovanie, Objektové programovanie

      Informatika, Aplikovaná informatika, Cvičenia z informatiky

      Webové technológie, Priemyselné technológie, Internet vecí

      Počítačová grafika

      Počítačové siete, Databázové systémy