• Študijné odbory strednej školy

      • Kedy sú prijímačky?

      • Termíny prijímacích skúšok sú spoločné pre všetky stredné školy včítane 8-ročných gymnázií a sú stanovené Školským zákonom (245/2008) tak, že sa vždy konajú v dvoch termínoch a to:

       - v druhom úplnom májovom týždni v pondelok

       - a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok.


       Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja (1.5. alebo 8.5), termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

       Pre rok 2022 sú to dátumy 2.-3.5.2022 a 9.-10.5.2022.

       Prípadné prijímacie konanie pre nenaplnenie miest sa uskutoční 21.6.2022.

      • Z čoho sú prijímačky?

      • Prijímacie skúšky sa konajú z predmetov, ktoré stanovuje Školský zákon ako profilové predmety.

       Pre študijné odbory našej školy sú to  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA a MATEMATIKA.

       Viac o podmienkach prijímacieho konania a o hodnotení prijímacích skúšok sa dozviete v dokumentoch na stiahnutie v dokumente  "Kritériá prijatia".