• Školský podporný tím

     • Čo znamená integrácia - začlenenie? Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálnopedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Rozhodnutie o prijatí žiaka, ako začleneného do základnej školy, vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci.

      Počas celého roka s pedagógmi konzultujem vzdelávacie a výchovné postupy u integrovaných žiakov a participujem na vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov v spolupráci s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a s Centrami špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP).

       

      Čo môžeme pre Vás urobiť?

      • prekonzultovať problémy Vášho dieťaťa
      • realizovať orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku dieťaťa
      • navrhnúť nápravné opatrenia a konkrétne odporúčania (ako pomôcť)
      • poskytnúť systematickú starostlivosť o žiaka v škole
      • pravidelné konzultácie.