• Školský podporný tím

     • Poruchy učenia a správania

     • Najčastejšie poruchy učenia:

      DYSLEXIA – porucha čítania
      DYSGRAFIA – porucha písania
      DYSORTOGRAFIA – porucha pravopisu
      DYSKALKÚLIA – porucha matematických schopností

       Najčastejšie poruchy správania:

      ADD – porucha pozornosti,
      ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou
      HYPOAKTIVITA – celková spomalenosť

       Dyslexia

      – je porucha prejavujúca sa v čítaní.

      Úroveň čítania je nižšia než všeobecná inteligencia. Môže postihovať rýchlosť, techniku, presnosť čítania a porozumenie textu.

      Prejavy:

      • zámena opticky podobných písmen napr. b-d, s-z, m-n, u-n ...,
      • zámena písmen, ktoré sú akusticky podobné napr. b-p, ž-š, t-d, s-z, k-g...,
      • zámena funkčne podobných písmen, napr. samohlások a-o-e-u, spoluhlások h-k-l,
      • zámena poradia písmen v čítaných slovách,
      • vynechávanie písmen, vkladanie samohlások do spoluhláskových skupín, vynechávanie akejkoľvek časti slova,
      • ťažkosti pri prechode od slabikovania k plynulému čítaniu,
      • nerozlišovanie kvality písmen, slabík (zanedbávanie dĺžňov, nesprávne čítanie mäkkých a tvrdých slabík di, ti, ni, li, dy, ty, ny, ly, prípadne zámena týchto slabík).

       

      Dysgrafia

      – je znížená schopnosť až neschopnosť osvojiť si zručnosť písania.
      Porucha postihuje grafickú /formálnu stránku / písomného prejavu, nie obsahovú.

      Prejavy:

      • nedodržiavanie veľkosti a tvaru písmen,
      • dysgrafik si často nepamätá tvar písmena, dlho si naň spomína, nevie ho napodobniť,
      • nesprávny sklon písma,
      • zrkadlové tvary písmen,
      • zámeny písmen, najčastejšie sa vyskytuje zámena a/o, m/n, búd, t/d, z/s, p/b, h/ch, k/g, š/ž, h/k/l.

       

      Dysortografia

      – je porucha učenia prejavujúca sa v pravopise.

      Nepostihuje celú oblasť gramatiky, týka sa len tzv. špecifických dysortografických javov.       

      Prejavy:

      • ťažkosti v diferenciácii mäkkých a tvrdých slabík dy/di, ty/ti, ny/ni, ly/li,
      • písanie slabík di, ti, ni, li, de, te, ne, le s mäkčeňom,
      • problematika krátkych a dlhých samohlások,
      • nerešpektovanie poradia písmen v slovách, vynechávanie písmen,
      • nezvládnutá analýza viet, spájanie slov vo vetách.

       

      Dyskalkúlia

      – je porucha matematických schopností.
      Ide o významne narušenú štruktúru vlôh pre matematiku pri normálnej úrovni a štruktúre všeobecnej inteligencie. Dyskalkúlia znamená zaostávanie v schopnosti rozumieť matematickým pojmom, vzťahom a uplatňovať ich pri riešení matematických úloh.

      Prejavy:

      • dieťa nedokáže primerane matematicky manipulovať s konkrétnymi alebo nakreslenými symbolmi,
      • dieťa má ťažkosti zoradiť predmety podľa veľkosti, dĺžky atď.,
      • nevie určiť rad čísel usporiadaných podľa určitého princípu napr. číselný rad v smere vzostupnom a zostupnom, násobky čísel, párne a nepárne čísla,
      • nie je schopné prečítať viacmiestne číslo s nulami, čísla napísané zvisle,
      • má ťažkosti pri písaní viacmiestnych čísel (píše ich v opačnom poradí, zabúda písať nuly),
      • dieťa nie je schopné prevádzať matematické operácie – sčítanie, odčítanie, násobenie...,
      • geometrii sa objavujú problémy pri rysovaní a ťažkosti v diferenciácii geometrických tvarov.

       

       ADHD                                                                                            

      – je porucha pozornosti s hyperaktivitou.
      Zvládnuť energiu dieťaťa s touto poruchou nie je jednoduché, vyžaduje si to množstvo trpezlivosti nielen v kruhu rodiny dieťaťa, ale aj v školskom prostredí.

      Prejavy:

      • dieťa s ADHD je veľmi živé, neposedné,,
      • často sa samo vystavuje riziku a nevydrží pri jednej činnosti viac ako pár minút,
      • má výrazné problémy pri udržaní koncentrácie, je nesústredené,
      • dieťa je ťažko ovládateľné.

       

      ADD

      - je porucha pozornosti.
      V podstate má rovnaké príznaky ako dieťa s ADHD, ale s tým rozdielom, že sa u neho neprejavuje nadmerná aktivita, agresivita ani prehnaná impulzívnosť. Sú to deti, ktoré potrebujú rovnako ako deti s ADHD veľmi citlivý prístup, podporu, motiváciu a v niektorých prípadoch a situáciách možno i konkrétny návod na to, ako sa majú správať.

      Prejavy :

      • je skôr veľmi tiché, ustráchané a nenápadné,
      • mnohokrát ide o plachého samotára,
      • taktiež má veľmi veľké problémy s udržaním pozornosti.

       

      HYPOAKTIVITA

      – je celková spomalenosť dieťaťa.

      Prejavy:

      • dieťa je pomalé, ťažkopádne, neobratné,
      • je to skôr plachý samotár,
      • je mnohokrát bez záujmu.

       

      Na liečenie týchto porúch sa musí podieľať tím odborníkov ako sú:
      detský lekár, detský psychológ, špeciálny pedagóg, homeopat.

       

      Hyperaktívny žiak

      • Dieťa by malo sedieť v lavici samé, prípadne vedľa veľmi kľudného spolužiaka.
      • Dbať na to, aby malo poriadok na lavici i v jej okolí, prípadne mu s usporiadaním vecí pomôcť.
      • Nič navyše nemá odpútavať pozornosť žiaka od práce.
      • Zopakovať pokyn k práci jednoduchou, jasnou formuláciou priamo žiakovi – podľa možnosti z očí do očí.
      • Priebežne a častejšie ako u iných žiakov sa zaujímať o plnenie daného pokynu.
      • Podľa potreby i častejšie usmerniť pozornosť na riešenie zadanej práce.
      • Cieľom je naučiť dieťa zadanú úlohu dokončiť.
      • Posilniť uvedené správanie povzbudením, pochvalou.
      • Neupozorňovať nadmerne.
      • Neprejavovať často nespokojnosť.
      • Tolerovať pohybový nepokoj v lavici - do istej miery napomáha dieťaťu sústrediť sa na prácu (i keď to znie paradoxne).
      • Umožniť viac pohybovej aktivity – napr. vynes toto do koša, rozdaj v tomto rade papiere, pozbieraj zošity a podobne.
      • Pohyb pre žiaka znamená uvoľnenie, oddych.
      • Dať žiakovi najavo, že aj on dostane priestor na vyjadrenie svojho názoru, rozpovedanie zážitku.
      • Pochváliť za aktívny záujem o niečo.
      • Učiť žiaka postupne vyčkať- odsúvať potrebu okamžite splniť prianie.
      • Postupovať po menších krokoch.
      • Viac povzbudzovať – vieš to, začni, pokračuj, robíš to celkom dobre, ide ti to pekne, len pokračuj smelo ďalej.
      • Návrat k práci možno docieliť aj neverbálne – dotykom na plece dieťaťa alebo pohladením po chrbte či hlave, niekedy sú tieto výzvy výraznejšie ako výzvy slovné.
      • Učiť žiaka vnímať rozdiel medzi prácou a oddychom- ak toto dokončíš, budeš mať chvíľu oddych.
      • Umožňovať „mini-prestávky“aj počas vyučovacej hodiny.
      • A teraz zas pokračuj - sústreď sa.
      • Žiak by si mal navyknúť na určité pokyny – používať teda tie isté slová.
      • Častejšie striedať aktivity – písomná, ústna, pohybová.
      • Skúšať na známky nanajvýš počas prvých troch vyučovacích hodín.
      • Zariadiť situáciu tak, aby dieťa odpovedalo tak sústredene a tak ako najlepšie vie.
      • Pri písomných prácach stáť pri jeho lavici alebo aspoň v dohľade žiaka – tým napomáhať v sústredení a snahe.
      • Zhovievavo hodnotiť úpravu písomných prác a písmo i celkovú telesnú obratnosť.
      • Striktne pristupovať v situáciách , kedy ruší prácu vo svojom okolí.
      • Dať jasný a jednoznačný pokyn – nie hodnotiaci – povedať, čo môže robiť. Napr. poď ku mne, pozri na mňa, nehádž, počítaj, sústreď sa, píš a pod.
      • Nie: nevyrušuj, prestaň, prečo nepíšeš? – takéto pokyny nie sú pre žiaka dosť konkrétne a priamo meniace jeho správanie.
      • V obdobiach výrazne zhoršenej výkonnosti a nepokoja sa dohodnúť s rodičmi žiaka, že si dáme tzv. „oddychový týždeň“ – treba zmierniť tlak a množstvo povinností na žiaka, poskytnúť touto formou oddych.
      • Zhoršenie správania, nekľud i slabá výkonnosť signalizujú vždy preťaženosť dieťaťa.
      • Malo by pritom ísť o dohodu medzi dospelými, dieťa o nej vedieť nemá.
      • Sú to obdobia pred polrokom, jarné mesiace, skrátka keď výukový proces beží nepretržite 2-3 mesiace.
      • Úzko spolupracovať s rodičmi žiaka, prípadne aj so psychológom. Najmä v otázkach dohody a zhody na požiadavkách na žiaka a možných očakávaniach.