• Školský podporný tím

     • Špeciálny pedagóg

     • Konzultačné hodiny špeciálneho pedagóga

      P: 8.45  - 9.30

      U: podľa dohody

      S: 12.20 - 13.05

      Š: 10.40 - 11.25

      P: podľa dohody

      Kontaktný email: ivana.hortova@ssnd.sk


      Kompetencie:

      • podieľať sa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami?

      - žiaci so zdravotným postihnutím – napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom

      - žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení

      - žiaci so špecifickými poruchami učenia

      - žiaci s poruchou aktivity a pozornosti

      - žiaci s poruchami správania

      - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

      - žiaci s nadaním

      • podieľať sa na vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov, ktorí sú evidovaní ako integrovaní
      • uskutočňovať reedukácie (individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia) za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií
      • poskytovať konzultácie, rady a informácie pedagógom a rodičom dieťaťa
      • spolupracovať s poradenskými zaradeniami a odbornými pracovníkmi
      • monitorovať psychický vývin zdravotne znevýhodnených žiakov a sociálne vzťahy v triede a podľa potreby v spolupráci s ostatnými členmi realizačného tímu (s učiteľmi, so psychológom) uskutočňovať potrebné intervencie
      • podieľať sa na vypracovaní metodických materiálov pre potreby učiteľov a rodičov
      • spolupracovať s rodičmi v záujme zlepšenia školského prospechu a správania detí, školskej pripravenosti detí
      • implementovať moderné metódy a techniky v starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do praxe