• Novinky

     • Vyučovanie - 26.-30.04.´21
      • Vyučovanie - 26.-30.04.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov 2.A, 3.A, 4.A, 4.B ZŠ v týždni od 26.04.2021 do 30.04.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní - podľa rozvrhu na Edupage.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je  Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnuť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zák. zástupca (, I.stupeň ZŠ - 11a). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žíaci 1.A ZŠ zostávajú na dištančnom vzdelávaní do 27.04.´21 - vrátane. Od stredy pokračujú v prezenčnom vzdelávaní v škole

       Žiaci  8. a 9. ročníka ZŠ pokračujú v prezenčnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu Edupage.

       Podmienka účasti žiaka na vyučovaní negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného rodiča - nie staršieho ako sedem dní, resp. výnimka z testovania (ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace; prípadne, ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; alebo výnimkou, ak zdravotný stav zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19).

       Pri nástupe do školy (26.04.) ráno, pred vstupom, odovzdá kópiu - prípadne poskytne k nahliadnutiu výsledok svojho testu (nie starší ako 7 dní) + podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:  Cestne_vyhlasenie_od_19_04_2021.docx.

       Vyhlásenie môžete vyplniť a poslať aj cez Edupage (v sekcii ŽIADOSTI a VYHLÁSENIA. https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601 - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiak a  zák. zástupca (II.stupeň ZŠ,SŠ - 8a). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žiaci maturitného ročníka (IV.AG a IV.ATL) od uvedeného dátumu pokračujú v prezenčnej výučbe v škole podľa modifikovaného rozvrhu (sledujte Edupage). Podmienkou nástupu plnoletého žiaka je čestné vyhlásenie - uvedené tlačivo si môžete stiahnuť a vplniť na nasledovnom linku:

       10a_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Plnolety_ziak.pdf

       alebo vyplniť cez Edupage https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

       Žiaci ostatných ročníkov 2. stupňa ZŠ - 5., 6. a 7. roč. +  žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 3. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

        

     • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
      • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

      • Zápis detí do Materskej školy sv. Jána Bosca, ktorá je org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici sa uskutoční v termíne od  03.05.´21 do 31.05.´21. Preberanie prihlášok do našej materskej školy bude v dňoch od 03.05.´21 do 14.05.´21 v čase od 10:00 - 14:00. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí!

        

       KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Prvý adaptačný týždeň pre žiakov 8. a 9. ročníkov od 19. 4. do 25. 4. 2021
      • Prvý adaptačný týždeň pre žiakov 8. a 9. ročníkov od 19. 4. do 25. 4. 2021

      • Adaptačným obdobím prejde každá trieda po návrate do školy v dĺžke dvoch týždňov. Adaptačné prvky budú realizované do ukončenia školského roka.

       Prvý adaptačný týždeň pre žiakov 8. a 9. ročníkov od 19. 4. do 25. 4. 2021

       1. Žiaci 8. a 9. ročníkov majú zostavený dočasný rozvrh v rozsahu 5 vyučovacích hodín. Viď. Edupage.

       2. Prvý týždeň pondelok až utorok majú spoločné aktivity a rozhovory  s triednym učiteľom. Zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov, na prevenciu problémového správania, na rozvoj pozitívnej klímy v triede, na rozvoj empatie a tolerancie a aktivity zamerané proti šikane.

       3.Od stredy sa postupne budú stretávať s vyučujúcimi jednotlivých predmetov, pričom učitelia jednotlivých predmetov dajú žiakom čas na obnovenie pracovných návykov a na postupnú záťaž.

       4. Úlohy budú učitelia pridávať postupne, pričom triedny učiteľ bude koordinovať ich početnosť a frekvenciu.

       6. Výchovné predmety je možné podľa počasia vyučovať vonku v školskom areáli. Kontaktné športy a športové aktivity, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu nákazy nebudú vykonávať.

       7. Špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa spolupracujú pri realizácii jednotlivých aktivít na posilňovanie vzťahov, komunikácie s učiteľmi a žiakmi.

       Po skončení dvojtýždňového adaptačného obdobia sa postupne vrátime k normálnemu rozvrhu.

     • OZNAM PRE RODIČOV
      • OZNAM PRE RODIČOV

      • Vyučovanie od 19. apríla 2021

       Vážení zákonní zástupcovia žiakov 2.A, 3.A, 4.A, 4.B ZŠ v týždni od 19.04.2021 do 23.04.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní. Sledujte rozvrh na Edupage - došlo k zmenám.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žíaci 1.A ZŠ a žiaci, ktorým bolo doručené oznámenie o karanténe zostávajú na dištančnom vzdelávaní.

       Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810; zo dňa 12.04. 2021 od pondelka: 19.04. 2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie aj pre žiakov v 8. a 9. ročníku ZŠ.

       Podmienka účasti žiaka na vyučovaní negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného rodiča - nie staršieho ako sedem dní, resp. výnimka z testovania (ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace; prípadne, ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní; alebo výnimkou, ak zdravotný stav zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19).

       Pri prvom nástupe do školy (19.04.) ráno, pred vstupom do školy, odovzdá kópiu - pípadne poskytne k nahliadnutiu výsledok svojho testu (nie starší ako 7 dní) + podopísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:  Cestne_vyhlasenie_od_19_04_2021.docx.

       Vyhlásenie môžete vyplniť a poslať aj cez Edupage (v sekcii ŽIADOSTI a VYHLÁSENIA. https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

       Žiaci maturitného ročníka (IV.AG a IV.ATL) od uvedeného dátumu pokračujú v prezenčnej výučbe v škole podľa modifikovaného rozvrhu (sledujte Edupage). Podmienkou nástupu plnoletého žiaka je čestné vyhlásenie - uvedené tlačivo si môžete stiahnuť a vplniť na nasledovnom linku:

       10a_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Plnolety_ziak.pdf

       alebo vyplniť cez Edupage https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1601

       Žiaci ostatných ročníkov 2. stupňa ZŠ (5., 6. a 7. roč.) žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 3. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní pokračujú vo vzdelávaní. Ich nástup na prezenčné vyučovanie (pri priaznivom vývoji epidemiologickej situácie) podľa vyjadrenia MŠVVaŠ SR predpokladáme v týždni od 26.04. 2021. O definitívnej podobe resp. podmienkach ich nástupu a podrobnostiach o spôsobe testovania žiakov Vás budeme informovať v priebehu týždňa prostredníctvom našej školskej webovej stránky.

       Na základe vyhlášky č.175 UVZ SR §2 ods. 3 pís a, sa ruší povinnosť, pre žiakov škôl, používania respirátora v interiéri školy. Nahrádza sa povinnosťou používania rúška, šatky alebo šálu.

       Vyhláška bola zverejnená vo Vestníku vlády dňa 15.04. 2021 s účinnosťou od 19.04. 2021.


     • Vyučovanie | 12.-16.04.´21
      • Vyučovanie | 12.-16.04.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov I. stupňa ZŠ v týždni od 12.04.2021 do 16.04.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Deti, ktoré zostanú doma budú vzdelávané dištančne prostredníctvom zadávania/vypracovania úloh, materiálov – cez EduPage, prípadne žiacke mailové adresy.

       -----------------

       Žiaci maturitného ročníka (IV.AG a IV.ATL) od uvedeného dátumu pokračujú v prezenčnej výučbe v škole podľa modifikovaného rozvrhu (sledujte Edupage). Podmienkou nástupu plnoletého žiaka je čestné vyhlásenie - uvedené tlačivo si môžete stiahnuť a vplniť na nasledovnom linku:

       10a_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Plnolety_ziak.pdf

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá možnosť - vyplňte Vyhlásenie o bezinfekčnosti priamo cez Edupage: názov tlačiva: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (10a) Plnoletý žiak.

       Na stravu do ŠJ sa plnoletý žiak prihlási sám.

       -----------------

       Druhý stupeň ZŠ, žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 3. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       -----------------

       Dodržiavame všetky hygienické a protiepidemiologické zásady.

     • Vyučovanie | 07.-09.04.´21
      • Vyučovanie | 07.-09.04.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov všetkých tried I. stupňa ZŠ v týždni od 07.04.2021 do 09.04.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v stredu ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Deti, ktoré zostanú doma budú vzdelávané dištančne prostredníctvom zadávania/vypracovania úloh, materiálov – cez EduPage, prípadne žiacke mailové adresy.

       -----------------

       Druhý stupeň ZŠ, žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 4. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       -----------------

       Dodržiavame všetky hygienické a protiepidemiologické zásady.

     • Krajské kolo biologickej olympiády
      • Krajské kolo biologickej olympiády

      • Dňa 19.03.2021 sa uskutočnilo online Krajské kolo biologickej olympiády. Úspešnou riešiteľkou bola naša Nela Čepelová. Nelka to zvládla super v kategórii 8. - 9. ročník / tercia - kvarta. Gratulujeme!

     • Vyučovanie | 29.-31.03.´21
      • Vyučovanie | 29.-31.03.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov 1.AZŠ, 2.AZŠ, 3.AZŠ, 4.AZŠ v týždni od 29. 03.2021 do 30.03.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žiaci 4.BZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Deti, ktoré zostanú doma budú vzdelávané dištančne prostredníctvom zadávania/vypracovania úloh, materiálov – cez EduPage, prípadne žiacke mailové adresy.

       -----------------

       Druhý stupeň ZŠ, žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 4. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       -----------------

       Dodržiavame všetky hygienické a protiepidemiologické zásady.

     • Online Deň otvorených dverí
      • Online Deň otvorených dverí

      • Pozývame Vás na online stretnutie rodičov budúcich prvákov 29.3. 2021 - pondelok o 17.00 hod z pohodlia Vášho domova.

       Ak máte záujem, vyplňte dotazník a my Vás budeme kontaktovať. https://forms.gle/YUgJ45b7B2o2A9ts7

       Na online stretnutí sa dozviete odpovede na otázky:

       Je môj predškolák pripravený?

       Ako prebieha zápis?

       Čo naša škola ponúka?

     • OBNOVME SI KATEDRÁLU
      • OBNOVME SI KATEDRÁLU

      • Milé kolegyne a kolegovia z katolíckych škôl Žilinskej diecézy, milí rodičia a žiaci!

       Určite ste postrehli aj prostredníctvom časopisu Naša Žilinská diecéza, že oprava katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline značne pokročila. Naši žiaci si katedrálu vymaľovali podľa svojich predstáv vo výtvarnej súťaži. Bolo by pekné a osožné, keby sme k dielu priložili aj my svoje ruky. Príspevkom vo výške hodinového platu alebo celodenného platu alebo akejkoľvek inej sumy na transparentný účet vytvorený pre opravu katedrály, by sme na tejto práci mali  aj my svoj podiel.

       Ak máte možnosť a chuť, zapojte sa do akcie „Obnovme si  katedrálu!“ príspevkom na

       Transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, a.s.:

       • SK76 0900 0000 0051 6809 6264 
       • https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK7609000000005168096264

       Bežný účet v Tatrabanke, a.s.: 

       • SK97 1100 0000 0026 2586 5679

       Alebo cez: 

       • https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/obnova-katedraly-najsvatejsej-trojice/podporte-obnovu

       a povzbuďte a pozvite aj svoju širšiu rodinu, priateľov či známych. (Do správy pre prijímateľa môžete uviesť heslo: Obnovme si katedrálu!

       Katolícke školy Žilinskej diecézy

     • Vyučovanie | 22.-26.03.´21
      • Vyučovanie | 22.-26.03.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov 1.AZŠ, 2.AZŠ, 3.AZŠ, 4.AZŠ v týždni od 22. 03.2021 do 26.03.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žiaci 4.BZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Deti, ktoré zostanú doma budú vzdelávané dištančne prostredníctvom zadávania/vypracovania úloh, materiálov – cez EduPage, prípadne žiacke mailové adresy.

       -----------------

       Žiaci maturitného ročníka (IV.AG a IV.ATL) od uvedeného dátumu pokračujú v prezenčnej výučbe v škole podľa modifikovaného rozvrhu (sledujte Edupage). Podmienkou nástupu plnoletého žiaka je čestné vyhlásenie - uvedené tlačivo si môžete stiahnuť a vplniť na nasledovnom linku:

       10a_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Plnolety_ziak.pdf

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá možnosť - vyplňte Vyhlásenie o bezinfekčnosti priamo cez Edupage: názov tlačiva: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (10a) Plnoletý žiak.

       Na stravu do ŠJ sa plnoletý žiak prihlási sám.

       -----------------

       Druhý stupeň ZŠ, žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 3. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       -----------------

       Dodržiavame všetky hygienické a protiepidemiologické zásady.

     • OZNAM OD 15.03.´21
      • OZNAM OD 15.03.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov 1.AZŠ, 2.AZŠ, 3.AZŠ ZŠ v týždni od 15.03.2021 do 19.03.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní. Prioritne pre:

       1. rodičov žiakov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce;

       2. rodičov žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka uvedeného v bode 1., alebo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka uvedeného v bode 2.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage v prípade rodiča podľa bodu 1. je to tlačivo 11/c - Názov v EduPage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti - zák.zástupca/prezenčný výkon práce (I.stupeň ZŠ), platné od 8.3.2021. V prípade rodiča podľa bodu 2. je to tlačivo 11/a - Názov v EduPage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žiaci 4.A, 4.B pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Deti, ktoré zostanú doma budú vzdelávané dištančne prostredníctvom zadávania/vypracovania úloh, materiálov – cez EduPage, prípadne žiacke mailové adresy.

       Druhý stupeň ZŠ a stredné školy - gymnázium a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Dodržiavame všetky hygienické a protiepidemiologické zásady.

     • OZNAM | VYUČOVANIE OD 08.03.´21
      • OZNAM | VYUČOVANIE OD 08.03.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov prvého stupňa ZŠ od 08.03.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní. Prioritne pre:

       1. rodičov žiakov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce;

       2. rodičov žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka uvedeného v bode 1., alebo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka uvedeného v bode 2.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage v prípade rodiča podľa bodu 1. je to tlačivo 11/c - Názov v EduPage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti - zák.zástupca/prezenčný výkon práce (MŠ, I.stupeň ZŠ), platné od 8.3.2021. V prípade rodiča podľa bodu 2. je to tlačivo 11/a - Názov v EduPage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Deti, ktoré zostanú doma budú vzdelávané dištančne prostredníctvom zadávania/vypracovania úloh, materiálov – cez EduPage, prípadne žiacke mailové adresy.

       Druhý stupeň ZŠ a stredné školy - gymnázium a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Dodržiavame všetky hygienické a protiepidemiologické zásady.

     • KRITÉRIA PRIJATIA | SOŠ IT - TECHNICKÉ LÝCEUM
      • KRITÉRIA PRIJATIA | SOŠ IT - TECHNICKÉ LÝCEUM

      • Pre školský rok 2021/2022 otvárame v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici nasledovný odbory:

       org. zl. SOŠ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ SV. JÁNA BOSCA | Odbor: 3918M 00 - technické lýceum | Kód školy: 633023 | Dĺžka štúdia: 4 roky | Počet žiakov: 36 | Počet tried: 2 | Programovanie: 1 trieda *** Aplikovaná informatika: 1. trieda

       K R I T É R I A  P R I J A T I A

       do 1. roč. org. zl. SOŠ  informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici 
       odbor 3918 M 00 technické lýceum – 4-ročný študijný odbor 
       pre školský rok 2021/2022

       V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zák. č. 324/2012 Z. z., v súlade so Zák. NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/10124:1 - A1810 o termínoch, ktoré sú rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 25.01.2021 určuje riaditeľ školy tieto podmienky a kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 4-ročného štúdia v SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28 pre školský rok 2021/2022.

       I.  Všeobecné údaje

       1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v SOŠ IT môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

       a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písm. b školského zákona
       b) splnil ustanovenie §62 ods. 12 školského zákona
       c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa uvedených kritérií.

       Uchádzačov upozorňujeme, že ako prvý cudzí jazyk sa vyučuje anglický jazyk s predpokladom, že žiak po ukončení ZŠ dosiahol jazykovú úroveň A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

       2. Termíny prijímacej skúšky

       1. kolo

       1. termín: 03.05.04.05.2021
       2. termín: 10.05.11.05.2021

       2. kolo 22.06.2021

       Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač (zákonný zástupca) prostredníctvom výchovného poradcu danej ZŠ, ktorú uchádzač navštevuje, alebo cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu:

       Spojená škola sv. Jána Bosca
       Trenčianska 66/28
       018 51 Nová Dubnica

       do 16.04.2021

       Prípadné prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 22.06.2021

       3. Forma prijímacej skúšky

       a) Skúška prebieha prezenčnou formou (osobná účasť uchádzača v SOŠ IT) z profilujúcich predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Obidve časti prijímacej skúšky sa realizujú formou písomného testu v max. trvaní 60 minút. (1)

       b) Uchádzač bude prijatý alebo neprijatý na základe ďalších kritérií: Zohľadnenie študijných výsledkov z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Anglický jazyk, Informatika, Fyzika, Technika a Občianska náuka | Dosiahnutého priemeru 1,00 na niektorom z vysvedčení ZŠ (6. – 9. ročník) | Započítanie výsledkov a umiestnení žiaka na olympiádach a v súťažiach | Vlastné kritérium školy – bodové hodnotenie za celkový dosahovaný priemer na koncoročnom vysvedčení (6., 7. a 9. ročník). 

       4. Obsah prijímacej skúšky

       Úlohy z učiva profilujúcich predmetov v rozsahu 5. - 9. ročníka základnej školy, predpísaného Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2 (2).

       II. Určenie poradia v prijímacom konaní

       1. Poradie žiakov, podľa ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe výsledkov testu zo slovenského jazyka a literatúry, z testu z matematiky a na základe ďalších kritérií školy: zohľadnenie študijných výsledkov; dosiahnutého priemeru 1,00 na niektorom z vysvedčení ZŠ (6. – 9. ročník); započítanie výsledkov a umiestnení žiaka na olympiádach a v súťažiach;  vlastné kritérium školy – bodové hodnotenie za celkový dosahovaný priemer na koncoročnom vysvedčení (6., 7. a 9. ročník).

       2. MAXIMÁLNE BODOVÉ HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY (testu)

       skúška z matematiky: 50 bodov
       skúška zo slovenského jazyka a literatúry: 50 bodov

       Spolu: 100 bodov

       Žiak úspešne vykonal skúšku (vyhovel), ak za prijímaciu skúšku z matematiky dosiahol
       najmenej 15 bodov a zároveň za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry
       dosiahol najmenej 15 bodov.

       3. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

       Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade predmetov, ktoré neboli v ŠkVP danej ZŠ, alebo boli hodnotené slovne, prípadne stupňom absolvoval v uvedených ročníkoch, tak z najbližších 2 nižších ročníkov, kde bol predmet vyučovaný a klasifikovaný) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

       3.1    Dva povinné predmety
       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z predmetov:

       Slovenský jazyk a literatúraMatematika

       3.2    Profilové predmety:

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka z nasledujúcich profilových predmetov:

       Anglický jazykInformatika

       3.3    Doplnkové predmety:

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x)  ,kde x je známka   z nasledujúcich doplnkových predmetov:

       Fyzika  |  Technika  Občianska náuka

       4. Ak žiak dosiahol v 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol.

       5. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0;100〉 bodov.

       5.1    Predmetové olympiády a športové súťaže

       Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde nasledovne:
       umiestnenie v okresnom, oblastnom kole 

       1. miesto        ……………………………….……                50 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                40 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                30 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                20 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                20 bodov

       umiestnenie v krajskom, regionálnom kole

       1. miesto        ……………………………….……                90 bodov
       2. miesto        ……………………………….……                80 bodov
       3. miesto        ……………………………….……                70 bodov
       4. miesto        ……………………………….……                60 bodov
       5. miesto        ……………………………….……                60 bodov

       5.2    Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
       Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach, recitačných súťažiach a individuálnych vedomostných a športových súťažiach v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:

       účasť v celoslovenskom kole         ………...……………………….……    99 bodov
       celoslovenské kolo: 1. až 5. miesto     ……………………………….……    100 bodov

       Pre každý predmet sa berie do úvahy len jeden (najlepší) výsledok. Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. 
       Ako doklad o úspešnosti sa považuje potvrdenie od organizátora olympiády či súťaže doručené škole (diplom alebo výsledková listina) do 30.04.2021 do 12:00.

       5.3    Vlastné kritérium strednej školy

       Vlastné kritérium našej školy, ktoré sa započítava do celkového hodnotenia. Vlastným kritériom školy je priemerný  prospech počas štúdia na ZŠ na konci 5., 6., 7., ročníka a v 1. polroku 9. ročníka s bodovým hodnotením za dosiahnutý priemer do:
        
       1,10 .............    100 bodov
       1,20 .............    95 bodov
       1,30 .............    90 bodov
       1,40 .............    85 bodov
       1,50 .............    80 bodov
       1,60 .............    75 bodov
       1,70 .............    70 bodov
       1,80 .............    65 bodov
       1,90 .............    60 bodov

       2,00 .............    55 bodov
       2,10 .............    50 bodov
       2,20 .............    40 bodov
       2,30 .............    30 bodov
       2,40 .............    20 bodov
       2,50 .............    10 bodov
       pod 2,50 ......    0 bodov

        
       6. PRI ROVNOSTI BODOV O PORADÍ BUDE ROZHODOVAŤ (
       závažnosť v tomto poradí):

       a)    Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť; 
       b)    získal väčší počet bodov za bod č. II.3 Ďalšie kritéria; 
       c)    dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ;
       d)    vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky;
       e)    vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry.

       7.    O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhoduje riaditeľ školy po osobnom pohovore s jeho zákonným zástupcom. Pri prijímaní zdravotne znevýhodneného žiaka sa postupuje individuálne, na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka a na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva, po posúdení materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok školy. Zákonný zástupca zdravotne znevýhodneného žiaka môže riaditeľa školy do 30.4.2021 písomne požiadať o úľavy v prijímacom konaní, pričom priloží špeciálno-pedagogické posúdenie vypracované pedagogicko-psychologickou poradňou (CPPPaP). Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k zápisu vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý má zariadením výchovného poradenstva diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží riaditeľovi školy písomnú žiadosť o integrované vzdelávanie svojho dieťaťa.

       III.  Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

       1.    Riaditeľ školy do 14.05.2021 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Najneskôr 14.05.2021 o 15:00 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Riaditeľ školy najneskôr 14.05.2021 odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

       2.    Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy www.ssnd.sk, v súlade so Zák. NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       3.    Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí uchádzača podať v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy.

       4.    Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle Zák. č.122/2013 Z. z. osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.

       IV. Zápis na štúdium

       1.    Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 17. júna 2021 doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/. Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárii zástupcu riaditeľa školy na  základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka. 

       2.    Zápisom vyjadruje žiak a jeho zákonný zástupca svoju slobodnú vôľu rešpektovať a napĺňať podmienky výchovného programu a zamerania školy ako cirkevnej školy.

       3.    Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom  neospravedlní svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.
        

       V Novej Dubnici, dňa 26.01.2021, Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

            
       Poznámky:

       (1) V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie v SR, resp. v regióne sa upúšťa od tohto bodu a prijímacie konanie BUDE VYKONANÉ IBA ADMINISTRATÍVNOU FORMOU a bude sa postupovať podľa Čl. I. Všeobecné údaje, bodu 3., písm. b) týchto kritérií. Uchádzač bude teda prijatý/neprijatý na základe vyhodnotenia študijných výsledkov dosahovaných v ZŠ a ďalších kritérií školy metodikou uvedenou v Čl. II. Určenie poradia v prijímacom konaní.

       (2) Obsah prijímacej skúšky z matematiky: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

       -aritmetika – prirodzené čísla, desatinné čísla, celé čísla, zlomky, racionálne čísla, percentá, pomer, priama a nepriama úmernosť, mocniny a odmocniny, (operácie s číslami, aritmetický priemer, číselná os, kontextové úlohy z reálneho života, interpretácia jednoduchých grafov a tabuliek);

       -algebra – úprava celistvých algebraických výrazov, lineárne rovnice, nerovnice, slovné úlohy

       -geometria – uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami, stredová a osová súmernosť, trojuholníky, rovnobežníky, lichobežníky a ich vlastnosti, zhodnosť trojuholníkov, Pytagorova veta, kruh, kružnica, obsah a obvod rovinných útvarov, objem a povrch kocky a kvádra, siete hranolov, premena jednotiek ; kombinatorika, úlohy na logické myslenie

       Obsah prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúra: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2.

       -čítanie s porozumením – umelecké aj vecné texty; pravopis - spodobovanie, y/ý/i/í po tvrdých a mäkkých spoluhláskach v koreni slova, vybrané slová, y/ý/i/í v pádových príponách, spoluhláskové skupiny, pravopis cudzích slov; interpunkcia – písanie čiarky, veľké písmená, písanie slov osobitne a dovedna, rozdeľovanie slov, rytmický zákon

       -náuka o slove – členenie slovnej zásoby podľa vecného významu, dobového výskytu, citového zafarbenia, pôvodu, štylistickej príslušnosti a spisovnosti, obohacovanie slovnej zásoby (odvodzovanie, skladanie, skracovanie), priame a nepriame (obrazné) pomenovania, viacslovné ustálené pomenovania, slovníky

       -tvaroslovie – ohybné a neohybné slovné druhy, gramatické kategórie, spisovné predložkové väzby; skladba - základné a rozvíjacie vetné členy, vety podľa modálnosti;

       -sloh – slohové postupy (informačný, opisný, rozprávací, výkladový), štýly (hovorový, administratívny, náučný, publicistický, rečnícky a umelecký), slohové útvary;

       -literatúra – literárne druhy, formy a žánre, umelecké jazykové prostriedky, druhy verša a rýmu, ľudová slovesnosť

     • OD 01.03.´21 POKRAČUJE PREZENČNÁ VÝUČBA
      • OD 01.03.´21 POKRAČUJE PREZENČNÁ VÝUČBA

      • Od pondelka 01.03.2021 pokračujeme v prezenčnej výučbe v org. zložkách ZŠ - 1. stupeň a .

       Okres Ilava je naďalej v čiernej farbe COVID AUTOMATU, t. j. bude potrebný test pre zákonných zástupcov žiakov, ktorých deti pôjdu do školy. Opäť nám, prosím, pošlite vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti. Zákonný zástupca môže vyhlásenie vyplniť on-line v rodičovskom účte po prihlásení do aplikácie EduPage. Vyhlásenie bude k dispozícii aj na stránke ssnd.edupage.org vo formáte pdf pre tlač (Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Zakonny_zastupca.pdf), žiaci dostali tlačivo v škole. 

       Vyplnené Vyhlásenie odovzdá zákonný zástupca (resp. žiak) tzv. "rannému filtru", ktorý bude vykonávaný pri vstupe do budovy školy (vestibul). K Vyhláseniu o bezinfekčnosti prosíme priložiť aj kópiu certifikátu.

       O možnosti elektronického podania vyhlásenia sa dozviete viac v aktualite: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI potrebné k Nástupu do školy od 08.02.´21

        

       Ďakujeme

        

     • 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády!
      • 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády!

      • Dňa 8. februára sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády. Našej  Nelke  Čepelovej  z tercie sa darilo veľmi dobre a získala 2. miesto v  kat. C.  Nelke budeme držať päste aj v krajskom kole, ktoré sa  uskutoční dňa 19.03.2021