• Školský špeciálny pedagóg

     • Úloha špec. pedagóga

     • PaedDr. Miroslava Adamcová

      Tel. č. : 0907 07 38 36

      E-mail : spec.pedagog@ssnd.sk

      Konzultačné hodiny : pondelok, streda, štvrtok : 13.00 do 15.30
       (termín konzultácie je možné dohodnúť si telefonicky)

      V našej Základnej škole pôsobím ako školský špeciálny pedagóg. Venujem sa deťom, ktorým  bola odborníkmi diagnostikovaná porucha pozornosti, poruchy učenia, správania, ktoré majú telesné alebo zmyslové postihnutie, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré sa vzdelávajú v našej škole formou integrácie – začlenenia.

      Moja pozornosť sa však zameriava aj na preventívne aktivity. Venujem sa aj deťom, ktoré majú nedostatočne rozvinutú napr. grafomotoriku, ťažkosti s čítaním, písaním atď.

       

      Mojou úlohou je:

      • podieľať sa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami?

      - žiaci so zdravotným postihnutím – napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom

      - žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení

      - žiaci so špecifickými poruchami učenia

      - žiaci s poruchou aktivity a pozornosti

      - žiaci s poruchami správania

      - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

      - žiaci s nadaním

      • podieľať sa na vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov, ktorí sú evidovaní ako integrovaní
      • uskutočňovať reedukácie (individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia) za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií
      • poskytovať konzultácie, rady a informácie pedagógom a rodičom dieťaťa
      • spolupracovať s poradenskými zaradeniami a odbornými pracovníkmi
      • monitorovať psychický vývin zdravotne znevýhodnených žiakov a sociálne vzťahy v triede a podľa potreby v spolupráci s ostatnými členmi realizačného tímu (s učiteľmi, so psychológom) uskutočňovať potrebné intervencie
      • podieľať sa na vypracovaní metodických materiálov pre potreby učiteľov a rodičov
      • spolupracovať s rodičmi v záujme zlepšenia školského prospechu a správania detí, školskej pripravenosti detí
      • implementovať moderné metódy a techniky v starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do praxe