Navigácia

ŠKD - home Aktivity v ŠKD Kontakt

ŠKOLKÝ KLUB DETÍ

ŠKD - home

V školskom roku 2017/2018 budú v školskom klube pracovať dve oddelenia, prevádzka ŠKD je denne: v čase od 6:00 do 16:30.

Režim dňa v ŠKD v dňoch pondelok až piatok

                                                                                                                                                                                             

6:00 - 7:35 Ranný klub - spoločenské hry, hry s hračkami, individuálne aktivity.     
11:20 - 12:15   Sústredenie detí do ŠKD po vyučovaní. Voľné hry detí.
12:15 - 13:00 Kultúrno-hygienické návyky - obed.
13:00 - 13:30 Oddychová činnosť.
13:30 - 14:15 Rekreačná činnosť - vychádzky.
14:15 - 15:00 Príprava na vyučovanie.
15:00 - 16:00 Záujmová oblasť výchovy.
16:00 - 16:30 Individuálna činnosť podľa záujmu detí v spojenom oddelení.

 

 
   
   

Finančný príspevok na školský klub je 10 eur na mesiac.

Spôsob úhrady:

Bankovým prevodom na č. účtu: SK26 0200 0000 0000 4423 7202

Variabilný symbol: rovnaký, ako pre platbu v ŠJ. (štvormiestny kód)

Špecifický symbol: MMRR

Do poznámky uviesť meno a priezvisko žiaka

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza (v zmysle § 114 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní – školský zákon). V prípade, že 10. je v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, príspevok bude uhradený prvý pracovný deň, ktorý po 10. v mesiaci nasleduje. Príspevok na september a október nového školského roka sa uhrádza v septembri.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. Poplatok za pobyt v ŠKD platia aj zákonní zástupcovia žiaka, ktorí sú v hmotnej núdzi.

Zníženie poplatku

Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD  môže  byť znížený   ak:

 • zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
 • zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (nízkopríjmová rodina).

 

Prihlásiť alebo úplne odhlásiť žiaka z ŠKD je možné 5 dní pred novým mesiacom. Odhlásenie musí byť písomnou formou a je potrebné ho odovzdať p. vychovávateľke, prípadne na riaditeľstvo školy.

Ak rodič odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku za daný mesiac. Telefonické odhlasovanie nie je možné.

 

Naša činnosť sa realizuje prostredníctvom viacerých zložiek:

 • relaxačná,
 • oddychová,
 • tvorivá,
 • športová,
 • príprava na vyučovanie.

Pri štruktúrovaní činnosti školského klubu a určovaní čiastkových cieľov vychádzame z aktuálne formulovaných typov učenia podľa Organizácie OSN pre výchovu, vedu a kultúru - UNESCO:

 • učiť sa poznať;
 • učiť sa "ako na to";
 • učiť sa žiť v spoločenstve;
 • učiť sa byť.

Podmienkou plnenia všetkých uvedených cieľov je vytvorenie prostredia, ktoré deťom umožňuje spoločnú činnosť v čase mimo vyučovania v nestresujúcich situáciách a funkčnom priestore, ktoré spĺňa podmienky tvorivosti, navodzuje kreativitu a dáva príležitosť k sebarealizácii. Dôležitým prvkom je interakcia všetkých zúčastnených činiteľov, medzi ktoré patrí sociálna klíma školy, empatia vychovávateliek a vychovávateľov, režim dňa s dostatkom pohybu a navodením podnetných aktivít, otvorené vzťahy medzi vychovávateľmi, deťmi a rodičmi. Len pri zaistení týchto podmienok môže školský klub plniť svoju socálnu, relaxačnú, regeneračnú, kompenzačnú a výchovnú funkciu.

Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola sv. Jána Bosca - MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ
  Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
 • 042/202 89 23 - spoločná ústredňa
  042/4432 382 - ústredňa ZŠ a MŠ
  042/4432 383 - ústredňa gymnázium

Mate otázku? Napíšte nám!

Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

[CNW:Counter]