• Novinky

     • Usmernenie riaditeľa školy platné od 01. 10. 2020
      • Usmernenie riaditeľa školy platné od 01. 10. 2020

      • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

       riaditeľ školy vydáva Dodatok k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19.

       Usmernenie riaditeľa školy platné od 01.10.2020  k postupu Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. Usmernenie je vydané na základe odporúčaní MŠVVaŠ zo dňa 29.09.2020.    

       Škola bez ohľadu na farbu semaforu školy nad rámec opatrení vyplývajúcich z aktuálneho manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia MŠVVaŠ SR  nebude až do odvolania realizovať:

       školy v prírodelyžiarsky výcvik, a to ani dennou formou;

       kultúrne, umelecké a tanečné aktivity mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

       Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia  bez ohľadu na farbu semaforu bude škola realizovať dištančnou formou nasledovné aktivity:

       rodičovské združenia;

       zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.;

       všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

       Telesná hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia bez ohľadu na farbu semaforu školy bude realizovať len teoretickou formou a v exteriéroch. V interiéri aj v exteriéri pri vyššie spomenutých aktivitách  budú všetci žiaci nosiť rúška.

       Na základe opatrenia ÚVZ SR zo dňa 29.09.2020 s účinnosťou od 01.10.2020 od 06:00 hod. až do odvolania sa budú všetci žiaci pohybovať v interiéri školy aj exteriéri  pri aktivitách v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa)  ako je napr. rúško s výnimkou:

       žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy  v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu; 

       žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

       deti v interiéri materskej školy.

       Aj vo vyššie uvedených prípadoch odporúčame nosiť rúško.

       Okrem vyššie uvedeného ostávajú v platnosti nariadenia podľa „Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19“ zo dňa 26.08.2020 v znení neskorších dodatkov.

       Jednotlivé opatrenia môžu byť predlžené, prípadne upravené na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a nariadení ÚVZ SR  a MŠVVaŠ SR.

        

       V Novej Dubnici

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • V dňoch 28.30.09.2021 (utorok - štvrtok) v čase od 15:00 do 17:00 sa uskutoční na našej škole zber papiera.

       Zber bude prebiehať oproti vstupu do MŠ.

     • !Z R U Š E N É! | PLENÁRNE a TRIEDNE STRETNUTIA RODIČOV
      • !Z R U Š E N É! | PLENÁRNE a TRIEDNE STRETNUTIA RODIČOV

      • DÔLEŽITÝ OZNAM


       Vážení rodičia, z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie a na základe odporúčaní RÚVZ   R U Š Í M E   Plenárne a triedne rodičovské stretnutia. O náhradnej forme a novom termíne Vás budeme včas informovať. Sledujte prosím našu www.ssnd.sk.
                                               

       S pozdravom – vedenie  školy

     • PLENÁRNE a TRIEDNE STRETNUTIA RODIČOV
      • PLENÁRNE a TRIEDNE STRETNUTIA RODIČOV

      • Vážení rodičia,

       srdečne Vás pozývame na Plenárne a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 29.09.2020 o 16:00 hod. v triede Vášho dieťaťa.

       Vaša účasť je žiadúca, nakoľko sa budú preberať nasledovné body: 1. voľba zástupcov rodičov do Rady školy | 2. voľba triednych dôverníkov do Rady rodičov | 3. rodičovský príspevok | 4. školský poriadok | 5. prihlasovanie rodiča do aplikácie EduPage.

       Tešíme sa na spoločné stretnutie – vedenie školy

       Poznámky:

       K bodu 1: zoznam kandidátov je zverejnený na stránke / na konci tejto novinky/

       K bodu 2: po skončení stretnutí v triedach bude nasledovať stretnutie Rady rodičov v knižnici.

       K bodu 3: Výška rodičovského príspevku v šk. roku 2020/2021 sa nemení. Mení sa SPÔSOB ÚHRADYna platbu v hotovosti, preto prosíme rodičov, aby si priniesli nasledovnú hotovosť:

       A) 20€/šk. rok – uhrádza sa iba triednemu učiteľovi (resp. triednemu dôverníkoví) najstaršieho dieťaťa na škole. Najneskorší termín úhrady je do konca 11/ 2020.

       B) Gymnázium a SOŠ IT 35€/šk. rok – uhrádza sa triednemu učiteľovi (resp. triednemu dôverníkovi). Platbu si rodič môže rozdeliť na 2 časti. Prvá platba (napr. 20€) do konca 11/2020, druhá platba (napr. 15€) do konca 02/2021.

       K bodu 5: prineste si so sebou mobily.

       Všeobecné:

       PROSÍME VSTUPUJTE do priestorov školy V RÚŠKU, prineste si VLASTNÉ PERO, a VYHLÁSENIE NÁVŠTEVNÍKA O BEZINFEKČNOSTI, ktorý si stiahnete na www.ssnd.sk v časti novinky, vyplnené tlačivo odovzdáte TU. Tlačivo o bezinfekčnosti bude dostupné aj pri hlavnom vchode.

       BEZINFEKČNOSŤ

        

       Kandidáti za rodičov žiakov školy do Rady školy za jednotlivé organizačné zložky:

       Základná škola

       1. Janík Juraj

       2. Krejčík Pavel, Ing.

       3. Nevidzanová Jana

        

       Gymnázium a SOŠ informačných technológií

       1. Herdel Marián, Mgr.

       2. Strigáčová Jana, Ing., PhD.

        

       V prípade záujmu o kandidatúru do Rady školy, prosíme o prihlásenie kandidáta na e-mailovú adresu: riaditel@ssnd.sk do 29.09.2020 - 12:00.

     • APLIKÁCIA EDUPAGE ::: Návody
      • APLIKÁCIA EDUPAGE ::: Návody

      • Ako si vytvoriť osobné rodičovské konto na EduPage?

       >> ON-LINE NÁVOD <<

       Poznámky:

       Pri prvom prihlásení zadávajte zaregistrovaný e-mail, ktorý ste škole poskytli v Evidenčnom liste žiaka (začiatok 09/2020).

       Náš edupage (identifikátor) je ssnd

        

       Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do mobilnej aplikácie EduPage?

       Do EduPage je možné prihlásiť sa ako žiak alebo ako rodič. Prihlasovacie údaje do žiackeho konta dostávajú žiaci v škole vytlačené na papieriku. Prihlasovacím menom do žiackeho konta je MenoPriezvisko, (napr. JozkoMrkvicka) a heslo je uvedené na papieriku.

       Rodičovské konto si nemôžete vytvoriť sami. Rodičovské konto vytvorí škola tým, že zadá do EduPage vašu emailovú adresu. Prihlasovacím menom rodiča je potom táto e-mailová adresa. Ak ste škole poskytli vašu emailovú adresu, ale nedostali ste heslo do rodičovského konta, kedykoľvek si ho môžete sami vyžiadať stlačením tlačidla "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo" v prihlasovacom dialógu.

        

       Prečo je dôležité prihlasovať sa ako rodič do mobilnej aplikácie EduPage?

       Iba z rodičovského konta je možné:

       podpisovať známky/poznámky
       zadávať elektronické ospravedlnenky
       komunikovať s učiteľmi ako rodič
       podávať elektronické žiadosti
       potvrdzovať prihlasovacie akcie

       V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií.

        

       Možné problémy pri prihlasovaní do mobilnej aplikácie EduPage

       Pri inštalácii aplikácie do nového mobilu, alebo pri aktualizácii aplikácie sa môže stať, že nevidíte údaje o svojom dieťati. Systém vás zalogoval do nesprávnej organizačnej zložky školy (napr. msnd, gymnd, sosnd...). V takomto prípade postupujte podľa tohto krátkeho návodu.

       1. Do okienka "Email alebo prihlasovacie meno" zadajte svoju zaregistrovanú emilovú adresu (každý rodič ju zadával v Evidenčnom liste žiaka na začiatku šk. roka).

       2. Do okienka "heslo" zadajte nezmysel napr. XXX. Systém Vám odpovie: "Osobný účet sa nenašiel. prosím, skontrolujte prihlasovacie meno alebo zadajte EduPage".

       3. Zopakujte krok č. 1.

       4. Zadajte svoje správne heslo, ktoré ste zadali pri prvej registrácii.

       5. Do okienka edupage zadajte ssnd

        

       Ako môže rodič napísať správu učiteľovi cez mobilnú aplikáciu EduPage?

       >> ON-LINE NÁVOD <<

        

       Ako si zapnúť notifikácie v mobilnej aplikácii EduPage (informačné správy)?

       >> ON-LINE NÁVOD <<

       Pre mobilné zariadenia Xiaomi a Huawei

       >> ON-LINE NÁVOD <<

        

       Ako môže rodič zadať elektronickú ospravedlnenku cez mobilnú aplikáciu EduPage?

       >> ON-LINE NÁVOD <<

        

     • DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ŠK. ROKU 20/21
      • DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ŠK. ROKU 20/21

      • Školský rok sa začína 01.09.2020. Školské vyučovanie sa začína 02.09.2020 (streda). Školské vyučovanie v I. polroku školského roka sa končí 29.01.2021 (piatok). Školské vyučovanie v II. polroku sa začína 02.02.2021 (utorok) a končí sa 30.06.2021 (streda).

        

        TESTOVANIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV ŽIAKOV 1. a 3. ROČNÍKOV ZŠ

       Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ sa uskutoční od 02.09.´20 do 31.10.´20. 2. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov budú v 01/2021 vytlačené žiakom z certifikáty z testovania. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii.

        

       TESTOVANIE 5 - 2021

       Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19.05.2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov MAT a SJL. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ.

        

       TESTOVANIE 9 - 2021

       Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa
       uskutoční 24.03.2021 (streda) z predmetov MAT a SJL. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom. Náhradný termín T9 2021 sa uskutoční 14.04.2021 a 15.04.2021 (streda, štvrtok).

        

       PRIJÍMACIE KONANIE - SŠ

       Do 31.03.2021 RŠ SŠ zverejní kritéria prijatia. Do 10.04.2021 podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ prihlášku na štúdium. 10.05.2021 (pondelok) 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 13.05.2021 (štvrtok) 1. kolo - 2. termín prijímacíh skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 06.06.2021 - zverejnenie prípadného 2. kola prijímacích skúšok. 22.06.2021 (utorok) 2. kolo prijímacích skúšok.

        

       MATURITA´21

       a PFIČ z predmetov SJL a CUJ sa bude konať v dňoch 16.-17.03.2021 (utorok & streda).

       z predmetu MAT sa bude konať dňa 18.03.2021 (štvrtok).

       V dňoch 08.-13.04.2021 sa bude koanť náhradný termín EČ a PFIČ.

       Dňa 21.04.2021 sa bude konať praktická časť odbornej zložky MS (PČOZ) - týka sa SOŠ IT - technického lýcea.

       V dňoch 24.05. - 30.05.2021 sa v podmienkach školy uskutoční ústna forma internej časti MS (ÚFIČ) a teoretická časť odbornej zložky MS (TČOZ).

       09/2021 - náhradný a opravný termín ÚFIČ, EČ a PFIČ, PČOZ a TČOZ

        

       PRIJÍMACIE KONANIE - SŠ

       Do 31.03.2021 RŠ SŠ zverejní kritéria prijatia. Do 10.04.2021 podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ prihlášku na štúdium. 10.05.2021 (pondelok) 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 13.05.2021 (štvrtok) 1. kolo - 2. termín prijímacíh skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ IT - technické lýceum). 06.06.2021 - zverejnenie prípadného 2. kola prijímacích skúšok. 22.06.2021 (utorok) 2. kolo prijímacích skúšok.

        

       TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠK. ROKU 2020/2021

     • ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA
      • ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA

      • Prinášame Vám niekoľko organizačných upresnení k začínajúcemu školskému roku 2020/2021.

       Vedenie školy

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

       Mgr. Barbora Smolková - zástupkyňa

       Mgr. Jarmila Gabrižová - zástupkyňa

       Mgr. Ján Šatka - zástupca GYM a SOŠ

       Mgr. Ľuboš Valt - zástupca pre ekonomiku

        

       Triednictvo v školskom roku 2020/2021

       Základná škola

       1. AZS - Mgr. Renáta HORVÁTHOVÁ 
       1. BZS - Mgr. Katarína STAŇOVÁ
       2. AZS - Mgr. Mária GALKOVÁ
       3. AZS
       - Mgr. Lucia DOLINAJOVÁ
       4. AZS
       - Mgr. Jana KLÁNEKOVÁ
       4. BZS
       - Mgr. Zuzana KAŠTÍLOVÁ
       5. AZS
       - PaedDr. Slavomíra OČKAIOVÁ
       6. AZS
       - PaedDr. Marta JANCOVKOVÁ
       7. AZS
       - Mgr. Laura REKEMOVÁ
       8. AZS
       - Mgr. Monika CHLEBANOVÁ
       9. AZS
       - Mgr. Miroslava HINCOVÁ

       Gymnázium

       Tercia - PaedDr. Mgr. Marcela DOLOVACKÁ
       Sexta
       - RNDr. Viera HÝLLOVÁ URBANOVÁ
       I. AG
       - Mgr. Ján ŠATKA
       II. AG
       - RNDr. Viera HÝLLOVÁ URBANOVÁ
       III. AG
       - Mgr. Monika MASÁROVÁ
       IV. AG
       - Mgr. Jarmila GABRIŽOVÁ

       SOŠ IT - Technické lýceum

       I. ATL - Mgr. Dominika JANTOVÁ
       II. ATL
       - Mgr. Ľuboš VALT
       III. ATL
       - Ing. Zuzana WINKLEROVÁ
       IV. ATL
       - Ing. Zuzana WINKLEROVÁ

        

       Zvonenie v školskom roku 2020/2021

       Zvonenie platí v školskom roku 2020/2020 pre všetky organizačné zložky školy - Základnú školu sv. J. Bosca | Gymnázium sv. J. Bosca | SOŠ informačných technológií sv. J. Bosca.

       0.  |  07:05  –  07:50 Prestávka: 5 min.
       1.  |  07:55  –  08:40  Prestávka: 5 min.
       2.  |  08:45  –  09:30  Prestávka: 10 min.
       3.  09:40    10:25  |  Prestávka: 15 min.
       4.  |  10:40  –  11:25  |  Prestávka: 5 min.
       5.  |  11:30  –  12:15  |  Prestávka: 5 min.
       6.  12:20  –  13:05   |  Prestávka: 30 min.
       7.  13:35   14:20  |  Prestávka: 5 min.
       8.  |  14:25  –  15:10  |  Prestávka: 5 min.
       9.  |  15:15    16:00

        

       Rozmiestnenie tried a odborných učební v školskom roku 2020/2021