• Novinky

      • Recitačná súťaž

      • Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín sa konala aj v časti gymnázium, kde v školskom kole súťažili 28 recitátori v troch kategóriách. Ocenenie získali:

       II. kategória - poézia: 1. miesto - Katarína Tóthová (príma), 2. miesto - Jadranka Račková (sekunda), 3. miesto - Simona Katerinčinová (sekunda)

       II. kategória - próza: 1. miesto - Terézia Šimorová (príma) a Klára Šajbenová (príma), 2. miesto - Dušan Papulák (príma), 3. miesto - Kristína Gažová

       III. kategória - poézia: 2. miesto - Joakim Zoran Kecman (kvinta), 3. miesto - Ľubomír Roganský (kvinta)

       III. kategória - próza: 2.miesto - Eva Švecová (kvinta)

       IV. kategória - poézia: 1. miesto - Veronika Jamborová (sexta), 2. miesto - Andrej Masár (septima A), 3. miesto - Filip Siekel (2.A)

       IV. kategória - próza: 1. miesto - Silvia Grišlová (sexta), 2. miesto - Noemi Pšenáková (sexta).

       Gratulujeme!

        

      • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

      • Najlepší recitátori z jednotlivých tried 2. stupňa v ZŠ sa zišli 18. 2 . v školskej knižnici, aby prezentovali svoje recitačné schopnosti v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepších. V 2. kategórii v prednese poézie získala 1. miesto Mirka Selucká z 5. A  a postupuje do okresného kola. V próze sa na 1. mieste umiestnila Emma Grišlová z 5. A a tiež postupuje do okresného kola. Na 2. mieste bola Alexandra Mohammadzade z 5. A a  3. miesto patrí Vierke Vančovej  zo 6. A. V 3. kategórii neboli udelené miesta. Víťazom blahoželáme, ale aj ostatným prajeme radosť z recitovania a dúfame, že sa stretneme opäť o rok.

     • Naši úspešní angličtinári
      • Naši úspešní angličtinári

      • GRATULUJEME !

       S veľkými nádejami a dôverou sme víťazov školského kola Olympiády v anglickom jazyku vysielali do okresného kola. A oni nás nesklamali !

       Zuzka Tináková zo sekundy hneď na prvý pokus získala krásne  3. miesto v kategórii 1B.

       Alisa Loginová z oktávy B úžasné 2. miesto v najťažšej kategórii 2B.

       No a našou  zlatou sa stala Barborka Václavová zo sexty, ktorá sa v kategórii 2A umiestnila na 1. mieste a zároveň nás bude reprezentovať v krajskom kole.

       Dievčatá ďakujeme a sme na Vás hrdí !!! Barborke držíme päste v krajskom kole.

       Naši úspešní angličtinári - Obrázok 1Naši úspešní angličtinári - Obrázok 2Naši úspešní angličtinári - Obrázok 3Naši úspešní angličtinári - Obrázok 4Naši úspešní angličtinári - Obrázok 5 Viac foto nájdete aj na našom facebooku.

       Dňa 13. decemra 2012 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 23. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, do ktorého sa zapojilo až 40 žiakov milujúcich angličtinu. V príjemnej atmosfére si zmerali úroveň svojich vedomostí, zistili v čom sú dobrí a na čom treba ešte popracovať. Všetkým srdečne gratulujeme a špeciálne tým, ktorí zaujali medailové miesta.

       Kategória 1A :  

       1. miesto – Tináková Zuzana

       2. miesto -  Bulko Tomáš

       3. miesto – Bánfi Adrián

        

       Kategória 1B :  

       1. miesto – Petláková Petra

       2. miesto -  Kňažek Martin

       3. miesto – Menčík Samuel

        

       Kategória 2A :  

       1. miesto – Václavová Barbora

       2. miesto -  Melúchová Daniela

       3. miesto – Václavová Magdaléna

        

        

       Kategória 2B :  

       1. miesto – Loginova Alisa

       2. miesto -  Mangunda Laura

       3. miesto – Brušo Denis

       Víťazi školského kola jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu v okresných kolách v januári 2013.

       Good luck. We´ll keep our fingers crossed for you.

        

      • Popolcová streda

      • Popolcová streda - Obrázok 1Popolcovou stredou — tohto roku 13.2. 2013 začíname pôstne obdobie.

       Skutočný pôst začína hlbokou jasnou túžbou po obrátení, odpustení, zmierení a v láskyplnej službe blížnym.

       Sv. omša bude v stredu: o 7,20 hod. v kaplnke školy.

      • ZMENY V PRIJÍMACOM KONANÍ - platné od 1. 1. 2013

      • ZMENY V PRIJÍMACOM KONANÍ - platné od 1. 1. 2013 - Obrázok 1Prijímacie skúšky na stredných školách v školskom roku 2012/2013

       - usmernenie

       Prijatím zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2013 dochádza k legislatívnym zmenám, ktoré sa týkajú aj prijímacieho konania na prijímacích skúškach na stredných školách v školskom roku 2012/2013 (žiaci prijímaní pre školský rok 2013/2014).

       Podľa Čl. IX bod 26. zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa § 65 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: „Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania, ak tento zákon neustanovuje inak“.

       Znamená to, že bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí žiaci len do prvého ročníka:

       - dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole (nižšie stredné odborné vzdelanie),

       - najmenej trojročného najviac štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou (stredné odborné vzdelanie) (viď. § 16 ods. 4 písm. a) a písm. b) školského zákona).

       Do prvého ročníka všetkých študijných odborov na všetky stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá) musia žiaci robiť prijímacie skúšky !

       Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí len žiaci v zmysle § 65 ods. 4 školského zákona, ktorý sa nemenil a naďalej platí : „Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky; toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania“.

     • Rozhodnite o svojich daniach
      • Rozhodnite o svojich daniach

      • Každoročne sa na Vás v tomto čase obraciame s prosbou, aby ste asignovali 2% z Vašich daní pre našu školu.

       Dúfame, že realizované aktivity v našej škole Vás presviedčajú o tom, že Vami zverené financie vieme naozaj využiť v prospech žiakov. Naviac - nič Vás to nestojí!!!

       Kliknite na baner na vrchu stránky pre informácie ako na to. Vopred Vám vyjadrujeme vďaku za Všetkých našich žiakov!

      • Plavecký kurz

      • Plavecký kurz - Obrázok 1V týždni od 4. do 8.2.2013 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili plaveckéhoo kurzu v mestskej plavárni. Pod vedením skúseného  plavčíka zvládli preplávať svoje prvé metre. Prežili príjemné chvíle v bazéne a ako odmenu získali Mokré vysvedčenie. 

      • Beseda o knihe

      • Dňa 29. 1. sa naši deviataci, siedmaci a 6, A  zúčastnili besedy o knihe Denník Anny Frankovej, ktorú pripravila mestská knižnica a SZŠ. Žiaci si vypočuli rozbor tejto známej knihy. Zaujal ich aj pán M. Haulík,ktorý rozprával smutné zážitky zo svojho detstva súvisiace s 2. sv. vojnou a transportmi ľudí do koncentračných táborov. Po skončení besedy sme si všetci v duchu priali, aby sa už nikdy nič podobné neopakovalo.

      • Oznam k polročnej klasifikácii.

      • Oznam k polročnej klasifikácii. - Obrázok 1Vážení rodičia,

       v posledný deň prvého polroka šk. r. 2012/2013 vydajú triedni učitelia žiakom výpis klasifikácie  prospechu a správania za prvý polrok.  (§ 55, ods. 10 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

       Na konci školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

       Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.

        Mgr. Ľuboš Valt,  riad. školy

      • DRUHÝ ROČNÍK POLROČNEJ BURZY

      • DRUHÝ ROČNÍK POLROČNEJ BURZY - Obrázok 1V deň rozdávania vysvedčenia a sviatku don Bosca:

       31. januára 2013 (štvrtok) od 9,20 hod. – 11,00 hod. organizujeme pre žiakov našej školy 2. ročník polročnej burzy.

       Žiaci každej triedy 2. stupňa ZŠ a študenti Gymnázia si v škole alebo doma pomocou  šikovných rúk pripravia na predaj rôzne predmety. Na burze sa môžu predávať vlastnoručne vyrábané dielka - obrázky, stojančeky na ceruzky, servítky...., koláčiky, čaj..., prípadne aj hračky, knihy, učebnice, CD, ktoré už doma nepotrebujú a niekomu inému by mohli urobiť radosť. Sumu, ktorú takto trieda získa použije „pre vlastnú potrebu“; napr. na koncoročný výlet, vybavenie triedy a pod.

       Veríme, že tak, ako minulý rok to bude opäť jedna z vydarených akcií.

        

      • Tradičný fašiangový ples

      • Tradičný fašiangový ples - Obrázok 1Rada rodičovského spoločenstva pri Spojenej škole sv. Jána Bosca Vás srdečne pozýva na Tradičný fašiangový ples, ktorý sa bude konať 08.02.2013 (v piatok) so začiatkom od 19,00 hod. v budove školy. Cena vstupenky je 8 € pre pár. Do tanca bude hrať skupina R&K Band. Občerstvenie zabezpečí bufet.

       Výťažok z  plesu - zo vstupného, z bufetu, tomboly, dražby - bude použitý v prospech žiakov školy.
       Od 08.01.2013 si vstupenku môžete zakúpiť aj na sekretariáte školy. Rada rodičov sa teší na spoločné stretnutie.

       PLES

       Rok sa s rokom zíde,
       8. február príde.

       Školskú bránu otvoríme,
       tej noci sa zabavíme.

       Nové róby vytiahneme,
       oči všetkých pritiahneme,

       Účesy a make-up k tomu
       vyženie nám pár eur z domu.

       Nechápu to veru muži,
       po čom každá žena túži:

       byť za krásnu na bále
       a vlniť sa po sále,

       po pracovnom návale
       posedieť si pri káve.

       A potom v dobrej nálade
       rozprávať o tej paráde.

       Príďte teda, priatelia a známi,
       stráviť pekné chvíle s nami.

       Tešíme sa už aj dnes
       na náš rodičovský ples.

       /vyučujúca SJ/

      • ŠTUDENTSKÝ PLES ... UŽ TENTO PIATOK

      • Nezabudnite, už zajtra nás čaká Študentský ples organizovaný Študentskou radou Gymnázia sv. Jána Bosca.

       Začiatok je o 19:00, vstupné 2€, na mieste 3€. Záujemcovia majú poslednú možnosť zakúpiť si vstupenky ešte zajtra, t.j. 25. 1. v škole u Františka Barteka v septime B, prípadne sa informujte u ostatných členov Študentskej rady.
       Vstup je povolený aj študentom, ktorí v tomto roku dosiahnu vek 14 rokov a tiež i žiakom ZŠ sv. Jána Bosca NDCa od tohto veku.

       Ak si chcete priviesť doprovod, kamarátov, priateľov či partnerov, je NUTNÉ ich meno napísať do návratky, ktorú obdržíte pri zakúpení vstupenky. Touto návratkou je potrebné sa preukázať pri samotnom vstupe na ples - jedná sa totiž o Prehlásenie RODIČOV o zodpovednosti za dieťa. Vstupenky je možné zakúpiť si aj priamo na mieste, treba však takisto priniesť sformulované potvrdenie od rodičov s ich podpisom, kvôli bezpečnosti. Pozvaní hostia, ktorí nie sú študentmi našej školy, sa musia pri vstupe PREUKÁZAŤ platným OBČIANSKÝM PREUKAZOM, prípadne kartičkou poistenca. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa spoločne príjemne zabavíme. Čaká na vás skvelá hudba, súťaže, tombola i zábavné aktivity :)

       PS: Vstup je v spoločenskom oblečení ;)